«Ծննդաբերություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
չ (Վիքիֆիկացման կարիք ունի)
{{վիքիֆիկացում}}
ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, հղիությունն ավարաողավարտող ֆիզիոլոգիական բարդ պրոցես, որի դեպքում բնական ծննդաբերական ուղիներով անցնում և մայրական օրգանիզմից արտամղվում են պտուղը, ընկերքն ու պտղաթաղանթները: Տարբերում են հասուն պտղով կամ բնականոն ծննդաբերություն, որը տեղի է ունենում հղիության 40-րդ
շաբաթվա վերջում, և անհաս, բայց կենսունակ պտղով Ծ.ծննդաբերություն (վաղաժամ), հղիության 29—39-րդ շաբաթվա ընթացքում: Ծննդաբերության
են հասուն պտղով կամ բնականոն
նախապատրաստմանը և իրականացմանը մասնակցում են կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգերը, ներզատիչ գեղձերը, հորմոնները, պտոսլընկերք համակարգում գոյացող կենսբանական այլ ակտիվ նյութեր և արգանդի նյարդամկանային ապարատը: Ծննդաբերության պրոցեսին մասնակցում են ծննդաբերական խողովակը, պտուղն իր հավելյալ մասերով, ծննդաբերական արտամղող ուժերը: Ծննդաբերական խողովակը կազմված է փոքր կոնքի ոսկրերից ու փափուկ հյուսվածքներից (արգանդի պարանոց, հեշտոց, կոնքի հատակի մկաններ): Պտուղն արտամղվում է իր գլխային մասով, որը պտղի ամենամեծ և ամենակարծր մասն է: Ծննդաբերական արտամղող ուժերը պայմանավորված են արգանդի մկանների կծկումներով (ծննդաբերական կծկանքներ), որոնք հետագայում փոխարինվում են ճիգերով: Ծննդաբերության սկզբում կծկանքները կրկնվում են 10—15, հետագայում՝ 2—3 րոպեն մեկ անգամ: Ծննդաբերություն ընթանում է 3 շրջանով, առաջին՝ պարանոցի բացման շրջան, >երկրորդ՝ պտղի արտամղման շրջան, երրորդ՝ ընկերքային շրջան: Առաջին շրջանում արգանդի պարանոցն աստիճանաբար հարթվում է, ծննդաբերական խողովակը լայնանում, ուր տեղադրվում են պտղաձվի ստորին բևեռի թաղանթները՝ շուրջպտղային հեղուկի հետ միասին: Լրիվ բացումից հետո պտղապարկը պատռվում է, և պտղաջրերն արտահոսում են: Երբեմն պտղապարկը պատռվում է ավելի վաղ և դժվարացնում ծննդաբերության ընթացքը («չոր ծննդաբերություն*): Հազվադեպ պտղապարկն ուշ է պատռվում և անհրաժեշտ է անմիջապես միջամտել: Արտամղման շրջանում պտուղն սկսում է առաջ շարժվել ծննդաբերական խողովակով: Կծկանքներին միանում են արտամղող ուժերը՝ ճիգերը, որոնց ազդեցության տակ պտղի առաջադիր մասը հաղթահարում է ոսկրային կոնքի և փափուկ հյուսվածքների խոչընդոտը: Այս շրջանում, ծննդաբերական ուղիներով անցնելով, պտղի գլուխը կատարում է մի շարք շարժումներ, որոնցով կազմվում է «ծննդաբերության մեխանիզմը»: Կոնքամուտքում պտղի գլխի նետաձև կարանը համընկնում է կոնքի միջաձիգ չափին, այնուհետև կատարում է խոնարհում և կզակը մոտեցնում կրծքավանդակին: Կոնքի խոռոչոււք գլուխը կատարում է պտտական շարժում՝ աստիճանաբար ծոծրակային մասը առաջ մղելով: Հետագա ճիգերի ժամանակ գլուխն սկսում է երևալ սեռական ճեղքից («դրսևորվել»): Ծոծրակային մասը ցայլքի տակ ֆիքսվելուց հետո գլուխըն սկսում է կատարել ապախոնարհում, այնուհետև երևում է ճակատը և ամբողջ դեմքը: Գլուխը ծնվելուց անմիջապես հետո ծնվում են ուսերը և պտղի մարմինը: Պտուղը ծնվելուց հետո սկսվում է ընկերքային շրջանը, արգանդի մկանունքի կծկման շնորհիվ ընկերքն անջատվում է արգանդի պատից, արգանդ-ընկերքային անոթները պատռվում են, ընկերքի և արգանդի պատի միջև առաջանում է ետընկերքային արյունակույտ, որն իր հերթին նպաստում է ընկերքի հետագա պոկվելուն և լրիվ պոկվելուց հետո իջնում է պարանոց ու հեշտոց, ճիգերի շնորհիվ՝ արտամղվում: Առաջնածինների մոտ ծննդաբերության ընդհանուր տևողությունը 15—24 ժ է, կրկնածիններինը՝ 10—12 ժ: Ընկերքը ծնվելուց հետո սկսվում է ետծննդյան շրջանը:
Ծ., որը տեղի է ունենում հղիության 40-րդ
Ն. Հովսեփյան
շաբաթվա վերջում, և անհաս, բայց կենսունակ պտղով Ծ. (վաղաժամ), հղիության
29—39-րդ շաբաթվա ընթացքում: Ծ-յան
նախապատրաստմանը և իրականացմանը
մասնակցում են կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգերը, ներզատիչ գեղձերը, հորմոնները, պտոսլընկերք համակարգում գոյացող կենսբ.
այլ ակտիվ նյութեր և արգանդի նյարդամկանային ապարատը: Ծ-յան պրոցեսին
մասնակցում են ծննդաբերական խողովակը, պտուղն իր հավելյաւ մասերով, ծննդաբերական արտամղող ուժերը:Ծննդաբերական խողովակը կազմված է փոքր կոնքի ոսկրերից ու փափուկ հյուսվածքներից (արգանդի պարանոց, հեշտոց, կոնքի հատակի
մկաններ): Պ տ ու ղ ն արտամղվում է իր
գլխային մասով, որը պտղի ամենամեծ և
ամենակարծր մասն է: Ծննդաբերա
կան արտամղող ուժերը պայ¬
մանավորված են արգանդի մկանների
կծկումներով (ծննդաբերական կծկանք
ներ), որոնք հետագայում փոխարինվում
են ճիգերով: Ծննդաբերության սկզբում
կծկանքները կրկնվում են 10—15, հետա
գայում՝ 2—3 ր մեկ անգամ: Ծ. ընթանում է
3 շրջանով, առաջին՝ պարանոցի բացման
շրջան, >երկրորդ՝ պտղի արտամղման շըր
ջան, երրորդ՝ ընկերքային շրջան: Առա
ջին շրջանում արգանդի պարանոցն աս
տիճանաբար հարթվում է, ծննդաբերական
խողովակը լայնանում, ուր տեղադրվում
են պտղաձվի ստորին բևեռի թաղանթնե¬
րը՝ շուրջպտղային հեղուկի հետ միասին:
Լրիվ բացումից հետո պտղապարկը պա-
տըռվում է, և պտղաջրերն արտահոսում
են: Երբեմն պտղապարկը պատռվում է ա-
վելի վաղ և դժվարացնում Ծ-յան ընթացքը
(«չոր Ծ.*): Հազվադեպ պտղապարկն ուշ
է պատռվում և անհրաժեշտ է անմիջապես
միջամտել: Արտամղման շրջանում պտուղն
սկսում է առաջ շարժվել ծննդաբերական
խողովակով: Կծկանքներին միանում են
արտամղող ուժերը՝ ճիգերը, որոնց ազդե¬
ցության տակ պտղի առաջադիր մասը հաղ¬
թահարում է ոսկրային կոնքի և փափուկ
հյուսվածքների խոչընդոտը:tԱյսtշրջա¬
նում, ծննդաբերական ուղիներով անցնե¬
լով, պտղի գլուխը կատարում է մի շարք
շարժումներ, որոնցով կազմվում է «ծննդա¬
բերության մեխանիզմը»: Կոնքամուտքում
պտղի գլխի նետաձև կարանը համընկնում
է կոնքի միջաձիգ չափին, այնուհետև կա¬
տարում է խոնարհում և կզակը մոտեցնում
կրծքավանդակին: Կոնքի խոռոչոււք գլու¬
խը կաւոարում է պտտական շարժում՝
աստիճանաբար ծոծրակային մասը առաջ
մղելով:tՀետագաtճիգերիtժամանակ
գլուխն սկսում է երևալ սեռական ճեղ¬
քից («դրսևորվել»):tԾոծրակայինtմասը
ցայլքի տակ ֆիքսվելուց հետո գլու-
խըն սկսում է կաւոարե) ապախոնար-
հում, այնուհետև երևում է ճակատը և
ամբողջ դեմքը: Գլուխը ծնվելուց անմի¬
ջապես հետո ծնվում են ուսերը և պտղի
մարմինը: Պտուղը ծնվելուց հետո սկսվում
է ընկերքային շրջանը, ար¬
գանդի մկանունքի կծկման շնորհիվ ըն¬
կերքն անջատվում է արգանդի պատից,
արգանդ-ընկերքային անոթները պատըռ-
վում են, ընկերքի և արգանդի պատի միջև
առաջանում է ետընկերքային արյունա¬
կույտ, որն իր հերթին նպաստում է ըն¬
կերքի հետագա պոկվելուն և լրիվ պոկվե¬
լուց հետո իջնում է պարանոց ու հեշտոց,
ճիգերի շնորհիվ՝ արտամղվում: Առաջնա¬
ծինների մոտ Ծ-յան ընդհանուր տևողու¬
թյունը 15—24 ժ է, կրկնածիններինը՝ 10—
12 ժ: Ընկերքը ծնվելուց հետո սկսվում է
ետծննդյան շրջանը:tՆ.tՀովսեփյան
Անանուն մասնակից