Վերնաթագավորություն (կենսաբանություն)

Վերնաթագավորությունը (կամ դոմենը) կենսաբանական սիստեմատիկայում համակարգում օրգանիզմների բարձրագույն խումբն է, որը ներառում մեկ կամ մի քանի թագավորություններ։

Դոմեն տերմինը առաջին անգամ առաջարկել է Կառլ Վյոզեն, որը բաժանել է բոլոր կենդանի էակներին 3 դոմենների (վերնաթագավորությունների)՝

Փաստորեն, Վյոզեն պրոկարիոտներին (բակտերիաներին) բաժանեց երկու վերնաթագավորության մեջ՝ արքեաներ և բակտերիաներ (էուբակտերիաներ)։

Բարձրագույն տաքսոնի այլընտրանքային համակարգեր խմբագրել

Կարգաբանական խմբեր

Վերնաթագավորություն — Թագավորություն — Ենթաթագավորություն — Վերնատիպ/Վերնաբաժին — Տիպ/Բաժին — Ենթատիպ/Ենթաբաժին — Վերնադաս — Դաս — Ենթադաս — Ինֆրադաս — Վերնակարգ — Կարգ — Ենթակարգ — Ինֆրակարգ — Վերնաընտանիք — Ընտանիք — Ենթաընտանիք — Վերնատրիբա — Տրիբա — Ենթատրիբա — Ցեղ — Ենթացեղ — Վերնասեկցիա — Սեկցիա — Ենթասեկցիա — Շարք — Ենթաշարք — Տեսակ — Ենթատեսակ — Կենսաձև/Տարատեսակ — Ենթատարատեսակ — Ձև — Ենթաձև

Տաքսոնոմիա — Կենսաանվանական անվանակարգ