«Երվանդ Մարգարյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
Հինգ մենագրությունների և 18 գիտական հոդվածների հեղինակ է: Հեղինակային կոլեկտիվի կազմում աշխատում է ՙՀայոց պատմություն՚ նոր ակադեմիական հրատարակության բազմահատորյակի վրա: Բազմիցս մասնակցել է միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների: Գլխավորում է ՙՔաղաքն իբրև կյանքի ձև՚ գիտահետազոտական նախագիծը: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներն ընդգրկում են հին և միջին դարերի պատմության խնդիրները:
 
 
== Հոդվածներ ==
 
* Ե. Մարգարյան, Սամոսատի եկեղեցի // Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Ե., 2001:
* Ե. Մարգարյան, Ալեքսանդրիայի եկեղեցի // Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Ե., 2001:
* Ե. Մարգարյան, Ադիաբենեի եկեղեցի // Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Ե., 2001:
* Ե. Մարգարյան, Անտիոքի եկեղեցի // Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Ե., 2001:
* Ե. Մարգարյան, Ագապներ // Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Ե., 2001:
* Ե. Մարգարյան, Դրվագներ հին Հայաստսնի հոգևոր մշակույթի պատմությունից։ Ե. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտությունե հրատարակչություն, 2001 էջ 122։
* Ե. Մարգարյան, Նժդեհի արքետիպը “ԱԳԱԹԱՆԳԵՂԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ” մեջ // Վենետիկ, Բազմավեպ, 2005, № 2։
* Ե. Մարգարյան, «Փառքիե գաղափարը հին հայոց աշխարհա-հայեցակարգում //«Գիտություն և տեխնիկաե, 2005, թիվ 10։
* Ե. Մարգարյան, «Մենավոր հրաշամանուկիե առասպելաբանական պայմանաձևը որպես հայ ավանդական և պատմագիտական ընկալումների կենտրոնական գաղափար //«Գիտություն և տեխնիկաե, 2005 թիվ 11։
* Ե. Մարգարյան, Ժամանակի կառույցը Ֆերնան Բրոդելի պատմահայեցողության ծիրում // Պատմություն և կրթություն, 2006, թիվ 1-2 Ա. Ստեփանյանի համահեղինակությամբ։
* Ե. Մարգարյան, «Կրոների պամուտությունե (հին կրոններ)՝ Գ. Վարդումյանի համահեղինակությամբ։ Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար։ Եր., Վ. Բրյուսովի անվ. լեզվագիտական համալսարանի «Լինգվաե հտատարակչ., 2006։
* Ե. Մարգարյան, Մեծ Հայքի և Կոմմագենեի հոգևոր առնչությունների պատմությունից (արքայական հանգստարան - oJ temevnos) // Պատմություն և կրթություն, 2005, թիվ 3-4։
* Ե. Մարգարյան, Տիգրան Բ-ի աշխարհակալ տերության գաղափարաμանական հայեցակարգի հիմքերի մասին // Հայոց պատմության հարցեր, 8։ Ե., ՀԱԳԱ պատմության ինստ. հրատարակչ., 2007, էջ 3-15։
* Ե. Մարգարյան, Կոմմագենեի հոգևոր մշակույթի պատմությունից Միհրականության հետքերով // Պատմության հարցեր։ Տեղեկագիր, 2009, էջ 44-45։
* Ե. Մարգարյան, Հելլենիստական դարարջանի Կոմմագենեի և Ծոփքի պատմությունից // Լրաբեր հասարական գիտություննտրի, թիվ 1, 2009։
* Ե. Մարգարյան, Հելլենիստական քաղաքակրթության շրջափուլերը // Քաղաքագիտության հարցեր. հասարակություն, պատմություն, քաղաքակրթություն։ Միջբուհական գիտաժողովի նյութեր։ Գլխ. խմբ. Լ. Շիրինյան, Եր. 2010, էջ 178-202։
* Ե. Մարգարյան, Հելլենիզմը և նրա քաղաքակրթական կերպափոխումները (Պատմական ակնարկ) // Պատմություն և կրթություն, 2010:
 
* Е. Маргарян, Ани как форма жизни // Сборник статей. По материалам докладов летней на школе молодых историков стан-участниц Содружества Независимых Государств. Институт РАН РА, Институт АНА, Ереван, 2009. С. 12-45.
* Е. Маргарян, Семантика моста в армянской и славянской мифопоэтике // Вестник РАУ. 2007, №1. С. 64-76.
* Е. Маргарян, Аршакаванская эллинистическая политея и Град Небесный Нерсеса Великого Издательство РАУ, 2007.
* Е. Маргарян, Полисный принцип общественной организации. Некоторые особенности полисного общежития // Сборник научных статей. Годичная конференция. Издательство РАУ, 2007. С. 55-66.
* Е. Маргарян, Поиски идеального государственного обустройства в эллинистической Армении: утопия и реальность. Национальная идея // Ереван, апрель, 2008. С. 64-75.
 
== Աղբյուրներ ==
Անանուն մասնակից