Փոփոխական հոսանքԽմբագրել

Փոփոխական հոսանք, Էլեկտրական հոսանքն է, որը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է մեծությամբ և ուղղությամբ կամ հատուկ դեպքերում կարող է փոփոխվել մեծությամբ, հաստատուն պահելով ուղղությունը։

Փոփոխական հոսանքի ընդհանուր հասկացություններԽմբագրել

Քանի որ փոփոխական հոսանքը ընդհանուր առմամբ փոփոխվում է էլեկտրական շղթայում ոչ միայն մեծությամբ, այլ նաև ուղղությամբ, ապա գտնում են, որ այդ հոսանքի ուղղություններից մեկը հարաբերական բացասական է, իսկ մյուսը հարաբերական դրական։ Փոփոխական հոսանքի մեծությունը, տվյալ ժամանակում կոչվում է փոփոխական հոսանքի ակնթարթային արժեք։ Ամենամեծ ակնթարթային արժեքը կոչվում է հոսանքի ամպլիտուդ   ։

Պարբերական փոփոխական հոսանքԽմբագրել

Պարբերական փոփոխական հոսանքը, դա այնպիսի էլեկտրական հոսանք է, որը հավասար պարբերությունների ընթացքում կրկնում է փոփոխությունների մեկ ամբողջական ցիկլ, վերադառնալով իր սկզբնական արժեքին։   ժամանակը, որի ընթացքում փոփոխական պարբերական հոսանքը կատարում է փոփոխման լրիվ ցիկլ, վերադառնալով իր սկզբնական արժեքին կամ մեծությանը կոչվում է փոփոխական հոսանքի պարբերություն։

Պարբերության հակառակ մեծությունը անվանվում է փոփոխական հոսանքի հաճախականություն։

 ,
որտեղ
  — Փոփոխական հոսանքի հաճախականություն,
  — Փոփոխական հոսանքի պարբերություն ։

Միավորների ՄՀ–ում հաճախականությունը չափվում է 1/Վրկ չափման միավորով։

Փոփոխական սինուսոիդային հոսանքԽմբագրել

Փոփոխական սինուսոիդային հոսանք կոչվում է այն հոսանքը, որը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է սինուսոիդային ներդաշնակ օրենքով։ Այդպիսի հոսանքը պարզագույն տիպի հոսանք է, որը չենք կարող ավելի պարզեցնել։

Այս հոսանքը բնորոշվում է հետևյալ բանաձևով․

 

որտեղ

  — սինուսոիդային հոսանքի ամպլիտուդ,

  — սինուսոիդային հոսանքի փուլ,

  — անկյունային հաճախություն,

  – ժամանակ։

Իսկ  

որտեղ

  — սինուսոիդային հոսանքի հաճախականություն,

  — սինուսոիդային հոսանքի պարբերություն։

  բանաձևը ցույց է տալիս այն դեպքը, երբ սինուսոիդային հոսանքի փոփոխությունը սկսվում է   պահից, սակայն այն կարող է սկսվել ոչ զրո պահից։ Այդ դեպքում փոփոխական հոսանքի ակնթարթային արժեքը կնդունի հետևյալ տեսքը․

 , որտեղ

  — տատանման փուլ;

  — անկյուն, որը կոչվում է սկզբնական փուլ։

Եթե   բանաձևում ընդունենք  , ապա կունենանք

 ,   и  .

Սինուսոիդային հոսանքի երկու փոփոխականներ փուլով համընկնում են, եթե նրանք ունենում են հավասար փուլեր և հետևաբար միաժամանակ են հասնում իրենց զրոյական կամ միևնույն նշանի իրենց առավելագույն արժեքներին։

Սինուսոիդային հոսանքի երկու փոփոխականներ իրենց փուլերով շեղված են միմյանց հանդեպ, եթե նրանք ունենում են տարբեր փուլեր։