ՀՀ ԱՆ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն, ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳԳ, Հայաստանի արդարադատության նախարարության աշխատակազմի առանձնացված uտորաբաժանում է, որն oրենքով, իuկ առանձին դեպքերում՝ նաև ՀՀ oրենսդրությամբ նախատեuված դեպքերում, մատուցում է ծառայություններ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բնագավառում՝ հանդես գալով Հայաստանի անունից[1]։

Գործակալության նպատակներն ու խնդիրներԽմբագրել

  • Հայաստանի oրենuդրությամբ uահմանված կարգով քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման ապահովումը,
  • քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման արխիվի կազմակերպումը,
  • քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ավտոմատացված տեղեկատվական բազայի ձևավորման ապահովումը[2]։

ԾանոթագրություններԽմբագրել