Տրապիզոնի նահանգի հայաբնակ բնակավայրեր

Ցուցակում ներկայացված են 20-րդ դարի Տրապիզոնի նահանգի քրիատոնյա հայերի բնակավայրերը։

Տրապիզոնի գավառ

խմբագրել

Սյուրմենի գավառակ

խմբագրել

Ալչաքդերե, Ախոռ, Ժուժկ (Ծյուշկ), Կատրա, Մախթելա, Մանտրալ, Սաթես, Սյուրմենե (Խամուրկյան) գյուղաքաղաք, Վահանաշեն, (Վահանցոց գեղ), Փերվանե, Փիրկի, Քինոսցոց գեղ, Քութոնոց (Գութաննոց)։

Տրապիզոնի և Մաճկայի գավառակներ

խմբագրել

Աբիոն (Չեփնցոց «թաղով»), Ալմալուղ, (Էլմալուխ), Աղնաս, Անիֆա (Դելիբալթա և Թոփալցոց օղ «թաղերով»), Արթլի, Բաջուլաղ, Բարիան (Պայրան), Դրոնա, Ջեֆանոզ (Ստեֆանո), Ջիզաքսա (Իզաքսա), Ջուրխի, Էլեմնոց, Թոց, Իստիլող (Չուքուրչայիր), Խոզարակ, Խոց (Գավագ և Կերասիա («թաղերով»), Ծիկանոյ, Ծինկիլիա, Կալաֆկա, Կավարա, Կատարուքսա, Կիլաթ, Կյուշանա, Կոխալի, Կռոմալի (Կռամելա), Կռոպի, Կուխլա, Հոլասա (Այանե և Օհանցոց «թաղերով»), Մանզելլեր, Մեծ Սամարուքսա կամ Սյուրմենե [Մինասցոց գեղ, Սկաֆա (Ըսքոֆիա), Տերտերցոց] գեղ և Տուռնացոց օղ «թաղերով», Մելեթրիա, Մեսայիզլի, Միսոխոր (Միջինգյուղ), Մունդա, Նոխածանա, Շանա, Պրասթիոս, Սամերա, Սիֆթեր, Սուքուրի, Վերանա, Տրապիզոն քաղաք, Ուզ, Փոքր Սամարուքսա (Աֆիանծ և Սարայլար «թաղերով»), Քյան, Ֆիրինծուտ, Ֆոշա։

Ախոռջուղ, Աղրիտ, Աղրոյ, Ապերա, Առղալիա, Բուռնազ, Գալայճոց գեղ, Գյունեյի, Զավուրտի (Ջաղուրտիա, Վերին և Ներքին), Էմեքսուզցեցոց գեղ, Թաթոսցոց գեղ, Թարաքճլի, Թորոսլի, Իլանա (Իլոնա), Իլե, Լաղանա, Լիկոս, Լուսինոյ, Խարակա, Խորխորոտ, Ծիվրիկա, Կալոյնա, Կապան, Կապառոն, Կարնեցո գեղ, Կըռ գեղ, Կոնդակչոց գեղ, Ղալինոս (Չոլաքցոց գեղ), Մալա (Մեծ և Փոքր), Մամադ, Մայեր, Մանկանա, Մեղրիկցոց գեղ, Միմերա, Մինասցոց գեղ, Ներսեսցոց գեղ, Պլատանա գյուղաքաղաք, Սաթարիա, Սալախոր, Սիսեռա, Տետենի, Քիրլիցոց գեղ (Քիրլի), Օքսուզցոց մահլա։

Վաքֆիքեբիրի, Գյորելեի, Թիրեբոլուի (Տրիպոլիս) և Գիրեսունի (Կերասունտ) գավառակներ

խմբագրել

Բազարսու (Սալղուջա), Բյոյուք լիման (Հիերոն), Բուլանջաք, Էլևի գյուղաքաղաք, Լարանոզ, Կերասունտ (Կիրասոն, Փառնակիա) քաղաք, Շառլի, Շըխմուսա, Թիրեբոլու (Տրիպոլիս) գյուղաքաղաք, Ֆոլ։

Օրդուի գավառակ

խմբագրել

Ալաջադամ, Ալաջաղաջ, Ակբելե, Ակդամ, Ակփունար, Անաճ, Արուք (Էյրուք), Բազմանլու (Բազմոնթ), Բաթամի (Պաթամլը), Բաշ-չարդախ, Բելեն, Բիբեն (Պյուպեն), Բոզթեփե (Փերշեմբեի), Բոզթեփե (Օրդուի), Բուլթան, Գըրմա, Գյունդուզուլու, Գուզորեն, Դարլըջա, Դերելի, Դերքենդրլիք, Դուրաղ, Ենիքյոյ, Էրինջուղ (Էորենջիք), Թաշ օլուք, Թեյնելի, Թեփեքյոյ, Թոխմախդյուզ, Թողլուո, Իտրիզ, Խդըրլի, Խոշգելեր (Ղոշգելեփե), Խոջա օղլու (Հաջ-օղլու), Կաբախթեփե (Գաբաքթեփե), Կաթըրքյոյ (Էլիկ բունար, Ինգիրիշ, Ղայիշքենդիրլիք, Սարփ դերե, Քեստանե աղաջ «թաղերով»), Կայադիբի 1-ին (Գայադիպի), Կայադիբի 2-րդ, Կայաքյոյ, Կարաքիրազ (Քիրազլիք), Կարա-օլուք, Կըրլի, Կզըլեն, Կըզլիման (Կըզլիմամ), Կըզլհիսար (Գըրսար), Կզըլոթ, Կզըլջյորեն, Կուշաջա (Գոշաճա), Կուշչորեն (Գուշճորեն), Մուսաքըրք (Մուսակրան), Յազբելեն, Յազլուխ (Յանըք), Յոխուշդիբի, Յոնուզ, Շխլար, Չաթալլու (Լազքյոյ), Չաթախ (Վերին և Ներքին), Չաղման, Չամաշ (Չոմբաշի), Չամուրլու, Չայիրաղզը, Չանգալբելեն, Չավուշլար, Չոլախի, Չուխուր, Չոքդամ, Սալլար, Սաղըրլու, Սայաջա, Սարայջիք (Սաիջուղ), Տոլեյթամ, Տոնձգյոլ (Դյուզգյոլ), Ուզունմահմադ, Ուզունմուսա, Ուլույբեյկրան (Գռան), Փամբուկլուղ (Փամուքլուք), Փերշեմբե (Բարշամբա, Թեփե), Քադընջիք, Քարշըաղըզ (Քարաաշաղըզ), Քեսաջիք, Քիրազդերե, Քյոքներբել, Քյուրդ դաղ, Օջելու, Օրդու (Կոտիրոա) քաղաք, Օփրամա, Օքյուզ Էորեն (Քյոր օքյուզ), Ֆընդխլու, Ֆոտոնա (Ֆոտունա)։

Գյումուշխանեի գավառ

խմբագրել

Գյումուշխանե (Արգիրոկաստրոն) քաղաք, Կայմախլու (Գայմախլու), Շարիան (Ուլուշեհրան), Ոսկեհովիտ (Էկսեհովիտ), Քելքիթ-Չիֆթլիկ (Գայլգետ) գյուղաքաղաք։

Ջանիկի «ինքնուրույն գավառ»

խմբագրել

Չարշամբայի գավառակ

խմբագրել

Ահալու, Աղջագյունել, Աղուլուճ, Այվաջիկ, Աչախարման, Արփաչուղուր, Բոյաբել, Գյովջեքյոյ (Գյողջեքյոյ), Գյումբաթ, Դերեչաթաղ (Թաթուլցոց գեղ), Երընջուկ (Էրենջիկ, Բերեքեթ, Կարաջյորեն և Ճաճիլ «թաղերով»), Էյնել, Էյիրդերե (Էքրիդերե), Էորեբիլ, Թախտալուղ, Թաշլիյաթաղ (Թաշըղազ), Թերեջե, Թեքյուր [Թեքֆուր, Ս.Թագավոր), Թեքքե, Թյոնգել, Խուռշունլու (Խուրշումլի, Թաշլիդաղ, Կարա օթլուք (Կարթլուղ), Կզըլբյուք, Մելթեցոց օյմաղ, Չիֆթիչի (Չիֆթլիկ) «թաղերով»], Ծովկար բաշի (Զեվկար բաշի), Կարաաղաջ, Կոնաքլուղ, Կովլաղ, Ղաբալաք (Գաբաքլաք), Ղաբաջևիջ (Էշեքճիկրան և Խարմանլար «թաղերով»), Ղաթրանլու, Ղափուղայա, Ղոշդերե, Ճայվար, Մարթլի, Մեշելի Բալախոր, Յայլաջիկ (Թաշլիյաթաղ), Չաթաղ, Չախմախ, Չարշամբա քաղաք, Սայքիրազ, Սըրթմասու, Սոյուղ, Ուլուփունար (Մեծ գյուղ), Փորսուղ, Քարըրքլուղ (Քյըքլի), Քարոտ գեղ, Օրդուբաշի, Օրթա օյմաղ, Օքսուզցոց գեղ (Էոքսյուզ օղլու), Ֆունդուքճի, Ֆուրունիչի (Ֆուրունջուլու)։

Թերմեի գավառակ

խմբագրել

Ալեմդաղ [Ամբար թեփե, Թելլիփուղար (Ուլուփուղար), Թոփուզ, Կարակայա (Քարաքայա), Քելթեփե «թաղերով»], Թերմե (Թեռմե) քաղաք, Ղոջամանաբաշի [Արզուդաղի, Գյունեջյան (Գյունեջյուկ), Թերսյաթաղ, Հոյլան, Ղարաջալի, Մախաթ, Մեշելուղ, Ջենիկգյոլ, Ջուրել, Սարիհասան, Քիրազլուղ, Օրման «թաղերով»], Սոլուջա (Սուլուճա)։

Ֆաթսայի գավառակ

խմբագրել

Ախլաթ, Բաջանաղ, Բորուքյոյ, Թաշ օլուք, Թեփելուղ, Խալաշլի, Կայաարադի, Յազ, Յազթեփե, Յարդիբի, Չիբուխլուղ (Չըպըրգըլըգ), Ջինար, Քենուք, Քեստենե յոխուշ, Ֆաթսա (Ֆաձա) քաղաք։

Ունիեի գավառակ

խմբագրել

Աղութան (Ալի վարազ), Բալլուղ (Պալլըխ), Էքինջուղ (Կարաարմուդ և Ֆերեջե «թաղերով»), Էքյուզքյոյ, Թեքքիրազ, Լախանա, Կաբաթաշ, Կաբախ գիրիշ (Վեզիրոց գեղ), Կադրաման (Գարամոն), Կոզբիք (Գոզբուք), Հավզըկարա, Մելիքթեփե, Յաղբասան, Յարբաշի, Չալբողազ, Չաքալ, Ունիե (Ինես) քաղաք, Ուչփունար, Ուչքյոփրի, Փաշաքյոփրի, Փելիթյաթաղ, Քելաս, Քերփիչլուղ, Քյոյերի, Քյոքլուղ [Գյոզդերե, Դյուզթարլա, Էյրիբել, Թեքեթամ, Խաչդուռ, Մանաստըր, Յամուրջա, Յուսուֆլար (Սուֆլար), Սեյլե (Սեյլան), Օզան «թաղերով»], Ֆենեռիս։

Ջանիկի (Սամսոնի) և Բաֆրայի գավառակներ

խմբագրել

Ալաչամ, Բաֆրա քաղաք, Կավաք, Կուշչուլար, Սամսոն (Ամինոս) քաղաք։

Այս հոդվածի նախնական տարբերակը կամ նրա մասը վերցված է Հայկական համառոտ հանրագիտարանից, որի նյութերը թողարկված են՝ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) թույլատրագրի ներքո։