Դիարբեքիրի նահանգի հայաբնակ բնակավայրեր

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ցուցակում ներկայացված են 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարասկզբի Դիարբեքիրի նահանգի հայաբնակ բնակավայրերը ըստ գավառների[1]։

Դիարբեքիրի գավառ խմբագրել

Դիրաբեքիրի գավառակ խմբագրել

Ալիբունար (Ալիբուղար), Անշագյուղ, Ասլանբեկ, Արզօղլի, Բախչաջիկ, Գյոզլու, Գոնդեվադի, Դավալու, Դարագոլ, Զաքո, Զորավա, Թավութքոլու, Թըլխաս, Իրընջիլ, Խըրթըբիլ (Խըրթորբըլ), Խմերի, Խըրթա (Ղըրթա, Գայաառտը), Կաբասաքալ, Կարաբաղ, Կարաքիլիսա, Հայ Եղիկ (Զիմմի Եղիկ), Ճռնիկ, Մար Իլյա, Մզրե, Շարաբի, Չարոխի (Չարուխչի), Ջըղսոր, Սադուգյուղ, Սելըմի, Քադխան Վերին, Քադխան Ստորին, Քյաբի (Քյաբիկ)։

Սեվերեկ գավառակ խմբագրել

Ադրո (Հադրո), Ազրո, Բուչակ, Գյունգյորմեզ, Երկուշ, Խըրբեք, Խորզոն, Խուրի, Կարաբուրջ (Կարաբրջիկ), Հոշին, Մզրե, Նիսիբին (Նըզիպ, Մծբին), Չաթախ, Սևերեկ քաղաք, Սըմախ, Վերանշեհիր գյուղաքաղաք։

Դերիկ գավառակ խմբագրել

Բեյրոկ, Դերիկ ավան։

Բշերիկ գավառակ (Ռաշկան) խմբագրել

Ազիկ Վերին, Ազիկ Ստորին, Ալադին (Էլմեդին), Ամսո, Աշըք, Բազբութ, Բալաբալա, Բախըմս, Բահազրիկ, Բասորիկ, Բասորիկ Մյուս, Բարըսիլ (Բարըսըլ), Բլեկան, Բլեյդար, Գյադուկ, Գոնդեջանո, Գոնդիկ, Գրեսիան, Դաուդի (Դավուդի Վերին, Դավուդի Ստորին), Դերըկո-Ամո, Դուշան (Դուշա), Զերջիլ, Զևիկ (Զեուկ), Էլուհ (Իլուհ), Էրմի (Իրմի), Թըլզոք, Թըլմերջ, Թըլմիզ, Լճիկ (Լիչըկ), Խաչոյի գյուղ, Հալգամի, Ղոջան, Մերենան, Մզրառաշ, Միրզաբեկ (Միրզաբաքան), Շանադերիկ, Շեմս (Շըմըզ), Շեյխ-Չոբան, Շքյասթիկ, Ջանդար, Ջիգարլու, Ջնազկար, Ռաջաբան, Սինան, Քաֆեռզո Վերին, Քաֆեռզո Ստորին, Քերիկ, Քոռիկ, Քրեդի։

Սիլվան գավառակ խմբագրել

Ազդին (Ազդի), Ալիբենգի, Ալոդինան (Ալոդինա), Ասլո, Ավանիկ, Ատըշա, Բաբուդին, Բադկանեքեշե, Բախուս, Բամեյդան, Բաշբոյուք, Բաշըմըթ (Բաշըմթե), Բաշխա, Բաշքյոյ, Բըլբըլ, Բոշաթ, Գըմհոք, Գըրհաբաշ, Գյոզալդարա, Գոնդելավե, Գոռիթ (Քոռիթ), Գորմազ (Գորմըզ), Գուբզի (Քոփուզ), Դասընան, (Դասընա), Դարվիշի (Դարվիշ-փահլևան), Դերիկ (Դերքեվանք), Դերուն, Դիդան (Դիդա), Զեբրե, Զընզըն, Զորե, Թախիկ, Թըլմին, Թըրբեպսի, Թըրքե, Խոշավա (Խոշավան), Խուրթե (Ղուրթի), Կանիկոլ, Կավշան (Խավշան), Կարասլի (Խարալիա), Կզըլհիսար, Հալդա, Հաչիչերքեզ, Հաջիջան (Հաջիջա), Հասանդալո, Հելեն, Հուսեյնան (Հուսեյնա), Մալամըլքո, Միյաֆարկին (Ֆարկին) գյուղաքաղաք, Միալիան (Միրալիա), Մխուր, Շարաֆիկան, Շևքաթ, Չաթալ, Չըռըկ, Ռաշո (Գոնդեռաշո), Սալըկան (Սալըկա), Սորըկան, Վեյսըկանի Ստորին, Փերուշան, Փիրախալան, Քալամո (Քարամո), Քլիսա Վերին, Քլիսա Ստորին, Քնիաթ, Քուրեշան (Քուրեշա), Օմարան (Օմարա, Մարան), Ֆարհադ, Ֆերան (Ֆերա), Ֆիշաթ։

Հազրո (Ջըռկան) գյուղախումբ, Ագրակ, Այնդառ, Այնըբըրըղ (Գոմանե Այնըբըզ), Բայիկ (Բայըկ), Բաշնեղ, Գըրեսալաթ (Գըր), Գուլամիրան, Դադաշ, Դերսիլ (Դերսըլ), Թարջիլ (Թըրջըլ), Խսնիկ (Խասընկ), Խնջիկան (Խճիքան), Հազրո գյուղաքաղաք, Հայդարիկան, Հաշտեր (Հաշթար), Հոդնով (Օդնոֆ), Միհրանի, Շեյխան (Շեխան), Շերհալ, Ջրնոխի, Ռասուլայն, Սլեման (Շլեմանի), Փիրաման, Քաուխ (Քարուխան), Քաքան, Քուֆերջին։

Լըջե գավառակ խմբագրել

Աթթախ (Աթակ), Աղկան, Անթաղ, Արըս (Արոսք), Բամըթին (Բամըթնե), Բարսում, Գըր (Թեփե), Գումա (Ջում), Դարագոլ, Դերիկ, Թուզլաս, Լըջե գյուղաքաղաք, Խալխալ (Հալհալ), Հարբախնի, Հեզան, Հեզմազ (Հազմազ), Հերաք, Մալախթան (Մըլա), Նունյաս, Շամշամ, Շատխիկ (Շաթըհ), Շըկական, Ջըմար, Սառնես, Սարդա (Սերդե), Քարվաս, Օփում (Ֆում)։

Հայնի գյուղախումբ, Բալինջնե, Բարբըշ, Զառա, Խըռջիկ, Կարաս (Քարազ), Հայնի (Հանի) ավան, Հավրե, Ջումայիկ։

Արղն (Արղանա-Մադեն) գավառ խմբագրել

Մադեն գավառակ խմբագրել

Արղնի (Արկնի) գյուղաքաղաք, Արղանա-Մադեն (Փաքըր-Մադեն) գյուղաքաղաք, Փայամլի։

Էգիլ գյուղախումբ, Դըբնե (Տըբնե), Էգիլ (Ակիլ) ավան, Թիլբաղդադ (Թըլբաղդադ), Հոբակ (Հոփիկ), Հրեդան, Փիրան։

Ջերմուկ գավառակ խմբագրել

Ադիլ, Ալոզ, Այդի, Ջերմուկ (Չերմիք) քաղաք, Չնքուշ (Շնքուշ) գյուղաքաղաք։

Բալու գավառակ խմբագրել

Ապրանք, Ավլավու, Արմջան (Յարըմջա), Արմջանի մզրե, Արդղան (Արթխան), Բալու գյուղաքաղաք, Բաշարաթ, Բլուր (Թեփե), Գմբեթ (Գյուբաթ), Դավթիք (Դավիթամզրե), Դեմիրչի, Դևեջի, Դիլիմիլի, Թերման (Թեմրան), Թըրխե (Թըլխե), Թիլ (Թիլք), Իսաբեկ, Խաճար (Խաճառ, Կաճառ), Խաճառի մզրե, Խարաբովք (Խարաբորք), Խոշմաթ, Կամըշլի (Խամիշլի), Կարագելիկ (Խարակերիկ), Կարակայա (Խարակայա), Կընառ (Քինառ), Կիսնիս (Իսնիս), Կյուլիշկեր (Կյուլուշկերկ), Կրբոցիք (Կրպո մզրե), Կուշչի, Հալալգոմ (Հազարագոմ), Հաջիմեքե (Հաջիմեքան), Հավավ (Հաբաբ), Ձեթ (Գափուաչմազ), Ղամբարշեյխ, Մրջման մեզրե (Քարընջա), Նաջարան, Նըբշի, Նըրխի, Նորգյուղ (Ենիքյոյ), Նորգյուղի մեզրե, Նորշինակ (Նորշնակ), Շնազ (Չինազ), Չայիրի մեզրե, Պաղին (Աշմուշատի, ) Պաղին (Օխուի), Ջանիկ (Ճանիկ), Սագրաթ, Սըղամ, Սրին, Ուզունովա (Ուզուն Օբա), Ուզունովայի մեզրե, Քարնձոր, Քենկեռլի, Քուդիկան, Օխու (Եղ), Ֆարխո։

Մարդինի գավառ խմբագրել

Մարդինի գավառակ խմբագրել

Դեմիրլի, Դարա, Թիլ-Արմեն (Թըլարմեն), Մարդին քաղաք, Մոտկան, Ջիզրե (Ջեզրե)։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Սևերեկ, Դերիկ, Մարդին և Դիարբեքիր գավառակների գյուղացանկերը համապատասխան տվյալների բացակայության պատճառով թերի են։
Այս հոդվածի նախնական տարբերակը կամ նրա մասը վերցված է Հայկական համառոտ հանրագիտարանից, որի նյութերը թողարկված են՝ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) թույլատրագրի ներքո։