Պիետիզմ (ցուցադրական,կեղծ բարեպաշտություն), կրոնական շարժում լյութերականության շրջանակներում: Բնութագրվում է հավատացյալների անձնական բարեպաշտությանը և կրոնական զգացմունքներին առանձնահատուկ կարևորություն տալով: Պիետիզմը առաջացման ընթացքում (XVII դար) դեմ էր լյութերական ուղղափառությունը, որի շեշտը դրվում էր դոգմատիզմին, որը միշտ չէ, որ պարզ է եղել ժողովրդին: Քանի որ պիետիստները ոչ մեծ նշանակություն են տալիս դոգմատիզմին, ապա փոխադարձ ազդեցությունը բացասական է եղել նմանատիպ բողոքական հարանվանությունների ներսում, որով տերմինը «պիետիզմ» օգտագործվում, նաև կիրառվում է ոչ լյութերական հարանվանությունների և կրոնական խմբերի կողմից: