Ժողովածու (5373), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5373 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1805-1823 թվականներին Հակոբ Բաղիշեցի (Ա), Հակոբ Թոփուղյան (Բ) գրիչների կողմից Լիմում: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 13.2x17 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 101 թերթից: Գրված է միասյուն, նոտրգրով: Կազմը` ստվարաթուղթ: Հիշատակարաններ նախագաղափար՝ 13ա (15-րդ դար, Հակոբ Ղրիմեցի), գրչի՝ 34բ, 46ա, 47ա (1805 թ.), 1բ, 87ա, 100ա (1822-1823 թթ.)[1]:

Ժողովածու (5373)
Գրիչ՝ Հակոբ Բաղիշեցի (Ա), Հակոբ Թոփուղյան (Բ)
Տարեթիվ՝ 1805-1823 թվականներին
Վայր՝ Լիմ
Թերթեր՝ 101
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 13.2x17 սմ
Գիր՝ միասյուն, նոտրգիր
Տող 22-37
Կազմ ստվարաթուղթ

ԲովանդակությունԽմբագրել

 • Բանք տոմարականք:
 • Յակ. Ղրիմեցւոյ Մեկնութիւն տոմարի:
 • Յաղագս բնութեան մարդոյ (Ի չորից գոյացեալ):
 • Յաղագս բնութեան մարդոյ (Ի բժշկապետաց):
 • Վասն բնութեան տարւոյն:
 • Յաղագս տարերաց:
 • Յաղագս գոյացման հոգւոյն:
 • Գեղ մարմնոյն Քրիստոսի:
 • Օրինակ նամակի:
 • Պիւթագորեան աղիւսակ (բազմապատկում):
 • Վասն զանազան դեղօէից և մրգաց:
 • Անուանք աշակերտացն Սահակայ և Մեսրոպայ:
 • Վասն բաժանմանց անուանցն Քրիստոսի:
 • Ի Բանից իմաստնոց:
 • Յաղագս Է խորհրդոց եկեղեցւոյ:
 • Թուղթ Յովակիմայ վրդ.-ի Սիւնեցւոյ (1786 թ.):
 • Աթանասի Աղէքսանդրացւոյ Յաղագս Դաւթի Մեկնութեան (Սաղմոսաց):
 • Եպիփանու Կիպրացւոյ Յաղագս երգոց Սաղմոսարանին:
 • Յովհ. Գառնեցւոյ Վասն Սաղմոսաց:
 • Անդրէասայ Արգիլանցւոյ Նախադրութիւն Սաղմոսին (չափ):
 • ԺԸ շաւիղք Սաղմոսին:
 • Ի Սաղմոսաց մեկնութեէն Ներս. Լամբրոնացւոյ:
 • Տապանագիր Մխ. Սեբաստացւոյ (չափ.) Համառոտ հաւաքումն տրամաբանական ուսմանց:
 • Վասն օծման կաթողիկոսաց (Ի պատմագրաց):
 • Ողբ ի վերայ սիրելեաց:
 • Արձանագրութիւն դպրատանն Նոր Նախիջևանի (չափ.):
 • Խրատք յաղագս սիրոյ, յաղագս օրինաց:
 • Առաջաբան Ագաթանգեղեայ պատմագրի:
 • Թուղթ Յակոբայ վրդ.-ի (ենթադրաբար Թօփուզեան) ի Կ. Պօլիս:
 • Նշանակութիւն բառից:
 • Հանելուկք (հայատառ թուրքերեն):
 • Տաղք (Սիմ. Երևանցի, Յովհ. վարժապետ Զմիւռնացի, անանունք, նաև՝ հայատառ թուրքերեն):

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 93 — 1552 էջ։