Լեքսիկական վերլուծություն

Լեքսիկական վերլուծությունը (լեքսիկական անալիզ) կոմպիլյացիայի փուլերից մեկն է (սովորաբար առաջինը), որի նպատակն է մուտքային հոսքը կտրատել լեքսեմների և ամեն մեկին համապատասխանեցնել որոշակի թոքեն։

Լեքսեմներ և թոքեններ խմբագրել

Դիցուք տրված է Պասկալ լեզվով գրված հետևյալ օրինակը.

If var0 = 3.14 Then PrintLn( 'Pi' )

Լեքսիկական անալիզատորն իր աշխատանքի արդյունքում շարահյուսական անալիզատորի համար կկառուցի հետևյալ աղյուսակին համարժեք աղյուսակ.

Լեքսեմ Թոքեն
If Ծառայողական բառ "if"
var0 Իդենտիֆիկատոր
= Գործողություն "հավասար է"
3.14 Իրական թիվ
Then Ծառայողական բառ "then"
PrintLn Իդնտիֆիկատոր
( Բացվող փակագիծ
'Pi' Տող
) Փակվող փակագիծ

Այլ կերպ ասած, լեքսեմը դա տողի այն կտորն է, որ ճանաչել է լեքսիկական անալիզատորը, իսկ թոքենը լեքսեմին համապատասխանեցված տիպն է։

Սկզբունքը խմբագրել

Սովորաբար լեքսիկական վերլուծության առաջին փուլը հիմնված է վերջավոր ավտոմատի գաղափարի վրա։ Օրինակ, եթե իդենտիֆիկատերները նկարագրվում են

[[:alpha:]][[:alnum:]]*

կանոնավոր արտահայտությամբ, և դրան նկարագրող վերջավոր ավտոմամտի ուրվապատկերն է.

ապա իդենտիֆիկատորները մուտքային հոսքում տարբերելու համար կարելի է գրել բերված ավտոմատի հետևյալ իրականացումը.

// ...
if( isalpha(ch) ) {
  lexem = "";
  while( isalpha(ch) || isdigit(ch) ) {
    lexem += ch;
    ch = readChar();
  }
  unReadChar();
  return IDENT;
}
// ...

Նույն կերպ մոդելավորվում են նաև այլ լեքսիկական կառուցվածքներ ներկայացնող կանոնավոր արտահայտությունները (վերջավոր ավտոմատները)։

Օրինակ խմբագրել

Ջավա լեզվով գրված այս դասը նախատեսված է Oberon-0 լեզվի լեքսիկական վերլուծության համար։

import java.io.File;
import oberonzero.parser.Token;

/**
 */
public class OberonScanner {
  // Ծառայողական բառերի ցուցակ
  private static final String[] keywords = { "MODULE", "BEGIN", "END",
    "PROCEDURE", "CONST", "TYPE", "VAR", "RECORD", "ARRAY",
    "OF", "WHILE", "DO", "IF", "THEN", "ELSIF", "ELSE",
    "DIV", "MOD", "AND", "OR", "BOOLEAN", "INTEGER" };

  // source to scan
  private char[] source;
  private int pos, lineno;
  private String tokval;

  /***/
  public void setTextToScan(String src)
  {
    source = src.concat("\n").toCharArray();
    pos = 0;
    lineno = 1;
  }

  /** Լեքսեմ */
  public String tokenValue()
  { return tokval; }

  /** Ընթերցվող տողի համարը */
  public int lineNumber()
  { return lineno; }

  /** Հիմնական պրոցեդուրա */
  public Token nextToken()
  {
    // անտեսել բացատանիշերը
    while(source[pos] == ' ' || source[pos] == '\t' || source[pos] == '\n') {
      if(source[pos] == '\n') ++lineno;
      ++pos;
      // ֆայլի (հոսքի) ավարտ
      if( pos >= source.length )
        return Token.lxmEof;
    }

    // Կարդալ թիվ
    if(Character.isDigit(source[pos])) {
      tokval = String.valueOf(source[pos++]);
      while(Character.isDigit(source[pos])) {
        tokval += String.valueOf(source[pos]);
        ++pos;
      }
      return Token.lxmNumber;
    }

    // Կարդալ իդենտիֆիկատոր կամ ծառայողական բառ
    if(Character.isLetter(source[pos])) {
      tokval = String.valueOf(source[pos++]);
      while(Character.isLetter(source[pos]) || Character.isDigit(source[pos])) {
        tokval += String.valueOf(source[pos]);
        ++pos;
      }
      return keyWord(tokval);
    }
    
    return metaSymbol();
  }

  /***/
  private Token metaSymbol()
  {
    char ch = source[pos++];
    if(ch == '(') return Token.lxmLeftPar;
    if(ch == ')') return Token.lxmRightPar;
    if(ch == '[') return Token.lxmLeftBracket;
    if(ch == ']') return Token.lxmRightBracket;
    if(ch == '+') return Token.lxmPlus;
    if(ch == '-') return Token.lxmMinus;
    if(ch == '*') return Token.lxmAsterisk;
    if(ch == '/') return Token.lxmSlash;
    if(ch == '&') return Token.lxmAmpersand;
    if(ch == '~') return Token.lxmTilde;
    if(ch == ',') return Token.lxmComma;
    if(ch == '.') return Token.lxmDot;
    if(ch == '=') return Token.lxmEqual;
    if(ch == '#') return Token.lxmNotEqual;
    if(ch == '>') {
      if(source[pos++] == '=')
        return Token.lxmGreatEqual;
      --pos;
      return Token.lxmGreat;
    }
    if(ch == '<') {
      if(source[pos++] == '=')
        return Token.lxmLessEqual;
      --pos;
      return Token.lxmLess;
    }
    if(ch == ':'){
      if(source[pos++] == '=')
        return Token.lxmAssign;
      --pos;
      return Token.lxmColon;
    }
    if(ch == ';')
      return Token.lxmSemicolon;

    return Token.lxmAny;
  }

  /***/
  private static Token keyWord(String str)
  {
    boolean found = false;
    for(String s : keywords)
      if(s.equals(str.toUpperCase())) {
        found = true;
        break;
      }
    if(found) {
      String s0 = "lxm" + str.charAt(0);
      s0 = s0.concat(str.substring(1).toLowerCase());
      return Token.valueOf(s0);
    }
    return Token.lxmIdentifier;
  }
}

Լեքսիկական անալիզատորների գեներատորներ խմբագրել

Ծրագրավորման գործում արագ և հուսարլի լեքսիկական անալիզատորներ ստեղծվում են հենց այդ նպատակի համար նախատեսված գեներատերների միջոցով։ Առավել մեծ տարածում ունի Յունիքս համամակարգի համար մշակված Lex գործիքը։