Միջազգային պայմանագրի գործողության դադարեցում

Միջազգային պայմանագրի գործողության դադարեցում, մի­ջազգային Երկկողմ պայմանագրի գոր­ծողության դադարեցման կամ բազմակողմ պայմանագրից դուրս գալու եղա­նակ՝ բուն պայմանագրում նշված ժամ­կետի և կարգի պահպանմամբ։ Որպես կանոն, պայմանագրի գործողության դա­դարեցում հայտարարող կողմը պայմա­նագրում նշված կարգով նախապես հայտնում է իր մտադրության մասին։ ՀՀ Սահմանադրությամբ միջազգային պայմանագրերի գործողության դադա­րեցում նախատեսված չէ։ Միջազգային պայմանագրերի գործողության դադա­րեցման հետ աոնչվող հարցերը կարգա­վորվում են «ՀՀ միջազգային պայմա­նագրերի մասին» օրենքով։

Գրականություն

խմբագրել
  • Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հատոր 1-12, 1974-1986 թթ, Երևան
  • Է․ Աղայան «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», հատոր 1-2, 1976 թ, Երևան
  • А․ Б. Барихин "Большой юридический словарь", 2002 թ, Москва