Հյուսիսային Մակեդոնիայի կաթնասունների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Այս ցանկը ներառում է Մակեդոնիայում (Եվրոպայի հարավ-արևելք, Բալկանյան թերակղզի) գրանցված կաթնասունների տեսակները։

Գրանցված 78 տեսակի կաթնասունների մեջ չկան անհետացած, ծայրահեղ վտանգի տակգտնվող, վտանգված և չուսումնասիրված տեսակներ։

Փոխեարենը կան 5 տեսակի կաթնասուններ, որոնց թիվը կրճատված է։ Դրանք են.

Մակեդոնիայում հանդիպող երկու տեսակի կաթնասունների (Microtus felteni, Spolax leucoclon) մասին չկան բավարար տվյալնե, նրանց քանակը ճժգրիտ հաշվարկելու համար։

EX Extinct Անհետացած
CR Critically Endangered Ծայրահեղ վտանգված
EN Endangered Վտանգված
VU Vulnerable Կրճատվող
NT Near Threatened Վտանգվածին մոտ
LC Least Concern Նվազագույն վտանգ
DD Data Deficient Անբավարար տվյալներ
NE Not Evaluated Տեսակներ չուսումնասիրված կարգավիճակով

ՊատկերասրահԽմբագրել

ՑանկԽմբագրել

անուն լատիներեն անվանում հեղինակ Արձան ՄՍՈՊ Նկար
տեսակ։ մսակեր
ընտանիք՝ Canidae
Գայլ Canis lupus Linnaeus, 1758 LC  
Սովորական աղվես Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 LC  
ընտանիք՝ Felidae
Անտառային կատու Felis silvestris Schreber, 1777 LC  
Եվրասիական լուսան Lynx lynx Linnaeus, 1758 LC  
ընտանիք՝ Mustelidae
Ջրասամույր Lutra lutra Linnaeus, 1758 NT  
Քարակզաքիս Martes foina Erxleben, 1777 LC  
Անտառային կզաքիս Martes martes Linnaeus, 1758 LC  
Գորշուկ Meles meles Linnaeus, 1758 LC  
Սպիտակ կզաքիս Mustela erminea Linnaeus, 1758 LC  
Աքիս Mustela nivalis Linnaeus, 1766 LC  
Անտառաին ժանտաքիս Mustela putorius Linnaeus, 1758 LC  
Խայտաքիս Vormela peregusna Linnaeus, 1758 VU  
Ընտանիք՝ Ursidae
Գորշ արջ Ursus arctos Linnaeus, 1758 LC  
տեսակ՝ Cetartiodactyla
ընտանիք՝ Bovidae
Քարայծ Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758 LC  
ընտանիք՝ Cervidae
Այծյամ Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 LC  
Ազնվացեղ եղջերու Cervus elaphus Linnaeus, 1758 LC  
ընտանիք՝ Suidae
Վարազ Sus scrofa Linnaeus, 1758 LC  
Տեսակ՝ Chiroptera
Ընտանիք՝ Molossidae
Լայնականջ ծալաշուրթ Tadarida teniotis Rafinesque, 1814 LC  
ընտանիք՝ Rhinolophidae
Միջերկրածովյան պայտաքիթ Rhinolophus euryale Blasius, 1853 NT  
Մեծ պայտաքիթ Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774 LC  
Փոքր պայտաքիթ Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 LC  
Ակնոցավոր պայտաքիթ Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 VU  
ընտանիք՝ Vespertilionidae
Եվրոպական լայնականջ Barbastella barbastellus Schreber, 1774 NT  
Ուշ չղջիկ Eptesicus serotinus Schreber, 1774 LC  
Արևելյան երկարաթև Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 NT  
Տափաստանային գիշերաչղջիկ Myotis aurascens Kuzyakin, 1935 LC
Լայնականջ գիշերաչղջիկ Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 NT  
Սրականջ գիշերաչղջիկ Myotis blythii Tomes, 1857 LC  
Երկարաթև չղջիկ Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 VU  
Ջրային գիշերաչղջիկ Myotis daubentonii Kuhl, 1817 LC  
Եռագույն գիշերաչղջիկ Myotis emarginatus É. Geoffroy, 1806 LC  
Մեծ գիշերաչղջիկ Myotis myotis Borkhausen, 1797 LC  
Ականջավոր գիշերաչղջիկ Myotis mystacinus Kuhl, 1817 LC  
Նատերերի գիշերաչղջիկ Myotis nattereri Kuhl, 1817 LC  
Գիշերային հսկա Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 NT  
Փոքր գիշերային չղջիկ Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 LC  
Գիշերային շիկակարմիր չղջիկ Nyctalus noctula Schreber, 1780 LC  
Միջերկրածովյան փոքրաչղջիկ Pipistrellus kuhlii Khul, 1817 LC  
Անտառային փոքրաչղջիկ Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 LC  
Թզուկ փոքրաչղջիկ Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 LC  
Մոխրագույն երկարականջ չղջիկ Plecotus austriacus Fischer, 1829 LC  
Երկգույն չղջիկ Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 LC  
տեսակ՝ Eulipotyphla
ընտանիք՝ Erinaceidae
Հյուսիսային սպիտակափոր ոզնի Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 LC  
Ընտանիք՝ Soricidae
Սպիտակափոր սպիտակատամիկ Crocidura leucodon Hermann, 1780 LC  
Փոքր սպիտակատամիկ Crocidura suaveolens Pallas, 1811 LC  
Փոքր սրնչակ Neomys anomalus Cabrera, 1907 LC  
Սովորական սրնչակ Neomys fodiens Pennant, 1771 LC  
Սովորական սպիտակատամիկ Sorex araneus Linnaeus, 1758 LC  
Մանր սպիտակատամիկ Sorex minutus Linnaeus, 1766 LC  
Գաճաճ բազմատամնավոր Suncus etruscus Savi, 1822 LC  
ընտանիք՝ Talpidae
Կովկասյան խլուրդ Talpa caeca Savi, 1822 LC
Եվրոպական խլուրդ Talpa europaea Linnaeus, 1758 LC  
Հաստոցային խլուրդ Talpa stankovici V. Martino & E. Martino, 1931 LC
տեսակ՝ Lagomorpha
ընտանիք՝ Leporidae
Գորշ նապաստակ Lepus europaeus Pallas, 1778 LC  
տեսակ՝ Rodentia
ընտանիք՝ Cricetidae
Ջրային դաշտամուկ Arvicola amphibius Linnaeus, 1758 LC 150px
Ձյան դաշտամուկ Chionomys nivalis Martins, 1842 LC  
Բալկանական դաշտամուկ Dinaromys bogdanovi Martino, 1922 VU
Սովորական դաշտամուկ Microtus arvalis Pallas, 1778 LC  
Ֆելտենի դաշտամուկ Microtus felteni Malec & Storch, 1963 DD
Գյունտերի դաշտամուկ Microtus guentheri Danford & Alston, 1880 LC  
Արմտաեվրոպական դաշտամուկ Microtus levis Miller, 1908 LC
Գետնափոր դաշտամուկ Microtus subterraneus de Selys-Longchamps, 1836 LC  
Շեկ դաշտամուկ Myodes glareolus Schreber, 1780 LC  
ընտանիք՝ Gliridae
Անտառային քնկոտ Dryomys nitedula Pallas, 1778 LC  
Քնկոտ մուկ Glis glis Linnaeus, 1766 LC  
Կաղնու մուկ Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 LC  
ընտանիք՝ Muridae
Դաշտամուկ Apodemus agrarius Pallas, 1771 LC  
Apodemus epimelas Nehring, 1902 LC
Դեղնակոկորդ մուկ Apodemus flavicollis Melchior, 1834 LC  
Եվրոպական մուկ Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 LC  
Փոքրիկ մուկ Micromys minutus Pallas, 1771 LC  
Մակեդոնական մուկ Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983 LC
Տնային մուկ Mus musculus Linnaeus, 1758 LC  
Գերեզմանափոր մուկ Mus spicilegus Petényi, 1882 LC
Մոխրագույն առնետ Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 LC  
Սև առնետ Rattus rattus Linnaeus, 1758 LC  
ընտանիք՝ Sciuridae
Կովկասյան սկյուռ Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 LC  
Եվրոպական գետնասկյուռ Spermophilus citellus Linnaeus, 1766 VU  
ընտանիք՝ Spalacidae
Փոքր խլուրդ Spalax leucodon Nordmann, 1840 DD  

Տես նաևԽմբագրել

ԾանոթագրությունԽմբագրել