«Համատարած Աշխարհացույց»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Գրականություն ==
* [http://greenstone.flib.sci.am/gsdl/collect/armenian/Books/banali_hamatarac.pdf Ղուկաս Վանանդեցի, Բանալի համատարածի աշխարհացուցին, Ամստերդամ 1696։]
* Լեո, Հայկական տպագրություն, հ. 1, Թ., 1904։
* Vannerius J., Note sur une imprimerie Arménienne établie a Amsterdam en 1695,- Révue des bibliothèques et archives de Belgique, fasc. 4, Bruxelles, 1906, pages 313-314.
* [http://serials.flib.sci.am/openreader/Holandia_1926/book/Binder1.pdf Սարուխան Առաքէլ, Հոլլանդան և հայերը ԺԶ-ԺԹ դարերում, Վիեննա (Ազգային մատենադարան, ՃԺԴ), 1926։]
* Թումանյան Բ., Հայկական նորահայտ աստղագիտական գործիք, Ե., 1958։
* Թումանյան Բ., Հայ աստղագիտության պատմություն, հտ. 1, Եր., 1964։
* [http://hpj.asj-oa.am/930/2/1966-2(155).pdf Խաչատրյան Մ. Մ., Հայ և ռուս քարտեզագրության կապերը XVII դարում.- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1966, № 2, էջ 155-164։]
* [http://www.jstor.org/stable/1150485 C. Koeman, A World-Map in Armenian Printed at Amsterdam in 1695,- "Imago Mundi", Vol. 21, (1967) , pp. 113-114.]
* Rooy S. van, Oldest printed Armenian World Map appeared in Amsterdam in 1695,- "New Orient", Prague, 1968, Nº 1.
* Գրիգորյան Մ., Նոր նիւթեր և դիտողութիւններ հրատարակիչ Վանանդեցւոց մասին, Վիեննա, 1969։
* Хачатрян М., Карта мира Гукаса Ванандеци,- Вестник Ереванского Университета, 1971, Nº 1(13), c. 187-192.
* [http://www.jstor.org/stable/20169724 Kéram Kévonian, Marchands arméniens au XVIIe siècle. A propos d'un livre arménien publié à Amsterdam en 1699,- Cahiers du Monde russe et soviétique , Vol. 16, No. 2 (Apr.-Jun., 1975), pp. 199-244.]
* Միրզոյան Հ., XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն, Երեւան, 1983։
* Kévorkian R. H., Catalogue des «Incunables» arméniens (1511-1695) ou chronique de l’imprimerie arménienne, Genève,1986.
* Ոսկանյան Ն., Կորկոտյան Ք., Սավալյան Ա., Հայ գիրքը 1512-1800 թթ., Երեւան,1988։
* Էլիզաբեթ Թաջիրյան, Հոլանդիա, - «Հայ գաղթաշխարհի պատմություն» (միջնադարից մինչեւ 1920-ական թթ.), հատոր երրորդ, Եւրոպայի եւ Ամերիկայի հայ գաղութները, Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2013, էջ 140-172։ ISBN 978-99941-73-76-1
 
==Տես նաև==