Դոփուց վանքի վիմական արձանագրություններ

Ստորև ներկայացված է Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կամ Դոփուց վանքի արձանագրությունները[1][2]՝

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Դոփուց վանք)

Արձանագրություններ խմբագրել

# Պատկեր Արձանագրության գտնվելու հատված Արձանագրություն
1   Եկեղեցու արևմտյան պատի հարավային մասում, 4 տող
 1. ՇՆՈՐՀԻՎ ԱՅ ԿԱՄ ԵՂԵՒ ԻՆՁ ՀԵՐԱԿՂԻ ՀԱ
 2. ՎՆՈՒՆՍ ԵՒ ԵՏՈՒ ԶՋՈՐՈՂԱՆՍ Բ ԱՐՏ Ի ՍՈՒ
 3. ՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ՀՐԱՄԱՆԱԻ ԳԱԳԿԱ ՇԱՀՆ
 4. ՇԱՀԻ ԵՒ ԳՆԵՑԻ
2 Եկեղեցու բեմի կորության հարավային մասում, պատուհանի մոտ, փոքր խաչքարի վրա, 2 տող
 1. ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՔԱՐԳ
 2. ՈՐԾ ՅԻՇԱ։
3   Եկեղեցու հարավային պատի վերին մասում, 4 տող
 1. Ի ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՆ ՎՐԱՑ ԹԱՄԱՐԻ ԵՒ ԻՆՔՆԱԿԱԼ ՏԷՐՈՒԹԵ. ԻՎԱՆԷԻ ԵՒ ՇԱՀՆՇԱՀԻ, Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵ ՏՆ ՎՐԹԱՆԻՍԻ ԱԹՈՌԱԿԱԼ ՄԵԾ ԳԵՂԻՍ
 2. ԵՍ ՏՐՈՒՊ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՇԻՆԵՑԻ ԶԱԻԵՐԵԱԼ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՎԱՆԱՑՍ ՆՈՐԱՏՎԱՑ Ի ՀԱԼԱԼ ԸՆՁԻՑ ԵՒ Ի ՍՏԱՑՎԱԾՈՑ ԻՄՈՑ ՍԱԿԱԷ
 3. ԵՒ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻ ՀՈԳՈՅ ԻՄՈՅ ԱՆՋԻՆՋ ԵՒ ԿԱՐԳԵՑԻ ԻՆՁ, ԵՂԲԱՐԲՍ ՀԱՆԴԵՐՁ, Ի ՏԱՐԻՆ Է ՊԱՏԱՐԱԳ ԶՅԱՐՈՒԹԵ ՇԱԲԱԹՆ ՈՐ ԱՌՆԵՆ
 4. ԱԻՐՀՆԻՆ ՅԱՅ ԽԱՓԱՆՈՂՔՆ ԱՄԱՆ ՍԻՆ ԱՌՆՈԻ ԿԱՏԱՐԻՉՔ ՀՐԱՄԱՆԱՑ ՄԵՐՈՑ ԱՒՐՀՆԵՍՑԻՆ Ի ՏԷ ԱՅ, ԱՄԷՆ։
4   Եկեղեցու արևմտյան պատի հյուսիսային մասում, 6 տող
 1. ԵՍ ՄԽԻԹԱՐ, ՆՈՐԱՏՎԱՑ ԴԷՄ
 2. ԵԹԱՐՍ, ՈՐ ԿԱՄԱԿԻՑ ԵՒ ԱՒԳՆԱԿԱՆ Ե
 3. ՂԷՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՇԻՆՈՒԹԵ ՍԲ ԼՈՒՍ
 4. ԱԻՈՐՉՒՍ, ԵՒ ՆԱ ՍԱՀՄԱՆԵՑ ԻՆՁ
 5. Ի ՏԱՐԻՆ Բ ԺԱՄ ԶՍԲ ԽԱՉԻՆ ՏԱԻՆՆ ԿԱ
 6. ՏԱՐԻՉՔ ՀՐԱՄԱՆԱՑ ՄԵՐՈՑ ԱԻՐՀՆԻՆ ՅԱՅ։
5 Եկեղեցու հյուսիսային պատի արևմտյան մասի վերևում, 7 տող
 1. ԵՍ ԽՈՅՏԱՆ ԴԷՄԷԹԱՐՍ ՆՈՐ
 2. ԱՏՎԱՑ, ԱԻԳՆԱԿԱՆ ԵՂԷ ՍԲ ԳՐԻԳՈՐ
 3. ԻՍ ԸՆՉԱԻՔ ԻՄԱՒՔ ԵՒ ՎԱՐԴԱՊԵՏՍ
 4. ՍԱՀՄԱՆԵՑ ԻՆՁ Ի ՏԱՐԻՆ Բ ԱԻՐ
 5. Ի ԳԻՒՏ ԽԱՉԻՆ. ՄԻՆՆ ԻՆՁ ԵՒ ՄԻՆՆ ԿԵ
 6. ՆԱԿՑԻՆ ԻՄ ՔՐԻՍՏՈՆԷԻՆ. ԿԱՏԱՐ
 7. ԻՉՔ ՀՐԱՄԱՆԱՑ ՄԵՐՈՑ ԱԻՐՀՆԻՆ ՅԱՅ։
6 Դոփուց վանքի վիմական արձանագրություն Եկեղեցու արևմտյան պատի վերին մասում, երկու խաչ և շուրջը, 2 տող
 1. ԱԾ ՈՂՈՐՄԻ ԿԱՐԱՊԵՏԻՆ
 2. ԹՎ ՈԿԶ ԿԱՆՆԵՑԱԻ ՍԲ ԽԱՉՍ։
7   Եկեղեցու հարավային պատի կենտրոնական մասում, 7 տող
 1. ԹՎ. :ՉՂԳ։
 2. ՇՆՈՐՀԻՒՆ ԱՅ ԵՒ ՊԱՐՈՆՈՒԹԵ ԻՇԽԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ
 3. ԲՈՒՐԹԷԼԻՆ, ԱԾԱՏՈՒՐ ԶԱԻԱԿԱՑ ԻՒՐ ԲԷՇԵՆԱՑ
 4. ԵՒ ԻՆԱՆԻԿԻՆ, ԵՍ, ՄԵՂՈՒՑԵԼ ԾԱՌԱ ԱՅ ԱՎԱԳՍ, ՎԱՍՆ ՅԵՐԿԱՐ ԿԵՆԴՈՒԹՆ, ՊԱՐՈՆԱՑ ՄԵՐՈՑ ԿԱՄԱԿԻՑ ԵՂԷ ՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՎԱՆ
 5. ԻՑՍ ԵՒ ԵՏՈՒ ԻՄ ՀԱԼԱԼ ԸՆՉԻՒՔ ԳՆԱԾ Ի ՆՈՐԱՏՎԱՑ ՋՐԱ ՎԵ
 6. ՐԱՅ :Ա: ԱԿՆ ՋԱՂԱՑ Ի ՍԲ ԳՐԻԳՈՐՍ:ՄԻԱԲԱՆՔՍ ՍԱՀՄԱՆԱԵՑԻՆ Ի
 7. ՏԱՐԻՆ :Գ: ՊԱՏԱՐԱԳ ԻՆՁ, ԱՒԱԳ Ե ՇԱԲԱԹ ԱԻՐ, ԿԱՏԱՐԻՉՔ ԱԻՐՀՆԻՆ ՅԱՅ։
8   Եկեղեցու հարավային պատի կենտրոնում, նախորդի անմիջական տակը, 1 տող

ՅԱՆՈՒՆ ԱՐԱՐՉԻՆ ԱՅ ԵՒ ՇԱՇԽԱՐՀԱԿՈՒԼԹԵ. ՄԵՐ…

9   Եկեղեցու հարավային մույթի վրա, 6 տող
 1. ԱԳԱՐԱԿԻՍ Մ Ս
 2. ՈՐ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱ ՎԱՐԴ
 3. ԱՊԵՏԻՍ ԻՄ ԸՆՉԱԻՔ ԻՄԱ
 4. Ի ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ ԻՆՁ
 5. :Ա։ ԺԱՄ Ի ՏԱՐԻՈՋՆ ՅԱՅՏՆՈՒ
 6. ԹԵԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻՆ ԱՆԽԱՓԱՆ։
10   Եկեղեցու հյուսիսային մույթի վրա, 4 տող
 1. ԱԾ
 2. ՈՂՈՐՄԻ ՍԲ ԽԱՉ
 3. ԻՍ ՏԻՐՈՋ
 4. ՀՈԳՈԻՆ ԱՄԵՆ
11 Եկեղեցու հարավային պատի վերին մասում, 2 տող
 1. ՀԱԶԱԶՐՄԱՆ
 2. ԿԱՆԳՆԵՑԻ
12   Եկեղեցու հարավային պատի վերին մասում, մեծ արձանագրության տակ, 2 տող
 1. ԵՍ ՍԱՐԳԻՍ ՈՐԴԻ ԴԻԼԻՃԱՆԻՆ ԵԿԻ ԴՈՒՌՆ ՍԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻՍ ՏԱՐԻՆ :Գ:
 2. ՊԱՏԱՐԱԳ ԿԱՏԱՐՈՂՔ ԱԻՐՀՆԻՆ Ի ՔՍ ԱՅ։
13 Եկեղեցու արևմտյան պատին, ներքուստ

Ի պարոնութեան Իւանեի և Շահնշահի ես տէր Պետրոս վարդապետ հանդերս եղբարբ ընչիւք և ստացուածովք շինեցի զեկեղեցիս։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

 1. Ս.Գ. Բարխուդարյան, Դիվան հայ վիմագրության, 4հ, էջ 18-22
 2. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406