Էլեկտրական դաշտի ինդուկցիա

էլեկտրական ինդուկցիաԽմբագրել

Էլեկտրական ինդուկցիան վեկտորական մեծություն է, որը հավասար է էլեկտրական դաշտի լարվածության և բևեռացման վեկտորների գումարին:

 Մ.Մ (միավորների միջազգային համակարգում ) - ում       D= (  
 Ս.Գ.Վ           D=E+4πP
 որտեղ  -ն վակումի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունն է 
  =10^-9/36π=8.854*10^-12 Ֆ/մ

Չափման միավորներԽմբագրել

Էլեկտրական դաշտի ինդուկցիայի մեծությունը Ս.Գ.Վ համակարգում չափվում է Ս.Գ.Ս.Է որտեղ է է-ն էլեկտրական հաստատուն է կամ Ս.Գ.Ս.Մ միավորներով, իսկ Մ.Մ ում

[D]=[ E]=(Կլ/ Ն մ ^2)* Ն/Կլ =Վ Ֆ/մ^2= Կլ/մ^2

Էրստեդի հայտնագործությունը թե հոսանքը ազդում է մագնիսի վրա,Մ.Ֆարադեյին հանգեցրեց այն մտքին,որ հակառակ երևույթը ևս գոյություն պետք է ունենա.Մագնիսը պետք է ազդեցություն թողնի հոսանքի վրա: երկար փորձերից հետո ՖԱրադեին հաջողվեց ապասուցել,որ եթե հաղորդչի մոտ մագնիսը շարժվի ,ապա կառաջանա էլեկտրական հոսանք:Այս երևույթը անվանվեց էլեկտրական ինդուկցիա: Ինդուկցիայի վեկտորի համար հավասարումները ՍԳՎ ում ունի հետևյալ տեսքը

divD=4πρԽմբագրել

rotH= 

ՄՀ ում

divD=ρԽմբագրել
rotH=dD/dt+jԽմբագրել

որտեղ ρ-ն լիցքի ծավալային խտությունն է, իսկ j-ն ազատ լիցքերի հոսանքի խտությունն է:

D վեկտորի ներմուծումը թույլ է տալիս բացառել Մաքսվելի հավասարումների անհայտ մոլեկուլային հոսանքները և բևեռացված լիցքերը:

Նյութական հավասարումներԽմբագրել

Էլեկտրական դաշտի ամբողջական որոշման համար Մաքսվելի հավասարումներին հարակավոր է ավելացնել նյութական հավասարումներ,որոնք կապված են նյութերում D և E վեկտորներով :

Վակումում այդ վեկտորները համընկնում են ,իսկ նյութերում նրանց միջև կապը սովորաբար լինում է գծային:

 

Սկզբունքորեն   մեծությունը կարող է կապված լինել ինչպես մարմնի ներսում գտնվող կետից այնպես էլ էլեկտրակամագնիսական դաշտի տատանումների հաճախությունից:Նյութական հավասարումները D -ի համար ստեղծում են սովորական տեսք

D= E

Որոնց համար D -ի և E-ի միջև կապը լինում է ոչ գծային:

ԱղբյուրներԽմբագրել

Արևիկ Սարգսյան  

Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — 656 с. — ISBN 5-9221-0227-3; ISBN 5-89155-086-5..։