Մեծ Հայքի վարչական բաժանում

Մեծ Հայքի վարչատարածքային միավորներն են եղել նահանգները և գավառները։ Ընդհանուր կար 15 նահանգ և մոտ 178 գավառ։

Նահանգ Գավառ Տարածք
Աղձնիք Նփռետ (Նփրկերտ), Աղձն, Անգեղտուն, Քաղ, Կեթիկ, Տատիկ, Ազնվաձոր, Երխեթք (Սերխեթք), Գզեխ, Սալնաձոր և Սանասունք (11 գավառ) 17,532 քառ. կմ
Այրարատ Բասեն, Աբեղեանք, Գաբեղեանք, Հավնունիք, Արշարունիք, Բագրևանդ, Ծաղկոտն, Վանանդ, Շիրակ, Արագածոտն, Ճակատք, Մասյացոտն, Կոգովիտ, Նիգ, Կոտայք, Մազազ, Վարաժնունիք, Ոստան Հայոց, Ուրծ, Արած (20 գավառ) 40,105 քառ. կմ
Արցախ Մյուս Հաբանդ, Վայկունիք, Բերդաձոր (Բերձոր), Մեծիրանք, Մեծ Կուենք, Հարճլանք, Մովսանք, Պիանք, Պածկանք, Սիսական-ի-Կոտակ (Սիսական-ի-Ոստան), Քուստ-ի-Փառնէս և Կողթ (12 գավառ) 11,528 քառ. կմ
Բարձր Հայք Դարանաղի, Աղյուն, Մզուր, Եկեղյաց, Մանանաղի, Դերջան, Սպեր, Շաղագոմք և Կարին (9 գավառ) 23,860 քառ. կմ
Գուգարք Ձորոփոր, Կողբոփոր, Ծոբոփոր, Տաշիր, Թռեղք, Կանգարք, Ջաւախք վերին, Արտահան, Կաղարջք, Շավշէթ, Մանգլեաց փոր, Քուիշափոր և Բողնոփոր (13 գավառ) 16,765 քառ. կմ
Կորճայք Կորդուք, Կորդիք վերին, Կորդիք միջին, Կորդիք ներքին, Այտվանք, Այգասք, Մոթողանք, Որսիրանք, Կարթունիք, Ճահուկ և Փոքր Աղբակ (11 գավառ) 14,707 քառ. կմ
Մոկք Իշայր, Մյուս Իշայր, Իշոց գավառ, Առուենից ձոր, Միջա, Մոկք Առանձնակ, Արքայից գավառ, Արգաստովիտ և Ջերմաձոր (9 գավառ) 2,962 քառ. կմ
Նոր Շիրական Այլի, Մարի, Թրաբի, Արիսի, Ըռնա, Տամբեր, Զարեհավան, Զարևանդ և Հեր (9 գավառ) 11,010 քառ. կմ
Սյունիք Երնջակ, Ճահուկ, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք, Սոթք, Աղահէճք, Ծղուկք, Հաբանդ, Բաղք, Ձորք, Արևիք, Կովսական (12 գավառ) 15,237 քառ. կմ
Տայք Կող, Բերդաց փոր, Պարտիզաց փոր, Ճակք, Բուղխա, Ոքաղէ, Ազորդաց փոր, Ալաեաց փոր (8 գավառ) 10,179 քառ. կմ
Տուրուբերան Խոյթ, Ասպակունեաց ձոր, Տարոն, Աշմունիք (Արշամունիք), Մարդաղի, Դաստավորք, Տուարածատափ, Դալառ, Հարք, Վարաժնունիք, Բզնունիք, Երևարք, Աղիովիտ, Ապահունիք, Կորոյ գավառ և Խորխոռունիք (16 գավառ) 25,008 քառ. կմ
Ուտիք Առան-ռոտ, Տռի, Ռոտ-Պացեան, Աղուէ, Տուչկատակ, Գարդման, Շակաշեն և Ուտի Առանձնակ (8 գավառ) 11,315 քառ. կմ
Վասպուրական Ռշտունիք, Տոսպ, Բոգունիք, Արճիշահովիտ, Կուղանովիտ, Աղիովիտ, Գառնի (Դառնի), Առբերանի, Բուժունիք, Առնոյոտն, Անձևացիք, Տրպատունիք, Երվանդունիք (Մարաստան), Արտազ, Ակէ, Աղբակ Մեծ, Անձախի ձոր, Թոռնավան, Ճուաշ-ռոտ, Կրճունիք, Մեծնունիք, Պալունիք, Գուկանք, Աղանդ-ռոտ, Պարսպատունիք, Արտաշիսեան (Արտաւանեան), Բագան (Մարանդ), Գաբեթեան, Գազրիկան, Տայգրեան, Վարաժնունիք, Գողթն և Նախճավան (35 գավառ) 40,870 քառ. կմ
Ծոփք (Չորրորդ Հայք) Խորձեան, Հաշտեանք, Պաղնատուն, Բալահովիտ, Մեծ Ծոփք, Անձիտ, Դեգիք և Գավրէք (8 գավառ) 18,890 քառ. կմ
Փայտակարան Հրաքոտ-Պերոժ, Վարդանակերտ,Ռոտ-ի-Բաղա, Քաղան-ռոտ, Առոս, Պիճան, Հանի, Աթշի-Բագավան, Սպանդարան-Պերոժ, Որմիզդ-Պերոժ, Քոեկեան և Ալեան (12 գավառ) 21,000 քառ. կմ
15 Նահանգ 178 գավառ 280,968 քառ. կմ