Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ (ՈԱԱԿ)

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը (ՈԱԱԿ) 2008 թվականին ձևավորված անկախ կառույց է, որը ՀՀ Կառավարության կողմից լիազորած է կրթության ոլորտում իրականացնել պետական հավատարմագրում։ Հիմնադրամը մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում իրականացնում է որակի ապահովման արտաքին գնահատում ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրումների միջոցով։ ՈԱԱԿ-ը կատարում է նաև Հայաստանի մասնագիտական կրթական համակարգի ամբողջական վերլուծություն, կազմակերպում վերապատրաստումներ, մասնագիտական քննարկումներ, ինչպես նաև, որակի ապահովման համակարգերի կայացման համար մատուցում խորհրդատվություններ[1]։ ՈԱԱԿ-ի նպատակն է՝ աջակցել մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին (ՄՈՒՀ)՝ ապահովելու ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան կրթության որակ, ինչպես նաև երկրում ձևավորել կրթության որակի բարելավման մշակույթ։ Հիմնադրամը կոչված է բարձրացնել հանրության վստահությունը մասնագիտական կրթության հանդեպ, ապահովել հասարակության իրազեկվածությունը որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորության վերաբերյալ, հայաստանյան մասնագիտական կրթությունը ճանաչելի ու մրցունակ դարձնել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
Երկիր Հայաստան
Հիմնադրված2008

Առաքելությունը

խմբագրել

Հավատարմագրում

խմբագրել

ՀՀ-ում որակի արտաքին ապահովումն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրմամբ Արխիվացված 2016-03-04 Wayback Machine ։ Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը պարբերաբար իրականացվող գործընթաց է, որը գնահատում է մասնագիտական ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետությունը և առաքելության իրականացումը։ Ծրագրային հավատարմագրումը պարբերաբար իրականացվող գործընթաց է, որը գնահատում է առանձին մասնագիտության կրթական ծրագրի արդյունավետությունը, ուսումնառության վերջնարդյունքների ձեռքբերումը։ Հավատարմագրման գործընթացն իրականացվում է երեք հաջորդական փուլերով. Ուսումնական հաստատության ինքնավերլուծություն. Հաստատությունն իրականացնում է որակի ապահովման գործընթացներ և ինքնավերլուծություն՝ հիմք ընդուներով որակի ընդհանուր կառավարման սկզբունքը՝ պլանավորում (P), իրականացում (D), ստուգում (C), բարելավում (A)։ Փորձագետները ևս ինքնավերլուծությունը և բուհի գործունեությունը գնահատելիս առաջնորդվում են PDCA շրջափուլով։ Փորձաքննություն. Փուլը ներառում է տեղացի և միջազգային փորձագետների կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրությունը, փորձագիտական այցը ՄՈՒՀ, փորձագիտական զեկույցի պատրաստումը և հաստատությանը բարելավման ուղղությամբ խորհրդատվության տրամադրումը։ Որոշման կայացում ՈԱԱԿ-ի Հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից։ Հանձնաժողովը կարող է ՄՈՒՀ-ին հավատարմագրել, շնորհել պայմանական հավատարմագրում կամ հավատարմագրումը մերժել[2]։

Հավատարմագրման հանձնաժողով

խմբագրել

ՈԱԱԿ Հավատարմագրման հանձնաժողովի Արխիվացված 2015-07-10 Wayback Machine անդամները կրթության, գիտության, մշակույթի, տնտեսության տարբեր ոլորտների և պետական կառավարման փորձառու մասնագետներ, գործատուներ են։ Հանձնաժողովի անդամների թեկնածություններն առաջադրել են մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները, գործատուների և այլ մասնագիտական միությունները, իսկ վերջնական կազմը ձևավորել է ՈԱԱԿ հոգաբարձուների խորհուրդը։ Խորհրդի կազմը ձևավորվում է՝

 1. 1 անդամ՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունից.
 2. 4 անդամ՝ պետական և ոչ պետական բուհերի դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից, որոնցից երկուսը չեն կարող միաժամանակ հանդիսանալ պետական ծառայողներ.
 3. 1 անդամ՝ պետական կամ ոչ պետական բուհերի ուսանողներից.
 4. 1 անդամ՝ «Գործատուների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքով ստեղծված Գործատուների հանրապետական միության ներկայացուցիչներից.
 5. 1 անդամ՝ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքով սահմանված կարգով ստեղծված բանկերի միության ներկայացուցիչներից.
 6. 1 անդամ՝ «Լույս» մշակութային, գիտական, կրթական հիմնադրամի ներկայացուցիչներից.
 7. 1 անդամ՝ ազգային մրցունակության խորհրդի կազմից[1]։

Միջազգային համագործակցություն

խմբագրել

Հայաստանյան մասնագիտական կրթությունը միջազգային ասպարեզում ճանաչելի դարձնելու նպատակով ՈԱԱԿ-ը մեծ ուշադրություն է հատկացնում միջազգային համագործակցությանը Արխիվացված 2015-01-26 Wayback Machine։ Հիմնադրամը սերտ համագործակցում է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի ՄԹ Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործակալության (QAA), ՌԴ Հանրային հավատարմագրման ազգային կենտրոնի, Շվեյցարիայի որակի ապահովման և հավատարմագրման կենտրոնի (OAQ), Լեհաստանի հավատարմագրման կոմիտեի (PKA), Գերմանիայի բնական գիտությունների, ճարտարագիտության, ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի որակի ապահովման կենտրոնի (ASIIN), Նիդեռլանդների և Ֆլանդրիայի հավատարմագրման գործակալության (NVAO) և մի շարք այլ օտարերկրյա կառույցների հետ։

Հիմնադրամը նաև TEMPUS-ի 13 ծրագրերի գործընկեր է կրթության որակի ապահովման ոլորտում։

 • 2009 թ. Որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) գործադիր խորհրդի կողմից ՄԿՈԱԱԿ-ին շնորհվել է ասոցիացիայի նախնական անդամակցության կարգավիճակ,
 • 2011 թ. ՄԿՈԱԱԿ-ը դարձել է Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործակալությունների միջազգային ցանցի (INQAAHE) լիիրավ անդամ։

Համագործակցություն ուսանողների հետ

խմբագրել

Կրթության որակի ապահովման մշակույթի ձևավորման համար առանցքային է ուսանողների կարծիքը։ Այդ իսկ պատճառով ՈԱԱԿ-ը համագործակցում է Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիայի (ՀՈՒԱԱ) հետ, ինչպես նաև իրականացնում է «Ուսանողության ձայն» ծրագիրը։ Բուհերի հետ համագործակցության շրջանակներում կրթության կառավարման ապագա մասնագետներն իրենց մասնագիտական պրակտիկան անցնում են ՈԱԱԿ-ում։ ՈԱԱԿ-ՀՈՒԱԱ համագործակցության միջոցով ընտրվում են բանիմաց ու ակտիվ ուսանողներ՝ հավատարմագրման գործընթացում որպես փորձագետներ ներգրավելու համար։ Իսկ 2011 թվականից մեկնարկած «Ուսանողության ձայն» ծրագրի նպատակն է.

 • մեծացնել ուսանողների իրազեկվածությունը կրթական բարեփոխումների վերաբերյալ,
 • հետազոտությունների միջոցով վեր հանել ուսանողներին հուզող հիմնահարցերը,
 • հիմնել ուսանողների կարծիքների հավաքագրման, ուսումնասիրման և արդյունքների հրապարակման ուսանողական ցանց։

Կարևոր միջոցառումներ

խմբագրել

2010 թ. սեպտեմբերի 22-23 - Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման շահակիցների առաջին համաժողով՝«Որակի ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության համակարգում» թեմայով
2011 թ. դեկտեմբերի 15-17 -Որակի ապահովման պատասխանատուների առաջին ֆորում՝«Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում. մարտահրավերներ ու հեռանկարներ» թեմայով

2012 թ. հոկտեմբերի 8-12- «Կրթության որակի շաբաթ» միջոցառումների շարք
2012 թ. հոկտեմբերի 8-9 -Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման շահակիցների երկրորդ համաժողով՝«Որակի ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության համակարգում» թեմայով
2013 թ. դեկտեմբերի 2-3- «Անցումային ժամանակաշրջանի մարտահրավերները ՀՀ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգում. Վստահության ձևավորում» որակի ապահովման երկրորդ ֆորում։
2014 թ. դեկտեմբերի 1-5-«Կրթության որակի շաբաթ» միջոցառումների շարք
2014 թ. դեկտեմբերի 4-5- «Որակի մշակույթի ամրապնդումը ՀՀ մասնագիտական կրթական համակարգում. որակավորումների ճանաչման ապահովումը» շահակիցների երրորդ համաժողով

Արտաքին հղումներ

խմբագրել

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
 1. 1,0 1,1 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կանոնադրություն(չաշխատող հղում)
 2. «Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգ» (PDF). Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2016 թ․ մարտի 4-ին. Վերցված է 2015 թ․ մարտի 2-ին.