Քննարկում:Արմավիրի մարզ

Add topic
There are no discussions on this page.

Արմավիրի մարզ 255861 122728 133133 276233 134876 141357

Marz of Armavir

ԾՈՐջ ԸՐՎՈՉՌՐ

ք. Արմավիր (Հոկտեմբերյան) 28733 13356 15377 32034 15314 16720

t. Armavir (Hoktemberyan)

չ.ԸՐՎՈՉՌՐ(ԿՍՑպՎոպՐÿվ)

ք. Վաղարշապատ (Էջմիածին) 51280 23870 27410 56388 26844 29544

t.Vagharshapat(Echmiadzin)

չ.ԹՈչՈՐՔՈտՈՑ(նփՎՌՈՊջՌվ)

ք. Մեծամոր 8853 4169 4684 9870 4799 5071

t.Metsamor

չ.ԾպՓՈՎՏՐ

գ. Ակնալիճ 2673 1291 1382 2864 1408 1456

v.Aknalich

ր.ԸՍվՈսՌփ

16 (71)

Հայաստանի Հանրապետություն

Republic of Armenia Table 1.1

ՀպրտցոսՌՍՈ ԸՐՎպվՌÿ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

ՀՀ, մարզերը, համայնքները

RA marzes, communities

ՀԸ ՎՈՐջօ, ՏոքՌվօ

Առկա բնակչություն

De facto population

ծՈսՌփվՏպ վՈրպսպվՌպ

Մշտական բնակչություն

De jure population

կՏրՑՏÿվվՏպ վՈրպսպվՌպ

Աղյուսակ 1.1

ՁՈոսՌՓՈ 1.1

գ. Ակնաշեն 1372 668 704 1404 689 715

v.Aknashen

ր.ԸՍվՈՔպվ

գ. Աղավնատուն 2934 1425 1509 3158 1566 1592

v.Aghavnatun

ր.ԸչՈՉվՈՑցվ

գ. Ամասիա 905 430 475 958 471 487

v.Amasia

ր.ԸՎՈրՌՈ

գ. Ամբերդ 1276 630 646 1363 680 683

v.Amberd

ր.ԸՎոպՐՊ

գ. Այգեկ 1103 532 571 1178 587 591

v.Aygek

ր.ԸռչպՍ

գ. Այգեշատ (Արմավիրի տ/շ) 1618 792 826 1754 873 881

v.Aygeshat(Armavir district)

ր.ԸռչպՔՈՑ(ՐՈռՏվ ԸՐՎՈՉՌՐ)

գ. Այգեշատ (Էջմիածնի տ/շ) 1368 683 685 1480 732 748

v.Aygeshat (Echmiadzin district)

ր.ԸռչպՔՈՑ(ՐՈռՏվ նփՎՌՈՊջՌվ )

գ. Ապագա 1646 816 830 1679 833 846

v.Apaga

ր.ԸտՈչՈ

գ. Առատաշեն 2688 1287 1401 2823 1378 1445

v.Aratashen

ր.ԸՐՈՑՈՔպվ

գ. Արագած 2973 1440 1533 3013 1463 1550

v.Aragats

ր.ԸՐՈչՈՓ

գ. Արազափ 1383 658 725 1402 669 733

v.Arazap

ր.ԸՐՈջՈտ

գ. Արաքս (Արմավիրի տ/շ) 1521 729 792 1607 783 824

v.Araks (Armavir district)

ր.ԸՐՈՍր(ՐՈռՏվ ԸՐՎՈՉՌՐ)

գ. Արաքս (Էջմիածնի տ/շ) 1452 692 760 1582 774 808

v.Araks (Echmiadzin district)

ր.ԸՐՈՍր(ՐՈռՏվ նփՎՌՈՊջՌվ)

գ. Արգավանդ 2062 1042 1020 2191 1129 1062

v.Argavand

ր.ԸՐչՈՉՈվՊ

գ. Արգինա 518 269 249 547 287 260

v.Argina

ր.ԸՐՌչՌվՈ

գ. Արմավիր 2772 1334 1438 2910 1417 1493

17 (71)

Հայաստանի Հանրապետություն

Republic of Armenia Table 1.1

ՀպրտցոսՌՍՈ ԸՐՎպվՌÿ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

ՀՀ, մարզերը, համայնքները

RA marzes, communities

ՀԸ ՎՈՐջօ, ՏոքՌվօ

Առկա բնակչություն

De facto population

ծՈսՌփվՏպ վՈրպսպվՌպ

Մշտական բնակչություն

De jure population

կՏրՑՏÿվվՏպ վՈրպսպվՌպ

Աղյուսակ 1.1

ՁՈոսՌՓՈ 1.1

v.Armavir

ր.ԸՐՎՈՉՌՐ

գ. Արշալույս 3836 1866 1970 4162 2035 2127

v.Arshaluys

ր.ԸՐՔՈսցռր

գ. Արտամետ 133 63 70 212 106 106

v.Artamet

ր.ԸՐՑՈՎպՑ

գ. Արտիմետ 1512 739 773 1638 817 821

v.Artimet

ր.ԸՐՑՌՎպՑ

գ. Արտաշար 962 515 447 966 520 446

v.Artashar

ր.ԸՐՑՈՔՈՐ

գ. Ար—ադաշտ 326 165 161 375 191 184

v.Arevadasht

ր.ԸՐպՉՈՊՈՔՑ

գ. Ար—աշատ 1413 700 713 1508 767 741

v.Arevashat

ր.ԸՐպՉՈՔՈՑ

գ. Ար—իկ 2473 1237 1236 2525 1277 1248

v.Arevik

ր.ԸՐպՉՌՍ

գ. Բագարան 609 312 297 652 335 317

v.Bagaran

ր.ըՈչՈՐՈվ

գ. Բաղրամյան(Բաղրամյանի տ/շ) 663 309 354 903 450 453

v.Baghramyan(Baghramyan district)

ր.ըՈչՐՈՎÿվ(ՐՈռՏվ ըՈչՐՈՎÿվ )

գ. Բաղրամյան (Էջմիածնի տ/շ) 2363 1187 1176 2675 1332 1343

v.Baghramyan(Echmiadzin district)

ր.ըՈչՐՈՎÿվ(ՐՈռՏվ նփՎՌՈՊջՌվՈ)

գ. Բամբակաշատ 3111 1482 1629 3212 1559 1653

v.Bambakashat

ր.ըՈՎոՈՍՈՔՈՑ

գ. Բերքաշատ 521 278 243 544 298 246

v.Berkashat

ր.ըպՐՍՈՔՈՑ

գ. Գայ 3333 1662 1671 3470 1739 1731

v.Gay

ր.թՈռ

գ. Գետաշեն 2129 1038 1091 2205 1086 1119

v.Getashen

ր.թպՑՈՔպվ

գ. Գրիբոյեդով 1893 909 984 2003 974 1029

v.Griboyedov

18 (71)

Հայաստանի Հանրապետություն

Republic of Armenia Table 1.1

ՀպրտցոսՌՍՈ ԸՐՎպվՌÿ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

ՀՀ, մարզերը, համայնքները

RA marzes, communities

ՀԸ ՎՈՐջօ, ՏոքՌվօ

Առկա բնակչություն

De facto population

ծՈսՌփվՏպ վՈրպսպվՌպ

Մշտական բնակչություն

De jure population

կՏրՑՏÿվվՏպ վՈրպսպվՌպ

Աղյուսակ 1.1

ՁՈոսՌՓՈ 1.1

ր.թՐՌոՏպՊՏՉ

գ. Դալարիկ 3102 1458 1644 3580 1775 1805

v.Dalarik

ր.ԺՈսՈՐՌՍ

գ. Դաշտ 752 362 390 723 344 379

v.Dasht

ր.ԺՈՔՑ

գ. Դողս 1195 582 613 1267 640 627

v.Doghs

ր.ԺՏւր

գ. Եղեգնուտ 1759 868 891 1876 946 930

v.Yeghegnut

ր.ժւպչվցՑ

գ. Երասխահուն 1356 664 692 1461 718 743

v.Yeraskhahun

ր.ժՐՈրւՈցվ

գ. Երվանդաշատ 702 346 356 695 340 355

v.Yervandashat

րժՐՉՈվՊՈՔՈՑ.

գ. Զարթոնք 1831 922 909 1883 953 930

v.Zartonk

ր.իՈՐՑՏվՍ

գ. Ժդանով 1523 736 787 1653 818 835

v.Zhdanov

ր.ԻՊՈվՏՉ

գ. Լենուղի 1510 726 784 1583 762 821

v.Lenughi

ր.խպվցւՌ

գ. Լեռնագոգ 1676 801 875 2171 1096 1075

v.Lernagog

ր.խպՐվՈչՏչ

գ. Լեռնամերձ 395 197 198 405 206 199

v.Lernamerdz

ր.խպՐվՈՎպՐՊջ

գ. Լուկաշին 2213 1078 1135 2346 1160 1186

v.Lukashin

ր.խցՍՈՔՌվ

գ. Լուսագյուղ 840 410 430 930 462 468

v.Lusagyugh

ր.խցրՈչ՚ւ

գ. Խանջյան 1796 871 925 1880 940 940

v.Khandjyan

ր.ղՈվՊæÿվ

գ. Խորոնք 2164 1034 1130 2274 1103 1171

v.Khoronk

ր.ղՏՐՏվՍ

գ. Ծաղկալանջ 1225 600 625 1323 666 657

19 (71)

Հայաստանի Հանրապետություն

Republic of Armenia Table 1.1

ՀպրտցոսՌՍՈ ԸՐՎպվՌÿ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

ՀՀ, մարզերը, համայնքները

RA marzes, communities

ՀԸ ՎՈՐջօ, ՏոքՌվօ

Առկա բնակչություն

De facto population

ծՈսՌփվՏպ վՈրպսպվՌպ

Մշտական բնակչություն

De jure population

կՏրՑՏÿվվՏպ վՈրպսպվՌպ

Աղյուսակ 1.1

ՁՈոսՌՓՈ 1.1

v.Tsaghkalandj

ր.ՃՈւՍՈսՈվՊæ

գ. Ծաղկունք 1097 530 567 1141 559 582

v.Tsaghkunk

ր.ՃՈւՍցվՍ

գ. Ծիածան 1058 523 535 1110 559 551

v.Tsiatsan

ր.ՃՌՈՓՈվ

գ. Կողբավան 83 50 33 114 67 47

v.Koghbavan

ր.ԽՏւոՈՉՈվ

գ. Հայթաղ 2441 1180 1261 2565 1263 1302

v.Haytagh

ր.ԸռՑՈւ

գ. Հայկաշեն 1148 548 600 1197 576 621

v.Haykashen

ր.ԸռՍՈՔպվ

գ. Հայկավան 1210 597 613 1328 683 645

v.Haykavan

ր.ԸռՍՈՉՈվ

գ. Հացիկ 2372 1175 1197 2567 1272 1295

v.Hatsik

ր.ԸՓՌՍ

գ. Հոկտեմբեր 5387 2624 2763 5727 2816 2911

v.Hoktember

ր.ԿՍՑպՎոպՐ

գ. Հովտամեջ 1025 490 535 1068 513 555

v.Hovtamech

ր.ԿՉՑՈՎպփ

գ. Հուշակերտ 850 421 429 877 449 428

v.Hushakert

ր.ձՔՈՍպՐՑ

գ. Ձերժինսկի 1512 718 794 1573 756 817

v.Dzerzhinsky

ր.ԺպՐæՌվրՍՌռ

գ. Մարգարա 1370 664 706 1422 699 723

v.Margara

ր.ԾՈՐչՈՐՈ

գ. Մեծամոր 1089 530 559 1123 554 569

v.Metsamor

ր.ԾպՓՈՎՏՐ

գ. Մերձավան 2722 1311 1411 2938 1443 1495

v.Merdzavan

ր.ԾպՐՊջՈՉՈվ

գ. Մյասնիկյան 3483 1636 1847 3798 1836 1962

v.Myasnikyan

20 (71)

Հայաստանի Հանրապետություն

Republic of Armenia Table 1.1

ՀպրտցոսՌՍՈ ԸՐՎպվՌÿ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

ՀՀ, մարզերը, համայնքները

RA marzes, communities

ՀԸ ՎՈՐջօ, ՏոքՌվօ

Առկա բնակչություն

De facto population

ծՈսՌփվՏպ վՈրպսպվՌպ

Մշտական բնակչություն

De jure population

կՏրՑՏÿվվՏպ վՈրպսպվՌպ

Աղյուսակ 1.1

ՁՈոսՌՓՈ 1.1

ր.ԾÿրվՌՍÿվ

գ. Մրգաշատ 4997 2366 2631 5297 2549 2748

v.Mrgashat

ր.ԾՐչՈՔՈՑ

գ. Մրգաստան 944 454 490 960 464 496

v.Mrgastan

ր.ԾՐչՈրՑՈվ

գ. Մուսալեռ 2340 1144 1196 2534 1243 1291

v.Musaler

ր.ԾցրՈսպՐ

գ. Նալբանդյան 4048 1997 2051 4502 2214 2288

v.Nalbandyan

ր.ծՈսոՈվՊÿվ

գ. Նոր Արմավիր 1609 796 813 1703 861 842

v.Nor Armavir

ր.ծՏՐ ԸՐՎՈՉՌՐ

գ. Նոր Արտագես 1398 671 727 1581 776 805

v.Nor Artages

ր.ծՏՐ ԸՐՈչպր

գ. Նոր Կեսարիա 1288 667 621 1318 689 629

v.Nor Kesaria

ր.ծՏՐ ԽպրՈՐՌՈ

գ. Նորակերտ 2503 1245 1258 2645 1323 1322

v.Norakert

ր.ծՏՐՈՍպՐՑ

գ. Նորապատ 2675 1263 1412 2780 1325 1455

v.Norapat

ր.ծՏՐՈտՈՑ

գ. Նորավան 930 450 480 962 468 494

v.Noravan

ր.ծՏՐՈՉՈվ

գ. Շահումյան 939 461 478 1119 561 558

v.Shahumyan

ր.ՄՈցՎÿվ

գ. Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա 929 450 479 951 462 489

Poultry of v. Shahumyan

ր.կՑՌՓպՒպՐՎՈ ՄՈցՎÿվՈ

գ. Շենավան 1770 874 896 1768 874 894

v.Shenavan

ր.ՄպվՈՉՈվ

գ. Շենիկ 815 416 399 852 435 417

v.Shenik

ր.ՄպվՌՍ

գ. Ոսկեհատ 2197 1027 1170 2448 1173 1275

v.Voskehat

ր.ԹՏրՍպՈՑ

21 (71)

Հայաստանի Հանրապետություն

Republic of Armenia Table 1.1

ՀպրտցոսՌՍՈ ԸՐՎպվՌÿ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

ՀՀ, մարզերը, համայնքները

RA marzes, communities

ՀԸ ՎՈՐջօ, ՏոքՌվօ

Առկա բնակչություն

De facto population

ծՈսՌփվՏպ վՈրպսպվՌպ

Մշտական բնակչություն

De jure population

կՏրՑՏÿվվՏպ վՈրպսպվՌպ

Աղյուսակ 1.1

ՁՈոսՌՓՈ 1.1

գ. Պտղունք 1355 639 716 1454 704 750

v.Ptghunk

ր.կՑւցվՍ

գ. æանֆիդա 3008 1495 1513 3088 1539 1549

v.Janfida

ր.ԺæՈվՒՌՊՈ

գ. æրաշեն 699 356 343 727 366 361

v.Jrashen

ր.ԺæՐՈՔպվ

գ. æրառատ 2627 1264 1363 2808 1381 1427

v.Jrarat

ր.ԺæՐՈՐՈՑ

գ. æրառատի թռչնաֆաբրիկա 1088 560 528 1165 600 565

Poultry of v.Jrarat

ր. կՑՌՓպՒպՐՎՈ ԺæՐՈՐՈՑՈ

գ. Սամաղար 2360 1127 1233 2458 1190 1268

v.Samaghar

ր.հՈՎՈւՈՐ

գ. Սովետական 1625 812 813 1714 871 843

v.Sovetakan

ր.հՏՉպՑՈՍՈվ

գ. Վանանդ 823 423 400 845 432 413

v.Vanand

ր.ԹՈվՈվՊ

գ. Վարդանաշեն 907 452 455 913 457 456

v.Vardanashen

ր.ԹՈՐՊՈվՈՔպվ

գ. Տալվորիկ 190 93 97 204 102 102

v.Talvorik

ր.ՁՈսՉՏՐՌՍ

գ. Տանձուտ 1829 880 949 1914 933 981

v.Tandzut

ր.ՁՈվՊջցՑ

գ. Տարոնիկ 1888 931 957 2017 995 1022

v.Taronik

ր.ՁՈՐՏվՌՍ

Փարաքարի համայնք 6907 3318 3589 7211 3508 3703

Parakar community

ԿոքՌվՈ կՈՐՈՍՈՐՈ

գ. Փարաքար 4816 2303 2513 5041 2441 2600

v.Parakar

ր.կՈՐՈՍՈՐ

գ. Թաիրով 2091 1015 1076 2170 1067 1103

v.Tairov

ր.ՁՈՌՐՏՉ

գ. Փշատավան 2175 1072 1103 2217 1097 1120

22 (71)

Հայաստանի Հանրապետություն

Republic of Armenia Table 1.1

ՀպրտցոսՌՍՈ ԸՐՎպվՌÿ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

Ընդամենը

Total

ԹրպչՏ

Տղամարդիկ

Male

ԾցæփՌվօ

Կանայք

Female

ԻպվքՌվօ

ՀՀ, մարզերը, համայնքները

RA marzes, communities

ՀԸ ՎՈՐջօ, ՏոքՌվօ

Առկա բնակչություն

De facto population

ծՈսՌփվՏպ վՈրպսպվՌպ

Մշտական բնակչություն

De jure population

կՏրՑՏÿվվՏպ վՈրպսպվՌպ

Աղյուսակ 1.1

ՁՈոսՌՓՈ 1.1

v.Pshatavan

ր.կՔՈՑՈՉՈվ

գ. Քարակերտ 3438 1667 1771 3826 1923 1903

v.Karakert

ր.ԽՈՐՈՍպՐՑ

գ. Ֆերիկ 267 131 136 399 205 194

v.Ferik

ր.ՂպՐՌՍ

Return to "Արմավիրի մարզ" page.