Մասնակից:23artashes/Տեղեկատու (բովանդակություն)

 • ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 • Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ.................... 3
 • ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ ..............................4
 • ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
 • ԼԵԶՎԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ ԿԱՆՈՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ............6
 • Հայերենի բառաքերականական հարստությունը. ազգայինն ու միջազգայինը
 • նրա տերմինագործության մեջ ......................6
 • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 • Հայոց լեզվի կանոնարկման ընդհանուր սկզբունքները .............22
 • Հայերենի տերմինակազմության սկզբունքները................24
 • ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ
 • ՏԵՐՄԻՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ...............26
 • Տերմինաշինությանը և տառադարձությանը վերաբերող որոշումների
 • մեկնաբանություններ ..........................26
 • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 • Ա. Հատուկ անունների և անվանումների տառադարձությանն ու գրությանը
 • վերաբերող որոշումներ ........................ 45
 • 1. Փողոցների և հրապարակների հայերեն անվանումների մասին .......45
 • 2. Վրացական տեղանունների հայերեն տառադարձության մասին .......46
 • 3. Աշխարհագրական անունների հայերեն տառադարձության մասին ......46
 • 4. Ավանդական և պատմական անձնանունների հայերեն տառադարձության մասին . 56
 • 5. Հայկական անձնանունների ռուսերեն տառադարձության սկզբունքները .... 66
 • Բաղաձայնների տառադարձումը .....................71
 • 6. Հայերենում գործածվող անձնանունների ցանկ ..............78
 • 7. Զագսերին հանձնարարվող հայկական անձնանունների ցանկ........97
 • Բ. Կերակուրների ու մթերային ապրանքների հայերեն անուններին վերաբերող
 • որոշումներ .............................102
 • 1. Կերակուրների և այլ ուտելիքների հայերեն անունների մասին .......102
 • 2. Առևտրի ցուցանակների լեզվական ճշգրտումների մասին ..........114
 • Գ. Հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, մարզական և այլ
 • մասնագիտական տերմիններին վերաբերող որոշումներ ...........115
 • 1. Ռուսերեն և օտար մասնագիտական մի շարք տերմինների ու
 • կապակցությունների թարգմանության մասին ................115
 • 2. Ռուսերենից և օտար լեզուներից փոխառյալ բառերի «ա» վերջնահնչյունի մասին 119
 • 3. Հայերեն «հանրապետություն», «կուսակցություն» և այլ բառերի գործածության
 • մասին ...............................122
 • 4. Մի շարք տերմինների զուգահեռ ձևերի գործածության միասնականացման
 • մասին ................................123
 • 5. «Սեսիա», «նակազ», «ռեգլամենտ» տերմինների գործածության մասին ....125
 • 6. Ռուսերեն և օտար մի շարք տերմինների հայերեն թարգմանության մասին ...126
 • 7. Ռուսերեն տՈՐՈՊվՏրՑՖ բառի թարգմանության և «դիրեկտոր – տնօրեն»
 • բառերի գործածության մասին ......................131
 • 8. Ռուսերեն կենցաղային որոշ տերմինների հայերեն թարգմանության մասին ..131
 • 9. Ռուսերեն մի շարք տերմինային կապակցությունների հայերեն
 • թարգմանության ճշգրտման մասին ....................132
 • 10. Միջազգային տեղեկատու նյութերում գործածվող քաղաքական, տնտեսագի-
 • տական, ռազմագիտական որոշ տերմինների հայերեն համարժեքների մասին ..133
 • Դ. Մաթեմատիկական, տեխնիկական, ֆիզիկայի և կենդանաբանական
 • տերմիններին վերաբերող որոշումներ ...................138
 • 1. Հայերեն մաթեմատիկական որոշ տերմինների իմաստային ճշգրտման և
 • նրանց գործածության մասին .......................138
 • 2. Մաթեմատիկական որոշ տերմինների գործածության մասին ........146
 • 3. Մաթեմատիկական որոշ տերմինների ու բառակապակցությունների
 • իմաստային ճշգրտման մասին ......................147
 • 4. Ռուսերեն և օտար մաթեմատիկական որոշ տերմինների հայերեն
 • թարգմանության մասին .........................158
 • 5. Հունա-լատինական ծագում ունեցող մաթեմատիկական որոշ տերմիններ
 • հայերեն համարժեքներով փոխարինելու մասին ...............159
 • 6. Տեխնիկական տերմինների հայերենում գործածվող զուգահեռ ձևերի
 • միասնականացման և ճշգրտման մասին ..................161
 • 7. Ֆիզիկական մեծությունների չափման միջազգային համակարգի (ՄՀ)
 • միավորների հայերեն սահմանումների և կրճատ նշանակումների մասին ....170
 • Ե. Ռուսերեն և օտար ծագում ունեցող բառերի տառադարձությանը վերաբերող
 • որոշումներ ..............................178
 • 1. Ռուսերեն Նժ-ի հայերեն տառադարձության մասին ............178
 • 2. Անգլերեն բառերի հայերեն տառադարձության մասին ...........178
 • 3. Հունական ծագում ունեցող բառերի տառադարձման մասին ........181
 • 4. Օտարազգի բառերի կրկնակ բաղաձայնների հայերեն տառադարձության
 • մասին ................................182
 • 5. Կենդանիների որոշ անվանումների և կարգաբանական տերմինների զուգահեռ
 • ձևերի միասնականացման և ճշգրտման մասին ...............182
 • 6. Հայաստանի Հանրապետության նախարարների խորհրդին առընթեր
 • տերմինաբանական կոմիտեի որոշումը «նախարար» բառի գործածության
 • վերականգնման մասին .........................184
 • ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ
 • Ուղղագրություն-ուղղախոսություն և կետադրություն .............185
 • Ուղղագրական-ուղղախոսական և կետադրական որոշումների
 • մեկնաբանություններ......................... 185
 • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 • Ա. Ուղղագրական-ուղղախոսական որոշումներ ...............195
 • 1. Ռուսական և օտարազգի հատուկ անձնանունների շեշտադրության մասին ..195
 • 2. Հայերենին անցած օտար բառերում Օ(Ո) ձայնավորի գրության և
 • արտասանության մասին ........................195
 • 3. Ր-ից,Ղ-ից և ձայնավորներից հետո Բ, Գ, Դ, Ձ, Ջ տառերի արտասանության
 • մասին ...............................196
 • 4. «Էլեկտր» արմատով բարդված բառերի գրության մասին ..........203
 • 5. Հայերենի տառային հապավումների գործածության մասին .........203
 • 6. Հայերենում -ՑԻ, -ԱՑԻ, -ԵՑԻ ածանցներով կազմված տեղաբնակ նշանակող
 • գոյական անունների զուգահեռ ձևերի մաիսն ................204
 • 7. Ժամանակակից հայերեն հետ (ետ) արմատի և նրանով կազմված բառերի
 • գրության և արտասանության մասին ...................207
 • Բ. Կետադրությանը վերաբերող որոշումներ .................209
 • 8. Գծիկի գործածության մասին ......................209
 • 9. Չակերտների մեջ առնվող անունների հոլովական վերջավորությունների և
 • հոդերի գրության մասին .........................212
 • 10. Խոսքի հետ քերականորեն չկապվող և անկախ գործածվող բառերի,
 • բառակապակցությունների կետադրության և ուղղագրության մասին ......215
 • ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ
 • Ա. Տերմինաշինություն և տառադարձություն ................219
 • Տերմինաշինության և տառադարձության վերաբերող որոշումների
 • մեկնաբանություններ .........................219
 • Բ. Ուղղագրություն-ուղղախոսություն և կետադրություն ............228
 • Ուղղագրական-ուղղախոսական և կետադրական որոշումների
 • մեկնաբանություններ ..........................228
 • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 • Ա. Տերմինաբանություն և տառադարձություն ................250
 • 1. ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր նախկին տերմինաբանական
 • կոմիտեի «Հասարակական-քաղաքական մի շարք հասկացությունների
 • ռուսերեն անվանումների հայերեն թարգմանության ճշգրտման մասին»
 • (1990 թ.) որոշումը մասնակի փոփոխություններով վերահաստատելու մասին .250
 • 2. Հասարակական-քաղաքական մի շարք հասկացությունների հայերեն
 • անվանումների միօրինակացման և ճշգրտման մասին ............251
 • 3. ՀՀ վարչատարածքային միավորների և դրանց կառավարման մարմինների
 • անվանումների տառադարձման և թարգմանության մասին .........252
 • 4. Տնտեսագիտական մի շարք հասկացությունների հայերեն անվանումների
 • միօրինակացման և ճշգրտման մասին ...................253
 • 5. Տնտեսագիտական մի շարք հասկացությունների հայերեն անվանումների
 • միօրինակացման և ճշգրտման մասին ...................254
 • 6. Մարզական մի քանի անվանումների հայերեն համարժեքների մասին ....255
 • 7. Մարզական մի քանի անվանումների հայերեն համարժեքների ճշգրտման մասին 256
 • 8. Մարզական մի շարք անվանումների հայերեն համարժեքների ճշգրտման մասին 258
 • 9. Օտար «մեխանիկ» տերմինի հայերեն գործածության մեջ ճշգրտում մտցնելու
 • մասին ...............................260
 • 10. Հավանականության տեսության, մաթեմատիկական վիճակագրության ընդհա-
 • նուր մաթեմատիկայի որոշ օտար տերմինների հայերեն համարժեքների մասին .261
 • 11. Հունա-լատինական ծագման՝ -ԻԶ, -ՈԶ, -ՊԱԹԻԱ, -ՄԱՏՈԶ, -ՈՄԱ
 • վերջածանցներով կազմված բժշկական տերմինները հայերեն համարժեքներով
 • փոխարինելու մասին ..........................262
 • 12. Գիտական աստիճանների շնորհման հետ կապված տերմինների
 • միասնականացման մասին ........................270
 • 13. Տարբեր բնագավառների վերաբերող մի քանի անվանումների հայերեն
 • համարժեքների ճշգրտման մասին ....................271
 • 14. Տարբեր բնագավառների վերաբերող մի շարք հասկացությունների հայերեն
 • անվանումների միօրինակացման և ճշգրտման մասին ............272
 • 15. «Ինֆորմացիա» տերմինի և նույն արմատով այլ տերմինների հայերեն
 • համարժեքների մասին .........................273
 • Բ. Ուղղագրություն-ուղղախոսություն և կետադրություն ............275
 • 1. Ի վայր (վար), ի վեր հետադրություններով կազմված բառակապակցությունների
 • և բառերի գրության մասին որոշումը մասնակի փոփոխություններով
 • վերահաստատելու մասին ........................275
 • 2. Հայերեն գրավոր և բանավոր խոսքում դասական թվականների
 • գործածության միասնականացման և ճշգրտման մասին ...........277
 • 3. ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր նախկին տերմինաբանական կոմիտեի
 • «Երկակի գրություն ունեցող որոշ բառերի ուղղագրության միօրինակացման մա-
 • սին» (1991 թ.) որոշումը մասնակի փոփոխություններով վերահաստատելու մասին 279
 • 4. Ժամանակակից հայոց լեզվում Լոռի, Գյումրի տեղանունների հոլովական
 • զուգաձևությունները վերացնելու և հարացույցը միօրինակացնելու մասին ...280
 • 5. Արևելահայերենի այբուբենի և գրանշանների համապարփակ հավաքածուի մասին 281
 • 6. Հայերեն գրանշանների հավաքածուն ..................284
 • 7. Բաղադրյալ հատուկ անուններում մեծատառերի գործածության մասին ....286
 • 8. Տողադարձի մասին .........................295
 • Հավելված
 • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ ..........298
 • ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ ......301
 • ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ ՀՀ «ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻՑ ..............304
 • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱՑՎՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ
 • ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ......................304
 • «ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ
 • ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ՀՈԴՎԱԾ 6 ..............305
 • ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ (ԿԱՏԱՐՈՂԻ, ՎԱՃԱՌՈՂԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՏԵՂԵԼՈՒ
 • ՑՈՒՑԱՆԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ................305
 • ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻՑ ..307
 • Տերմինաբանական կոմիտեի և հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումներում
 • տեղ գտած անունների, տերմինների, բառերի ու բառակապակցությունների
 • ցանկ .................................310