«Պատգամավոր»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 255 բայտ ,  7 տարի առաջ
Առանց խմբագրման ամփոփման
(Նոր էջ «ԴԵՊՈՒՏԱՏ (լատ․ deputatus — ուղարկ–ված), պետական իշխանության ներկայա–ցուցչական մարմինների ընտրովի ա...»:)
 
'''Պատգամավոր''' (դեպուտատ {{lang-lat|deputatus}}—ուղարկված), պետական իշխանության ներկայացուցչական մարմինների ընտրովի անդամ։ [[ՀՀ]]-ում պատգամավորը [[Ժողովուրդ|ժողովրդից]] լիազորված է մասնակցելու խորհրդի կողմից պետական իշխանության իրականացմանը։ Պատգամավոր ընտրվում է , ընդհանուր, հավասար և ուղղակի ընտրական իրավունքով՝ գաղտևի քվեարկությամբ։ Պատգամավորը կարող է լինել ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ [[Ռասաներ|ռասայական]] ու ազգային պատկանելությունից, [[Սեռ (կենսաբանություն)|սեռից]], [[Դավանանք|դավանանքից]], կրթական ցենզից, նստակեցությունից, սոցիալական ծագումից, գույքային դրությունից և անցյալ գործունեությունից։ Պատգամավոր կարող են ընտրվել ՀՀ Գերագույն խորհրդի՝ 23, միութենական և ինքնավար հանրապետությունների Գերագույն խորհրդում՝ 21, տեղական խորհրդում՝ 18 տարին լրացրած քաղաքացիները (չափահասները)։ Պատգամավորը պարտավոր է մշտական կապ պահպանել ընտրողների, իրեն պատգամավորության թեկնածու առաջադրած աշխատավորական կոլեկտիվների հետ, հասնել ընտրողների նակազների կատարմանը, նրանց իրազեկ դարձնել սովետի աշխատանքին, մասնակցել օրենքների, սովետի ու նրա մարմինների որոշումների կատարման կազմակերպմանը, կատարել քաղաքացիների կանոնավոր ընդունելություն, ընթացք տալ նրանց առաջարկություններին, դիմումներին ու գանգատներին։ Պատգամավորի պարտականությունների կատարման համար պատգամավորին իրավունք է վերապահվում՝ հարցեր մտցնելու խորհրդի քննարկմանը (Գերագույն խորհրդների պատգամավորներն ունեն օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք), մասնակցելու հարցերի քննարկմանը, որոշումների (օրենքների) ընդունմանը, ընտրելու և ընտրվելու խորհրդի մարմիններում, սովետի իրավասության մեջ մտնող ցանկացած հարցի առնչությամբ հարցադրումով դիմելու պետական կառավարման մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց, օրենքով սահմանված ժամկետներում պատասխան ստանալու այդ կապակցությամբ։ ՀՀ-ում աշխատավորների պատգամավորական խորհուրդների պատգամավորների ստատուսի մասին օրենքը սահմանել է պատգամավորական հիմնական երաշխիքները։ Առանց խորհրդի նախնական համաձայնության, իսկ սեսիաների միջև ընկած ժամա–նակամիջոցում, առանց համապատասխան սովետի գործադիր կոմիտեի կամ Գերա–գույն սովետի Նախագահության նախնա- կաև համաձայնության Պատգամավորին չի կարելի ենթարկել քրեական պատասխանատվու–թյան, կալանավորել կամ դատական կար–գով նրա նկատմամբ վարչական տույժի միջոցներ ձեռնարկել։ Իրեն չարդարաց- րած Պատգամավոր կարող է ետ կանչվել ցանկացած ժամանակ։ ՏՍՍՏ Գերագույն սովետի և տեղակաև սովետների Պատգամավորների իրավա–կան վիճակը կարգավորվում է ՏՍՍՏ Սահ–մանադրությամբ (1937), «ՍՍՏՄ-ում աշ–խատավորների դեպուտատների սովետ¬ ների դեպուտատների ստատուսի մասին» օրենքով (1972) և ՏՍՍՏ մի շարք այլ օրենսդրական ակտերով։
ԴԵՊՈՒՏԱՏ (լատ․ deputatus — ուղարկ–ված), պետական իշխանության ներկայա–ցուցչական մարմինների ընտրովի անդամ։
ՍՍՏՄ-ում Դ․ ժողովրդից լիազորված է
մասնակցելու սովևտևերի կողմից պետ․
իշխանության իրականացմանը։ Դ․ ընտըր-
վում է , ընդհանուր, հավասար և ուղղակի
ընտրական իրավունքով՝ գաղտևի քվեար–կությամբ։ Գ․ կարող է լինել ՍՍՏՄ յուրա–քանչյուր քաղաքացի, անկախ ռասայական
ու ազգային պատկանելությունից, սեռից,
դավանանքից, կրթական ցենզից, նստա–կեցությունից, սոցիալական ծագումից,
գույքային դրությունից և աևցյալ գործու-
նեություևից։ Դ․ կարող են ընտրվել
ՍՍՏՄ Գերագույն սովետում՝ 23, միութենա–կան և իևքնավաո հանրապետությունների
Գերագույն սովետներում՝ 21, տեղական
սովետներում՝ 18 տարին լրացրած քա–ղաքացիները։ Դ․ պարտավոր է մշտական
կապ պահպանել ընտրողների, իրեն դե–պուտատության թեկնածու առաջադրած
աշխատավորական կոլեկտիվների հետ,
հասնել ընտրողների նակազնևրի կատար–մանը, նրանց իրազեկ դարձնել սովետի
աշխատանքին, մասնակցել օրենքների,
սովետի ու նրա մարմինների որոշումների
կատարման կազմակերպմանը, կատարել
քաղաքացիների կանոնավոր ընդունելու–թյուն, ընթացք տալ նրանց առաջարկու–թյուններին, դիմումներին ու գանգատնե–րին։ Դեպուտատական պարտականու–թյունների կատարման համար Դ-ին իրա–վունք է վերապաևվում՝ հարցեր մտցնելու
սովետի քննարկմանը (Գերագույն սո–վետների Դ-ներն ունեն օրենսդրական
նախաձեռնության իրավունք), մասնակ–ցելու հարցերի քննարկմանը, որոշում–ների (օրենքների) ընդունմանը, ընտրելու
և ընտրվելու սովետի մարմիններում, սո–վետի իրավասության մեջ մտնող ցանկա–ցած հարցի առնչությամբ հարցադրումով
դիմելու պետ․ կառավարման մարմիննե–րին ու պաշտոնատար անձանց, օրենքով
սահմանված ժամկետներում պատաս–խան ստանալու այդ կապակցությամբ։
ՍՍՏՄ-ում աշխատավորների դեպուտատ–ների սովետների դեպուտատների ստա–տուսի մասին օրենքը սահմանել է դեպու–տատական հիմնական երաշխիքները։
Առանց սովետի նախնական համաձայնու–թյան, իսկ սեսիաների միջև ընկած ժամա–նակամիջոցում, առանց համապատասխան
սովետի գործադիր կոմիտեի կամ Գերա–գույն սովետի Նախագահության նախնա-
կաև համաձայնության Դ-ին չի կարելի
ենթարկել քրեական պատասխանատվու–թյան, կալանավորել կամ դատական կար–գով նրա նկատմամբ վարչական տույժի
միջոցներ ձեռնարկել։ Իրեն չարդարաց-
րած Դ․ կարող է ետ կանչվել ցանկացած
ժամանակ։ ՏՍՍՏ Գերագույն սովետի և
տեղակաև սովետների Դ-ների իրավա–կան վիճակը կարգավորվում է ՏՍՍՏ Սահ–մանադրությամբ (1937), «ՍՍՏՄ-ում աշ–խատավորների դեպուտատների սովետ¬
ների դեպուտատների ստատուսի մասին»
օրենքով (1972) և ՏՍՍՏ մի շարք այլ
օրենսդրական ակտերով։