Հարմարեցնող (նախագծման ձևանմուշ)

Հարմարեցնող (անգլ.՝ Flyweight), կառուցվածքային նախագծման ձևանմուշ, որի դեպքում իրեն որպես ունիկալ ներկայացնող օբյեկտը փաստացի այդպիսին չի հանդիսանում։

Հարմարեցնող
ՏեսակԿառուցվածքային
ՆշանակությունՀիշողության հետ աշխատանքը թեթևացնելու համար
Նկարագրությունը ԳօՖի
"Design Patterns" գրքում
Այո

Ընդհանուր հասկացողություններԽմբագրել

 • Client - հայցող
 • Instance - նմուշ
 • Implementation - իրականացում
 • Product - արգասիք

ՆպատակԽմբագրել

Օպտիմիզացնում է հիշողության հետ աշխատանքը՝ թույլ չտալով ստեղծել էլեմենտների նմուշներ, որոնք ունեն ընդհանուր հատկություններ։

ՆկարագրությունԽմբագրել

Հարմարեցնող ձևանմուշն օգտագործվում է բազմաթիվ փոքր օբյեկտների հետ կապված ռեսուրսների նվազման համար։ Այս ձևանմուշը նախագծելու ժամանակ պետք է առանձնացնել նրա ներքին և արտաքին հատկանիշները։ Ներքին հատկությունները միշտ մնում են անփոփոխ, իսկ արտաքին հատկությունները կարող են կախված լինել կոնտեքստի օգտագործումից և նրանում պետք է իրագործել անհրածեշտ փոփոխություններ։

Հարմարեցնողը լրացնում է Ֆաբրիկային մեթոդ ձևանմուշն այնպես, որ Ֆաբրիկային մեթոդին հայցվորի նոր օբյեկտ ստեղծելու հայցի դեպքում համակարգը սկսում է ման գալ նմանատիպ պարամետրերով օբյեկտ և այն վերադարձնում է հայցողին։ Եթե այդպիսի օբյեկտ համակարգը չի գտնում, ապա ստեղծվում է։

ՕրինակներԽմբագրել

C++Խմբագրել

#include <map>
#include <iostream>

// "Flyweight"
class Character
{
public:
  virtual ~Character() {}
  virtual void display() const = 0;

protected:
  char mSymbol;
  int mWidth;
  int mHeight;
  int mAscent;
  int mDescent;
  int mPointSize;
};

// "ConcreteFlyweight"
class ConcreteCharacter : public Character
{
public:
  // Constructor
  ConcreteCharacter( char aSymbol, int aPointSize )
  {
    mSymbol = aSymbol;
    mWidth = 120;
    mHeight = 100;
    mAscent = 70;
    mDescent = 0;
    mPointSize = aPointSize;
  }

  // from Character
  virtual void display() const {
    std::cout << mSymbol << " ( PointSize " << mPointSize << " )\n";
  }
};

// "FlyweightFactory"
template < int POINT_SIZE = 10 >
class CharacterFactory
{
public:
  const Character& getCharacter( char aKey )
  {
    // Uses "lazy initialization"
    Characters::const_iterator it = mCharacters.find( aKey );
    if ( mCharacters.end() == it ) {
      const Character* character = new ConcreteCharacter(aKey, POINT_SIZE);
      mCharacters[aKey] = character;
      return *character;
    } else {
      return *it->second;
    }
  }

  virtual ~CharacterFactory(){
    for (Characters::const_iterator it = mCharacters.begin(); it != mCharacters.end(); ++it)
       delete it->second;
    }

private:
  typedef std::map < char, const Character* > Characters;
  Characters mCharacters;
};

int main(){
  std::string document = "AAZZBBZB";

  CharacterFactory<12> characterFactory;

  for (std::string::const_iterator it = document.begin(); it != document.end(); ++it){
    const Character& character = characterFactory.getCharacter( *it );
    character.display();
  }
  return 0;
}

C#Խմբագրել

using System;
using System.Collections;

namespace Flyweight
{

 class MainApp
 {
  static void Main()
  {
   // Build a document with text
   string document = "AAZZBBZB";
   char[] chars = document.ToCharArray();

   CharacterFactory f = new CharacterFactory();

   // extrinsic state
   int pointSize = 10;

   // For each character use a flyweight object
   foreach (char c in chars)
   {
    pointSize++;
    Character character = f.GetCharacter(c);
    character.Display(pointSize);
   }

   // Wait for user
   Console.Read();
  }
 }

 // "FlyweightFactory"

 class CharacterFactory
 {
  private Hashtable characters = new Hashtable();

  public Character GetCharacter(char key)
  {
   // Uses "lazy initialization"
   Character character = characters[key] as Character;
   if (character == null)
   {
    switch (key)
    {
     case 'A': character = new CharacterA(); break;
     case 'B': character = new CharacterB(); break;
      //...
     case 'Z': character = new CharacterZ(); break;
    }
    characters.Add(key, character);
   }
   return character;
  }
 }

 // "Flyweight"

 abstract class Character
 {
  protected char symbol;
  protected int width;
  protected int height;
  protected int ascent;
  protected int descent;
  protected int pointSize;

  public abstract void Display(int pointSize);
 }

 // "ConcreteFlyweight"

 class CharacterA : Character
 {
  // Constructor
  public CharacterA()
  {
   this.symbol = 'A';
   this.height = 100;
   this.width = 120;
   this.ascent = 70;
   this.descent = 0;
  }

  public override void Display(int pointSize)
  {
   this.pointSize = pointSize;
   Console.WriteLine(this.symbol +
    " (pointsize " + this.pointSize + ")");
  }
 }

 // "ConcreteFlyweight"

 class CharacterB : Character
 {
  // Constructor
  public CharacterB()
  {
   this.symbol = 'B';
   this.height = 100;
   this.width = 140;
   this.ascent = 72;
   this.descent = 0;
  }

  public override void Display(int pointSize)
  {
   this.pointSize = pointSize;
   Console.WriteLine(this.symbol +
    " (pointsize " + this.pointSize + ")");
  }

 }

 // ... C, D, E, etc.

 // "ConcreteFlyweight"

 class CharacterZ : Character
 {
  // Constructor
  public CharacterZ()
  {
   this.symbol = 'Z';
   this.height = 100;
   this.width = 100;
   this.ascent = 68;
   this.descent = 0;
  }

  public override void Display(int pointSize)
  {
   this.pointSize = pointSize;
   Console.WriteLine(this.symbol +
    " (pointsize " + this.pointSize + ")");
  }
 }
}

JavaԽմբագրել

import java.util.*;

public enum FontEffect {
  BOLD, ITALIC, SUPERSCRIPT, SUBSCRIPT, STRIKETHROUGH
}

public final class FontData {
  /**
   * A weak hash map will drop unused references to FontData.
   * Values have to be wrapped in WeakReferences, 
   * because value objects in weak hash map are held by strong references.
   */
  private static final WeakHashMap<FontData, WeakReference<FontData>> flyweightData =
    new WeakHashMap<FontData, WeakReference<FontData>>();
  private final int pointSize;
  private final String fontFace;
  private final Color color;
  private final Set<FontEffect> effects;

  private FontData(int pointSize, String fontFace, Color color, EnumSet<FontEffect> effects) {
    this.pointSize = pointSize;
    this.fontFace = fontFace;
    this.color = color;
    this.effects = Collections.unmodifiableSet(effects);
  }

  public static FontData create(int pointSize, String fontFace, Color color,
    FontEffect... effects) {
    EnumSet<FontEffect> effectsSet = EnumSet.noneOf(FontEffect.class);
    effectsSet.addAll(Arrays.asList(effects));
    // We are unconcerned with object creation cost, we are reducing overall memory consumption
    FontData data = new FontData(pointSize, fontFace, color, effectsSet);
    if (!flyweightData.containsKey(data)) {
      flyweightData.put(data, new WeakReference<FontData> (data));
    }
    // return the single immutable copy with the given values
    return flyweightData.get(data).get();
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj instanceof FontData) {
      if (obj == this) {
        return true;
      }
      FontData other = (FontData) obj;
      return other.pointSize == pointSize && other.fontFace.equals(fontFace)
        && other.color.equals(color) && other.effects.equals(effects);
    }
    return false;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return (pointSize * 37 + effects.hashCode() * 13) * fontFace.hashCode();
  }

  // Getters for the font data, but no setters. FontData is immutable.
}

ԾանոթագրություններԽմբագրել