Հապավումներ՝

  • մ.գ.թ. -- մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
  • ք.գ.դ. -- քաղաքական գիտությունների դոկտոր
  • փիլ.գ.թ. -- փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
  • փիլ.գ.դ. -- փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
  • ֆ.մ.գ.թ. -- ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
  • տ.գ.թ. -- տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
  • բ.գ.թ. -- բնագիտական գիտությունների թեկնածու
  • կամընտրական -- elective