«Հովհաննես Հովհաննիսյան (փիլիսոփա)»–ի խմբագրումների տարբերություն

Հեղինակ է գրքերի, հոդվածների, ուսումնական ձեռնարկների:
 
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Հասարակական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները: Եր., 2003, (76 էջ): <nowiki>http://www.noravank.am/upload/pdf/12.Hovhannes%20Hovhannisyan.pdf</nowiki>
* '''''Հովհաննիսյան Հ. Օ.,''''' Փաստարկում և հռետո­րություն: Ձեռնարկ իրա­վաբանության ֆա­կուլտետների մագիս­տրանտների և իրա­վուն­քի ոլորտի աշխա­տողների համար: Հայաստանում ֆրան­սիական համալսարան, Երևան, «Արտագերս» հրատ., 2015, (275 էջ):
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Բանվեճի տեսություն և արվեստ. փիլիսոփայական քննախոսություն: ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019, (286 էջ):
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Վիճաբանության և փաս­տարկ­ման փոխհարաբե­րու­թյան հարցի շուրջ: Բանբեր Երևանի համալ­սարանի, N˚3 (84), 1994: <nowiki>http://www.ysu.am/files/01H_Hovhannisyan.pdf</nowiki>
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Վեճի տեսության հարցերը Հին աշխարհում: Երիտասարդ գիտնա­կա­նի ամբիոն, պր. 5, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1996:
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Վիճաբանության իմա­ցա­բանական և մեթոդաբա­նա­կան տեսանկյունները: Երիտասարդ գիտնա­կա­նի ամբիոն, պր. 5, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1996:
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Ի՞նչ է սովորեցնում պատմական հիշողությունը: Գիտական աշխատու­թյուններ: Հասարա­կական գիտություններ:  Պրակ 7: Երևան, «Լինգվա», 2009:
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Բանավեճի մեթոդի առանձնահատկությունները դասավանդման և սովորողների մտավոր կարողությունների զարգացման գործընթացներում: «Մանկավարժական միտք», 2016 (3-4), «Զանգակ» հրատ., Եր.: <nowiki>http://zangak.am/pdf/Mank.mitq/2016/Mankavarzhakan-Mitq-2016-3-4.pdf</nowiki>
* '''''Հովհաննիսյան Հ.Օ.,''''' Հասարակական համա­կարգի կառուցված­քա­յին-գործառութային բնո­ւթագիրը և կառա­վարման խնդիրները (մեթոդաբանական տեսանկյուններ): «Բանբեր Երևանի հա­մալ­սարանի»: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: No3(18), Երևան, 2015: <nowiki>http://ysu.am/files/04H_Hovhannisyan-1450350652-.pdf</nowiki>
 
* '''''Հովհաննիսյան Հ. Օ., Պետրոսյան Ա. Ա.,''''' Մասնակցություն հանուն փոփոխությունների |: Որակական հետազոտության արդյունքներ, «Կովկաս» հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Oxfam GB, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2012, 69 էջ:
* '''''Ованисян О.О.,''''' Определение и классификация типов гражданского общества: предпочтения и перспективы развития. Социокультурный аспект евразийской интеграции. Евразийский граждан-ский альянс. (Сборник научных статей). Изд. дом «Белгород», НИИ «БелГУ», Белгород, 2017.
 
* '''''Hovhannisyan H.,''''' The Factor of Human Rights Protection as Criteria for the Development in the Social System . “Armenia: A Human Rights perspective for Peace and Democracy”. Universitätverlag Potsdam, 2005.
*[http://un.am/up/library/National%20Policy_ProfEduc_eng.pdf '''''Hovhannisyan H.O. and co-autհоrs''''', National Policy for Professional Education: Concept Paper. UNDP, Armenia 2005]. <nowiki>http://un.am/up/library/National%20Policy_ProfEduc_eng.pdf</nowiki>
* '''''Hovhannisyan H.O. and co-autհоrs,''''', National HumanPolicy Developmentfor ReportProfessional 2006.Education: EducationalConcept transformations in Armenia Paper. UNDP, Armenia, 2007. Part 3: “Professional education”2005. <nowiki>http://www.un.am/up/library/National%20Human%20Development%20Report%202006_eng20Policy_ProfEduc_eng.pdf</nowiki>
* '''''Hovhannisyan H.O. and co-autհоrs,''''' GenderNational dimensionHuman ofDevelopment civicReport and2006. politicalEducational participation in Armenia. Report ontransformations findingsin ofArmenia. theUNDP, sociologicalArmenia, study2007. (Monograph).Part UN3: Populiations“Professional Found. Yerevan, 2011, 71 peducation”. <nowiki>http://www.osceun.orgam/yerevanup/81699?download=truelibrary/National%20Human%20Development%20Report%202006_eng.pdf</nowiki>
 
*'''''Hovhannisyan H.O. and co-autհоrs,''''' Peculiarities of the Perception of the Phenomenon of the Armenian Genocide on Public Opinion (Comparative Analysis of Sociological Survey Results). «Wisdom», 1(6), 2016. ASPU, Yerevan. <nowiki>http://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/66</nowiki>
* '''''Hovhannisyan H.O. and co-autհоrs,''''' Idea Gender and  Modelsdimension of civil civic Socicty: and Developnentpolitical Tendencics, participation Arguments  pro and  con in Armenia. «Wisdom»,Report on findings of the sociological study. 2(7Monograph),. 2016UN Populiations Found. ASPUYerevan, Yerevan2011, 71 p. <nowiki>http://www.wisdomperiodicalosce.comorg/index.phpyerevan/wisdom/article/view/14181699?download=true</nowiki>
* '''''Hovhannisyan H.O. and co-autհоrs,''''' Peculiarities of the Perception of the Phenomenon of the Armenian Genocide on Public Opinion (Comparative Analysis of Sociological Survey Results). «Wisdom», 1(6), 2016. ASPU, Yerevan. <nowiki>http://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/66</nowiki>
* '''''Hovhannisyan H.,''''' Idea  and  Models of civil  Socicty:  Developnent Tendencics,  Arguments pro and con. «Wisdom», 2(7), 2016. ASPU, Yerevan. <nowiki>http://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/141</nowiki>
 
== Ծանոթագրություններ ==
Անանուն մասնակից