Միավորված տաքսոնոմիական տեղեկատվական ծառայություն - Այլ լեզուներ