«Սմբատ Սպարապետ»–ի խմբագրումների տարբերություն

# Ալիշան Ղ., Սիսուան, Վենետիկ, 1885
# Ալիշան Ղ., Հայապատում, Վենետիկ, 1901
# Գալստյան Ա., Սմբատ Սպարապետ, Երևան, 1961
# Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ ԺԳ դար, կազմեց Ա. Մաթևոսյան, Երևան, 1984
# Հովսեփյան Գ., Յիշատակարանք ձեռագրաց, հատ. Ա, Անթիլիաս, 1951
# Սամուելյան Խ., Հին հայ իրավունքի պատմություն, Երևան, 1939
 
== Գրականություն ==
Անանուն մասնակից