«Պատգամավոր»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
'''Պատգամավոր''' (դեպուտատ {{lang-lat|deputatus}}—ուղարկված), պետական իշխանության ներկայացուցչական մարմինների ընտրովի անդամ։ [[ՀՀ]]-ում պատգամավորը [[Ժողովուրդ|ժողովրդից]] լիազորված է մասնակցելու խորհրդի կողմից պետական իշխանության իրականացմանը։ Պատգամավոր ընտրվում է , ընդհանուր, հավասար և ուղղակի ընտրական իրավունքով՝ գաղտևի քվեարկությամբ։ Պատգամավորը կարող է լինել ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ [[Ռասաներ|ռասայական]] ու ազգային պատկանելությունից, [[Սեռ (կենսաբանություն)|սեռից]], [[Դավանանք|դավանանքից]], կրթական ցենզից, նստակեցությունից, սոցիալական ծագումից, գույքային դրությունից և անցյալ գործունեությունից։ Պատգամավոր կարող են ընտրվել ՀՀ Գերագույն խորհրդի՝ 23, միութենական և ինքնավար հանրապետությունների Գերագույն խորհրդում՝ 21, տեղական խորհրդում՝ 18 տարին լրացրած քաղաքացիները (չափահասները)։ Պատգամավորը պարտավոր է մշտական կապ պահպանել ընտրողների, իրեն պատգամավորության թեկնածու առաջադրած աշխատավորական կոլեկտիվների հետ, հասնել ընտրողների նակազների կատարմանը, նրանց իրազեկ դարձնել սովետի աշխատանքին, մասնակցել օրենքների, սովետի ու նրա մարմինների որոշումների կատարման կազմակերպմանը, կատարել քաղաքացիների կանոնավոր ընդունելություն, ընթացք տալ նրանց առաջարկություններին, դիմումներին ու գանգատներին։ Պատգամավորի պարտականությունների կատարման համար պատգամավորին իրավունք է վերապահվում՝ հարցեր մտցնելու խորհրդի քննարկմանը (Գերագույն խորհրդների պատգամավորներն ունեն օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք), մասնակցելու հարցերի քննարկմանը, որոշումների (օրենքների) ընդունմանը, ընտրելու և ընտրվելու խորհրդի մարմիններում, սովետի իրավասության մեջ մտնող ցանկացած հարցի առնչությամբ հարցադրումով դիմելու պետական կառավարման մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց, օրենքով սահմանված ժամկետներում պատասխան ստանալու այդ կապակցությամբ։ ՀՀ-ում աշխատավորների պատգամավորական խորհուրդների պատգամավորների ստատուսի մասին օրենքը սահմանել է պատգամավորական հիմնական երաշխիքները։ Առանց խորհրդի նախնական համաձայնության, իսկ սեսիաների միջև ընկած ժամա–նակամիջոցումժամանակամիջոցում, առանց համապատասխան սովետի գործադիր կոմիտեի կամ Գերա–գույնԳերագույն սովետիխորհրդի Նախագահության նախնա-նախագահության կաևնախնակաև համաձայնության Պատգամավորինպատգամավորին չի կարելի ենթարկել քրեական պատասխանատվու–թյանպատասխանատվության, կալանավորել կամ դատական կար–գովկարգով նրա նկատմամբ վարչական տույժի միջոցներ ձեռնարկել։ Իրեն չարդարաց- րածչարդարացրած Պատգամավորպատգամավորը կարող է ետ կանչվել ցանկացած ժամանակ։ ՏՍՍՏՀՀ-ի Գերագույն սովետի և տեղակաև սովետների Պատգամավորներիպատգամավորների իրավա–կանիրավական վիճակը կարգավորվում է ՏՍՍՏ Սահ–մանադրությամբ (1937), «ՍՍՏՄ-ում աշ–խատավորների դեպուտատների սովետ¬ ների դեպուտատների ստատուսի մասին» օրենքով (1972) և ՏՍՍՏ մի շարք այլ օրենսդրականՀՀ ակտերով։Սահմանադրությամբ: