Ժողովածու (2335), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 2335 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1476 թվականին Կարապետ քահանա գրիչի կողմից Երուսաղեմում։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 17.2×12.5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է311 թերթից։ Գրված է միասյուն, երկսյուն, նոտրգրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Պահպանակը ունի 4 էջ, գրված է՝ մագաղաթի վրա՝ բոլորագիծ երկաթագիր, Աւետարանով (մի մասը լվացած)։ Կազմը՝ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտավ։ Հիշատակարաններ թարգմանչի՝ 178ա, գրչի՝ 302ա, 308ա և այլուր, ծաղկողի՝ 6բ, հետագայի՝ 308ա (1623թ), պահպանակ Բ, 311ա (17-18-րդ դարեր)[1]։

Ժողովածու
Տեսակձեռագիր
ԳրիչԿարապետ քահանա
Տարեթիվ1476
ՎայրԵրուսաղեմ
Թերթեր311
ՆյութԹուղթ
Չափս17.2×12.5
Գիրմիասյուն, երկսյուն
Տող25-35
Կազմկաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Պահպանակմագաղաթ 4, բոլորագիծ երկաթագիր, Աւետարան (մի մասը լվացած)
Մանրանկարչությունկիսախորան, լուսանցազարդ
Պատառիկ պահպանակմագաղաթ 4, բոլորագիծ երկաթագիր, Աւետարան (մի մասը լվացած)

Բովանդակություն

խմբագրել
 • Յաղագս ականց Ահարոնի։
 • Բառք Քերականի, Քերթողականք, Գաղիանոսի, Յունաց, Եբրայեցւոյ, Խորանին, Գովաստնականք, Վարդան գրոց, Եւթներորդ գլուխ գրոցս, Հանդէս բանաստեղծաց։
 • Անուանք քաղաքաց, Ժամուց, Թագաւորաց, Հայրապետաց հայոց։
 • Յաղագս ասպարիսաց։
 • Զ սահման իմաստութեան։
 • Ասացողք շարականաց։
 • Ռուբենի ցեղ։
 • Համարք Հին և Նոր կտակարանաց։
 • Յաղագս խորհրդոյն Գօտւոյն։
 • Թիւք հրձուածողաց։
 • Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ՝ Վկայութիւնք վասն մի բնութեան։
 • Ներս Շնորհալւոյ Յաղագս ազգականութեան։
 • Սահմանք իմաստասիրականք իբր հարցմամբ։
 • Բանք իմաստնոց։
 • Ժողովք հայոց։
 • Նշանագիրք իմաստնոց։
 • Համառոտ լուծմունք Ժ ստորոգութևանցն Արիստոտէլի։
 • Եւթաղեայ Յառաջաբանութիւն Պօղոսի։
 • Ի Պիտոյից գրոց։
 • Տօնք յիշատակի Գր. Լուսաւորչի։
 • Տոմար։
 • Նախադրութիւն Աւետարանի Մատթէի։
 • Հարցմունք առ ամոն։
 • Հարցմունք Դշխոյին և պատասխանիք Սողոմոնի։
 • Հարցմունք Արձանայ և պատասխանիք Եզնկայ։
 • Աստիճանք եեկղեցւոյ։
 • Կարգ օրհնութիւնաբեր ցուցակի։
 • Եփրեմի Յաղագս ապաշխարութան։
 • Ի Ժղլանաց Վար. Արևելցւոյ։
 • Վանականի վրդ-ի Բան հաւատալի ազգիս մերում, Բան ի լոյս մտաց։
 • Բանք դաւանաբանականք (Աթանաս, Յովհաննէս Կ. Պօլսոյ եպիսկոպոս, Տիմոթէոս, անանունք)։
 • Ի Թղթոյն առ կարնեցից Կիր. Երզնկացւոյ։
 • Ի Վերլուծութենէն բառից և բայից Արիստակիսի գրչի։
 • Յաղագս առոգանութեան։
 • Ի Ղուկասու մեկնութէնեն Իգնատիոսի։
 • Հաւատով խոստովանիմ։
 • Գաւազանագիրք ցԳր. Տղայ։
 • Խրատք (Գէորգ վրդ., Ողիշէ, Յովհ. Գառնեցի, Անանիա վրդ., Եզնիկ Կողբացի, Գր. Լուսաւորիչ, Կիր. Երզնկացի)։
 • Թովմ Աքուինացւոյ Յաղագս զօդուածոց հաւատոյ։
 • Լուծումն Դաւթի։
 • Ի Հարանց վարուց։
 • Տաղք (Առ. Սիւնեցի. անանուն)։
 • Գր. Մարաշեցւոյ Վայք ողբոց։
 • Վասն ականց։
 • Գէորգայ Սկևռացոյ Խրտք յաղագս գրչութեան արուեստի։
 • Անանիայի Յաղագս աղօթից։
 • Ոսկեերանի ի Կողոսացոց թղթոյն յորդորակ։
 • Ի Նարեկ գրոց։
 • Մանունք։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ էջը — 1636 էջ։