«Պավել Չոբանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
| կեղծանուն =
| մասնագիտություն = Պատմաբան, արևելագետ-կովկասագետ
| լեզու = հայերեն, ռուսերեն, վրացերեն, անգլերեն
| ազգություն = հայ
| քաղաքացիություն = Հայաստանի հանրապետություն
| թեմաներ =
| գրական շարժումներ =
| ուշագրավ աշխատանքներ = 1. Վրացական ուղեգրությունները և նրանց տեղեկությունները հայերի մասին, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1981, (12 մամուլ)։ Գրախոսություն՝ Հ․Գ․ Մարգարյանի, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1982, թիվ, 2 /97/, էջ 218-220):
2. Ակակի Շանիձե, Հին վրացերենի քերականություն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983, (14 մամուլ), թարգմանություն վրացերենից [ Հ․Գ․ Մարգարյանի աշխատակցությամբ]:
3. Армяно-русские отношения в XVIII веке (1760-1800 гг.), (Сборник документов), т. IV Под редакцией М.Г. Нерсисяна, Ереван, 1990 (37 մամուլ)։ [կազմողներ՝ Ա․ Ալեքսանյան, Վ․ Մարտիրոսյան, Մ․ Ներսիսյան, Պ․Չոբանյան]։
4. Մակար եպս․ Բարխուտարեանց, Աղուանից երկիր եւ դրացիք․ Արցախ, Երևան, «Գանձասար», 1999, 412 էջ (Կազմեցաշխատասիրությամբ Պ․ Չոբանյանը առաջաբանով և անվանացանկերովՉոբանյանի):
5. Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին, Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածին, 2006, 560 էջ։
6. «Հայոց պատմություն», հատոր III Նոր ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես – 1978 թ.), գիրք առաջին (XVII դարի երկրորդ կես – XIX դարի վերջ) / գլխ․ խմբ․ Ա․ Մելքոնյան, - Երևան, «Զանգակ-97», 2010, էջ 52-59, 64-69, 86-104։ [Համահեղինակ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի բազմահատորյակի]:
7. Օտար աղբյուրները Անիի մասին (X – XIX դդ․), Երևան, «Գիտություն», 2011 թ․, 166 էջ: [Կազմող խմբի անդամ և պատասխանատու խմբագիր}:
8. «Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն», չորս հատորով, հատոր II. Միջին դարեր / Քառհատորյակի գլխ․ խմբ․ Ռ․ Սաֆրաստյան, Երևան, «Զանգակ», 2016, էջ 153-166, 343-381, 489-526: [համահեղինակ և հատորի խմբագիր]։
 
| ստեղծագործությունների ցանկ =