1. Աբեղախոտ ճահճային - 142
 2. Ազնվամորի - 209
 3. Ալոճենի - 193
 4. Ակնախոտ մազոտ - 220
 5. Ակնախոտ սանրակերպ - 220
 6. Ակնականջ դաշտային - 175
 7. Ակքան խոզանավոր - 95
 8. Աղաբույս եվրոպական - 79
 9. Աղավնիճ դեղատու - 240
 10. Աղտոր դաբաղային - 6
 11. Այծմորուք - 104
 12. Անանուխ դաշտային - 133
 13. Անանուխ երկարատերև - 134
 14. Անանուխ լվի - 134
 15. Անթաոամ ափսգային - 33
 16. Անմեռ ծաղիկ - 33
 17. Անմեռուկ չռված - 45
 18. Անմոռուկ անտառային - 53
 19. Անմոռուկ մանրածաղիկ - 53
 20. Առյուծագի սովորական - 131
 21. Աոյուծատամ խոզանավոր - 36
 22. Ասպրիկ հոտավետ - 213
 23. Աստղիկ սովորական - 77
 24. Ավելուկ արդիական - 171
 25. Ավելուկ գանգուր - 172
 26. Արջընկույզ - 228
 27. Արու պտեր - 173
 28. Արենածաղիկ սովորական - 147
 29. Արյունաքամ դեղատու - 211
 30. Արոսի -212
 31. Աքլորաբբուկ փոքր - 224
 32. Բալդրղան առաջնաասիական -15
 33. Բաղշտակ - 1
 34. Բավեղ պալարավոր - 138
 35. Բանդի սև - 229
 36. Բեկտենի - 186
 37. Բեկտենի սովորական - 185
 38. Բերենիկե հոսքավոր - 226
 39. Բողկ վայրի - 64
 40. Բոշխ կարճաքիթ - 92
 41. Բռնչի սովորական - 72
 42. Գազ մանրագլխիկ - 102
 43. Գաղձ եվրոպական - 90
 44. Գաղձ միասռնականի - 91
 45. Գաղձ սովորական - 89
 46. Գաղտենի թեփուկավոր - 221
 47. Գայլի ականջ - 94
 48. Գայլուկ սովորական - 68
 49. Գետնաբաղեղ բաղեղանման -127
 50. Գետնաստղ բուրավետ - 213
 51. Գերիմաստի - 72
 52. Գիհի երկարատերև - 88
 53. Գնարբուկ գարնանային - 176
 54. Գնարբուկ խոշորաբաժակ - 176
 55. Դաղձ դաշտային - 133
 56. Դաղձ երկարատերև - 134
 57. Դանդոտ բանջարեղենային -174
 58. Դանդաոտ սովորական - 174
 59. Դառնալեղի էրիտրեա - 117
 60. Դառնափուշ փափուկ - 44
 61. Դժնիկ լուծողական - 186
 62. Դրախտածառ սովորական - 4
 63. Եզան լեզու մեծ - 161
 64. Եզան լեզու նշտարաձև - 161
 65. Եզնարգել դաշտային - 110
 66. Ելակ անտառային - 197
 67. Եղբայրարյուն կարմիր - 154
 68. Եղեգ հարավային - 163
 69. Եղեսպակ մշկընկույզային - 140
 70. Եղինջ այրող - 238
 71. Եղինջ երկտուն - 237
 72. Եղջերառվույտ եղջրավոր - 108
 73. Երեսնակ դեղատու - 188
 74. Երեքնուկ մարգագետնային - 112
 75. Երիժնակ - 188
 76. Երիցուկ երիցուկանման - 37
 77. Երկատամնակ - 26
 78. Երնջնակ դաշտային - 13
 79. Զկեռենի սովորական - 200
 80. Զոպա նեղատերև - 128
 81. Զուգատերև սովորական - 245
 82. Ընկուզենի սովորական - 124
 83. Թանթռնիկ դառն - 85
 84. Թելուկ սպիտակ - 78
 85. Թթվախոտ զսպանակավոր -166
 86. Թթվաշուկ թթվաշ - 156
 87. Թթվառվույտ եղջրավոր - 156
 88. Թթվիճ դեղատու - 125
 89. Թխենի սովորական - 201
 90. Թոքախոտ դանիական - 54
 91. Թոքախոտ փափուկ - 54
 92. Թրթնջուկ գանգուր - 172
 93. Իժախոտ սովորական - 51
 94. Իշառվույտ դեղատու - 109
 95. Իշարկոխ դեղատու - 104
 96. Լայնատերևուկ օրհնված - 30
 97. Լեռնաչամիչ երկհուրանավոր - 98
 98. Լերդախոտ մոխրագույն - 143
 99. Լերդախոտ սխտորային - 143
 100. Լոշտակ սպիտակ - 86
 101. Լորենի կովկասյան - 234
 102. Լորենի սրտաձև - 234
 103. Լվածաղիկ մուգ կարմիր - 40
 104. Լվածաղիկ սովորական - 41
 105. Խաղող անտառային - 243
 106. Խանձիլ հաղարջի - 170
 107. Խաշխաշ արևելյան - 158
 108. Խավարծիլ հաղարջանման - 170
 109. Խավարծիլ դեղատու - 170
 110. Խարի արևելյան - 49
 111. Խատուտիկ դեղատու - 42
 112. Խիժա ճարճատուկ կնյունանման - 28
 113. Խինձ լայնատերև - 38
 114. Խմրախոտ փոքր - 183
 115. Խնդան - 217
 116. Խնկածաղիկ սովորական - 137
 117. Խնկեղեգ ճահճային - 1
 118. Խնկենի բթատերև - 5
 119. Խնձորենի արևելյան - 199
 120. Խոզակնճիթ դեղատու - 66
 121. Խոլորձ ճահճային - 153
 122. Խորդենի բտային - 118
 123. Խռնդատ հրաշալի - 225
 124. Խուլ եղինջ բծավոր - 130
 125. Խուլ եղինջ սպիտակ - 129
 126. Ծիծեռնադեղ - 157
 127. Ծիրան սովորական - 190
 128. Ծխաբույս դեղագործական - 116
 129. Ծնեբեկ դեղագործական - 20
 130. Ծնեբեկ օղակավոր - 20
 131. Ծնեփակ դեղատու - 20
 132. Ծորենի արևելյան - 46
 133. Ծորենի սովորական - 46
 134. Ծտապաշար սովորական - 60
 135. Կաթնախոտ անատոլիական -165
 136. Կաթնուկ կողմնացույցային - 35
 137. Կակաչ արևելյան - 158
 138. Կաղնի արևելյան - 115
 139. Կանեփ վայրի - 93
 140. Կանթեղախոտ մեծ - 157
 141. Կապար փշավոր - 69
 142. Կապուտակ եռաբլրակ - 16
 143. Կավաժիպակ լազուր - 50
 144. Կատաղի վարունգ - 87
 145. Կատվադաղձ Մուսինի - 135
 146. Կատվալեզու - 26
 147. Կատվախոտ դեղատու - 239
 148. Կարապածաղիկ հովանոցավոր - 67
 149. Կարմրասոխուկ - 146
 150. Կաքավկրկուտ դեղատու - 52
 151. Կեղծ ղանձլամեր սպիտակ - 150
 152. Կենի հատապտղային - 233
 153. Կեչի ելունդավոր - 47
 154. Կեռասենի անտառային - 191
 155. Կեռոն նեղատերև - 235
 156. Կերբելուկ մոմատերև - 8
 157. Կծմնձուկ աղեղնաձև - 58
 158. Կծվիչ ռուսաց - 57
 159. Կղմուխ մեծ - 34
 160. Կնքաբույս հասարակ - 94
 161. Կոկռոշենի թեքված - 119
 162. Կովացորեն դաշտային - 223
 163. Կորթին պարտեզային -141
 164. Կոտեմ դաշտային - 62
 165. Կոտեմ լայնատերև - 62
 166. Կռատուկ թաղիքավոր - 23
 167. Կռատուկ մեծ - 23
 168. Կտավախոտ սովորական - 222
 169. Կտտկենի խոտային - 70
 170. Կտտկենի սև - 71
 171. Կուժկոտրուկ ամառային - 178
 172. Կույսարմատ սովորական - 94
 173. Կուսածաղիկ փոքր - 18
 174. Հազարատերևուկ սովորական - 22
 175. Հալևորուկ շեղանկյունատերև - 39
 176. Հաղարջենի արդիական - 120
 177. Հաղարջենի հայկական - 120
 178. Հաղարջենի սև - 120
 179. Համեմ ցանովի - 12
 180. Հապալասենի մրտենական - 100
 181. Հավակատար սովորական - 3
 182. Հավաջիվա - 49
 183. Հարսնախոտ - 230
 184. Հացհամեմ - 113
 185. Հափրուկ դեղին - 184
 186. Հափրուկ ներկիչ - 184
 187. Հողմաբույս - 157
 188. Հոն սովորական - 84
 189. Հոռոմ-սամիթ սովորական - 14
 190. Հոռոմ-չաման - 113
 191. Հովտաշուշան մայիսյան - 81
 192. Հոտոտ խաղողատերև - 180
 193. Ձիակասկ - 122
 194. Ձիաձետ դաշտային - 99
 195. Ձիաշագանակենի - 122
 196. Ղանձլամեր - 150
 197. Ճագոմ սպիտակ - 242
 198. Ճարճատուկ սովորական - 29
 199. Ճարճրուկ ցանովի - 61
 200. Ճրագախոտ եգիպտական - 155
 201. Մահամորմ - 227
 202. Մանանեխ դաշտային - 65
 203. Մանանեխ սարեպտական - 59
 204. Մանուշակ բուրավետ - 241
 205. Մանուշակ դաշտային - 241
 206. Մակարդախոտ իսկական -215
 207. Մակարդախոտ կպչուն - 214
 208. Մառոլ վայրի - 35
 209. Մասրենի առատափուշ - 207
 210. Մասրենի շան - 207
 211. Մատիտեղ ճնճղուկի - 167
 212. Մատիտեղ մանդիկ - 168
 213. Մատիտեղ ջրային - 169
 214. Մատնոցակ ժանգոտ - 219
 215. Մատնունի ուղիղ - 202
 216. Մատուտակ մերկ - 105
 217. Մարգածիծուկ կովկասյան - 17
 218. Մարգածիծուկ ռուսական - 17
 219. Մարեմխոտ գետային - 197
 220. Մարեմխոտ քաղաքային - 197
 221. Մատիտեղ ջրային - 168
 222. Մատիտեղ ճնճղուկի - 166
 223. Մատիտեղ մանդիկ - 167
 224. Մեղվամուշկ սովորական - 41
 225. Մկնականջ դաշտային - 175
 226. Մղամուճ սպիտակ - 242
 227. Մոշենի սովորական - 208
 228. Մոշենի քարոտ - 210
 229. Մորմ սև - 232
 230. Մորմ քաղցրադառն - 231
 231. Նեխուր բուրավետ - 9
 232. Նետախոտ սովորական - 2
 233. Նվիկ բծավոր - 19
 234. Նշենի Ֆենցլի - 189
 235. Նռնենի սովորական - 177
 236. Շագանակ ցանովի - 114
 237. Շամբալա - 113
 238. Շնդեղ հրաշալի - 80
 239. Շոհոքրամ գետային - 198
 240. Շոհոքրամ քաղաքային - 198
 241. Շրեշ ուշագրավ - 21
 242. Ոզնագլխիկ գեղագլխիկավոր - 31
 243. Ողկուզակ - 216
 244. Ոսկեծաղիկ ճահճային - 179
 245. Ոսկեհազարուկ փոքր - 117
 246. Ոսկեղենիկ գորշակարմիր - 121
 247. Չիչխան դժնիկանման - 97
 248. Չմենի ամբողջաեզր - 192
 249. Չմենի սևապտուղ - 192
 250. Չորաբույս - 45
 251. Չորածաղիկ ճահճուտային - 32
 252. Պատրինջ դեղատու - 132
 253. Պիստակենի բթատերև - 5
 254. Ջղախոտ մեծ -161
 255. Ջրաերեքնուկ - 151
 256. Ջրաշուշան սպիտակ - 152
 257. Ջրապղպեղ - 169
 258. Ջրառվույտ եռատերև - 151
 259. Ջրկոտեմ դեղատու - 63
 260. Ռեհան մշակովի - 136
 261. Սալորենի չռված - 204
 262. Սալորենի փշավոր - 205
 263. Սամիթ բուրավետ - 7
 264. Սապնարմատ երկգույն - 73
 265. Սարի չամիչ սովորական - 98
 266. Սեզ սողացող - 162
 267. Սերկևիլիենի սովորական - 194
 268. Սզնի արևելյան - 193
 269. Սզնի հինգսռնականի - 193
 270. Սինդրիկ հարթ - 82
 271. Սինձ սևարմատ - 38
 272. Սխտորաբույս դեղատու - 56
 273. Սնդրուկ մերկ - 82
 274. Սողոմոնի կնիք - 82
 275. Սոխ մուգ մանուշկագույն - 146
 276. Սոճի - 160
 277. Սոնիճ - 181
 278. Սորգո հալեպյան - 164
 279. Սոֆորա ճապոնական - 111
 280. Սպանդ սովորական - 159
 281. Սրոհունդ խոցված - 123
 282. Սևագլխիկ սովորական - 139
 283. Սևագլխիկ բազմաբեղուն - 203
 284. Վահանապտեր արական - 173
 285. Վայրի դաղձ - 135
 286. Վայրի համեմ ճառագայթավոր - 10
 287. Վիշապագլուխ մոլդավական - 126
 288. Վաշիժակ - 225
 289. Տանձենի կովկասյան - 206
 290. Տարկավան - 41
 291. Տատաշ գետնատարած - 244
 292. Տատրակ - 43
 293. Տափոլոռ մարգագետնային - 106
 294. Տափոլոռ պալարավոր - 107
 295. Տիպատատուկ ցանկապատային - 83
 296. Տերեփուկ կապույտ -27
 297. Տերուկ դեղագործական - 116
 298. Տիպատատուկ ցանկապատային - 83
 299. Տխլենի - 48
 300. Տորոն ներկատու - 215
 301. Տուղտ դեղատու - 148
 302. Ուղտափուշ պարսկական - 101
 303. Ուղտափուշ սովորական - 101
 304. Ունաբ սովորական - 187
 305. Ուրց Կոչիի - 144
 306. Ուռենի սպիտակ - 218
 307. Փափկամագ ջրային - 75
 308. Փիփերթ կլորատերև - 149
 309. Փշատենի նեղատերև - 96
 310. Փոխածաղիկ - 74
 311. Փռշնի կովկասյան - 236
 312. Փրփրուկ թեղանման - 196
 313. Փրփրուկ տափաստանային - 195
 314. Քարառվույտ երփներանգ - 103
 315. Քարխոտ կոշտ - 55
 316. Քիմոն սովորական - 11
 317. Քնձմնձուկ սովորական - 182
 318. Քնձմնձուկ փոքրիկ - 183
 319. Օճառախոտ դեղատու - 76
 320. Օշինդր բուժիչ - 24
 321. Օշինդր դառը - 25