Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակազմ

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը, բնականոն գործունեությունը ապահովող պետական կառավարչական հիմնար[1]:Աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Բագրևանդի 5[1]։

Համաձայն ՀՀ ՊՆ Կանոնադրության, ՀՀ ՊՆ աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման` իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից։ Աշխատակազմը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և ՀՀ ՊՆ Կանոնադրության հիման վրա[1]։

Նախարարության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող[1]։

Նպատակներ և խնդիրներԽմբագրել

ՀՀ ՊՆ աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարությանը` օրենքներով, այլ իրավական ակտերով, ՀՀ ՊՆ Կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության ապահովումն է[1]։

ԿառուցվածքԽմբագրել

ՀՀ ՊՆ աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումները, որոնց կանոնադրություններն ու կառուցվածքները հաստատում է նախարարը։ Նախարարության աշխատակազմն աջակցում է նախարարության աշխատակազմից դուրս` կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության լիարժեք և արդյունավետ իրականացմանը։ Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը հետևյալն է[1].

 1. Քարտուղարություն
 2. Վերահսկիչ վարչություն
 3. Ֆինանսական տեսչական վարչություն
 4. Վարչատնտեսական վարչություն
 5. Տեղեկատու վերլուծական բաժին
 6. Կոլեգիայի աշխատանքների կազմակերպման բաժին
 7. Ներքին անվտանգության բաժին
 8. Զինանշանագրային բաժին

ԿառավարումԽմբագրել

Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է նախարարը` օրենքով և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ վերապահված իր իրավասությունների սահմաններում[1]։

Աշխատակազմի ղեկավարԽմբագրել

Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը։ Աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամ, այլ իրավական ակտերով և նախարարի հրամաններով իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների և նախարարի հրամանների, ՀՀ ՊՆ կանոնադրության պահանջների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար[1]։

Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը[1].

 1. առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորությունների սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ գործողություններ իրականացնելու համար.
 2. օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
 3. իր իրավասության սահմաներում տալիս է Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
 4. օրենքով, ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
 5. օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման ենթակա ցուցումներ.
 6. կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
 7. վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
 8. իր իրավասության սահմաններում նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները.
 9. ապահովում է համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
 10. կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.
 11. իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։

Տես նաևԽմբագրել

ԾանոթագրություններԽմբագրել