«Բրոնխներ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Կաթնասունների յուրաքանչյուր գլխավոր բրոնխից հեռանում են երկրորդական բրոնխները, որոնք բաժանվում են ավելի փոքր ճյուղերի, ձևավորելով այսպես կոչված բրոնխիալ ծառ: Ամենափոքր ճյուղերը անցնում են շնչառական բրոնխիոլների:Շնչառական բրոնխիոլները ունեն բաժանման 4 կարգ, ըստ որոնց նրանց պատին հայտնվում են և ալվեոլներ: Ճյուղավորման արդյունքում, շնչառական բրոնխիոլների պատերին ավելանում է ալվեոլների քանակը, այսպիսով երրորդ կարգի շնչառական բրոնխիոլները իրենցից ներկայացնում են ալվեոլային անցումներ, որոնք էլ դիխոտոմիկ ճյուղավորվելով առաջացնում են ալվեոլային պարկեր: Առաջին կարգի շնչառական բրոնխիոլների ճյուղավորումները կոչվում են թոքերի ացինուսներ, որոնք հանդիսանում են թոքերի շնճառական բաժիններ: Բացի սովորական երկրորդային բրոնխներից, կաթնասունների մոտ տարբերում են նաև նախազարկերակային երկրորդային բրոնխներ, որոնք գլխավոր բրոնխներից հեռանում են այն հատվածում,որտեղ նրանցով անցնում են թոքային [[զարկերակներ|զարկերակներ]]ը : Հաճախ հանդիպում է միայն մեկ աջ նախազարկերակային բրոնխ, որը կճղակավորների մոտ հեռանում է անմիջապես շնչափողից: Խոշոր բրոնխների ֆիբրոզային պատերը կազմված են աճառային կիսաօղակներից, որոնք հետևի մասում միացած են հարթ [[մկան]]ների լայնակի խրձերով: Բրոնխի լորձաթաղանթը պատված է թարթիչավոր էպիթելով:Փոքր բրոնխներում աճառային կիսաօղակները փոխարինվում են առանձին աճառային հատիկներով: Բրոնխիոլների մեջ աճառներ չկան, և օղակաձև խրձերը հարթ մկանների ամբողջական շերտ են առաջացնում:
 
== Человек Մարդ==
[[ФайлՊատկեր:Bronchi lungs ru.jpg|right|миниմինի|БронхиԲրոնխներ, бронхиальноеբրոնխիալ деревоծառ, лёгкиеթոքեր ]]
 
УՄարդու человекаմոտ делениеշնչափողի трахеиբաժանումը на дваերկու ''главныхգլխավոր бронхаբրոնխի'' bronchus principales происходитտեղի է ունենում կրշքային наչորրորդ уровнеև четвёртого —հինգերորդ пятогоողերի грудныхմակարդակում: позвонков<ref>Бифуркация трахеи — место деления на два главных бронха (IV—V грудные позвонки).</ref>. Правый главный бронх толще, короче, более вертикальный, чем левый<ref>Поэтому в правый главный бронх чаще попадают инородные тела.</ref>.
 
Գլխավոր բրոնխները բազմակի անգամ ճյուղավորվում են, առաջացնելով բրոնխիալ ծառ arbor bronchiale, որն ունի 23 կարգի ճյուղավորումներ: Սկզբում բրոնխները ըստ թոքերի մանրադիտակային կառուցվածքի լինում են սեգմենտավոր և բաժնային: Աջ թոքը երեք մասից է կազմված, ձախը` երկու:Յուրաքանչյուր թոք ունի 10-ական սեգմենտ/հատված/: Հատվածավոր բրոնխների ճյուղերից` սուբսեգմենտար բրոնխներից սկսած դիխոտոմիկ կիսման տենդենց է առաջանում, այսինքն յուրաքանչյուր բրոնխ ճյուղավորվում է երկուսի: Բրոնխիալ ծառն ավարտվում է ծայրային բրոնխիոլներով: Ծայրային բրոնխիոլները ճյուղավորվում են շնչառական բրոնխիոլների, որոնցից էլ սկիզբ են առնում թոքերի (ացինուս)շնչառական բաժինները:
Главные бронхи многократно разветвляются, образуя бронхиальное дерево arbor bronchiale, которое насчитывает около 23 порядков ветвления. Вначале бронхи делятся согласно макроскопической структуре лёгких на долевые и сегментарные. Правое лёгкое имеет 3 доли, левое 2. Каждое лёгкое имеет по 10 сегментов. Начиная с ветвей сегментарных бронхов (субсегментарные бронхи), появляется тенденция к дихотомическому делению, то есть каждый бронх разветвляется надвое. Заканчивается бронхиальное дерево терминальными бронхиолами. Терминальные бронхиолы разветвляются на респираторные бронхиолы, с которых начинаются респираторные отделы лёгких (ацинусы).
 
Բրոնխիալ ծառը իր մեջ ներառում է`
Бронхиальное дерево включает в себя:
* բաժնային բրոնխներ (տեղագրորեն բաժանվում են ներ- և արտաթոքային բաժինների),
* долевые бронхи (топографически разделяются на вне- и внутрилёгочные части),
* սեգմենտար բրոնխներ,
* [[Сегменты лёгкого|сегментарные]] бронхи,
* միջբաժնային բրոնխներ,
* междольковые бронхи,
* дольковые բաժնային(долькаթոքի лёгкогоմաս — lobulus pulmonis (BNA)),
* ներբաժնային (մի քանի կարգի ճյուղավորումներ)
* внутридольковые бронхи (несколько порядков ветвления)
* ծայրային բրոնխիոլներ:
* терминальные бронхиолы.
 
СтенкаԲրոնխների бронховպատը состоитմի изքանի несколькихշերտից слоев:է կազմված` изнутриներսից бронхиբրոնխները выстланыպատված слизистойեն оболочкойլորձաթաղանթով (внутреннейներքին),որը состоящейկազմված изէ эпителия,էպիթելից собственнойև иմկանային мышечнойսկավառակներից; пластинок;ենթալորձաթաղանթային подслизистойհիմքից основы; фиброзноֆիբրո-хрящевойաճառային оболочкиթացանթից и адвентиции (наружнаяարտաքին).: ЭпителийԷպիթելը однослойныйմիաշերտ многорядныйէ, призматическийբազմաշարք мерцательныйէ, сթարթիչավոր бокаловиднымиգավաթաձև клетками.բջիջներով: СобственнаяԼորձաթաղանթի пластинкаթիթեղիկը слизистойև иենթալորձաթաղանթը подслизистаяկազմված основаեն образованыշարակցական соединительнойհյուսվածքից тканьюև иպարունակում содержатեն секреторныеլորձային отделыգեղձերի слизистыхհյութազատական բաժիններ: желез. ФиброзноՖիբրո-хрящеваяաճառային оболочкаթաղանթը представленаներկայացված хрящевымиէ кольцамиաճառային օղակներով, соединённымиորոնք միացած են շարակցական соединительнойհյուսվածքով тканью (по мереճյուղավորման разветвленияև иբրոնխների уменьшенияտրամաչափի калибраփոքրացման бронховհետ, кольцаօղակները размыкаются,փակվում сменяютсяեն, наվերածվելով островкиկղզյակների, далееայնուհետև зернаաճառային хрящаհատիկների, и,և наконец,վերջապես вփոքրագույն бронхахտրամաչափի мелкогоբրոնխներնում калибра исчезаютանհետանում են: совсем). Адвентиция образована соединительной тканью. По мере разветвления бронхов наблюдается уменьшение калибра бронхов, размыкание и уменьшение размеров хрящевых колец, утолщение мышечной пластинки, уменьшение высоты эпителия бронхов. По ходу разветвлений бронхов расположены многочисленные [[Лимфатический узел|лимфатические узлы]], принимающие [[Лимфа|лимфу]] из тканей [[Лёгкие|лёгкого]], лимфатические образования (а именно лимфатические фолликулы) присутствуют также и в стенке самих бронхов, особенно в местах разветвления. [[Кровоснабжение]] бронхов осуществляется бронхиальными артериями, отходящими от дуги и грудной части аорты, [[иннервация]] — ветвями [[Блуждающий нерв|блуждающих]], симпатических и спинномозговых [[нерв]]ов.
 
== См. также ==