Բիոմ, մեկ բնակլիմայական գոտու էկոհամակարգերի ամբողջությունը։ Այլ աղբյուրներում բիոմը առավել մեծ է քան բիոցենոզը բիոհամակարգ է, որը ներառում է բազմաթիվ խիստ կապված բիոցենոզներ։ Այսպես, Յուդջին Օդումի բնորոշմամբ, բիոմը «տերմին է, որը բնութագրում է խոշոր տարածաշրջանային կամ մայրցամաքային բիոհամակարգերը, որին բնորոշ են բուսականության ինչ-որ հիմնական տիպ կամ լանդշաֆտի այլ հիմնական հատկանիշ»։ Գոյություն ունեն բիոմների մի քանի դասակարգումներ՝ ներառյալ 10-32 տիպ։ Բիոմների բաշխումը կատարվում է հորիզոնական և ուղղաձիգ գոտիականության, ինչպես նաև սեկտորայնության սկզբունքով։ Ռուսաստանի տարածքում և սահմանամերձ երկրներում առանձնացվում են 13 վերերկրյա բիոմներ։

Վերգետնյա բիոմներ՝ դասակարգված ըստ բուսականության տիպի
      բևեռային անապատներ       Տունդրա       Տայգա       Լայնատերեև անտառներ       Տափաստաններ       Մերձաևրադարձային անձրևային անտառներ       Միջերկրածովյան բիոմներ       Մուսսոնային անտառներ
      Արիդ անապատներ       Քսերոֆիտ թփուտներ       Հարավային տափաստաններ       Կիսաարիդ անապատներ       Սավանաներ       Սավանաներ ծառային բուսականությամբ (անտառատափաստաններ)       Մերձարևադարձային անտառ       Արևադարձային անձրևային անտառ
      Ալպյան տունդրա       Լեռնային անտառներ

Խոշոր բիոմների օրինակներ խմբագրել

Տես նաև խմբագրել

Գրականություն խմբագրել

  • Вронский А. В. Прикладная экология։ учебное пособие. - Ростов н/Д.։ Изд-во «Феникс», 1996. - 512 с. ISBN 5-85880-099-8
  • Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. - М.։ Прогресс, 1980. - 327 с.