«Գագիկ Հարությունյան (պատմաբան)»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
ուղղումներ ԱՎԶ ծրագրով
չ (ուղղումներ ԱՎԶ ծրագրով)
== Ուսումնա-մեթոդական աշխատանքներ ==
 
* Վ.Ա.Դիլոյան, Գ. Հարությունյան, Միջին դարերի պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2006, 158 էջ:
* Գ. Հարությունյան, Պ.Հովհաննիսյան, Կ.Մաթևոսյան, Հայոց եկեղեցու պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2003, 126 էջ:
* Գ. Հարությունյան, Պ.Հովհաննիսյան, Ա.Նազարյան և ուրիշներ, Հայոց եկեղեցու պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2005, 151 էջ:
* Բ. Հարությունկան, Վլ. Բարխութդարյան, Հ. Մարգարյան, Գ. Հարությունյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, Միջին դարեր(դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2008, 207 էջ:
* Գ. Հարությունյան, Ա. Նազարյան, Համաշխարհային պատմություն, միջին դարեր(դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2008, 191 էջ:
* Ա. Մելքոնյան, Հ. Ավետիսյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Մովսիսյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, (դասագիրք Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2009, 239 էջ:
* Ա. Քոսյան, Գ. Հարությունյան, Ե. Գրեկյան, պատմություն (դասագիրք հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2009, 223 էջ:
* Ա. Քոսյան, Գ. Հարությունյան, Ե. Գրեկյան և ուրիշներ, Համաշխարհային պատմություն (դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-րդ դասարանի համար ), Ե.Երևան, 2009, 175 էջ:
 
== Գիտական հոդվածներ ==
 
* Գ. Հարությունյան, Ակրայի 1263 թ. ժողովի հարցի շուրջը, ՙՊատմության հարցեր՚, միջբուհական ժողովածու, 1989, թիվ 2:
* Գ. Հարությունյան, Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի հարցը, ՙԼրաբեր՚Հասարակական գիտությունների 1992, թիվ 1:
* Գ. Հարությունյան, Քրիստոնեական եկեղեցիների համընդհանրության գաղափարը Սսի 1307 թ. ժողովում, ՙՀայկազյան հայագիտական հանդես՚, Բեյրութ, հտ. ԺԴ, 1994:
== Զեկուցումների թեզիսներ ==
 
* Գ. Հարությունյան, Ստեփանոս Օրբելյանի դիրքորոշումը կաթոլիկական գաղափարախոսության դեմ մղվող պայքարում ԺԳ դարի 2-րդ կեսին –ԺԴ դարի սկզբներին, ՙԵրիտասարդ գիտաշխատողների 22-րդ նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, 1989:
* Գ. Հարությունյան, Եկեղեցիների գահերեցության խնդիրը Աքքայի եկեղեցական ժողովում /1263 թ./, ՙՀայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը՚, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 1998:
 
* [http://lraber.asj-oa.am/427/1/Harutynian.pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ԱՆՑՈՒՄԱՅԻԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ]
* [http://lraber.asj-oa.am/348/1/13_Harutunyan_(126).pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԴԱՎԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԻ ԽՆԴԻՐԸ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (XIII դ. երկրորդ կես − XIV դ. սկիզբ)]
* [http://lraber.asj-oa.am/325/1/23_Haryt._G._(244).pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Խաչակիրները և հայերը, հ. Ա, Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ:]
* [http://lraber.asj-oa.am/260/1/19_G.S._Harut_(192).pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ XIII Դ. ՎԵՐՋԻՆ – XIV Դ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ ]
 
 
== Աղբյուրներ ==
* Երևանի պետական համալսարանի պատմության 90-ամյա ֆակուլտետը, Ե.Երևան, Բավիղ, 2009, 496 էջ /229-րդ էջում/:
31 725

edits