«Դերբայ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Հետ է շրջվում 3126275 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ 46.70.134.131 (քննարկում) մասնակիցը
No edit summary
(Հետ է շրջվում 3126275 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ 46.70.134.131 (քննարկում) մասնակիցը)
 
Անկախ դերբայները ունեն ինքնուրույն շարահյուսական կիրառություն և անկախ բառային միավորներ են։ Ժամանակակից հայերենի անկախ դերբայներն են՝
*[[անորոշ դերբայ]]Կազմությունը
Արևելահայ գրական լեզվում անորոշ դերբայը հիմնականում համադրական կազմություն ունի` պարզ կամ բայածանցավոր հիմք+ել/ալ վերջավորություն կաղապարով։ Ըստ այս կաղապարի էլ զարգանում են պարզ ու բայածանցավոր տեսակները (բայախմբերը)։ Պարզ են անբայածանց հիմք ունեցող բայերը` գրել, համառոտագրել, աղալ և այլն։ Բայածանցավորների հիմքը ձևավորված է որևէ բայածանցով։ Հիմքի բայածանցներն են` սոսկածանցներ -ան-, -են-, -ն-, -չ-, կրավորական -վ- ածանցը, պատճառական ածանցները (-ացն-, -եցն-, -ցն), բազմապատկական ածանցները (-ատ-, -ոտ-, -կոտ-, -տ-)։ Վերլուծական անորոշը կազմվում է համադրական ձևի ու տալ օժանդակ բայի կամ կերպանիշ անկատար II, հարակատար, կատարելի I դերբայների ու լինել օժանդակ բայի հարադրությամբ (օրինակ` նկարել տալ, գնալու լինեմ)։ Մի քանի բայեր չունեն անորոշի ձև` եմ, կամ, ունեմ, գիտեմ։
*ե[[նթակայական դերբայ]]
*[[համակատար դերբայ]]