«Հասարակագիտություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

'''Հասարակագիտություն''' բառի կազմությունը ներառում է «հասարակություն» և «գիտություն» բառերը և նշանակում է գիտություն հասարակության մասին: Հասարակագիտական են համարվում այն գիտակարգերն ու հարացույցերը, որոնց ուսումնասիրության օբյեկտը հասարակությունն է: Երբեմն '''սոցիոլոգիան''' նույնացնում են հասարակագիտության հետ, սակայն վերջինս իր մեջ ներառում է մի շարք գիտություններ, որոնք ևս ուսումնասիրում են հասարակական երևույթներն ու գործընթացները: Սակայն այսհասարակությունը, մեկնաբանումըհանդիսանալով խիստմարդկանց ընդհանրականամբողջություն, ենթադրում է, ևոր ևհասարակագիտության վերաբերումուսումնասիրության տեսականառարկան ոլորտին։իր Մինչդեռմեջ պայմանականորենընդգրկում տարանջատումէ եննաև տեսական,մարդուն էմպիրիկառնչվող ևմի կիրառականշարք հիմնահարցեր: ոլորտներըԱյսպես, որոնքհասարակագիտությունը խիստկարելի փոխկապակցվածէ ենհամարել ևնաև պայմանավորումգիտություն ենմարդու միմյանց։կյանքի մասին, ով կենսագործունեթյուն է ծավալում հասարակության մեջ:
 
Գիտության անվանումը տրվել է [[Օգյուստ Կոնտ]]ի կողմից։ 1832 թ.-ին լույս տեսած գիտնականի՝ «Պոզիտիվ փիլիսոփայության հիմունքներ» գրքում ցույց է տրվում մարդկային ճանաչողության և պատմության ընթացքի ընդհանուր օրենքը։ Սա Կոնտի 47-րդ դասախոսությունն էր։
 
Պավել Կուտուևի կարծիքով Կոնտը առաջինը չէր, որ գործածության մեջ էր դրել «սոցիոլոգիա» տերմինը, առաջինը հայտնի անգլիացի քաղաքական գործիչ Սիյեսն էր, ով մտցրեց սոցիոլոգիա տերմինը՝ մի փոքր այլ իմաստ տալով։
 
== Արտաքին հղումներ ==