Ներդրումային պորտֆել՝ իրենից ներկայացնում է իրական և ֆինանսական ներդրումային գործիքների հավաքածու, որի նպատակը կազմակերպության ներդրումների կառավարման հիմնական նպատակի իրագործումն է։

Տեսակներ խմբագրել

Ներդրումային պորտֆելը ներառում է մի քանի առանձին պորտֆելներ, որոնք իրարից տարբերվում են ներդրման օբյեկտով և կառավարման մեթոդով։ Սովորաբար առանձնացվում են այդպիսի 3 պորտֆելներ.

 • իրական ներդրումների պորտֆել
 • ֆինանսական ներդրումների պորտֆել
 • այլ ֆինանսական ներդրումներ

Իրական ներդրումներն ուղղված են կազմակերպության աճին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը։ Ֆինանսական և այլ ֆինանսական ներդրումները ուղղված են կազմակերպության եկամտաբերության մակարդակի բարձրացմանը, շուկայում կայուն տեղի հաստատմանը, այլ կազմակերպությունների կառավարման լծակների ձեռքբերմանը։ Ներդրումային եկամտի ձևավորման հիմնական նպատակի առանձնացվում են երկու տիպի ներդրումային պոտֆելներ՝

 • եկամտի պորտֆել
 • աճի պորտֆել

Տնտեսական ցուցանիշներ խմբագրել

Պորտֆելը բնութագրող հիմնական տնտեսական ցուցանիշներ են դիտարկվում՝

 • եկամտաբերություն
 • ռիսկեր

Այս երկու ցուցանիշները փոխադարձաբար պայմանավորում են միմյանց, եթե պորտֆելին բնորոշ է բարձր եկամտաբերությունը, ապա այն անշուշտ ուղեկցվում է նաև ռիսկերի բարձր մակարդակով, և ընդհակառակը՝ ցածր ռիսկեր ունեցող պորտֆելը դրա սեփականատիրոջը բերում է համեմատաբար փոքր եկամուտներ։

Սկզբունքներ և առանձնահատկություններ խմբագրել

Ներդրումային պորտֆելի ձևավորման հիմնական սկզբունքներն են.

 • կազմակերպության ներդրումային ռազմավարության իրագործումը
 • փաստացի ներդրումային ռեսուրսներին համապատասխան պորտֆելի ստեղծումը
 • եկամուտների և ռիսկերի ռացիոնալ հարաբերակցության ապահովում
 • ռացիոնալ ներդրումային նախագծերի ընտրությունը՝ հիմքում դնելով արդյունավետության չափանիշը
 • ներդրումային ռեսուրսների ռացիոնալ բաշխվածության ապահովում
 • ներդրումային պորտֆելի արդյունավետության պարբերաբար գնահատում
 • ներդրումային պորտֆելի կառավարելիության բարձր մակարդակի ապահովում։

Ձևավորման փուլեր խմբագրել

Փուլերը հինգն են.

 • Պորտֆելային ռազմավարության ընտրություն և պորտֆելի տիպի ընտրություն
 • Ֆինանսական գործիքների ներդրումային որակների գնահատում
 • Ֆինանսական գործիքների ընտրություն և պորտֆելի ձևավորում
 • Պորտֆելի օպտիմալացում
 • Ներդրումային պորտֆելը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների գնահատում

Գրականություն խմբագրել

 • А.М. Литовских - ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 • Кузнецова Н.В. - Управление рисками։ Учебное пособие
 • Յու. Սուվարյան - Մենեջմենթ