«Վարդան Արևելցի»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 340 բայտ ,  8 տարի առաջ
* [http://basss.asj-oa.am/13/1/1943-2(81).pdf Խաչիկյան Լ., Վարդան Արևելցու «Վասն բանին մասանց» աշխատությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի Տեղեկագիր, Հասարակական գիտություններ, 1943, № 2, էջ 81-88։]
* [http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber-7.pdf Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու ներբողը՝ նվիրված հայոց գրերի գյուտին,- Բանբեր Մատենադարանի N7, Երեւան, 1964, էջ 365-398։]
* Ն. Պողարեան, Վարդան Վարդապետ Արեւելցի (Մեծն),- Հայ գրողներ (Ե-ԺԷ դար), Երուսաղէմ, 1971, էջ 294-300։
* [http://hpj.asj-oa.am/1894/1/1972-4(59).pdf Անթաբյան Փ. Փ., Վարդան Արևելցի (1197-1271).- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1972, № 4, էջ 59-66։]
* [http://hpj.asj-oa.am/4064/1/1984-3(87).pdf Անթաբյան Փ. Փ., «Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի»,- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1984, № 3, էջ 87-102։]
* Անթաբյան Փ. Փ., Վարդան Արևելցի. կեանքն ու գործունէութիւնը, Գիրք Ա, Երեւան, 1987, Գիրք Բ, Երեւան, 1989։
* Robert W. Thomson, The Historical Compilation of Vardan Arewelcʿi, - "Dumbarton Oaks Papers", Vol. 43, (1989) , pp. 125-226.
* [http://araratian-tem.am/media/Qrist.%20Hayast..pdf «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2002։]