Խորակերտի վանքի վիմական արձանագրությունների ցանկ

Ստորև ներկայացված է Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղում Լալվար լեռան արևմտյան փեշերին գտնվող Խորակերտի վանքի վիմական արձանագրությունները[1][2]՝

Խորակերտի վանք

ԱրձանագրություններԽմբագրել

# Պատկեր Արձանագրության գտնվելու հատված Արձանագրություն
1   Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. արևմտյան մուտքի շրջանակներին և կիսակամար ճակատաքարին, 13 տող
 1. Ի ԹՒԻՍ ՉԱ, Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏՆ ԿՈՍՏԱՆԴԱՅ, ԱՐՀԻԷՍՊԻՍԿՈՊՈՍՈՒԹԵԱՆ
 2. ՀԱՄԱԶԱՍՊԱ, ԵՒ ՅԱՇԽԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԵՒ Ի ԶԱՒՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
 3. ՍԱԹՈՒ
 4. ՆԻՆ, Ի ԹԱՒԱՈՐՈՒԹԵԱՆ ԴԱՒԹԻ, ԵՍ՝
 5. ՍՏԵՓԱՆՈՍՈ, ՈՐԴԻ ՅՈՀԱՆԱ, ԳՆԵՑԻ ԶԽՈՌԱԿԵՐՏ ԵՒ ԶԻՐ ԳԵՂՆ, ԵՒ Զ
 6. ԱՅԳԻՆ, ՈՐ Ի ՇՂՒԵՐ ՎԱՆԻ
 7. ՑՍ, ՅԱՒԻՏԵԱՆ Ի ԿՌ ՍՊԻՏԱԿ ՍՈՒԼՏԱ
 8. ՆԻ ԵՒ ՇԻՆԵՑԻ ԶՍԱ Ի ՀԻՄԱՆԷ՝ ՍԿՍԵԱԼ Յ
 9. ՈՒՍՈՎ ԱՆՄԱՀԻՆ ԱՅ։ ԼԻՆԵԼ ԻՆՁ ԵՒ ԵՂԲԱ
 10. ՐՑ ԻՄՈՑ ԵՒ ՈՐԴՈՑ ԱՐՁԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻ ԵՒ ՏԵՂԻ
 11. ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՄԻՆՉԵՒ ԳԱՅ ՔՍ ԵՒ ԱՌՆԵ ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ
 12. ԻՆՁ ԵՒ ԻՄՈՑՆ՝ Ի ՓԱՌՍ ԻՒՐ ԱՐԴ ՈՐՔ ԽԱԽՏԵԼ ՋԱՆԱ ԶԻՄ ՏՈՒՐՍՆ ՅԷԿԵՂԵՑՈՅՍ ԵՒ ԿԱՄ
 13. ԶՏԵՂԻՍ ՀԱՆԵԼ ՅԱԶԳԷ ԻՍՄԷ, ԽԱԽՏԵՍՑԻՆ ԵՒ ԱՆԿՑԻՆ ՀԱՒԱՏՈՑ ԵՒ Ի ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԵՆԷ։
2 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, արևելյան պատի որմնասյան կամարի վրա, երեսով արևմուտք, եկեղեցու մուտքից ձախ, 16 տող
 1. ԹՈՒԻՆ ՉԺԷ
 2. ԿԱՄԱՒ ԱՆ
 3. ՄԱՀԻՆ ԱՅ, ՄԵՔ՝ ՈՒՔ
 4. ԱՆՍ ԵՒ ՊԱՊՔԱՆՍ, ՈՐԴ
 5. ԻՔ ՍԱՐԳՍԻ, ԹՈՌՆ ՀՈ
 6. ԳՈՅՆ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՔ
 7. ՍԲ ՈՒԽՏԻՍ ՀՐԱՄԱՆԱՒ
 8. ԱՇԽԱՐՀԱԼՈՅՍ
 9. ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ՎԱՐԴԱՆԱ։
 10. ԵՒ ՏԷՐՍ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՔՍ ԵՏՈՒՆ ՄԵԶ ԶՀՈ
 11. ԳՈՅՆ ՀԱԼԸՍՏԵԱՆ
 12. ԱՒՐՆ ՅԱՄԷՆ ԵԿ
 13. ԵՂԵՑԻՔՍ ԺԱՄՆ ԷՄԷՆ Տ
 14. ԻԿՆԱ ԵՒ ՅԵՏ ՄԵՐ ՄԱՀ
 15. ՈՒԱՆՆ՝
 16. ՄԵԶ ԱՌՆԵՆ ԱՆԽԱՓԱՆ։
3 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, հյուսիսային պատի արևելյան կամարի մեջ, 5 տող
 1. ԿԱՄԱՒ ԲԱՐԵՐԱՐԻՆ ԵՒ ԱՄՆԱ ԽՆԱՄԱՒՔՆ ԱՅ, ԵՍ ՝ ՍՏԵՓԱՆ, ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՅ ԱՐ ԴԵԱՄՔ, ԵՂԲԵՐ
 2. ԵՑՍ ՍԲ ԵԿԵՂԵՑՈՅՍ ԽՈՐԱԿԵՐՏ ԱՑՍ ԵՒ ՍՈՔԱ ԵՏՈՒՆ ԻՆՁ ՊԱՏԱՐԱԳ ԶՏԱՒՆԻՆ ՍԲ ԱՌԱՔԵԼ
 3. ՈՑ, ԵՒ ԵՏՈՒ ԱՐԴԻՒՆՍ, ՀԱՅՐՍ՝ ԳՐԻԳՈՐ, ԵՒ ԱՄԷՆ ԵՂԲԱՐՔՍ, ՏՎԻՆ ԱՌԱՔԷԼՈՅՆ ՅՈՀԱՆՆՈՒ ԵՒ ՅԱԿՈԲԱ ԻՄ ՀԱՒՐՆ Ք
 4. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ ՇԱԲԱԹՆ ԱՒՐՆ ԶԱՄԵՆԱՅՆ ԵԿԵՂԵՑԻՔՍ ՈՒՔԱՆԱ ԵՒ ԱՄՈՒՍՆՈՅՆ ԻՄ ՇԱՔԱՐ ԽԱԹՈՒՆԻՆ ԵՒ ԻՆՁ ԱՐԴ
 5. ՊԱՐՏ Է ԶՇԱՓԱԹՆ ԱՑԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂՔՆ ԱՒՐՀՆԵՍՑԻՆ, ԱՄԷՆ, ԹՎԻՆ ՉԼԳ։
4 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, նախորդի տակ, հազիվ կարդացվում է մի քանի բառ, 2 տող
 1. ԵՍ ԶՐԱԿՆ ԲԱՆՈՒ Բ ՈՀԱՆՆԱ ԿԱՄԱ
 2. ՈՂ ԱՒ ՑԵ ԽԱՓԱՆՈՂՔՆ ԴԱՏԻՆ Ի ՏՆ։
5   Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, հարավարևելյան որմնանկարի ներքևի մասում, 4 տող
 1. ՇՆՈՐՀԱՒՔ ՀՈԳՈՅՆ ԱՅ ԵՍ՝ ԽՈՑԱԴԵՂՍ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆ ԻՄ ՄԿԱՒՆՆ, ՄԵԾ ՅՈՒՍ
 2. ՈՎ ՄԻԱՅԲԱՆԵՑԱՔ ՍԲ ԵԿԵՂԵՑՈՅՍ ԵՒ ՏՎԱՔ ՀԱԼԱԼ ԸՆՉԻՑ ՄԵՐՈՑ, ԵՍ՝ ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՅՐ, ԵՒ ԵՂԲԱՅՐՔ
 3. Ս ԽՈՍՏԱՑԱՔ ԶԱՄԵՆ ԵԿԵՂԵՑԻՔՍ ՊԱՏԱՐԱԳԵԼ ԶՍԻՄԱՒՆԻ ԽԱԳԻՒՏԻՆ։ ԿԱՏԱՐՈՂՔՆ
 4. ԱՒՐՀՆԻՆ Յ ԱՅ ԵՒ ԽԱՓԱՆՈՂՔՆ ԹՎԻՆ ՉԼԸ։
6   Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, նախորդից վերև, նրա հետ միասին, 3 տող
 1. ԵՍ ՍԱՐԳԻՍ, ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆՆ ԻՄ ԽԱԹՈՒՆ, ՄԻԱՅԲԱՆԵՑԱՔ ՍԲ ԵԿԵՂԵՑՈՅՍ ԱՐԴԵԱՄԲՔ
 2. ԵՍ՝ ԳՐԻԳՈՐ, ԵՒ ԱՄԷՆ ՄԻԱԲԱՆՔՍ, ՏՎԱՔ ԶԾԱՌԶԱՐԴԱՐ ԱՒՐՆ ՊԱՏԱՐԱԳ ԿԻՒՐԻԿԷՆ, ՅԱԿՈԲԻՆ, ԵՒ ՅԵՏ ՄԵՐ ԵԼԻՑ
 3. Ն՝ ՄԵԶ ԱՌՆԵՆ ԱՆԽԱՓԱՆ։
7   Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, նախորդից վերև, 3 տող
 1. ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ, ԵՍ՝ ՍՈՒՄԲԱՅՍ, ՄԱՆՎԷԼՍ, ԴԱՆԷԼՍ, ՆԷՐՍԱՅՍ,
 2. ՄԻԱՅԲԱՆԵՑԱՔ ՍԲ ՈՒԽՏԻՍ ՏԷՐՍ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՔՍ Ա ԱՒՐ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՏՈՒՆ ՍԲ
 3. ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱՒՆԻՆ ԳՐԻԳՈՐԻՆ ՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ ԱՌՆԵՆ ԿԱՏԱՐՈՂՔՆ ԱՒՐՀՆԻՆ ԱՅ։
8   Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, նախորդներից վեր, կամարի տակ, 4 տող
 1. ԿԱՄԱՒՔՆ ԱՅ ԵՍ՝ ԲԱԴԻՆՍ ԵՒ ՄԱՆԱՍ, ՄԻԱԲԱՆԵՑԱ
 2. Ք ՍԲ ՈԻԽՏԻՍ ԱՐԴԵԱՄԲՔ ԵՒ ԵՏՈՒՆ Ի ՏԱՒՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԻՆ, ՏԷՐՍ
 3. ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՔՍ Ա ԱՒՐ ՊԱՏԱՐԱԳ ԽԱԹՈՒՆԻՆ, ԵԼԲԷԿԻՆ ԵՒ ՍՄԱՆԻՆ, ԵՒ ՅԵ
 4. Տ ՄԵՐ ՄԱՀՈՒՆ՝ ՄԵԶ ԱՌՆԵՆ ԱՆԽԱՓԱՆ։
9 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, արևելյան պատի հարավային կամարի վրա, 2 տող
 1. ԿԱՄԱՒ ՈԴՈՐՄԱԾԻՆ ԱՅ ԵՍ՝ ՍԱՐԳԻՍ ՀՈՌՈՄԱՅՐԵՑԻ, ՄԻԱԲԱՆԵՑԱ ԵԿԵՂԵՑՈՅՍ ԱՐԴԵԱՄԲՔ ԵՒ ՏԷՐՍ,
 2. ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՔՍ ԵՏՈՒՆ ԻՆՁ Ա ԱՒՐ ՊԱՏԱՐԱԳ Ի ՏԱՒՆԻ ՍՐԲՈ ՍԱՐԳՍԻ ԿԻՒՐԱԿԷԻՆ։ ՈՎ ԽԱՓԱՆԷ՝ ԻՄ ՄԵՂԱՑՆ ՏԷՐ Է։
10 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, արևելյան պատի հյուսիսային կամարի վրա, թերի, 2 տող
 1. ՄԻԱԲԱՆԵՑԱ ԵԿԵՂԵՑՈՅՍ ԱՐԴԵԱՄԲՔ, ԵՒ ՏԷՐՍ ԵՒ ՎԱՐԴԱՊԵՏՍ
 2. ՏՈՒԻՆ Խ ԻՑՆ ԿԻՒՐԱԿԷԻՆ Բ ՊԱՏԱՐԱԳ, ՈՎ ԽԱՓԱՆԷ։
11 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. գավիթ, արևելյան պատի հյուսիսային կամարի վրա, 14 տող
 1. ԿԱՄԱՒ ՈՂՈՐՄԱԾԻՆ ԱՅ
 2. ԵՍ՝ ԽԱՉԻԿ, ՄԻԱԲԱՆԵ
 3. ՑԱ ՍԲ ԵԿԵՂԵՑՈՅՍ ԱՐԴ
 4. ԵԱՄԲՔ, ՀԱՅՐՍ՝ ԳՐԻԳՈՐ,
 5. ԵՒ ԱՄԵՆ ՄԻԱԲԱՆՔՍ, ՏՎԱ
 6. Ք ԶԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԱԹ,
 7. ԱՒՐՆ ԺԱՄ ԶԱՄԷՆ ԵԿԵՂ
 8. ԵՑԻՔՍ ԹՈՒԽԱՆԻՆ ԱՐ
 9. ՆԵՆ ԱՒԹԷ Զ
 10. ՅԵՏ ԻՄ ԵԼԻՑ
 11. ԹԱԲՆ ԽԱՉԿԱՆ
 12. ԵՂԻՑԻ, ՈՐ ԽԱՓ
 13. ԱՆԷ ԴԱՏԻ Յ ԱՅ։ ԵՒ
 14. ՄԵՐ ՄԵՂԱՑՆ ՏՐ ԼԻՆԻ։
12 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. թմբուկի հարավային նիստին, 6 տող
 1. ԱԾ ՈՂՈՐՄԻ ՊԱՐՈՆ ՇԱՀ
 2. ՆԱԶԱՐԻՆ ԵՒ ԻՒՐ Ե
 3. ԽԲՕՐ ԱՖԴԱՆԴԻԼ
 4. ԻՆ, ՈՐ ԱՅՍ ՍԲ
 5. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆՍ ՇԻՆ
 6. ԵՑԻՆ ԹՒԻՍ ՌՃ։
13 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. խաչքարի պատվանդան եկեղեցուց 20 մետր արևելք, 6 տող
 1. Ի ԹՎԻՆ ՉԻԹ ԵՍ՝ ԲԱԼԱԲԱՆՍ, ԵՒ ԵԼԱԿՆ
 2. ԿԱՆԳՆԵՑԱՔ ԶԽԱՉՍ Ի ԲԱՐԵԽՈՍՈՒԹԵԱՆ Յ ԻՇՈ
 3. ՂԱՑ ԵՒ ՓՈԽԵՑԵԼՈՅՆ ՔՍ ԾՆՈՂ
 4. ԱՑ ՄԵՐՈՑՆ Ի ՄԻԱՅԲԱՆԵՔ Ի ՔՍ ԵԿԵՂԵՑՈ
 5. Ս ԱՐԴ ԱՂԱՉԵՄ ՈՐՔ ԵՐԿՐՊԱԳԵՔ ՍԲ ՆՇԱՆ
 6. ԻՍ՝ ԱՍԱՑԵՔ ԱԾ ՈՂՈՐՄԻ ՅԻՇՈՂԱՑՆ, ԱՄԷՆ։
14 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի. տապանաքար գերեզմանոցում, 1 տող

ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ ԷԹԷՅԱՆԻՆ, ԹՎԻՆ ՌՃՀ։

15 Նախորդից ներքև, երևի առաջինի շարունակությունն է,

ԹՎ ՌՃԺ, ՅԻՇԵՑԷՔ ՈՒՍՏԱՅ ՇԱՀՆԱԶԱՐԻՆ

16 Խաչքարի վրա

ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆ ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ։

17 Տապանաքար, Խորակերտ վանքից ոչ հեռու, Չանախչի գյուղի արևելակողմի եկեղեցու շրջապատի գերեզմանոցում, 3 տող
 1. ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ
 2. ՅԵՂԱՐԻՆ, ԹՎԻՆ Ռ
 3. ՂԸ։
18 Սալատապան, Ջիլիզայի գյուղամիջյան գերեզմանոցում, 8 տող
 1. ԱՅՍ Է ՏԱ
 2. ՊԱՆ ՊԱ
 3. ՐՈՆ ԽՕՍ
 4. ՐՈՎԻՆ,
 5. ՈՐ ՓՈԽԵ
 6. ՑԱՒ ԱՌ
 7. ԱԾ ԹՎԻՆ
 8. ՌՃԺ
19 Տարածված նույն գերեզմանոցում, կարմրավուն քարից, երկատված, ձեռքերը կրծքին ծալած հարթաքանդակով, 3 տող
 1. ԱՅՍ Է ՀԱՆԳԻՍՏ
 2. ՈՐԴԷԼԻ ԶԱՔԱՐԻ
 3. ԿԻՆ ՓԱՐԻՆԱՆԻՆ։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. Ս.Գ. Բարխուդարյան, Դիվան հայ վիմագրության, 9հ, էջ 263-271
 2. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406