Արևմտականացում, հասարակական հարաբերությունների բոլոր ոլորոտներում արևմտյան արժեքների ներդրու­մը։ Արևմտականացման քաղաքականությանը հատակ է Արևմտյան պետություններին, հատկա­պես ԱՄՆ-ին, որոնք արևմտյան քաղա­քակրթության նվաճումները ներկայաց­նում են իբրև բարձրագույն և միակ ար­ժեքներ, առանց որոնց մյուս ազգերը եւ պետությունները չեն կարող առաջադի­մել։

Աղբյուրներ

խմբագրել
  • Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հատոր 1-12, 1974-1986 թթ, Երևան
  • Է․ Աղայան «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», հատոր 1-2, 1976 թ, Երևան
  • А․ Б. Барихин "Большой юридический словарь", 2002 թ, Москва