Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլան

Հաշվային պլանը հաշվապահական փաստաթուղթ է, որը ներառում է բոլոր հաշիվները համապատասխան կոդերով և անվանումներով։

Հաշվային պլանի կառուցվածքըԽմբագրել

Հաշվային պլանը կազմված է 9 դասից։

  1. Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
  2. Ընթացիկ ակտիվներ
  3. Սեփական կապիտալ
  4. Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
  5. Ընթացիկ պարտավորություններ
  6. Եկամուտներ
  7. Ծախսեր
  8. Կառավարչական հաշվառման հաշիվը
  9. Արտահաշվեկշիռային հաշիվներ

1-7-րդ դասերը ընդգրկում են ֆինանսական հաշվառման հաշիվները, որոնք օգտագործվում են ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլման ենթակա տեղեկատվության ընդհանրացման համար։ Դրանք բաժանվում են հաշվեկշիռային հաշիվների (1-5 դասեր) և գործունեության արդյունքների հաշիվների (6,7 դասեր)։ Հաշվեկշիռային հաշիվները նախատեսված են կազմակերպության ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների հաշվառման համար։ Կազմակերպության գործունեության արդյունքների հաշիվները նախատեսված են կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի հաշվառման համար։ Կառավարչական հաշվառման հաշիվները նախատեսված են արտադրական ծախսումների և արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեքի, ինչպես նաև ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների կառուցման կամ ստեղծման ու մշակման ծախսումների վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար։ Կառավարչական հաշվառման հաշիվները օգտագործվում են կազմակերպությունում կառավարչական որոշումներ ընդունելու նպատակով։

Արտահաշվեկշիռային հաշիվները նախատեսված են կազմակերպությանը չպատկանող, բայց ժամանակավորապես նրա տրամադրության կամ օգտագործման տակ գտնվող ակտիվների առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման և վերահսկման համար։ Օրինակ՝ գործառնական վարձակալությամբ ընդունված հիմնական միջոցներ, պատասխանատու պահպանման. վերամշակման ընդունված ապրանքանյութական արժեքներ և այլն։