Անտենայի ուղղվածության դիագրամ

Անտենայի ուղղվածության դիագրամ (ՈւԴ) է կոչվում այն կորը, որով բութագրվում է անտենայի հեռավոր գոտում ստեղծված էլեկտրամագնիսական դաշտի ինտենսիվության բնութագրի կախվածությունը տարածական անկյունից։ Նշանակվում է

ՈւԴ նորմավորման դեպքում բոլոր արժեքները բաժանվում են մաքսիմալ -ի վրա։ Պարզ է որ՝ :

Հնարավոր է տարբերակել ՈւԴ-ի կոմպլեքս արժեքը։ Այդ դեպքում կլինի՝

,

որտեղ —հեռավոր գոտում ամպլիտուդային վեկտորի կոմպլեք արժեքն է։

ՈւԴ սովորաբար բնութագրվում է ոչ միայն հարթ, այլ նաև եռաչափ պատկերով։ Պարզեցման համար ընդունված է ՈւԴ-ի երկու պրոեկցիա.

  • Հորիզոնական (ազիմուտային)
  • ուղղահայաց (ըստ տեղի անկյան)

Գոյություն ունեն ամպլիտուդային , փուլային Δω(θ, φ) և հաճախականային ↑↓(θ, φ) ՈւԴ։

ՈւԴ հիմնականում չափում են Е կամ Н հարթություններում։

Գրականություն

խմբագրել
  1. Лавров, А. С. Антенно-фидерные устройства: учеб. пособие для вузов / А. С. Лавров, Г. Б. Резников. — М.: «Советское радио», 1974. — 368 с.
  2. Дудник, П. И. Многофункциональные радиолокационные системы: учеб. пособие для вузов / П. И. Дудник, А. Р. Ильчук [и др.]. — М.: Дрофа, 2007. — 283 с. — ISBN 978-5-358-00196-1
  3. Mahafza, B. R. Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB / Bassem R. Mahafza. — CHAPMAN&HALL/CRC, 2000. — 532 с. — ISBN 1-58488-182-8