Մասնակից:Զաբելա Աբելյան/ավազարկղ 34


Մոդուլ օղակի վրա, ընդհանուր հանրահշվի հիմնական հասկացություններից մեկն է,հանդիսանալով երկու հանրահաշվական հասկացությունների ընդհանրացում՝ վեկտորային տարածության (փաստորեն դաշտում վեկտորական տարածութունը մոդուլ է) և աբելյան խմբի, (որը մոդուլ՝ ամբողջ թվերի օղակում) ).1

Կոմուտատիվ հանրահաշվի հիմքում է ընկած մոդուլի հասկացությունը, որը կարևոր դեր է խաղում մաթեմատիկայի տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են

ՀիմնավորումԽմբագրել

Վեկտորական տարածությունում սկալյարների բազմություը կազմում է դաշտ և բազմապատկումը սկալյարով բավարարվում է մի քանի աքսոմներով, ինչպիսին, բազմապատման բաշխականությունը։ Մոդուլում է միայն պահանջվում, որպեսզի օղակ կազմեն սկալյարները ասոցիատիվ միավորի հետ, աքսիոմները նույնպես մնում են նույնը։

Մոդուլի տեսության զգալի մասը կազմած է փորձերից՝նրանցով ընդհանրացնել վեկտորական տարածութան հայտնի հատկությունները, երբեմն դրա համար պետք է լինում մոդուլները սահմանափակվել «իրեն լավ ներկայացնող» օղակներով, ինչպիսին գլխավոր իդեալների տիրույթը։Սակայն մոդուլը ամբողջությամբ կարգավորելը ավելի դժվար է, քանվեկտորայնի տարածությունը։Օրինակ,բազիս ոչ յուրաքանչյուր մոդուլում կարելի է ընտրել և նույնիսկ այն ազատ մոդուլներում, որում հնարավոր է, կարող են ունենալ մի քանի բազիս տարբեր թվերի էլեմենտներով (ոչ տեղափոխական օղակի դեպքում)։

ՍահմանումԽմբագրել

Ենթադրենք   —ը օղակ է (որպես կանոն, ընդունելով   միավոր տարրով տեղափոխական)։ R</math>   մոդուլը անվանում են   [[աբելյան խմբիաբելյան խմբի   օղակի էլեմենտների բազմապատկման գործողություններով : 
 

որը բավարարում է հետևյալ պայմաններին:

1)  
2)  
3)  
4)  

Կիրառում: Ոչ տեղափոխական ղաի դեպքում այդպիսի մոդուլին հաճախ անվանում են «ձախ»։Ադ դեպքում Աջ անվանում են այնպիսի օբյեկտները, որի պայմանները 1) փոխարինված են հետևյալով

 

ո ր ավելի հարմար է բանաձևել, գրելով օղակի էլեմենտը մոդուլի էլեմենտից աջ :

  այստեղից և տերմինաբանություն։

  տեղափոխական օղակի դեպքում աջ և ձախ մոդուլների սահմանումները համընկնում են և նրանց պարզապես անվանում են մոդուլ։

 ցանկացած օղակ կարելի է համարել ինքը իրեն մոդուլ(ոչ տեղափոականի դեպքում այն հանդիսանում է նույնպես ինքը իրեն աջ մոդուլ)։

Կապակցված սահմանումներ և հատկություններԽմբագրել

 •   մոդուլի Ենթամոդուլ անվանում են   խմբի   ենթախումբ, փակված   տարրերի բազմապատկման վերաբերյալ, այսինքն այնպես, որ
 .
 • Եթե R օղակը դիտել ինքը իրեն մոդուլ, ապա նրա ենթամոդուլը հանդիսանում է ձախ իդեալ, եթե դիտել աջ մոդուլ, ապա աջ իդեալ, տեղափոխականի դեպքում աջ և ձախ իդեալների հասկացությունները համընկնում են։
 • Հոմոմորֆիզմ կամ  -հոմոմորֆիզմ   մոդուլի  -ն և  -ն անվանում են հոմոմորֆիզ խումբ  ,որ համար իրագործելի է լրացուցիչ պայման  ։Այդպիսի բոլոր հոմոմորֆիզմների բազմությունները նշանակվում է   միջոցով.Այդ բազմության վրա կարելի է ներմուծել աբելյան խմբի կառուցվածքը, սահմանելով 0,   և   հետևյալ հավասարություններով
 ։

դիտել ֆակտորմոդուլ  -ն ինչպես как множество   -ի էլեմենտների համարժեքության դասի բազմություն,որոշելով տարրերի միջև համարժեքության առնչությունը։

  այն և միայն այն ժամանակ, երբ   պատկանում է  
Ֆակտորմոդուլի էլեմենտները հաճախ նշանակում են ինչպես  ։ Գումարման և բազմապատկման գործողությունները որոշվում են   բանաձևերով։

ՕրինակներԽմբագրել

 • Ցանկացած աբելյան խումբ,մոդուլ ամբողջ թվերի օղակի վրա։
 • Գծային տարածություն   գծային դաշտի վրա հանդիսանում է  -ի վրա մոդուլ։
 •   գծային տարածություն,մոդուլ օղակի վրա իր ամբողջ   գծային փոակերպումներով։
 • Դիֆֆերենցիալ ձևեր   հարթ բազմազանությամբ մատակարարված   հարթ ֆունկցիաների բնական կառուցվածքով մոդուլ օղակի վրա։
 • Եթե IR օղակի ձախ իդեալն է, այն կլինի այդ նույն օղակի ձախ մոդուլը։Հանգունորեն, աջ իդեալները կլինեն աջ մոդուլներ։

Մոդուլի տեսակներԽմբագրել

ՊատմությունԽմբագրել

Մոդուլների ամենապարզ օրինակները՝ աբելյան վերջավոր խմբեր, այսինքն՝ մոդուլ  ,երևան են եկել դեռ Գաուսի մոտ ինչպես բինարային քառակուսային ձևի խմբերի տեսակներ։ Առաջին անգամ 60-80 թվականներին է հանդիպում մոդուլի ընդհանուր հասկացությունը։նվիրված էր XIX դարում Դեդեկինդի և Կրոնեկերի աշխատությունները հանրահաշվական թվերի և հանրահաշվական ֆունկցիաների թվաբանական դաշտերին։ Մոտովորապես այդ ժամանակ անցկացնելով ասոցիատիվ վերջավոր չափանի հանրահաշվի հետազոտությունը մասնավորապես հանրահաշվի խմբերի վերջավոր խմբերը(Բ․ Պիրս Ֆ․ Ֆրոբենուս),բերեց ոչտեղափոխական օղակներիմի քանի իդալների ուսումնասիրության։ Մոդուլի տեսության նախազկիզբը զարգացվել է առավելապես ինչպես որոշ օղակի իդելաների տեսություն։աիվելի ուշ Է․ Նյոթերի և Վ․Կրուլլի(W. Krull)աշխատություններում նկատվեց, շատ արդյունքները հարմար է ձևակերպել և ապացուցել ցանկացած մոդուլների տերմիներով և ոչ միայն իդեալներով

ԳրականությունԽմբագրել

 • Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. — М.: Наука, 1975.
 • Зарисский О., Самюэль П. Коммутативная алгебра. — М.: ИЛ, 1963. — Т. 1.
 • Ленг С. Алгебра. — М.: Мир, 1967.

Категория:Теория колец Категория:Общая алгебра