Վիքին սիրում է Գիտություն   Ցանկեր   Թիրախային հոդվածներ   Ուղեցույց   Կաղապարներ   Մասնակիցներ   Ստեղծել հոդված  


Ֆիզիկա
 1. Աբսորբում Абсорбция
 2. Աբսորբցիոն սպեկտրասկոպիա Абсорбционная спектроскопия
 3. Ագրեգատային վիճակ Агрегатные состояния
 4. Ադամանդ Алмаз
 5. Ադգեզիա Адгезия
 6. Ադիաբատ Адиабата
 7. Ադիաբատական ապամագնիսացում Адиабатическое размагничивание
 8. Ադիաբատական գործընթաց Адиабатический процесс
 9. Ալբեդո Альбедо
 10. Ալեհավաք Антенна
 11. Ալիքատար (Волновод)
 12. Ալիքներ (Волны)
 13. Ալֆա մասնիկ Альфа-частица
 14. Մագնիսական ալֆա սպեկտրաչափ Магнитный альфа-спектрометр
 15. Ալֆա տրոհում (Альфа-распад)
 16. Ալֆվենյան ալիքներ Альфвеновские волны
 17. Ակուստաէլեկտրական էֆեկտ Акустоэлектрический эффект գրքից
 18. Ակուստաէլեկտրոնային փոխազդեցություն Акустоэлектронное взаимодействие
 19. Ակուստաէլեկտրոնիկա Акустоэлектроника
 20. Ակուստաօպտիկա Акустооптика
 21. Ակուստիկ դիմադրություն 'Акустическое сопротивление
 22. Ակուստիկ հոսանքներ Акустические течения
 23. Ակուստիկ միջուկային մագնիսական ռեզոնանս Акустический ядерный магнитный резонанс
 24. Ակուստիկ պարամագնիսական ռեզոնանս Акустический парамагнитный резонанс
 25. Ակուստիկա (Акустика)
 26. Ակտիվ միջավայր Активная среда ակտիվ միջավայր
 27. Ակտիվացիոն վերլուծություն Активационный анализ
 28. Ակրեցիա Аккреция
 29. Ակրեցիոն սկավառակ (en:Accretion disc)
 30. Ակցեպտոր Акцептор
 31. Ամորֆ կիսահաղորդիչներ Аморфные полупроводники
 32. Ամորֆ վիճակ (Аморфное Состояние)
 33. Ամպեր (հոսանքի միավոր) Ампер
 34. Ամպեր/ժամ Ампер-час
 35. Ամպերի թեորեմը մագնիսական դաշտի շրջանառության մասին Теорема о циркуляции магнитного поля
 36. Ամպերի օրենք Ампера закон
 37. Ամպերմետր Амперметр
 38. Ամպլիտուդային մոդուլյացիա Амплитудная модуляция
 39. Այնշտայնի բազմաձևություն en:Einstein manifold
 40. Այնշտայնի թենզոր (en:Einstein tensor)
 41. Անագլիֆ Анаглифов цветных метод
 42. Անալիզատոր (օպտիկա) Анализатор (в оптике)]
 43. Անալիտիկ մեխանիկա Аналитическая механика
 44. Անաստիգմատ Анастигмат
 45. Անգստրեմ Ангстрем
 46. Անիզոտրոպություն Анизотропия
 47. Անիհիլացիա Аннигиляция пары
 48. Անոմալ դիսպերսիա 'Аномальная дисперсия
 49. Անոդ Анод
 50. Անոդային անկում Анодное падение
 51. Անորոշության սկզբունք (Соотношение Неопределенностей)
 52. Անսեղմելի հեղուկ Несжимаемая жидкость
 53. Անտենային ցանց Антенная решётка
 54. Աշխատանք (Работа)
 55. Աչքի ադապտացում Адаптация глаза
 56. Աչքի հարմարում Аккомодация глаза
 57. Ապարատային ֆունկցիա Аппаратная функция
 58. Ապերտուրա Апертура
 59. Ապերտուրային դիաֆրագմա Апертурная диафрагма
 60. Ապլանատ Апланат
 61. Ապոդիզացիա Аподизация
 62. Ապոխրոմատ Апохромат
 63. Ապոստիլբ Апостильб
 64. Ասիմտոտիկ ազատություն Асимптотическая свобода Асимптотическая свобода
 65. Աստերիզմ Астеризм
 66. Աստղաֆիզիկա (Астрофизика)
 67. Ավոգադրոյի հաստատուն (Авогадро Число,en:Avogadro constant)
 68. Ավոգադրոյի օրենք (Закон Авогадро,en:Avogadro's law)
 69. Ավտոէլեկտրոնային հոսք Автоэлектронная эмиссия
 70. Ատոմ (Атом)
 71. Ատոմային ժամացույց (ru:Атомные часы)
 72. Ատոմային միջուկ (Ядро Атомное)
 73. Ատոմական ուժային մանրադիտակ (Сканирующий атомно-силовой микроскоп; Atomic force microscopy)
 74. Միջուկի ճեղքում (Деление Атомных Ядер)
 75. Ատոմային ֆիզիկա (Атомная Физика)
 76. Արագությունների գումարման բանաձև (en:Velocity-addition formula)
 77. Արեոմետր Ареометр
 78. Արքիմեդի թիվ Архимеда число
 79. Արքիմեդի օրենք Архимеда закон
 80. Արեգակնային քամի (Солнечный Ветер)
 81. Աքսինո (Axino)
 82. Աքսիոն (Axion)
 1. Բացարձակ զրո Абсолютный нуль температуры
 2. Բացարձակ չեզոք մասնիկ 'Абсолютно нейтральная частица
 3. Բացարձակ ջերմաստիճան Абсолютная температура --Mariam Tigranyan (քննարկում) 10:24, 20 Հունվարի 2015 (UTC)
 4. Բացարձակ սև մարմին Абсолютно чёрное тело
 5. Բացարձակ տարածություն և ժամանակ (en:Absolute time and space, ռուս․ Пространство-время теории Ньютона)
 6. Բեկման ցուցիչ Показатель преломления
 7. Բետա տրոհում (Бета-распад)
 8. Բյուրեղաֆիզիկա (Кристаллофизика)
 9. Բնության ուժերի միասնականությունը (Единство Сил Природы)
 10. Բնության օրենքների սիմետրիա (Симметрия Законов Природы)
 11. Բոյլ-Մարիոտի օրենք
 12. Բույր (ֆիզիկա) Аромат
 13. Բրոունյան շարժում (Броуновское Движение)
 1. Գազեր (Газы)
 2. Գալիլեյի ձևափոխություններ Преобразования Галилея
 3. Գալիումի արսենիդ Арсенид галлия
 4. Գամմա-ճառագայթում (Гамма-излучение)
 5. Գեյ-Լյուսակի օրենք
 6. Գեյջինո (Гейджино)
 7. Գեոդեզիական պրեցեսիա (Геодезическая прецессия)
 8. Գեոդեզիկ գծերը հարաբերականության ընդհանուր տեսությունում (en:Geodesics in general relativity)
 9. Գերհաղորդականություն (Сверхпроводимость)
 10. Գերհոսունություն (Сверхтекучесть)
 11. Գիրոսկոպ (Гироскоп)
 12. Գլյուինո (Gluino)
 13. Գլյուոն (Глюон)
 14. Գոլորշի (Пар)
 15. Գոլորշացում (Испарение)
 16. Գրավիտացիա (դասագիրք) (ru:Гравитация (книга))
 17. Գրավիտացիոն ալիք (Гравитационная волна)
 18. Գրավիտացիոն կարմիր շեղում (Гравитационное красное смещение)
 19. Գրավիտացիոն ոսպնյակ (Гравитационная линза)
 20. Գրավիտացիոն սինգուլյարություն (Гравитационная сингулярность)
 21. Գրավիտացիոն փոս (en:Gravity well)
 22. Գրավիտինո (Gravitino)
 23. Գրավիտոն (Гравитон) Гравитационная линза
 1. Դաշտեր և մասնիկներ (Поля И Частицы)
 2. Դաշտի աքսիոմային տեսություն Аксиоматическая теория поля
 3. Դավիդովի սոլիտոն (Davydov soliton)
 4. Դասական մեխանիկա (Классическая механика)
 5. Դիէլեկտրիկ (Диэлектрики)
 6. Դիլատոն (Дилатон)
 7. Դինամիկա (Динамика_(физика))
 8. Դիպոլ (Диполь)
 9. Դիսլոկացիա (Дислокации)
 10. Դիտորդ (հարաբերականության տեսություն) (en:Observer (special relativity))
 11. Դիֆուզիա (Диффузия)
 12. Դիֆրակցիա (Дифракция)
 13. Դոպլերի էֆեկտ (Доплера Эффект)
 14. Դոպլերի ռելյատիվիստական էֆեկտ (Relativistic Doppler effect)
 1. Էլեկտրադինամիկա (Электродинамика)
 2. Էլեկտրոլիզ (Электролиз)
 3. Էլեկտրական ինդուկցիա (Электрическая индукция)
 4. Էլեկտրական լարում (Напряжение Электрическое)
 5. Էլեկտրական պարպումը գազերում (Электрический Разряд В Газах)
 6. Էլեկտրական իմպեդանս (Электрический импеданс)
 7. Էլեկտրական հաղորդիչ (Проводник (электричество))
 8. Էլեկտրական հոսք (Electric flux)
 9. Էլեկտրական շղթա (Электрическая цепь)
 10. Էլեկտրական ցանց (Электрическая сеть)
 11. Էլեկտրամագնիսական ալիքներ (Электромагнитные волны)
 12. Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիա (Энергия электромагнитного поля)
 13. Էլեկտրամագնիսական դաշտի թենզոր (Тензор электромагнитного поля)
 14. Էլեկտրամագնիսական պոտենցիալ (Электромагнитный потенциал)
 15. Էլեկտրամագնիսական սպեկտր (Электромагнитный спектр)
 16. Էլեկտրամագնիսական տատանումներ (Электромагнитные колебания)
 17. Էլեկտրամագնիսական տատանումների գեներատոր (Генераторы Электромагнитных Колебаний)
 18. Էլեկտրաշարժիչ ուժ (Электродвижущая сила)
 19. Էլեկտրաստատիկ ինդուկցիա (Электростатическая индукция)
 20. Էլեկտրաստատիկա (Электростатика)
 21. Էլեկտրոն (Электрон)
 22. Էլեկտրոն-վոլտ (Электронвольт)
 23. Էլեկտրոնային մանրադիտակ электронный микроскоп
 24. Էլեկտրոնային օպտիկա Электронная оптика
 25. Էկզոտիկ ատոմ Экзотический атом
 26. Էկզոտիկ բարիոն Exotic baryon
 27. Էկզոտիկ հադրոն Exotic hadron
 28. Էկզոտիկ մեզոն Exotic meson
 29. Էներգիայի խտություն (Плотность энергии)
 30. Էներգիա-իմպուլսի թենզոր (ru:Тензор энергии-импульса)
 31. Էներգետիկ մակարդակ (Энергетический уровень)
 32. Էներգիայի ընդհանրացված ինտեգրալ (Обобщённый интеграл энергии)
 33. Էներգիայի պահպանման օրենք (Закон Сохранения Энергии)
 34. Էնտալպիա (Энтальпия)
 35. Էտա-մեզոն (Эта-мезон)
 36. Էնտրոպիա (Энтропия)
 37. Էքսիտոն Экситон
 1. Իդեալական հեղուկ Идеальная жидкость
 2. Իզոտոպ (Изотопы)
 3. Իներտ նեյտրինո (ստերիլ նեյտրինո) (Sterile neutrino)
 4. Իներցիա (Инерция)
 5. Իներցիայի մոմենտ (Момент Инерции)
 6. Ինտերֆերենցիա (Интерференция)
 7. Ինքնակոլիմատոր Автоколлиматор
 8. Ինքնակոլիմացիա Автоколлимация
 9. Ինքնամոդելային ընթացք Автомодельное течение
 10. Ինքնատատանումներ Автоколебания
 11. Ինքնաֆազավորում Автофазировка
 12. Ինֆրակարմիր ճառագայթում (Инфракрасное Излучение)
 13. Իոնային մանրադիտակ 'Автоионный микроскоп
 14. Իոնացում (Ионизация)
 15. Իոնացում դաշտով Автоионизация
 16. Իոնոլորտ (Ионосфера)
 17. իրադարձություն (հարաբերականության տեսություն) (Событие (теория относительности))
 18. Իրադարձությունների հորիզոն (Горизонт событий)
 1. Լագրանժյան (= Լագրանժի ֆունկցիա) (Лагранжиан)
 2. Լագրանժյան մեխանիկա (Лагранжева механика)
 3. Լազեր (Лазер)
 4. Լազերային տեխնոլոգիա (Лазерная Технология)
 5. Լենցի կանոն (Правило Ленца)
 6. Լեպտոն (Лептоны)
 7. Լիենար-Վիխերտի պոտենցիալներ (ru:Потенциалы Лиенара — Вихерта)
 8. Լիցքակիր մասնիկների արագացուցիչներ (Ускорители Заряженных Частиц)
 9. Լյումինեսցենցիա (Люминесценция)
 10. Լոնդոնի հավասարումներ (Уравнение Лондонов)
 11. Լորենց-կովարիանտություն (Лоренц-ковариантность)
 12. Լորենցի ձևափոխություններ (Преобразования Лоренца)
 13. Լուի Նեելի կետ 'Антиферромагнитная точка Кюри
 14. Լույսի բևեռացում (Поляризация Света)
 15. Լույսի դիսպերսիա (Дисперсия Света)
 16. Լույսի հաճախությունների գումարում (Сложение частот света)
 17. Լույսի ճնշում (Давление Света)
 18. Լույսի շեղում Аберрация света
 19. Լուսաչափում (Фотометрия)
 20. Լուսային կոն (Световой конус)
 1. Հադրոն (Адроны)
 2. Հադրոնային ատոմ Адронный атом
 3. Հալում (Плавление)
 4. Հակաբարիոններ Антибарионы]
 5. Հակաքվարկ Антикварк
 6. Հակամասնիկներ Античастицы
 7. Հականեյտրոն Антинейтрон գրքից
 8. Հականյութ (Антивещество)
 9. Հակապրոտոն Антипротон
 10. Հակասեգնետոէլեկտրիկներ Антисегнетоэлектрик]
 11. Հակաֆեռոմագնիսական ռեզոնանս Антиферромагнитный резонанс
 12. Հակաֆեռոմագնիսականներ Антиферромагнетик
 13. Հակաֆեռոմագնիսականություն Антиферромагнетизм
 14. Հաղորդականություն (Проводимость)
 15. Համաշխարհային գիծ (Мировая линия)
 16. Համարժեքության սկզբունք (Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции)
 17. Համիլտոնի մեխանիկա (Гамильтонова механика)
 18. Հաշվանքի համակարգ (Система отсчёта)
 19. Հաշվողական ֆիզիկա (Вычислительная Физика)
 20. Հաստատուն հոսանք (Постоянный ток)
 21. Հարաբերական սկավառակ (Relativistic disk)
 22. Հարաբերականության ընդհանուր տեսության ճշգրիտ լուծումներ (en:Exact solutions in general relativity)
 23. Հարաբերականության ընդհանուր տեսության մաթեմատիկական ձևակերպում (en:Mathematics of general relativity)
 24. Հավանականությունը ֆիզիկայում (Вероятность В Физике)
 25. Հարաբերականության տեսություն (Относительности Теория)
 26. Հարմոնիկ տատանակ (Гармонический Осциллятор)
 27. Հարվածային ալիք (Ударная волна)
 28. Հաֆելե-Քիթինգի փորձ (ru:Эксперимент Хафеле — Китинга)
 29. Հեղուկ բյուրեղներ (Жидкие Кристаллы)
 30. Հեղուկներ (Жидкости)
 31. Հետնյուտոնյան մոտարկում (en:Post-Newtonian expansion)
 32. Հզորություն (Мощность)
 33. Հիգսինո (Higgsino)
 34. Հիդրոաէրոմեխանիկա (Гидроаэромеханика)
 35. Հիպերոն (Гиперон)
 36. Հոլոգրաֆիա (Голография)
 37. Հոլոնոմ համակարգ (Голономная система)
 1. Մագնիսական անիզոմետր Анизометр магнитный]
 2. Մագնիսական անոմալիա (Магнитная аномалия)
 3. Մագնիսական բևեռ (Магнитный полюс)
 4. Մագնիսական դիպոլային մոմենտ (Магнитный полюс)
 5. Մագնիսական ընկալունակություն (Магнитная восприимчивость)
 6. Մագնիսական կիսահաղորդիչներ (Магнитные полупроводники)
 7. Մագնիսական մոմենտ (Магнитный Момент)
 8. Մագնիսական մոնոպոլ (Магнитный монополь)
 9. Մագնիսական ուժեղացուցիչ (Магнитный усилитель)
 10. Մագնիսականություն (Магнетизм)
 11. Մագնիսահիդրոդինամիկ գեներատոր (Мгд-генератор)
 12. Մագնիսաստատիկա (Магнитостатика)
 13. Մագնիսացում (Намагниченность)
 14. Մագնիսոլորտ (Магнитосфера)
 15. Մազեր (սարք) (Мазер)
 16. Մածուցիկություն (Вязкость)
 17. Մակերևույթային լարվածություն (Поверхностное Натяжение)
 18. Մայորանայի ֆերմիոն (Майорановский фермион)
 19. Մայքելսոնի փորձ (Մայքելսոն-Մոռլիի փորձ) (Майкельсона Опыт)
 20. Մաս–սպեկտրոմետր (Զանգվածի բաղադրաչափիչ) (Масс-спектрометрия)
 21. Մատերիա (Материя)
 22. Մատրիցային մեխանիկա (Матричная квантовая механика)
 23. Մաքսվել-Բոլցանի բաշխում (Մաքսվելի բաշխում) (Распределение Максвелла)
 24. Մեզոնային մոլեկուլ (Мезонная молекула)
 25. Մեխանիկա (Механика)
 26. Մեխանիկական իմպուլս (Импульс Механический)
 27. Մեխանիկական համակարգի հավասարակշռություն (Равновесие Механической Системы)
 28. Մեյսների էֆեկտ (Эффект Мейснера)
 29. Մետաղներ (Металлы)
 30. Մթնոլորտ (Атмосфера)
 31. Միաժամանականություն (Одновременность)
 32. Միաժամանականության հարաբերականություն (Относительность одновременности)
 33. Միլլիկենի փորձ (ru:Опыт Милликена)
 34. Մինկովսկու դիագրամ (Minkowski diagram)
 35. Մինկովսկու տարածություն (Пространство Минковского)
 36. Միջուկային էներգետիկա (Ядерная Энергетика)
 37. Միջուկային ճառագայթման դետեկտորներ (Детекторы Ядерных Излучений)
 38. Միջուկային ռեակցիա (Ядерные Реакции)
 39. Միջուկային ֆիզիկա (Ядерная Физика)
 40. Մյոսբաուերի էֆեկտ (Мессбауэра Эффект)
 41. Մյուոն (Մյու-մեզոն) (Мюон)
 42. Մյուոնիում (Мюоний)
 43. Մոլեկուլ (Молекула)
 44. Մնացորդային ճառագայթում (Реликтовое излучение)
 1. ՍԳՎ համակարգ (սանտիմետր-գրամ-վայրկյան համակարգ) (СГС)
 2. Սեփական ժամանակ (en:Proper time)
 3. Սիգմա-բարիոն (Сигма-гипероны)
 4. Սիմետրիա (ֆիզիկա) (Симметрия (физика))
 5. Սիմետրիայի ինքնաբեր խախտում (Спонтанное нарушение симметрии)
 6. Սկալյար բոզոններ (Scalar boson)
 7. Սկալյար կորություն (:en:scalar curvature]] )
 8. Սկին-էֆեկտ (Скин-эффект)
 9. Սոլիտոն (Солитон)
 10. Սպեկտրասկոպիա (Спектроскопия)
 11. Սպին (Спин)
 12. Ստատիկ էլեկտրականություն (Статическое электричество)
 13. Սքանավորող թունելային մանրադիտակ (Сканирующий туннельный микроскоп)
 14. Սֆերմիոն (Сфермион)
 1. Տատանման լայնույթ Амплитуда колебаний
 2. Տատանումներ (Колебания)
 3. Տարաբևեռ դիֆուզիա Амбиполярная диффузия
 4. Տարածաժամանակի մետրիկա (=մետրիկ թենզոր) ru:Метрика пространства-времени
 5. Տարածություն (Space)
 6. Տարրական մասնիկներ (Элементарные Частицы)
 7. Տարրական մասնիկների ֆիզիկա (Физика элементарных частиц)
 8. Տեսական ֆիզիկա (Теоретическая физика)
 9. Տիեզերագիտություն (Космология)
 10. Տիեզերական հետազոտություններ (Космические Исследования)
 11. Տիեզերական ճառագայթներ (Космические Лучи)
 12. ՏոկաՄաԿ (Токовая Магнитная Катушка) (Токамак)
 13. Տուրբուլենտություն (Турбулентность)
 14. Տրանզիստոր (Транзистор)
 15. Տրանսուրանային տարրեր (Трансурановые Элементы)
 1. Ֆադեև-Պոպովի ուրվական (Faddeev–Popov ghost)
 2. Ֆազային փոխարկումներ (Фазовые превращения)
 3. Ֆեռոէլեկտրականություն (Сегнетоэлектрики)
 4. Ֆիզիկա և մաթեմատիկա (Физика И Математика)
 5. Ֆիզիկական համակարգ (ru:Физическая система)
 6. Ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորներ (Единицы Измерений Физических Величин)
 7. Ֆիզիկական պարադոքսներ (Физические Парадоксы)
 8. Ֆիզիկական վակուում (Вакуум Физический)
 1. Ֆիզիկայի օլիմպիադաներ (Олимпиады Физические)
 2. Ֆլուկտուացիաներ, Արժեցրումներ (Флуктуации)
 3. Ֆոնային անկախություն (en:Background independence)
 4. Ֆոնոն (Фонон)
 5. Ֆոտոէֆեկտ (Фотоэффект)
 6. Ֆոտոն (Фотон)