«Մասնակից:Ռիմա Մանասերյան/Ավազարկղ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
Ակտիվների գներն ամբողջապես արտացոլում են հասանելի տեղեկությունները (արդյունավետ շուկայի համար պահանջվող նվազագույն պահանջները, քանի որ արբիտրաժը ներառում է իրացվելի, ռիսկերից զերծ գործարքներ):
 
Արբիտրաժը ենթադրում է ֆինանսական գործիքների գների նմանությունից օգտվելով երկու և ավելի շուկաներում առևտրի միջոցով շահույթ ստանալու գործընթաց:
Արբիտրաժը
 
Այն ենթադրում է ոչ ռիսկային գործարքներ, իսկ առևտրի համար ստացվող տեղեկատվությունն անվճար է: Այդ է պատճառը, որ շահույթ ստանալու հնարավորությունները ամբողջապես չեն օգտագործվում, և, կարելի է ասել, արբիտրաժը շուկաների անարդյունավետ վիճակի արդյունքն է:
Arbitrage involves taking advantage of price similarities of financial instruments between 2 or more markets by trading to generate profits.
 
Նշվածն արտացոլում է արդյունավետության ոչ այնքան ուժեղ մոդելը:
It involves only risk-free transactions and the information used for trading is obtained at no cost. Therefore, the profit opportunities are not fully exploited, and it can be said that arbitrage is a result of market inefficiency.
 
'''2. Ֆունդամենտալ գնահատման արդյունավետություն'''
This reflects the semi-strong efficiency model.
 
Ակտիվների գներն արտացոլում են ակտիվների պահման հետ կապված վճարների սպասվող հոսքերը (շահույթի վերաբերյալ կանխատեսումները ճիշտ են, դրանք գրավում են ներդրողներին):
'''2. Fundamental valuation efficiency'''
 
Ֆունդամենտալ գնահատումը ներառում է ավելի ցածր ռիսկեր և քիչ չափով շահույթի ստացման հնարավորություններ: Այն վերաբերում է ներդրումների կանխատեսվող եկամտաբերության ճշտությանը:
Asset prices reflect the expected flows of payments associated with holding the assets (profit forecasts are correct, they attract investors)
 
Ֆինանսական շուկաները բնութագրվում են կանխատեսելիությամբ և անհամաչափ ուղղություններով, որոնք ստիպում են գներին շեղվել իրենց ֆունդամենտալ գնահատականից:
Fundamental valuation involves lower risks and less profit opportunities. It refers to the accuracy of the predicted return on the investment.
 
Նշվածն արտացոլում է տեղեկատվական արդյունավետության թույլ մոդելը:
Financial markets are characterized by predictability and inconsistent misalignments that force the prices to always deviate from their fundamental valuations.
 
'''3. Ապահովագրական լրիվ արդյունավետություն'''
This reflects the weak information efficiency model.
 
Սա ապահովում է ապրանքների և ծառայությունների շարունակական մատակարարման գործընթացը անկանխատեսելի իրավիճակներում:
'''3. Full insurance efficiency'''
 
'''4. Ֆունկցիոնալ կամ գործառնական արդյունավետություն'''
This ensures the continuous delivery of goods and services in all contingencies.
 
Ֆինանսական շուկաներում առկա ապրանքներն ու ծառայությունները տրամադրվում են նվազագույն ծախսերով և ուղղակիորեն ձեռնտու են մասնակիցներին:
'''4. Functional/[[Operational efficiency]]'''
 
Ցանկացած ֆինանսական շուկա պարունակում է նշված արդյունավետության տեսակների համակցությունը:
The products and services available at the financial markets are provided for the least cost and are directly useful to the participants.
 
== Բաշխիչ արդյունավետություն ==
Every financial market will contain a unique mixture of the identified efficiency types.
 
== Allocative efficiency ==
{{Main article|Economic Efficiency}}
 
== Տեղեկատվական արդյունավետություն ==
== Informational efficiency ==
{{Main article|Efficient-market hypothesis}}
 
=== Տեղեկատվական արդյունավետության մակարդակները ===
=== Informational efficiency levels ===
In1970-ական theթվականներին 1970sԵվգենի [[Eugene Fama]] defined anՖաման '''efficientարդյունավետ financialֆինանսական marketշուկան''' asսահմանեց "''oneշուկա, inորտեղ whichգները pricesմիշտ alwaysամբողջապես fullyարտացոլում reflectեն availableհասանելի information”''.տեղեկատվությունը:<ref>{{cite book|url=|title=Information efficiency in financial and betting markets|last=Vaughan Williams|first=Leighton|publisher=|year=2005|isbn=978-0-521-81603-8|location=|pages=|doi=|id=|authorlink=}}</ref>
 
Ֆաման սահմանեց շուկայական արդյունավետության երեք մակարդակ.
 
'''1. Արդյունավետության թույլ մակարդակ'''
Fama identified three levels of market efficiency:
 
[[Արժեթուղթ|Արժեթղթերի]] գները ակնթարթորեն և ամբողջությամբ արտացոլում են նախորդ գների մասին տեղեկատվությունը: Սա նշանակում է, որ գների ապագա տեղաշարժը հնարավոր չէ կանխատեսել՝ օգտագործելով անցյալ գները, այսինքն՝ [[Բաժնետոմս|բաժնետոմսերի]] գների նախկին տվյալները չեն կարող կիրառվել գների ապագա փոփոխությունները կանխատեսելու համար:
'''1. Weak-form efficiency'''
 
'''2. Արդյունավետության միջին մակարդակ'''
Prices of the [[securities]] instantly and fully reflect all information of the past prices. This means future price movements cannot be predicted by using past prices, i.e past data on stock prices is of no use in predicting future stock price changes.
 
Ակտիվների գներն ամբողջապես արտացոլում են հանրության համար հասանելի տեղեկատվությունը: Սա է պատճառը, որ միայն հավելյալ տեղեկատվության տիրապետող ներդրողները կարող են շուկայում առավելություն ունենալ: Գների ցանկացած շեղում արագորեն հայտնաբերվում է և ճշգրտվում ֆոնդային բորսայի կողմից:
'''2. Semi-strong efficiency'''
 
'''3. Արդյունավետության ուժեղ մակարդակ'''
[[Asset]] prices fully reflect all of the publicly available information. Therefore, only investors with additional inside information could have an advantage in the market. Any price anomalies are quickly found out and the stock market adjusts.
 
Ակտիվների գները ամբողջապես արտացոլում են հանրությանը հայտնի և ներքին տեղեկատվությունը: Ուստի ոչ ոք չի կարող շուկայում գների կանխատեսման համար ունենալ առավելություն, քանի դեռ չկան այնպիսի տվյալներ, որոնք լրացուցիչ արժեք կտրամադրեն:
'''3. Strong-form efficiency'''
 
=== Արդյունավետ շուկայի հիպոթեզները (EMH) ===
Asset prices fully reflect all of the public and inside information available. Therefore, no one can have an advantage in the market in predicting prices since there is no data that would provide any additional value to the investors.
Ֆամայի կողմից ստեղծվել են նաև արդյունավետ շուկայի հիպոթեզները:
 
=== Efficient-market hypothesis (EMH) ===
Fama also created the [[efficient-market hypothesis]] (EMH), which states that in any given time, the prices on the market already reflect all known information, and also change fast to reflect new information.