Լիակատար ընկերակցություն

Լիակատար ընկերակցություն, ընկերակցություն, որի մասնակիցները (լիակատար ընկերներ), կանոնադրությանը համապատասխան, ընկերակցության անունից զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և իրենց պատկանող գույքով պատասխանատվություն են կրում նրա պարտավորությունների համար։ Լիակատար է համարվում այն ընկերակցությունը, որի մասնակիցները, կանոնադրությանը համաձայն, ընկերակցության անունից զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, և իրենց պատկանող գույքով կրում են պատասխանատվություն նրա պարտավորությունների համար։ Անձը կարող է լինել միայն մեկ լիակատար ընկերակցության մասնակից։ Լիակատար ընկերակցության ֆիրմային անվանումը պետք է պարունակի նրա բոլոր մասնակիցների անունները և «լիակատար ընկերակցություն» բառերը։

Լիակատար ընկերակցությունը կառավարվում է բոլոր մասնակիցների ընդհանուր համաձայնությամբ։ Լիակատար ընկերակցության կանոնադրությամբ կարող են նախատեսվել մասնակիցների ձայների մեծամասնությամբ որոշում ընդունելու դեպքեր։

Լիակատար ընկերակցության կանոնադրությունը, պարտադիր տեղեկությունից բացի, պետք է պայմաններ պարունակի ընկերակցության բաժնեհավաք կապիտալի չափի և կազմի, բաժնեհավաք կապիտալում մասնակիցներից յուրաքանչյուրի բաժնեմասի չափի ու փոփոխման կարգի, ավանդներ ներդնելու պարտականությունները խախտելու համար մասնակիցների պատասխանատվության մասին։ Պետական բյուջետային հիմնարկը ընկերակցության գործընկեր կարող է լինել իր վերադաս մարմնի համաձայնությամբ։ Ընկերակցության գործընկերը առանց մյուս գործընկերների համաձայնության չի կարող լինել գործունեության մոտ տեսակով զբաղվող այլ ընկերակցության կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության անդամ։ Որակավորման որոշակի մակարդակ պահանջող գործունեությամբ ընկերակցությունը կարող է զբաղվել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենադրական կամ նորմատիվ այլ ակտերին համապատասխան նրա գործընկերների կամ աշխատողների թվում կա անհրաժեշտ որակավորում ունեցող անձ։ Կարող են նախատեսվել այնպիսի դեպքեր, երբ որոշակի որակավորում ունենալը պարտադիր լինի ընկերակցության բոլոր գործընկերների համար։ Ընկերակցության գործընկերոջ ավանդը դառնում է ընկերակցության սեփականությունը կամ անցնում նրա օգտագործմանը՝ ընկերակցության հիմնադրման մասին պայմանագրի համաձայն և այդ ավանդի կապակցությամբ չի կարող նշանակվել վճարում կամ վճարումների տոկոս։

Ընկերակցությունը չի կարող իր անդամներից պահանջել նրանց ավանդների՝ ընկերակցության ստեղծման մասին պայմանագրով սահմանվածից ավելի մեծացում կամ դրանց ավելացում ընկերակցության վնասներ ունենալու դեպքում։

Ընկերակցության անդամ քաղաքացիները պարտավոր են անձամբ մասնակցել ընկերակցության գործունեությանը։ Ընկերակցության յուրաքանչյուր գործընկեր իրավունք ունի ղեկավարել նա ձեռնարկչական գործունեությունը և ներկայացնել այն։ Այդ իրավունքը լի գործում այն գործընկերների նկատմամբ, որոնց իրավունքների սահմանափակման ժամկետը չի լրացել ընկերակցության գործունեության հիմնական տեսակով զբաղվելու արգելանքի ժամկետը, ինչպես նաև այն գործընկերների նկատմամբ, որոնք շահադիտական հանցագործություն կատարելու համար ունեն դատվածություն։

Արտաքին հղումներ խմբագրել

Տես նաև խմբագրել