Միջատաբանություն խմբագրել

 1. Ստորակարգ միջատներ էջ 93
 2. Անբեղիկավորներ էջ 93
 3. Ոտնապոչիկներ էջ 94
 4. Երկպոչիկներ էջ 95
 5. Խոզանապոչիկներ էջ 95
 6. Միօրյակներ էջ 96
 7. Ճպուռներ էջ 97
 8. Ոչ լրիվ ձևափոխվող միջատներ էջ 98
 9. Խավարասերներ էջ 98
 10. Տերմիտներ էջ 99
 11. Գարունիկներ էջ 100
 12. Էմբիներ էջ 100
 13. Գրիլոբլատիդներ էջ 101
 14. Ձողիկանմաններ էջ 102
 15. Ուղղաթևեր էջ 102
 16. Իսկական մորեխներ էջ 103
 17. Իսկական ծղրիդներ էջ 104
 18. Ճռիկներ էջ 105
 19. Արջուկներ էջ 106
 20. Հեմիմերիդներ էջ 106
 21. Զորապտերներ էջ 108
 22. Խոտակերներ (միջատներ) էջ 109
 23. Փետրակերներ էջ 110
 24. Հավասարաթևեր էջ 111
 25. Ցիկադներ էջ 112
 26. Տերևալվիկներ էջ 114
 27. Ալեյրոիդներ էջ 114
 28. Լվիճներ էջ 115
 29. Կոկցիդներ էջ 115
 30. Կիսակարծրաթևեր էջ 117
 31. Կուրամլուկներ էջ 119
 32. Ժանեկամլուկներ էջ 119
 33. Վահանամլուկներ էջ 120
 34. Վահանակիր-կիրայիկներ էջ 120
 35. Ծոպաթևեր էջ 120
 36. Լրիվ ձևափոխվող միջատներ էջ 122
 37. Բզեզներ էջ 122
 38. Գիշակերներ (միջատներ) էջ 123
 39. Տարակերներ էջ 123
 40. Գնայուկներ էջ 123
 41. Լողաբզեզներ էջ 125
 42. Դիակերներ էջ 125
 43. Թիթեղաբեղիկավորներ էջ 125
 44. Չրխկաններ էջ 126
 45. Ոսկեբզեզներ էջ 126
 46. Զատկաբզեզներ էջ 127
 47. Թարախահաններ էջ 127
 48. Սևամարմիններ էջ 128
 49. Երկարաբեղիկներ էջ 128
 50. Տերևակերներ էջ 128
 51. Ընդակերներ էջ 129
 52. Երկարակնճիթներ էջ 129
 53. Փողոլորներ էջ 130
 54. Կեղևակերներ էջ 130
 55. Հովհարաթևեր էջ 131
 56. Ցանցաթևեր էջ 132
 57. Ոսկեաչիկներ էջ 132
 58. Մանտիսպներ էջ 133
 59. Ուղտանմաններ էջ 133
 60. Մեծաթևեր էջ 134
 61. Կարիճաճանճեր էջ 134
 62. Տրիխոպտերներ էջ 135
 63. Ստորակարգ հավասարաթևեր էջ 138
 64. Բարձրակարգ հավասարաթևեր էջ 138
 65. Տարաթևեր էջ 138
 66. Մանր տարաթևեր էջ 138
 67. Խոշոր տարաթևեր էջ 138
 68. Խայտաթիթեռներ էջ 139
 69. Ապակեթիթեռներ էջ 140
 70. Փայտակերներ էջ 140
 71. Տերևաոլորներ էջ 141
 72. Կնգումացեցեր էջ 142
 73. Հրաթիթեռներ էջ 142
 74. Նիմֆալիդներ էջ 143
 75. Ճերմակաթիթեռներ էջ 144
 76. Բոժոժագործներ էջ 145
 77. Իլիկաթիթեռներ էջ 146
 78. Երկրաչափեր էջ 147
 79. Գեղամաթիթեռներ էջ 148
 80. Բվիկներ էջ 150
 81. Արջաթիթեռներ էջ 150
 82. Թաղանթաթևեր էջ 151
 83. Նստափորեր էջ 151
 84. Ցողունավորներ էջ 152
 85. Ցողունային սղոցողներ էջ 152
 86. Ջուլհակ սղոցողներ էջ 153
 87. Իսկական սղոցողներ էջ 153
 88. Հեծյալ իխնևմոնիդներ էջ 154
 89. Բրակոնիդներ էջ 154
 90. Լվիճների հեծյալներ էջ 155
 91. Գխտորաբերներ էջ 155
 92. Սցելիոնիդներ էջ 157
 93. Հաստաոտիկ էջ 157
 94. Պտերոմալիդներ էջ 158
 95. Աֆելինիդներ էջ 158
 96. Էնցիրտիդներ էջ 159
 97. Տրիխոգրամմատիդներ էջ 159
 98. Սքոլիդներ էջ 160
 99. Սվեցիդներ էջ 160
 100. Վեսպիդներ էջ 161
 101. Մրջյուններ էջ 161
 102. Լվեր էջ 162
 103. Ճանճեր էջ 163
 104. Կարճաբեղիկավորներ էջ 165
 105. Ուղղակարեր էջ 165
 106. Կլորակարեր էջ 165
 107. Երկարոտուկներ էջ 166
 108. Գալլամլակներ էջ 167
 109. Խայտաթևեր էջ 168
 110. Հացաճանճեր էջ 168
 111. Ծաղկաճանճեր էջ 169
 112. Իսկական ճանճեր էջ 169

Ծառագիտություն խմբագրել

 1. Խեժափիճի սիբիրական էջ 212
 2. Խենոմելես էջ 163
 3. Խենոմելես ճապոնական էջ 252
 4. Խոստեկ խոշորածաղիկ էջ 175
 5. Խոստեկ ծառանման էջ 175
 6. Խուրմա կովկասյան էջ 134
 7. Ծաղկակիցավոր արմավաթուփ էջ 129
 8. Ծառակործան կլորատերև էջ 249
 9. Ծիրանենի սովորական էջ 152
 10. Ծցանածառ ամուրյան էջ 248
 11. Կաղնի ամառային էջ 248
 12. Կաղնի շագանակատերև էջ 221
 13. Կամպսիս արմատակալող էջ 216
 14. Կատալկա օվալատերև էջ 252
 15. Կատալպա էջ 217
 16. Կատալպա բիգնոնիատերև էջ 255
 17. Կատալպա գեղեցիկ էջ 222
 18. Կատալպա ձվաձև էջ 222
 19. Կատալպա սովորական էջ 223
 20. Կարագանա ծառանման էջ 236
 21. Կելրեյթերիա հուրանավոր էջ 223
 22. Կենի հատապտղային էջ 75
 23. Կենսածառ արևելյան էջ 249
 24. Կեչի ելունդավոր էջ 224
 25. Կեչի թղթյա էջ 255
 26. Կիպրոս սովորական էջ 206
 27. Կծոխուր էջ 103
 28. Կծոխուր սովորական էջ 103
 29. Կոկռոշենի սովորական էջ 167
 30. Կովկասյան բոխի էջ 121
 31. Կովկասյան լորենի էջ 136
 32. Կուսախաղող եռասրածայր էջ 244
 33. Կուսախաղող հնգատերև էջ 202
 34. Կռոնի փետրաձև էջ 185
 35. Կտտկենի սև էջ 209
 36. Կտտկենի Տիգրանի էջ 210
 37. Կրիպտոմերիա ճապոնական էջ 213
 38. Հազազ բերբերի էջ 215
 39. Հազազ թուրքմենական էջ 216
 40. Հաճարազգիներ էջ 112
 41. Հաճարենի արևելյան էջ 112
 42. Հապալասենի կապույտ էջ 133
 43. Հապալասենի մրտենական էջ 134
 44. Հասմիկ թփային էջ 207
 45. Հացենի ամերիկյան էջ 224
 46. Հացենի սովորական էջ 204
 47. Հացենի սրապտուղ էջ 205
 48. Հուդայածառ եվրոպական էջ 169
 49. Հուդայածառ կանադական էջ 256
 50. Հունական ընկուզենի էջ 125
 51. Ձելկվա էջ 108
 52. Ձիակասկ սովորական էջ 184
 53. Ձիթազգիներ էջ 203
 54. Ձիթենի եվրոպական էջ 208
 55. Ձյունաշարուկ սպիտակ էջ 238
 56. Ձյունապտուղ սպիտակ էջ 254
 57. Ճապկի արական էջ 192
 58. Ճապկի հարավային էջ 191
 59. Ճապկի սպիտակ էջ 238
 60. Մակլուրա նարնջագույն էջ 257
 61. Մահոնիա էջ 104
 62. Մահոնիա սովորական էջ 239
 63. Մահոնյա սղոցատերև էջ 254
 64. Մայրի հիմալայան էջ 213
 65. Մանրատերև լորենի էջ 136
 66. Մասրենի սովորական էջ 145
 67. Մետասեքվոյա էջ 88
 68. Մետաքսածառ լենքորանյան էջ 229
 69. Մոշենի սովորական էջ 143
 70. Մորմ պարսկական էջ 215
 71. Նիտրարիա Շոբերի էջ 190
 72. Նշենի նաիրյան էջ 149
 73. Նշենի Ֆենցլի էջ 148
 74. Նոճի մշտադալար էջ 214
 75. Նռնենի սովորական էջ 176
 76. Շիզանդրա էջ 101
 77. Շրջահյուս հունական էջ 203
 78. Ոլոռնաթուփ արծաթափայլ էջ 174
 79. Ունաբի սովորական էջ 197
 80. Ուռածաղկավորներ էջ 129
 81. Ուռենի սպիտակ էջ 229
 82. Չինական քնարածառ էջ 101
 83. Չիչխան դժնիկանման էջ 177
 84. Չմենի հորիզոնական էջ 239
 85. Պարիլյակ բարձր էջ 218
 86. Պարրոթիա էջ 105
 87. Պիստակենի էջ 180
 88. Պիստակենի բթատերև էջ 180
 89. Պիստակենի իսկական էջ 181
 90. Պիրականթա վառկարմրագույն էջ 242
 91. Պիրականտա էջ 240
 92. Ռեամուրիա էջ 127
 93. Ռոբինիա կեղծ ակացիա էջ 226
 94. Ռոբինիա կեղծակացիա էջ 172
 95. Ռոբինիա կեղծակացիա գնդաձև էջ 256
 96. Ռոբինիա կպչուն էջ 227
 97. Սալորենի սովորական էջ 147
 98. Սզնի խոշորափուշ էջ 256
 99. Սիմարուբազգիներ էջ 183
 100. Սոճի էլդարական էջ 215
 101. Սոճի կովկասյան էջ 78
 102. Սոճի ղրիմյան էջ 82
 103. Սոճի սովորական էջ 82
 104. Սոսի արևելյան էջ 227
 105. Սոսի թխկիատերև էջ 228
 106. Սովորական մամրաչ էջ 102
 107. Սովորական տխլենի էջ 123
 108. Սոֆորա ճապոնական էջ 170
 109. Վարդակակաչանման քնարածառ էջ 100
 110. Վեյգելա ծաղկառատ էջ 250
 111. Վեյգելիա հիբրիդային էջ 240
 112. Վիստերիա չինական էջ 245
 113. Վրացական կաղնի էջ 117
 114. Տերևաշատ թեղի էջ 107
 115. Տխլազգիներ էջ 120
 116. Տոսախ մշտադալար էջ 241
 117. Ցախակեռաս այգի էջ 245
 118. Ցախակեռաս թաթարական էջ 241
 119. Ցախակեռաս ծաղկակիցավոր էջ 213
 120. Ցախակեռաս կովկասյան էջ 213
 121. Ցախակեռաս ճապոնական էջ 250
 122. Ցախակեռաս Մաակի էջ 249
 123. Ցախակեռաս վրացական էջ 213
 124. Ցախակեռասազգիներ էջ 209
 125. Ցաքի սովորական էջ 196
 126. Փշատենի արևելյան էջ 179
 127. Փշատենի նեղատերև էջ 179
 128. Փռշնի լերկատերև էջ 110
 129. Քնարածառ էջ 100
 130. Քնարածառ վարդակակաչանման էջ 253
 131. Քսերոֆիլ ֆլորիստիկ էջ 243
 132. Ֆոնտանեզիա Ֆորչունի էջ 250
 133. Ֆորզիցիա միջին էջ 209
 134. Ֆորսիցիա միջանկյալ էջ 242

Ծաղկաբուծություն խմբագրել

 1. Բոցենի միամյա էջ 75
 2. Զարդենի էջ 79
 3. Թավշենի էջ 80
 4. Հնդկոտեմ էջ 86
 5. Նիրեմբերգիա էջ 88
 6. Պենտստեմոն էջ 93
 7. Պերիլլա էջ 94
 8. Ցիննածաղիկ էջ 98
 9. Ախիրանթես էջ 103
 10. Ալտերնանթեր էջ 104
 11. Ականջաբուրդ էջ 107
 12. Էխեվերիա էջ 110
 13. Իրեզինե էջ 115
 14. Լոբելիա էջ 116
 15. Կլեյնիա էջ 121
 16. Սառնենի էջ 123
 17. Մոխրածաղիկ էջ 124
 18. Պատենենի էջ 125
 19. Սանտոլին էջ 127
 20. Գլիցինիա էջ 152
 21. Վայրի խաղող էջ 154
 22. Մեդեոլա էջ 155
 23. Ամրենի էջ 157
 24. Աստղածաղիկ բազմամյա էջ 158
 25. Բոցենի էջ 160
 26. Գերբերա էջ 173
 27. Դլփնակ էջ 174
 28. Երիցուկ բազմամյա էջ 177
 29. Զանգակածաղիկ էջ 179
 30. Գարնանաթարամ էջ 181
 31. Կաննա էջ 184
 32. Ռեմոնտանտ մեխակներ էջ 203
 33. Շահոքրամ էջ 207
 34. Ոսկեղենիկ էջ 210
 35. Ջղաշուշան էջ 212
 36. Ռուդբեկիա էջ 216
 37. Անթուրիում էջ 234
 38. Գլոքսինիա էջ 245
 39. Թաղթ էջ 255
 40. Հալեվորուկ էջ 265
 41. Ձարաշուշան էջ 269
 42. Շքանարգիզ էջ 271
 43. Սիրածաղիկ էջ 275
 44. Ֆրեեզիա էջ 277
 45. Ֆուքսիա էջ 279
 46. Արալիա էջ 282
 47. Արմավաշուշան էջ 283
 48. Սագոենի էջ 209
 49. Սանսեվյերա էջ 311
 50. Օձաբույս էջ 312
 51. Խլորոֆիտում էջ 314
 52. Մոմաբաղեղ էջ 327
 53. Հասմիկ (բույս) էջ 326
 54. Տրադեսկանցիա էջ 329
 55. Սետկրեասեա էջ 328
 56. Ցիտրուսայիններ էջ 317
 57. Աճատերև էջ 331
 58. Թանձրատերևուկ էջ 333
 59. Գաստերիա էջ 332
 60. Պերճածաղիկ էջ 343
 61. Պուանսետտիա էջ 347
 62. Եղեսպակ էջ 77
 63. Աղավնիճ էջ 70
 64. Անթառամ հնդկական էջ 72
 65. Աստղածաղիկ էջ 72
 66. Ծխածաղիկ էջ 82
 67. Հինածաղիկ էջ 84
 68. Շահպրակ էջ 89
 69. Շանբերան էջ 91
 70. Տզկանեփ էջ 95
 71. Փրփրեմ էջ 100
 72. Նունուֆար էջ 101
 73. Բեգոնիա էջ 107
 74. Երիցուկ էջ 110
 75. Թանթռնիկ էջ 112
 76. Թթվառվույտ էջ 114
 77. Ճռճռուկ էջ 122
 78. Տերեփուկ էջ 128
 79. Հակինթ էջ 137
 80. Բաղեղ էջ 151
 81. Արևածաղիկ էջ 160
 82. Գեորգենի էջ 167
 83. Արևադարձ (բույս) էջ 187
 84. Հիրիկ էջ 189
 85. Մանուշակ էջ 191
 86. Մարգարտածաղիկ էջ 195
 87. Մատնոցուկ էջ 197
 88. Ջրընկալ էջ 214
 89. Տուղտ էջ 217
 90. Բաղրջուկ էջ 236
 91. Բերենիկե էջ 243
 92. Գնարբուկ էջ 247
 93. Դրախտավարդ էջ 251
 94. Լեռնավարդ էջ 260
 95. Փողաշուշան էջ 263
 96. Արմավենիներ էջ 285
 97. Ծնեբեկ էջ 296
 98. Ծոփոր էջ 298
 99. Նվիկ էջ 303
 100. Ֆիկուս էջ 313
 101. Շքածառ էջ 315
 102. Մորմ (բույս) էջ 323
 103. Քարբեկ էջ 330
 104. Կակտուսներ էջ 335
 105. Հալվե էջ 341

Գիտնականներ խմբագրել

Գրականագիտություն խմբագրել

Գրականագիտական բառարան, մաս 1

 1. Գրական հերոս էջ - 186
 2. Հերոսական էջ - 184
 3. Հեղինակային շեղումներ էջ - 184
 4. Հեղինակային խոսք էջ - 183
 5. Հանգիտություն էջ - 176
 6. Հայկական չափ էջ - 171
 7. Համաշեշտ ոտանավոր էջ - 168
 8. Կրկնություն էջ - 165
 9. Կոնտրաստ էջ - 162
 10. Կոնֆլիկտ (գրականություն) էջ - 163
 11. Կոլիզիա էջ - 159
 12. Կոմիկական էջ - 159
 13. Կատարսիս էջ - 149
 14. Կալամբուրային հանգ էջ - 147
 15. Լեգենդ էջ - 142
 16. Լեյտմոտիվ էջ - 142
 17. Ինտրիգ էջ - 140
 18. Ինքնագիր էջ - 140
 19. Իրադրություն էջ - 140
 20. Լակոնիզմ էջ - 141
 21. Իմպրովիզացիա էջ - 139
 22. Ինվեկտիվ էջ - 139
 23. Ինտերմեդիա էջ - 139
 24. Գեղագիտական իդեալ էջ - 135
 25. Գրական ժանր էջ - 131
 26. Թարգմանության տեսություն էջ - 124
 27. Գեղարվեստական թարգմանություն էջ - 124
 28. Դյուցազներգություն էջ - 122
 29. Էքսպրոմտ էջ - 123
 30. Էպիտաֆիա էջ - 121
 31. Էպիգրամ էջ - 119
 32. Էկլոգ էջ - 117
 33. Էկրանավորում էջ - 117
 34. Զուգահեռականություն էջ - 115
 35. Եռամիասնություն էջ - 113
 36. Երկաշար էջ - 113
 37. Ստեղծագործական երևակայություն էջ - 111
 38. Երգիծական գրականություն էջ - 109
 39. Դրամատուրգ էջ - 105
 40. Դիցաբանական դպրոց էջ - 102
 41. Դիստիքոս էջ - 100
 42. Դիվան էջ - 100
 43. Դիդակտիկ պոեզիա էջ - 97
 44. Դիլոգիա էջ - 99
 45. Դասական գրականություն էջ - 96
 46. Կոլորիտ էջ - 94
 47. Գրական քննադատություն էջ - 92
 48. Գրելաձև էջ - 96
 49. Գրականության տեսություն էջ - 99
 50. Գրականության պատմություն էջ - 89
 51. Դասակարգայնություն (գրականություն) էջ - 84
 52. Գրականության դասավանդման մեթոդիկա էջ - 85
 53. Գրական գործընթաց էջ - 83
 54. Գրական ազդեցություն էջ - 80
 55. Գռեհիկ սոցիոլոգիզմ էջ - 76
 56. Գռեհկաբանություն էջ - 76
 57. Գրաբարաբանություն էջ - 77
 58. Գործող անձ էջ - 74
 59. Գործողության զարգացում էջ - 75
 60. Գործողություն (գրականագիտություն) էջ - 75
 61. Գյուղագրական դպրոց էջ - 73
 62. Գեղարվեստականություն էջ - 69
 63. Գաղիաբանություն էջ - 65
 64. Բնաբան էջ - 56
 65. Բնութագրում էջ - 57
 66. Բեմականացում էջ - 54
 67. Բարեհնչունություն էջ - 52
 68. Էլիպսիս էջ - 53
 69. Անտիթեզ էջ - 50
 70. Բառական կրկնություն էջ - 49
 71. Բանաստեղծական հնչյունաբանություն էջ - 46
 72. Բանաստեղծական չափ էջ - 47
 73. Բազմաշաղկապություն էջ - 40
 74. Աքին էջ - 40
 75. Արվեստը արվեստի համար էջ - 38
 76. Արտահայտչական միջոցներ էջ - 39
 77. Արձակ բանաստեղծություն էջ - 36
 78. Ավելորդ մարդիկ էջ - 34
 79. Ասք էջ - 30
 80. Ասացվածք էջ - 28
 81. Աստիճանավորում էջ - 29
 82. Աշուղ էջ - 24
 83. Առած էջ - 24
 84. Անշաղկապություն էջ - 20
 85. Անոտացիա էջ - 21
 86. Անտիկ տաղաչափություն էջ - 21
 87. Անհանգ ոտանավոր էջ - 18
 88. Անհատականացում էջ - 19
 89. Անձնավորում էջ - 19

Գրականագիտական բառարան, մաս 2

 1. Անդամ (տաղաչափություն) էջ - 16
 2. Գեղարվեստական հնարանք էջ - 189
 3. Հռետորական հարց էջ - 190
 4. Ձևապաշտություն էջ - 195
 5. Ձոն էջ - 196
 6. Գեղարվեստական ճշմարտություն էջ - 197
 7. Մահախոսական էջ - 200
 8. Մանկապատանեկան գրականություն էջ - 200
 9. Գեղարվեստական մանրամասներ էջ - 201
 10. Գրական մատենագիտություն էջ - 202
 11. Մեյստերզինգեր էջ - 205
 12. Մեջբերում էջ - 206
 13. Միջանկյալ պատմություն էջ - 208
 14. Միստիֆիկացիա էջ - 208
 15. Միտում էջ - 209
 16. Մտահղացում էջ - 211
 17. Նախատիպ էջ - 214
 18. Նախերգանք էջ - 215
 19. Նամականի էջ - 216
 20. Նատուրալ դպրոց էջ - 216
 21. Ներքին հանգ էջ - 219
 22. Նկարագրություն էջ - 220
 23. Նմանաձայնություն էջ - 220
 24. Շեշտանկում էջ - 225
 25. Ողբակատակերգություն էջ - 228
 26. Չափազանցություն էջ - 236
 27. Չափական ոտանավոր էջ - 237
 28. Գեղարվեստական պայմանականություն էջ - 239
 29. Պանեգիրիկ էջ - 240
 30. Պառնաս էջ - 241
 31. Պաստորալ էջ - 241
 32. Գեղարվեստական պատկեր էջ - 241
 33. Պատկերավորության միջոցներ էջ - 243
 34. Պատկերների համակարգ էջ - 243
 35. Պատմական թեմատիկա էջ - 245
 36. Պատմահամեմատական մեթոդ էջ - 246
 37. Պատմողական խոսք էջ - 246
 38. Պատմողի կերպար էջ - 247
 39. Պատմողություն էջ - 247
 40. Պարադոքս էջ - 249
 41. Ծաղրանմանություն էջ - 250
 42. Պեոն էջ - 251
 43. Պոետիկա էջ - 254
 44. Պրոսոդիա էջ - 256
 45. Ռեալիզմ էջ - 257
 46. Ռեդիֆ էջ - 260
 47. Ռեզոնյոր էջ - 260
 48. Ռեմարկ էջ - 260
 49. Ռեմինիսցենցիա էջ - 261
 50. Ռիթմ էջ - 262
 51. Ռիթմական արձակ էջ - 264
 52. Ռոկոկո էջ - 265
 53. Ռոմանս էջ - 265
 54. Ռոմանտիկա էջ - 268
 55. Սագա էջ - 270
 56. Սատիրա էջ - 270
 57. Սլավյանիզմ էջ - 275
 58. Ստանսներ էջ - 281
 59. Ստեղծագործական անհատականություն էջ - 281
 60. Ստեղծագործական պատմություն էջ - 282
 61. Ստեղծագործական գործընթաց էջ - 283
 62. Ստեղծագործության հոգեբանություն էջ - 284
 63. Սրախոսություն էջ - 286
 64. Սուրահ էջ - 287
 65. Վանկական ոտանավոր էջ - 287
 66. Վանկաշեշտական ոտանավոր էջ - 289
 67. Գեղարվեստական վարպետություն էջ - 291
 68. Վարքագրություն էջ - 292
 69. Վիպերգություն էջ - 298
 70. Տաղաչափական համակարգեր էջ - 301
 71. Տարբերակներ էջ - 303
 72. Տետրալոգիա էջ - 306
 73. Տիպաբանական կապեր էջ - 307
 74. Տիպական էջ - 309
 75. Տողանց էջ - 312
 76. Ուղեգրություն էջ - 315
 77. Ուղերձ էջ - 316
 78. Ուտոպիական գրականություն էջ - 317
 79. Ուրբանիզմ էջ - 317
 80. Փոխաբերություն էջ - 318
 81. Փոխանունություն էջ - 319
 82. Փոխառություն էջ - 321
 83. Լիտոտա էջ - 322
 84. Քառատող տուն էջ - 324
 85. Քնարական հերոս էջ - 325
 86. Քնարավիպերգական ժանրեր էջ - 326
 87. Քննադատական ռեալիզմ էջ - 329
 88. Քորեյամբ էջ - 332
 89. Օրագիր էջ - 335
 90. Օքսիմորոն էջ - 335
 91. Ֆաբլիո էջ - 336

Բարոյագիտություն խմբագրել

Բարոյագիտական բառարան

 1. Արարք էջ - 36
 2. Արդարամտություն էջ - 36
 3. Արդարացիություն էջ - 37
 4. Արժեբանություն էջ - 41
 5. Բարոյական արժեքներ էջ - 42
 6. Արժեքների սիմվոլիկ տեսություն էջ - 43
 7. Արիստիպ Կիրենացի էջ - 44
 8. Արիություն էջ - 47
 9. Բարոյական բանականություն էջ - 48
 10. Բարեկամություն էջ - 48
 11. Բարերարություն էջ - 50
 12. Կարլ Բարթ էջ - 50
 13. Բարիք (բարոյականություն) էջ - 51
 14. Բարձրամտություն էջ - 52
 15. Բարոյագիտության կատեգորիաներ էջ - 54
 16. Բարոյագիտություն էջ - 55
 17. Բարոյախոսություն էջ - 64
 18. Բարոյական արժեքի աֆեկտիվ-կամային տեսություններ էջ - 65
 19. Բարոյական աստվածաբանություն էջ - 66
 20. Բարոյական բարության տեսություն էջ - 66
 21. Բարոյական զգացման տեսություններ էջ - 67
 22. Բարոյական լեզվի տրամաբանություն էջ - 68
 23. Բարոյականության չափանիշ էջ - 70
 24. Բարոյականություն էջ - 71
 25. Բարի էջ - 85
 26. Վիսարիոն Բելինսկի էջ - 87
 27. Բարքեր էջ - 87
 28. Բենեֆիցիարիուս էջ - 89
 29. Երեմիա Բենթամ էջ - 90
 30. Հանրի Բերգսոն էջ - 90
 31. Նիկոլայ Բերդյաև էջ - 91
 32. Բարոյական բնավորություն էջ - 93
 33. Գաղափարայնություն էջ - 99
 34. Ալեքսանդր Գերցեն էջ - 101
 35. Գիտակցականություն էջ - 102
 36. Բարոյագիտական գիտակցություն էջ - 103
 37. Բարոյական գիտակցություն էջ - 104
 38. Գնահատում (բարոյականություն) էջ - 106
 39. Գործողություն (բարոյականություն) էջ - 107
 40. Գործունեություն (բարոյականություն) էջ - 107
 41. Գռեհկություն էջ - 108
 42. Հուգո Գրոցիուս էջ - 109
 43. Դավաճանություն էջ - 112
 44. Բարոյական դատողություն էջ - 112
 45. դեմագոգիա էջ - 113
 46. Դեօնթոլոգիա էջ - 115
 47. Ջոն Դյուի էջ - 116
 48. Նիկոլայ Դոբրոլտուլով էջ - 117
 49. Դոգմատիզմ էջ - 118
 50. Երախտագիտություն էջ - 122
 51. Երեսպաշտություն էջ - 122
 52. Երջանկություն էջ - 123
 53. Զանցանք (բարոյականություն) էջ - 125
 54. Զգայունություն էջ - 125
 55. Զղջում էջ - 130
 56. Զրպարտություն էջ - 130
 57. Էգոիզմի տեսություններ էջ - 133
 58. Էկոլոգիական բարոյագիտա էջ - 136
 59. Էպիկտետոս էջ - 140
 60. Էպիկուրականություն էջ - 142
 61. Էսխատոլոգիա էջ - 143
 62. Էվդեմոնիզմ էջ - 143
 63. Էտիկետ էջ - 146
 64. Ընկերականություն էջ - 148
 65. Տաբու էջ - 150
 66. Պիեռ Թեյար դը Շարդեն էջ - 151
 67. Թեոդիցիա էջ - 153
 68. Թեոնոմ բարոյագիտություն էջ - 153
 69. Ժլատություն էջ - 155
 70. Իդեալ էջ - 156
 71. Ինդիվիդուալիզմ էջ - 159
 72. Ինտերնացիոնալիզմ էջ - 161
 73. Ինտուիտիվիզմ էջ - 162
 74. Ինքնագիտակցություն էջ - 163
 75. Ինքնագնահատում էջ - 164
 76. Ինքնադաստիարակություն էջ - 166
 77. Ինքնաիրացման բարոյագիտություն էջ - 167
 78. Ինքնասիրություն էջ - 168
 79. Ինքնավերահսկում էջ - 169
 80. Ինքնատիրապետում էջ - 169
 81. Իռացիոնալիզմ էջ - 169
 82. Իրադրական բարոյագիտություն էջ - 172
 83. Ժան դը Լաբրյուեր էջ - 174
 84. Պոլ Լաֆարդ էջ - 176
 85. Լեգալիզմ էջ - 177
 86. Բարոյական լեզու էջ - 178
 87. Լիբերալ քրիստոնեություն էջ - 182
 88. Անատոլի Լունաչարսկի էջ - 185
 89. Խանդ էջ - 187
 90. Խիղճ էջ - 187
 91. Խնայողություն էջ - 188
 92. Միխայիլ Կալինին էջ - 191
 93. Ժան Կալվին էջ - 191
 94. Կամքի ազատություն էջ - 194
 95. Կատեգորիկ իմպերատիվ էջ - 197
 96. Կարգապահություն էջ - 198
 97. Աշխատանքային կարգապահություն էջ - 200
 98. Կարեկցանկ էջ - 201
 99. Կարիերիզմ էջ - 202
 100. Կարլ Կաուցկի էջ - 202
 101. Կեղծ բարեպաշտություն էջ - 203
 102. Կենսադիրքորոշում էջ - 204
 103. Կենսաոճ էջ - 206
 104. Կենցաղի բարոյականություն էջ - 207
 105. Կյանքի իմաստ էջ - 210
 106. Բարոյական կոդեքս էջ - 211
 107. Կոլետկտիվիզմ էջ - 212
 108. Կոնսեկվենցիալիալ բարոյագիտություն էջ - 221
 109. Կոնտեքստուալ բարոյագիտություն էջ - 222
 110. Բարոյական կոնֆլիկտ էջ - 223
 111. Կոնֆորմիզմ էջ - 224
 112. Կոպտություն էջ - 225
 113. Կվիետիզմ էջ - 225
 114. Կրոնական բարոյականություն էջ - 226
 115. Ֆրենսիս Հաթչեսոն էջ - 230
 116. Հակումներ էջ - 230
 117. Հաղորդակցում էջ - 231
 118. Համարձակություն էջ - 234
 119. Համեստություն էջ - 234
 120. Համերաշխություն էջ - 235
 121. Համոզմունք էջ - 237
 122. Համոզվածություն էջ - 237
 123. Հայրենասիրություն էջ - 241
 124. Հանդուրժողականություն էջ - 242
 125. Հասարակական կարծիք էջ - 245
 126. Հասարակական պայմանագիր էջ - 246
 127. Հավասարություն (բարոյականություն) էջ - 247
 128. Հավատարմություն էջ - 247
 129. Բարոյական հատկություններ էջ - 248
 130. Հատուցում էջ - 250
 131. Հարգանք էջ - 252
 132. Էդուարդ Հարթման էջ - 253
 133. Նիկոլայ Հարթման էջ - 254
 134. Հեդոնիզմ էջ - 256
 135. Կլոդ Ադրիան Հելվեցիուս էջ - 257
 136. Հեղինակություն էջ - 258
 137. Հերոսություն էջ - 259
 138. Հետևանքներ էջ - 259
 139. Հմտություններ էջ - 261
 140. Հնազանդություն էջ - 262
 141. Թոմաս Հոբս էջ - 263
 142. Պոլ Անրի Հոլբախ էջ - 264
 143. Հպարտություն էջ - 265
 144. Հումանիզմ էջ - 265
 145. Հումանիստական բարոյագիտություն էջ - 267
 146. Ձեն էջ - 269
 147. Ձեռներեցություն (բարոյականություն) էջ - 269
 148. Ճիզվիտականություն էջ - 271
 149. Անտոն Մակարենկո էջ - 274
 150. Մահ էջ - 275
 151. Բերնարդ Մանդեբիլ էջ - 276
 152. Մասնագիտական բարոյագիտություն էջ - 278
 153. Մատնություն էջ - 280
 154. Մարդատյացություն էջ - 282
 155. Մարդկայնություն էջ - 283
 156. Ժակ Մարիտեն էջ - 284
 157. Գաբրիել Մարսել էջ - 284
 158. Նիկոլո Մաքիավելի էջ - 289
 159. Մաքիավելիզմ էջ - 290
 160. Մելիորիզմ էջ - 291
 161. Մեծագործություն էջ - 291
 162. Մեծահոգություն էջ - 293
 163. Մեծամտություն էջ - 293
 164. Մեղք էջ - 294
 165. Մետաէթիկա էջ - 294
 166. Ջոն Ստյուարտ Միլ էջ - 295
 167. Մղում էջ - 296
 168. Մոդա էջ - 296
 169. Միշել դը Մոնտեն էջ - 297
 170. Շարլ Լուի Մոնտեսքյո էջ - 298
 171. Մոտիվ էջ - 299
 172. Մտադրություն էջ - 300
 173. Մրցություն էջ - 302
 174. Ջորջ Էդուարդ Մուր էջ - 308
 175. Կարլ Յասպերս էջ - 305
 176. Եմելյան Յրոսլավսկի էջ - 306
 177. Յոգ էջ - 307
 178. Նախաձեռնություն էջ - 309
 179. Նախանձ էջ - 309
 180. Նատուրալիզմ էջ - 310
 181. Նեոթոմիզմ էջ - 311
 182. Նեոպոզիտիվիզմ էջ - 313
 183. Նեոֆրոյդիզմ էջ - 315
 184. Նկարագրական բարոյագիտություն էջ - 318
 185. Նորբողոքականություն էջ - 319
 186. Նորի զգացում էջ - 320
 187. Բարոյական նորմա էջ - 321
 188. Նորմատիվ բարոյագիտություն էջ - 322
 189. Նպատակ էջ - 324
 190. Շահ էջ - 327
 191. Շահամոլություն էջ - 328
 192. Շահի տեսություն էջ - 329
 193. Շեղվող վարքագիծ էջ - 329
 194. Անտոնի Էշլի Կուպեր Շեֆթսբերի էջ - 330
 195. Ալբերտ Շվեյցեր էջ - 332
 196. Մաքս Շտիռներ էջ - 333
 197. Ոսկե կանոն էջ - 335
 198. Բարոյական որոնումներ էջ - 336
 199. Չար էջ - 337
 200. Չարագործություն էջ - 338
 201. Պահանջ էջ - 341
 202. Պահանջկոտություն էջ - 342
 203. Բանական պահանջմունքներ էջ - 342
 204. Պատասխանատվություն էջ - 345
 205. Պատիվ էջ - 346
 206. Պատճառականություն էջ - 348
 207. Պարծենկոտություն էջ - 349
 208. Պատվիրան էջ - 349
 209. Պարյականություն էջ - 350
 210. Պարտավորություն էջ - 351
 211. Պարտք (բարոյականություն) էջ - 351
 212. Պեսիմիզմ էջ - 353
 213. Դմիտրի Պիսարև էջ - 355
 214. Պլոտին էջ - 360
 215. Պորտաբուծություն էջ - 361
 216. Պրագմատիզմ էջ - 362
 217. Պրաբաբիբլիզմ էջ - 363
 218. Պիեռ Ժոզեդ Պրուդոն էջ - 364
 219. Պուրիտանություն էջ - 364
 220. Ռիգորիզմ էջ - 369
 221. Բարոյական սանկցիա էջ - 372
 222. Սարսափ էջ - 372
 223. Սխրանք էջ - 379
 224. Սկեպտիցիզմ էջ - 380
 225. Սկզբունքայնություն էջ - 382
 226. Սկզբունքներ (բարոյականություն) էջ - 382
 227. Սնափառություն էջ - 383
 228. Վլադիմիր Սոլովյով էջ - 384
 229. Սովորութային իրավունք էջ - 386
 230. Սովորություններ էջ - 387
 231. Սովորույթ էջ - 388
 232. Սպառողականություն էջ - 390
 233. Սոիցիզմ էջ - 394
 234. Վախկոտություն էջ - 396
 235. Վարմունք էջ - 396
 236. Վեհանձնություն էջ - 400
 237. Բարոյական վճիռ էջ - 408
 238. Սվամի Վիվեկանանդա էջ - 408
 239. Վոլյունտարիզմ էջ - 409
 240. Վստահություն էջ - 410
 241. Վրեժ էջ - 410
 242. Տելեոլոգիական բարոյագիտություն էջ - 412
 243. Տիեզերական նպատակաբանության բարոյագիտություն էջ - 412
 244. Տոկունություն էջ - 414
 245. Ցինիզմ էջ - 416
 246. Ուխտադրժություն էջ - 418
 247. Ուտիլիտարիզմ էջ - 418
 248. Փառամոլություն էջ - 420
 249. Փարիսեցիություն էջ - 420
 250. Փոքրոգություն էջ - 421
 251. Փոխօգնություն էջ - 421
 252. Ռիչարդ Փրայս էջ - 422
 253. Քաղաքավարություն էջ - 423
 254. Քաղքենիություն էջ - 423
 255. Քավություն էջ - 424
 256. Քարացածություն էջ - 424
 257. Օգտակարություն էջ - 428
 258. Օպտիմիզմ էջ - 429
 259. Օտարում էջ - 430
 260. Օրինակ էջ - 432
 261. Ֆանատիզմ էջ - 435
 262. Ֆատալիզմ էջ - 439
 263. Ֆելիցիտոլոգիա էջ - 436
 264. Ֆետիշիզմ էջ - 436
 265. Ֆիլանտրոպիա էջ - 437
 266. Ֆորմալիզմ էջ - 441
 267. Էրիխ Ֆրոմ էջ - 443
 268. Շարլ Ֆուրյե էջ - 444

Դեղաբանություն խմբագրել

Դեղաբանության դասագիրք

 1. Լոբելի հիդրոքլորիդ- էջ 38
 2. Պրոզերին- էջ 39
 3. Ատրոպինի սուլֆատ- էջ 40
 4. Գանգլիոբլոկատորներ- էջ 42
 5. Բենզահեքսոնիում- էջ 42
 6. Ադրեներգիկ դեղանյութեր- էջ 43
 7. Ադրենալինի հիդրոքլորիդ- էջ 43
 8. Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ- էջ 44
 9. Նորադրենալինի հիդրոտարտրատ- էջ 44
 10. Մեզատոն- էջ 44
 11. Անապրիլին- էջ 45
 12. Սիմպատոլիտիկ դեղանյութեր- էջ 45
 13. Ինհալացիոն թմրանյութեր- էջ 47
 14. Եթեր նարկոզի համար- էջ 47
 15. Ֆտորոտան- էջ 48
 16. Ազոտի ենթօքսիդ- էջ 48
 17. Ոչ ինհալացիոն նարկոզ- էջ 49
 18. Թիոպենտալ նատրում- էջ 49
 19. Նատրիումի օքսիբուտիրատ- էջ 49
 20. Համակցված նարկոզ- էջ 50
 21. Սուր ալկոհոլային թունավորումներ- էջ 51
 22. Քրոնիկ ալկոհոլային թունավորումնմեր- էջ 51
 23. Քնաբեր նյութեր- էջ 52
 24. Էթամինալ նատրիում- էջ 53
 25. Հակաէպիլեպտիկ դեղամիջոցներ- էջ 54
 26. Լևոդոպա- էջ 55
 27. Ցիկլոդոլ- էջ 56
 28. Ցավազրկող դեղանյութեր- էջ 56
 29. Նարկոտիկ անալգետիկներ - էջ 57
 30. Մորֆինի հիդրոքլորիդ- էջ 57
 31. Ֆենտանիլ- էջ 58
 32. Ոչ նարկոտիկ անալգետիկներ- էջ 59
 33. Բուտադիոն- էջ 59
 34. Փսիխոտրոպ դեղանյութեր- էջ 60
 35. Նեյրոլեպտիկներ- էջ 61
 36. Հալոպերիդոլ- էջ 61
 37. Տրանկվիլիզատորներ- էջ 62
 38. Ֆենազամ- էջ 62
 39. Հանգստացնող դեղանյութեր- էջ 62
 40. Կալիումի բրոմիդ- էջ 63
 41. Անալեպտիկներ- էջ 64
 42. Կոֆեին- էջ 64
 43. Կամֆորա- էջ 65
 44. Կորդիամին- էջ 65
 45. Կորազոլ- էջ 66
 46. Բեմիգրիդ- էջ 66
 47. Շնչառության խթանիչներ- էջ 67
 48. Հակահազային դեղանյութեր- էջ 68
 49. Կոդեին- էջ 68
 50. Խորխաբեր դեղանյութեր- էջ 69
 51. Բրոնխոլիտիկ դեղանյութեր- էջ 70
 52. Էուֆիլին- էջ 70
 53. Սրտային գլուկոզիդներ- էջ 72
 54. Դիգիտոքսին- էջ 73
 55. Դիգոքսին- էջ 73
 56. Ցելանիդ- էջ 73
 57. Ադոնիզիդ- էջ 73
 58. Ստրոֆանտին- էջ 74
 59. Կորգլիկոն- էջ 74
 60. Շողացող առիթմիա- էջ 75
 61. Խինիդինի սուլֆատ- էջ 75
 62. Նովոկաինամիդ- էջ 75
 63. Էթմոզին- էջ 75
 64. Լիդոկային- էջ 76
 65. Վերապամիլ- էջ 76
 66. Կալիումի պատրաստուկներ- էջ 76
 67. Հիպոթենզիվ դեղանյութեր- էջ 76
 68. Կլոֆելին- էջ 77
 69. Մեթիլդոֆա- էջ 77
 70. Դիբազոլ- էջ 77
 71. Պապավերինի հիդրոքլորիդ- էջ 77
 72. Ստենոկարդիայի ժամանակ օգտագործվող դեղանյութեր- էջ 78
 73. Նիտրոգլիցերին- էջ 78
 74. Սուսատակ- էջ 79
 75. Էրիտին- էջ 79
 76. Անապրիլին- էջ 79
 77. Դիպիրիդամոլ- էջ 79
 78. Միզամուղ դեղանյութեր- էջ 80
 79. Դիքլոթիազիդ- էջ 80
 80. Ֆուրոսեմիդ- էջ 80
 81. Սպիրոնոլակտոն- էջ 81
 82. Լեղամուղ դեղանյութեր- էջ 84
 83. Խոլենզիմ- էջ 85
 84. Մագնեզիումի սուլֆատ- էջ 85
 85. Պանկրեատին- էջ 86
 86. Տրանսիլոլ- էջ 86
 87. Լուծողականներ- էջ 87
 88. Պիտուիդրին- էջ 89
 89. Էրիթրոպոեզը խթանող դեղանյութեր- էջ 90
 90. Վերականգնված երկաթ- էջ 90
 91. Մակարդիչ դեղանյութեր- էջ 92
 92. Հակամակարդիչ դեղանյութեր- էջ 92
 93. Նատրիումի ցիտրատ- էջ 93
 94. Կալցիումի աղեր- էջ 94
 95. Բարիումի սուլֆատ- էջ 95
 96. Ռինգեր-Լոկի լուծույթ- էջ 95
 97. Հեմոդեզ- էջ 96
 98. Գլյուկոզային իզոտոնիկ լուծույթ- էջ 97
 99. Գլյուկոզայի հիպերտոնիկ լուծույթ- էջ 97
 100. Հորմոնալ դեղանյութեր- էջ 102
 101. Հիպոֆիզի հորմոններ- էջ 102
 102. Վահանգեղձի հորմոններ- էջ 104
 103. Հարվահանագեղձի հորմոններ- էջ 104
 104. Ենթաստամոքսագեղձի հորմոններ- էջ 105
 105. Մակերիկամի կեղևի հորմոններ- էջ 106
 106. Միներալկորտիկոիդներ- էջ 106
 107. Գլյուկոկորտիկոիդներ- էջ 107
 108. Իգական սեռական հորմոններ- էջ 107
 109. Արական սեռական հորմոններ- էջ 109
 110. Անաբոլիկ ստերոիդներ- էջ 109
 111. Հակաալերգիկ դեղանյութեր- էջ 110
 112. Դիմեդրոլ- էջ 110
 113. Դիպրազին- էջ 111
 114. Դիազոլին- էջ 111
 115. Հակամանրէային միջոցներ- էջ 112
 116. Հականեխիչ միջոցներ- էջ 112
 117. Քլորակիր- էջ 113
 118. Քլորամին Բ- էջ 113
 119. Ծանր մետաղական աղեր- էջ 114
 120. Արծաթի նիտրատ- էջ 115
 121. Պրոտարգոլ- էջ 115
 122. Ֆուրացիլին- էջ 116
 123. Միթիլեն կապույտ- էջ 116
 124. Դետերգենտներ- էջ 116
 125. Քիմիաթերապևտիկ միջոցներ- էջ 118
 126. Պենիցիլիններ- էջ 119
 127. Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ- էջ 120
 128. Օքսացիլին-նատրիումական աղ- էջ 121
 129. Ցեֆալոսպորիններ- էջ 121
 130. Ստրեպտոմիցին սուլֆատ- էջ 121
 131. Գետնամիցին սուլֆատ- էջ 122
 132. Մակրոլիդներ- էջ 122
 133. Տետրացիկլիններ- էջ 123
 134. Սուլֆանիլամիդներ- էջ 126
 135. Պիպերազինի ադիպինատ- էջ 129
 136. Արական զարխոտի թանձր էքստրակտ- էջ 130
 137. Հակասնկային դեղանյութեր- էջ 131
 138. Նիստատին- էջ 131
 139. Գրիզեոֆուլվին- էջ 131
 140. Հակատուրբերկուլոզային դեղանյութեր- էջ 131
 141. Ռիֆամպիցին- էջ 132
 142. Հակաուռուցքային դեղանյութեր- էջ 133
 143. Ցիկլոֆոսֆան- էջ 134
 144. Թիոֆոսֆամիդ- էջ 134
 145. Ֆտորուրացիլ- էջ 134
 146. Մետոտրեքսատ- էջ 134
 147. Հակասպիրոխետային դեղանյութեր- էջ 135
 148. Հակավիրուսային դեղանյութեր- էջ 136

Նկարիչներ խմբագրել

Ֆրանսահայ կերպարվեստ

 1. Արսեն Շաբանյան- էջ 21
 2. Հերան Շաբանյան- էջ 23
 3. Արմենիա Բաբայան- էջ 26
 4. Կարապետ Նշանյան- էջ 27
 5. Լևոն Քյուրքչյան- էջ 27
 6. Հրանտ Կյուլպենկյան- էջ 39
 7. Սարգիս Նալբանդյան- էջ 40
 8. Արշակ Թոլվանյան- էջ 41
 9. Հրանտ Ալյանաք- էջ 41
 10. Շահնազար Գույումջյան- էջ 42
 11. Աբել Մինասյան- էջ 50
 12. Լևոն Մուրադով- էջ 55
 13. Հրանտ Բենդերյան- էջ 56
 14. Հանրի Հերո- էջ 67
 15. Գրիգոր Պետիկյան- էջ 74
 16. Տիրան Սուտճյան- էջ 76
 17. Գաբրիել Հարենց- էջ 86
 18. Իրեն Կալըպճյան- էջ 88
 19. Գիտեթ Կարբոնել- էջ 89
 20. Էդգար Մելիք- էջ 90
 21. Ժորժ Հակոբյան- էջ 91
 22. Վահե Հեքիմյան- էջ 92
 23. Արման Կնյազյան- էջ 93
 24. Արտավազդ Պերպերյան- էջ 100
 25. Փափազ- էջ 103
 26. Ռաֆֆի- էջ 106
 27. Արամ Ալեսյան- էջ 107
 28. Ժան Կազազյան- էջ 107
 29. Սամուել Փափազյան- էջ 108
 30. Մորիս Տեր-Մարգարյան- էջ 109
 31. Ժակ Ասլանյան- էջ 110
 32. Բերժո- էջ 111
 33. Տիգրան Խուբեսերյան- էջ 112
 34. Էդմոն Քիրազ- էջ 113

Հայոց լեզու խմբագրել

Հայոց լեզվի դասագիրք

 1. Բառաձև- էջ 16
 2. Բառիմաստ- էջ 21
 3. Փոխանունություն- էջ 58
 4. Համըմբռնում- էջ 63
 5. Համանուն- էջ 65
 6. Գրական աշխարհաբարի իմաստափոխություններ- էջ 78
 7. Բառակազմություն- էջ 207
 8. Բարդություն- էջ 266
 9. Ածանցում- էջ 279
 10. Տերմինակառուցվածք- էջ 337

Հայոց լեզվի դասագիրք

 1. Ուղղախոսություն- էջ 74
 2. Գրաբանություն- էջ 78

Հայոց լեզվի դասագիրք

 1. Փոխաբերույթ- էջ 91
 2. Անձնավորում- էջ 94
 3. Չափազանցություն- էջ 95

Արվետսի պատմություն խմբագրել

Արվեստի պատմություն խմբագրել

Արվեստի պատմություն, մաս 3

 1. Միջին դարերի արվեստ- էջ 102
 2. Բյուզանդիայի արվեստ- էջ 105
 3. Բյուզանդիայի արվեստ (5-7-րդ դարեր)- էջ 107
 4. Բյուզանդիայի արվեստ (9-13-րդ դարեր)- էջ 111
 5. Բյուզանդիայի արվեստ (13-15-րդ դարեր)- էջ 115
 6. Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպայի արվեստ- էջ 116
 7. Ռոմանական արվեստ- էջ 118
 8. Գոթական արվեստ- էջ 125
 9. Ֆրանսիայի գոթական արվեստ- էջ 129
 10. Գերմանիայի գոթական արվեստ- էջ 131
 11. Իտալիայի գոթական արվեստ- էջ 132
 12. Խալիֆայության արվեստ- էջ 138
 13. Միջին Արևելքի արվեստ- էջ 143
 14. Հնդկաստանի արվեստ- էջ 148
 15. Հին Հնդկաստանի արվեստ- էջ 149

Արվեստի պատմություն, մաս 4

 1. Միջնադարյան Հնդկաստանի արվեստ- էջ 154
 2. Չինաստանի արվեստ- էջ 158
 3. Հին Չինաստանի արվեստ- էջ 160
 4. Չժանգո ժամանակաշրջանի արվեստ- էջ 162
 5. Միջնադարյան Չինաստանի արվեստ- էջ 164
 6. Ճապոնիայի արվեստ- էջ 174
 7. Վիետնամի արվեստ- էջ 181
 8. Կորեայի արվեստ- էջ 183
 9. Մոնղոլիայի արվեստ- էջ 187
 10. Վերածննդի արվեստ- էջ 190
 11. Իտալիայի Վերածննդի արվեստ- էջ 193

Արվեստի պատմություն, մաս 5

 1. Միջին և Հյուսիսային Իտալիայի գեղանկարչություն- էջ 207
 2. Բարձր Վերածննդի արվեստ- էջ 211
 3. Մաներիզմ- էջ 227
 4. Վենետիկի մշակույթ- էջ 227
 5. Ուշ շրջանի Վերածննդի արվեստ- էջ 232
 6. Նիդերլանդների արվեստ- էջ 236
 7. 15-րդ դարի գեղանկարչություն- էջ 239

Արվեստի պատմություն, մաս 6

 1. 16-րդ դարի գեղանկարչություն- էջ 245
 2. Գերմանիայի արվեստ- էջ 252
 3. 17-րդ դարի արվեստ- էջ 262
 4. 17-րդ դարի Իտալիայի արվեստ- էջ 265
 5. Բոլոնյան ակադեմիա- էջ 272
 6. Բարոկկո դեկորատիվ գեղանկարչություն- էջ 273
 7. Ֆլանդրիայի արվեստ- էջ 274

Արվեստի պատմություն, մաս 7

 1. Հոլանդիայի արվեստ- էջ 285
 2. Կենցաղային ժանր (գեղանկարչություն)- էջ 294
 3. Բնանկարային գեղանկարչություն- էջ 298
 4. Իսպանիայի արվեստ- էջ 300
 5. Ֆրանսիայի արվեստ- էջ 316

Արվեստի պատմություն, մաս 8

 1. 18-րդ դարի արվեստ- էջ 333
 2. Անգլիայի արվեստ- էջ 357
 3. 19-րդ դարի արվեստ- էջ 367

Արվեստի պատմություն, մաս 9

 1. Բելգիայի արվեստ- էջ 414
 2. Կենտրոնական և Հարավարևելյան Եվրոպայի արվեստ- էջ 416
 3. Բուլղարիայի արվեստ- էջ 417
 4. Ռումինիայի արվեստ- էջ 418
 5. Հունգարիայի արվեստ- էջ 421
 6. Չեխոսլովակիայի արվեստ- էջ 422
 7. Լեհաստանի արվեստ- էջ 424

Արվեստի պատմություն, մաս 10

 1. ԱՄՆ արվեստ- էջ 429
 2. Կուբիզմ (քանդակագործություն)- էջ 455
 3. Չիկագոյի ճարտարապետական դպրոց- էջ 464
 4. Ժողովրդական գծանկարչության արվեստանոց- էջ 471