«Գարեգին Սրվանձտյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

* [[Էմմա Կոստանդյան|Կոստանդյան Էմմա]], Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյանց, (հայ ժողովրդական էպոսի հայտնաբերման և գրառման 100-ամյակի առթիվ), - «Էջմիածին», 1972, N Գ (3), էջ 27-33:
* [[Էմմա Կոստանդյան|Կոստանդյան Էմմա]], Գարեգին Սրվանձտյանցի նամականիից, - «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1973, N 3, էջ 115-136:
* Կոստանդյան Է. Ա.Էմմա, Արևմտյան Հայաստանի հայաբնակ վայրերի վերաբերյալ Գ. Սրվանձտյանցի կազմած վիճակագրություններից, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1976, N 2, էջ 62-94:
* [[Էմմա Կոստանդյան]], Գարեգին Սրվանձտյանց (երկրորդ լրացված, վերամշակված հրատարակություն), Երևան, 2008, 200 էջ։
* [http://hpj.asj-oa.am/5492/1/1990-4(3).pdf Հարությունյան Ս. Բ. Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ).- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, № 4, էջ 3-9:]
* [[Հայկական համառոտ հանրագիտարան]], հատ. 4, Երևան, 2003:
* Ով ով է (Հայեր: Կենսագրական հանրագիտարան), հատ. 2, Երևան, 2007, էջ 505-506:
* Հայ նոր գրականության պատմություն, հատ. 3, Երևան, 1964, էջ 555-588:
 
== Արտաքին հղումներ ==