Մասնակից:ԱշոտՏՆՂ/ցանկեր/Նյութեր տեղանունների բառարանից/-բնակավայրեր այբբենական կարգով

Հոդված Հայերեն տեքստ
Առղըձոր 416
Աբեղա (աղբյուր) 418
Ամարասի դաշտ 422
Թաքուր 424
Գյոլաղբյուր 430
Աքրաք 432
Գոմշագյոլ 432
Բիլբիլան (լեռ) 436
Ավագ Կետիկ 438
Բուրի կիրճ 438
Գյարդչայ 440
Անզավ-բաղլար 442
Անչուտ 442
Ալանչիֆթլիկ 444
Զեփյուռիոն 444
Էգերդիր 444
Ավլախ 446
Ավրաիլ 446
Առըխ 448
Առնիոտ 448
Գաղտ 448
Բեգլեմար 450
Աղադևե 452
Աղաջառը 452
Աղտի 452
Աղտիս 452
Արտահանի գետ 452
Գորմախուլ 452
Աղաչայ 456
Աղցոց 456
Առվակի ձոր 456
Էրեֆե 456
Այվասիլ (լեռնագագաթ) 458
Բալասձոր (ձոր) 458
Բարդեսսու 458
Գոզան (լեռ) 458
Ակրուխաչ 460
Անտիոքի լիճ 460
Ավջալա 460
Բաբայոլ 460
Բգնոց 460
Բյադր Գյոլլար 460
Բուլղար Մաղարա 460
Ալադաղլար 462
Անտիրուն-Տոնկալա 462
Առճակ 462
Առչակ (լիճ) 462
Արջու քոփ 462
Ախտայի ձոր 464
Ավի դերուշկ 464
Արիգ 464
Արիմի լեռ 464
Գեչի Դարա 464
Ֆազլում 464
Աղաչայիր 466
Անկըզոկ 466
Անձնատու խոռ 466
Թիքխաչ 466
Աթ-Օլուգ 468
Աղալներ (ձմեռանոց) 468
Աղուտքոմ 468
Բաբախան 468
Գոշ Դուզեն 468
Անմահության ջուր (աղբյուր) 470
Բերկրիո ձոր 470
Գարաման (անտառներ) 470
Գյումարան (լեռ) 470
Գողձոր (ձոր) 470
Ալիխանլու Ներքին 472
Գյուրմուստի (կիրճ) 472
Գոմարդիո 472
Գոմարդո 472
Գռավներ 472
Ալագյոլ (լեռնագագաթ) 474
Աղաբաղլու 474
Աղուտըր 474
Առժախասադաշտ 474
Բակու 474
Բոյրամ Դամ 474
Գլագոլ 474
Ալիխանլու Միջին 476
Ալիխանլու Վերին 476
Անձակի ձոր 476
Անջաբոնջուխ 476
Ավթո 476
Արևից բլուր 476
Բակուր Փունարի Գյադուկ 476
Բաշկովի լիճ 476
Բինբոզա 476
Գարավիլ 476
Գյումուշ Մադեն (հանքավայր) 476
Արավագետ (գետակ) 478
Արընքար 478
Արջևան (առվակ) 478
Բելեմեդիկ Բողազ 478
Բուշնա Սեդրակ 478
Գազլու 478
Գյավուր Գյադուկ 478
Ալանդդարա 480
Աղադևեներու ջուր 480
Աղեբովանաց ծով 480
Այրըխգյոլ 480
Անհատական (աղբյուր) 480
Ապարանից գետ (գետակ) 480
Ասարեդ 480
Ավել բուհար 480
Բոյախչի (լեռ) 480
Բռկալի 480
Ալանտեր 482
Ալավար (ժամանակավոր գետակ) 482
Ալթաթ 482
Աղդաշգյոլ 482
Դամալք 482
Երիստան 482
Ազ Զարնուկ 484
Ամադի 484
Բազուձոր (ձոր) 484
Բակափոր (ձոր) 484
Բիլլելի 484
Գանճա (լեռ) 484
Գորմա 484
Գումանաձե 484
Եմանու ձոր 484
Զույգ աղբյուր 484
Զուրզուր 484
Էգեաթաշ 484
Ալինջաչայ (իջևանատուն) 486
Ալոստ 486
Այլինց 486
Գոլեր 486
Ելլուբաբա 486
Թալլիանի ջրանցք 486
Ալունի լեռներ 488
Աղի լիճ 488
Աղտունք 488
Աստազուր (գետակ) 488
Ավասող 488
Ավսին 488
Գյոլի սարավանդ 488
Գյուդեկ Սելբի 488
Գուշչակայա 488
Թավարա (թախտ) 488
Ալթընթախտ 490
Այրիջա Փոքր 490
Անդրոկալոն 490
Արաստան 490
Բերդաճահուկ 490
Գեղատեղ (ձմեռանոց) 490
Գոյմըչ 490
Գուգութ 490
Դաշխաչ 490
Ալանդիրգյոլ 492
Աղդան (գետակ) 492
Ավթանդիլթալա 492
Բահիզաձոր 492
Բահրամ 492
Բարդագանլու 492
Բերդի կիրճ 492
Բիքսիթիս 492
Գալլաջ 492
Գյալիկ Բուլաղ 492
Գոգորիս 492
Գուգլակի լեռնանցք 492
Գունդում Բաշի 492
Դըխթափա 492
Ֆոլ (հրվանդան) 492
Ալիբեկյայլասի 494
Ալիջորա 494
Աղվեն հովոց 494
Ասիլար 494
Աստազոր (գետակ) 494
Ացի 494
Բակուրի լեռնանցք 494
Բահլիհովիտ 494
Բելեգաս 494
Բերդի սար 494
Գեղամա սարահարթ 494
Գոպոփի 494
Դասուլ 494
Թափոր (բարձունք) 494
Ակնծով 496
Աղրեքար 496
Ասակ (գետակ) 496
Բարգուտ 496
Բարզաքի Դաղ 496
Բեյբութբեկի Յայլա 496
Բզավ Դավ 496
Բոյուք Բողազ 496
Գանլու Դարա 496
Դաշլի 496
Դիմշին ձոր 496
Արալըղ գոյուն 498
Արորկա 498
Արսբաղ 498
Գեշկալին 498
Գյունեշ (ձմեռանոց) 498
Գորգհովտու սար 498
Թեքիզ 498
Չոր Արաքս 498
Օհանանց աղբյուր 498
Աղատուզլաս 500
Աղբերակս 500
Ամմաուշ 500
Այղրգյոլու 500
Անքիալես 500
Բեկզատ 500
Բեշբարմաղ 500
Բեստենեհ 500
Գորիսի սարավանդ 500
Դովլիա (առվակ) 500
Դրագետ 500
Էբրիկա (գետակ) 500
Ածանաձոր 502
Ամմաշտուբի 502
Անտիոքի դուռ 502
Ապարխուլա 502
Ապիտայգ 502
Արանա (ճանապարհային կայան) 502
Արգիջի 502
Արսլանի լեռնանցք 502
Գելգենթութ 502
Գյուզան 502
Գուզութանմազ 502
Գուրջու Խութ 502
Դեղկանց ձոր 502
Թանղրըհամամը 502
Ադուրչա (առվակ) 504
Ալվա 504
Ամմիսդա 504
Ասլանլուի լեռնանցք 504
Արզանի 504
Բազմին 504
Գելի Գեղ 504
Գյորունզե 504
Գյուրջուբողազ 504
Երկաթաղբյուր (աղբյուր) 504
Զինջիրլու (լեռնաբազուկ) 504
Էմլեկլի 504
Թայադաշ 504
Ակդաղ Մադենի 506
Ակռի քար 506
Աղբերիքան 506
Այրիսու (ձմեռանոց) 506
Բալըգ (լճակ) 506
Բուլտախեթ (գետակ) 506
Բուռկանոս 506
Գեչլու Ադասի 506
Գեսնե 506
Գոճոձոր (ձոր) 506
Դիրեջլի 506
Դիցգեղ (առվակ) 506
Զյուլթափա 506
Թաթլո աղբյուր 506
Աբալան 508
Աղքանի լեռներ 508
Առիղլիչայ 508
Արքաղան 508
Բաբա Ղարադաղ 508
Բարձր Քար 508
Գեջադաղ 508
Գյուհերչիլերի հանք 508
Գյուղի տակ 508
Գոհթալա (ձմեռանոց) 508
Էվջանի 508
Թոդորակ (լճակ) 508
Աղանան 510
Աղիզա 510
Ամզիտ (գետ) 510
Անգեղաձոր 510
Արսանիաս 510
Բագիր (գետակ) 510
Բազաբունա ձոր 510
Բողաքար 510
Գարա (լեռնագագաթ) 510
Գոմաց ձոր 510
Գուշ Թափասի 510
Գվագվա 510
Երգենց (առվակ) 510
Էիլենջեի լեռնանցք 510
Էրհաջի 510
Թարգմանչաց վանքի աղբյուր 510
Աղզուր 512
Անթախու գետ 512
Ապաս (լեռ) 512
Արեգնու դաշտ 512
Արըխ-Յազիսի 512
Արսինոս 512
Բաշիդաղ 512
Բասուտ 512
Բիտ Աբդադանի 512
Բուրաթափա 512
Գոլուրտ 512
Գռըշիկ 512
Զապուղ 512
Թբախնուտ 512
Ազգյուդա (լիճ) 514
Ալարապ 514
Ակռավար 514
Աղթանց փոս 514
Աղմամի 514
Ամուգ 514
Առապատ 514
Առնիո 514
Արտավանական գետ 514
Բարդականլու 514
Բիզիջիկ 514
Բհեգմա 514
Բուղդադուզի 514
Գելենի 514
Գեհենի տափաստան 514
Գոյուն Դաղ 514
Դյուզկոմ 514
Աղբրիկ (առվակ) 516
Ամերուտ 516
Ամըկ 516
Այվանլի 516
Ավանես 516
Բարախլու 516
Բոռոտու ձոր 516
Գիլիա 516
Դալիլի 516
Ըղտանբակ 516
Թալնա (աղբյուր) 516
Թելլա 516
Հոռե բերդ 516
Ազազեռանդ 518
Ալիդաղ (լեռ) 518
Ամասե 518
Ամպարեք 518
Անտիկրագոս 518
Աջիլմա 518
Արազդայանի դաշտ 518
Արսլանթեփե 518
Բեգլարբեկի Յայլա 518
Բոստանսու (լեռ) 518
Գյունեի Փաշա 518
Գոմերի հանդ 518
Գուլիբաղդադ 518
Գուրղան 518
Դերիդաղ 518
Դուրան դաշտ 518
Երևանի քարհանք 518
Աբով 520
Ալթուն Գեդիկ 520
Այղրանի թալա 520
Ավանաքար 520
Բայազետ Աղա 520
Բերդի դոշ 520
Բերդի ձոր (ձոր) 520
Գեդաղ 520
Գետաձոր 520
Գոլխիտ (գետակ) 520
Դախամոբի 520
Դելիչայ 520
Դյուց 520
Էլխոջա 520
Էրեֆեի կամուրջ 520
Աբուլ Մեծ 522
Ալիշան (լճակ) 522
Անաղըչդարասի 522
Ավսարակ 522
Արջուքոփ 522
Բալթա Դարասի 522
Բավրիե (առվակ) 522
Բիլ Բուլան 522
Գյամիլ Կայ 522
Գյուվերչինլիք 522
Եղիովիտ (գետակ) 522
Զամուա (լիճ) 522
Ըլղընչայ 522
Թավաքյալի 522
Աղմահմեդլու 524
Անդըրուն 524
Անտիկրակ 524
Արզեն (գետ) 524
Արուճի կիրճ 524
Բաբանեխի 524
Բզովդալ 524
Բոյամաղարա 524
Գառնուտ (ձմեռանոց) 524
Գեչիսու 524
Գյոլեր 524
Գոգինձեբի 524
Գոմի ձոր 524
Եղնահատոց 524
Էլբեզ 524
Էոպեք 524
Կոթկաքար 524
Ալիջա (գետակ) 526
Ականք (գետակ) 526
Ահարբաշի 526
Աղաջքիսե (լեռ) 526
Աղբաշիյուրդ 526
Աղինձոր 526
Աղմահմեդ 526
Անագգյունեյ 526
Արտվետի 526
Բզնունյաց կղզիք 526
Բոստանի Թալա 526
Գլուխ Ծակ 526
Գորկա Օստրայա 526
Գութանքար 526
Գռնավուկ 526
Դաշտիկ 526
Դվիրիս 526
Դևրեզ 526
Էյրիքյոփրու 526
Էրթիկ 526
Թխիլվան (գետ) 526
Թյու 526
Աբովի 528
Ազիրու 528
Աժնուր 528
Աղբոթան 528
Աղբովանաց ծով 528
Անդրկլոս 528
Անչինգիլ 528
Ավեյ 528
Արբաթա 528
Արու բլուր 528
Բահարլը (լեռնարոտավայր) 528
Գարդաման (լեռ) 528
Գեչի Դարասի 528
Գոթիք (գետակ) 528
Գող Յուրդ 528
Թախչագոմ 528
Օկոն 528
Աբուրզանի 530
Ալինջայի գետահովիտ 530
Աղի լճակ 530
Աղիլու 530
Բեշ Խան 530
Բերդի աղբյուր 530
Գյանզակյալ 530
Գյոգդաղ (լեռնագագաթ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 530
Գյուղրվանց գետ 530
Գյոքջալի (գետ) 530
Գոմալի 530
Գուլո Ռեշան 530
Գուշթափա 530
Դաիրմանդաղ (լեռնագագաթ) 530
Էվերեկ Թևե 530
Թերջիլ (լեռնագագաթ) 530
Ալթունթաշ (լեռ) 532
Ախրզաման (հովիտ) 532
Ավաղու բինա 532
Արթվա Սուլի Սերայի 532
Արտեր 532
Արրասս 532
Բալդիրջան 532
Բալխար Մացրա (գետակ) 532
Գազերու ձոր 532
Գոշուն Դաշ 532
Եկեղեցու Ղաշ 532
Զեկարի լեռնանցք 532
Զիվինի Ջերմուկ 532
Խոցերու ջուր 532
Օկրոկվաբի 532
Օմյուկ 532
Աղգյոլ (Լեռնային Ղարաբաղ) 534
Աճանան (ամրոց) 534
Ամիրզաքար 534
Բալըկ (լճակ) 534
Բեգդաղ 534
Բոնտացան 534
Գանկալ 534
Գեղարդի արգելոց 534
Դյուբուր 534
Դուռնալու 534
Երևնախաչ (բլրակ) 534
Թեժլար 534
Աբուլ Ջևիզ 536
Ալասինեց 536
Ախորեն 536
Այգեստան (բլուր) 536
Այրլանբաշի 536
Արփադաղ (կղզի) 536
Բազարչայի ջրանցք 536
Բաքուլյան 536
Բերդարավասու 536
Գերմեգի 536
Գըռըխթափա 536
Գյումուշբուլաղ 536
Դատիլիդաշ 536
Դեհլե 536
Զռնեխ 536
Ալթաղաջ 538
Ատմեկ (լեռ) 538
Արծվի բույն 538
Արջնքարակտեր 538
Բակսաձե 538
Բարքդարա 538
Բաքսու Թալա 538
Գետիկդաղ 538
Գյոքսիգյոզալ 538
Գոռաթիս Ծղալի 538
Գոռեր 538
Գութանի 538
Զատոյան Չալիգլար 538
Զունուս (գետ) 538
Թավուքդաղ 538
Կուրաքսի 538
Աղերով 540
Աղի ջրեր 540
Այծսան (հովիտ) 540
Այնըբրըղը 540
Բաշուրաջուր 540
Բերգավենդ 540
Բեքրենի անցք 540
Բիլկալեն 540
Բիտ Տասուրսակի 540
Բլդաջուր (գետակ) 540
Բուջակ Իլիջասի 540
Գելիեընգըվը 540
Գերդաղ 540
Գլինա Բելայա 540
Գոչ Դաղ 540
Դարասի գոմ 540
Երդմնկաչայ 540
Էմլիկ 540
Աբնուլուանի 542
Ալիբարդազ 542
Ապակլի 542
Արամի բլուր 542
Արըլ 542
Բաշյուրդ (լեռնահամակարգ) 542
Բարսի (ճանապարհային կայան) 542
Բեկշեհիր 542
Բեմաթալա 542
Բեքջիլիր Դերեսի 542
Գազաբադ 542
Գայլակապ 542
Գաջահանք 542
Գարթըզ 542
Գեչի Բելի 542
Գևորգավան (հանդամաս) 542
Զաղիձոր Վերին 542
Էլմալի Օլուկ (լեռնանցք) 542
Աբաթեյ 544
Ալնջըկ 544
Ակդեիրմեն 544
Անտաձոր 544
Բաբադերե 544
Բազիրկյան 544
Բբխան 544
Գարասու (ձմեռանոց) 544
Գետսամանի 544
Գերդինա 544
Դմանիսի լեռնաշղթա 544
Եղեգիսի դաշտ 544
Զանաձորի ջրանցք 544
Զիգագ (հրվանդան) 544
Էգաձոր (գետակ) 544
Ազաբլի 546
Աղ (լճակ) 546
Անզավ (գետ) 546
Ավտելքուհ 546
Բեծ (առվակ) 546
Գաբլոր 546
Գայլի դուռ (լեռնանցք, Վիրահայոց լեռներ) 546
Գերուսչայ 546
Գող (լեռ) 546
Գուլուկ 546
Գումլը (լեռ) 546
Դեմիբուլաղ (աղբյուր) 546
Դոմադամ 546
Զինարեք 546
Զոբար 546
Թել Էրմեն 546
Հետսանկ 546
Օրթայալ 546
Ազանի 548
Ալիբաբա (լեռ) 548
Ալլաբրիա 548
Ախտա (երկաթուղային կայարան) 548
Ախտա (լեռնանցք) 548
Ակուտա 548
Այազլու-սարայ 548
Աջաշդերե 548
Բազի 548
Բոյուքչայ 548
Գետահատան 548
Գյոլի Ականջ 548
Դուրկինդաղ 548
Երասխու գետ 548
Էյուք Բելի 548
Թախտեն կամուրջ 548
Ծաղկոցաձոր (գետակ) 548
Աբրայինանք 550
Աղմազար 550
Այրիքար օյուխլու 550
Անդրիկոս (լեռ) 550
Ավետյաց խաչ 550
Բարեում 550
Բիզանդաղ 550
Բիտ Կարի 550
Բուդուր (լեռ) 550
Գաղտովիտ 550
Գլապուն 550
Գովզան 550
Գուլիբաբա 550
Օլութափա 550
Աբեդուստի Մարի 552
Ախտի (լեռնագագաթ) 552
Ակնիկաձոր 552
Արեգնու գլուխ 552
Բութ Ամեն 552
Գյանուտ 552
Գրաուվքա 552
Դաշյաթաղ 552
Դովրաքար 552
Եգանչայ 552
Աղբյուրի դուռ 554
Աղբուղ 554
Ապողնակի լիճ 554
Բարակետ (առվակ) 554
Բորե 554
Գավախ Թափա 554
Գարեգետ 554
Գելիյուրդ 554
Գեղուտի կամուրջ 554
Գըչոըղ Քյոփրու 554
Գիրգոպ 554
Գյոկչայ (գետ) 554
Գյոքդերե 554
Դեզիրուտ 554
Զաղիձոր Ներքին 554
Զզվի քար 554
Էշակ (կղզի) 554
Թաղլույաթազ 554
Ալձի 556
Ախտից ձոր 556
Աղարյամ 556
Աղբերաձոր 556
Աղքիլիսաչայ 556
Ամուդուկ 556
Այրիջա 556
Առվի ձոր 556
Ավսալ 556
Արամաջիկ 556
Բեդրուջի 556
Բովաձոր (ձոր) 556
Բուդաղի ձոր 556
Գյանգյան Գյալին 556
Գյոզդարա 556
Գյուլեք Մաղարա Փունար 556
Գյունեյ Փոքր 556
Գնիշին ձոր 556
Գոդերձական (լեռնանցք) 556
Գորգացեի (գետակ) 556
Դերբենդ Ի Սիս 556
Երիցու գետակ 556
Զերկան Ակ 556
Զևգմայի կամուրջ 556
Օխչի (հանքավայր) 556
Աբլար (Ախալքալաքի գավառ) 558
Աղվեսի քար 558
Աքունդեր 558
Բալդրղան 558
Բիլան (լեռ) 558
Գելբոն 558
Գերան Չայ 558
Գիլոկանդաղ 558
Գյուլի Թալա 558
Գոմեր (հրվանդան) 558
Գոշը Գոփարան 558
Գուզալդարա (ձորահովիտ) 558
Գուրգեն Բարձր 558
Զառնապետի գետակ 558
Փազարճըգ (գյուղ) 558
Օրդակ 558
Ալանդաղ 560
Ամպեր (գետակ) 560
Ավելիզ 560
Արջամատու Մարին 560
Արփա-Ուչուրումու 560
Բադարեցոց ձոր 560
Բաղըրսու (գետ) 560
Բաղրասբելի 560
Բաղրու Քուհ 560
Բաշգյադիկլար (երկաթուղային կայարան) 560
Գավաշ (սարավանդ) 560
Գիզիլբունդա 560
Գոթիմերիա 560
Գրյակո 560
Դիտ 560
Զառների ձոր 560
Թալեդ 560
Աղնավաթ 562
Անայքյոյ 562
Առնուսար 562
Ասլանղայա 562
Արղեոս 562
Արղնո ծովակ 562
Արչագ 562
Բակիր 562
Գդրևետ (գետակ) 562
Գլուլական 562
Գյալու ձոր 562
Գոդրախևի 562
Գուլիկ 562
Գունաշ 562
Դարայուրտ (հանքային աղբյուր) 562
Դիդիվանք 562
Էյլախլար Բուլաղ 562
Էնջաբունջակ 562
Թոբորովան (գետ) 562
Ագարա (առվակ) 564
Աղեգաձոր 564
Աղունասար 564
Աջիչայ (գետ, Արաքսի ավազան) 564
Ավազ (հովիտ) 564
Բաղաց ձոր 564
Բուջակ (գետակ) 564
Գարըքյորփի 564
Գիլկ 564
Գյալինկայա (լեռնագագաթ) 564
Գյառգյառ (անտառակ) 564
Գյոլեի անտառ 564
Գոչուն (գետակ) 564
Դաստագիր (հանքային աղբյուր) 564
Խորխունջաձոր 564
Ճգնավորների աշտարակ 564
Ալ Խաուզատ 566
Անգուսու 566
Անդըրընսու 566
Ավազախոռ 566
Արկանաձոր 566
Արղանա (գետ) 566
Արճիշակ (լիճ) 566
Բարսղաբլուր 566
Բոյաճի 566
Գամրա 566
Գայնարճա 566
Գանճո ձոր 566
Գարամորուք 566
Գարատաղ 566
Գերակչայ 566
Գոմըկ 566
Դողադաշտ 566
Դոմուսչայ 566
Ալիքյոթան 568
Աղանռոտ 568
Աղբերի 568
Արեգլի 568
Արփադարասի (վայր) 568
Բալխլը 568
Բահլ (գետակ) 568
Բիբկի լեռ 568
Բիտզվալղաշ 568
Բուղդաշեն (լճակ) 568
Բունդուկ 568
Գալպուրճու 568
Գելյանլի 568
Գեշդաղ 568
Երեքգագաթյան 568
Զեյնալ (ձմեռանոց) 568
Թիրտոմա 568
Թոնդուրեկ (գետակ) 568
Ալագյազ (ձոր) 570
Աղվեսի ձոր 570
Արսիու 570
Աքսուլա 570
Բաղչաձոր 570
Բեյլանգեչիդի 570
Բիտհանդիպլուհի 570
Գաբի քար 570
Գանձափարախ (լեռ) 570
Գեդուկի Դելեզի 570
Գելդաղ 570
Գեճիկ 570
Գինճ 570
Գյալուքոփ 570
Գուրչաթի (գետակ) 570
Գրսա Գյադուկ 570
Դարբնանց գոմեր 570
Դարիմդարասի 570
Դեճեր 570
Զորավորի ձոր 570
Թարփանմազ 570
Օխորբերդ 570
Ալիմահմեդ (լեռնագագաթ) 572
Ալչինդաղ 572
Ախկոմ 572
Աղանդռոտ 572
Աղավյուրդ 572
Այնի-քյուրաթ 572
Ապումարախ 572
Ապրանուց ձոր 572
Արան (ճանապարհային կայան) 572
Արթիգապատ 572
Արկևթոս 572
Բաղր 572
Բեգիջանի դաշտ 572
Բերդերու աղբյուր 572
Բինգյուլ Գյոլ 572
Բոլոսարի 572
Գադիրդամ 572
Գիչիկոմ 572
Գիրեֆտադաղ 572
Գյա Ի Գեսթիրի 572
Գյոզբել 572
Գոմուր (գետակ) 572
Դորթքիլիսայի առվակ 572
Դուռնա (լեռ) 572
Երկաթասար (բլուր) 572
Զինդաշտ (հանքային աղբյուրներ) 572
Էշքենիրի 572
Էրեմես 572
Թաշուջա (ծովախորշ) 572
Թաչովան 572
Թավկալա 572
Թեկարեզե 572
Թեջեր 572
Ծաղկաքարի ջուր 572
Կանգվար (ամրոց, Գուգարք) 572
Աբասբուլաղ 574
Ալաքբերի լեռնաշղթա 574
Այինիկոլա 574
Ապտեհեր 574
Ավթարան 574
Բաբուխտու 574
Բեզոքար 574
Բելասու 574
Բերդեսուր (գետ) 574
Բերդուս չայ 574
Բուդաղի 574
Գամդինչայ 574
Գյավուրդաղ (լեռնաշղթա) 574
Գյումբեր 574
Գուտենի (ձորահովիտ) 574
Դամջալի (լեռ) 574
Դողանսու 574
Զորդարասի 574
Թախթգոմ (գետ) 574
Թավթավ 574
Արճակ (լեռ) 576
Բիչանակի օդերևութաբանական կայան 576
Բուլղարմադեն 576
Բուրալան (բլուր) 576
Գիրե Բալավանթեփե 576
Գյուլեքսու 576
Գյումուշդաղի լեռներ 576
Գուռուչայ (գետակ) 576
Դալարագեղ 576
Դալիղարդաշ (գետակ) 576
Դաշտաձոր 576
Եղաթափա 576
Ամադանայի լեռներ 578
Ասորվոց դաշտ 578
Բաղիրխան 578
Բուռուտ Կայասի 578
Բրջո Ղլիճ 578
Գայմաս 578
Գոմեր (ձմեռանոց, Ալթուն գետակ) 578
Դարբենք Վերին (առվակ) 578
Դարպաս (սարավանդ) 578
Դեղձնուտ (ձմեռանոց) 578
Դոսխ 578
Դևեբոյնի լեռնանցք (Պոնտական լեռնահամակարգ) 578
Երախու գետ 578
Թեքման (ձոր) 578
Ամիրան 580
Այարան 580
Անդրուն (գետ) 580
Առնջի գետ 580
Արսլանդաշ 580
Բաբա Թեքիյե 580
Բեգլի Ահմեդ (երկաթուղային կայարան) 580
Բողազոձոր 580
Գագիկ թագավորի աղբյուր 580
Գարա Գափու (լեռնանցք, Տավրոսի լեռնաշղթա) 580
Գեղաղբյուր 580
Գյոլա Հայրան 580
Գյունեյ Մեծ 580
Գոշ (լեռնագագաթ) 580
Գոչան (լեռ) 580
Դյուլդյուլ Փոքր 580
Եզիդխանե 580
Էրշան 580
Թեթև աղբյուր 580
Տոսքիկյան լեռնաշղթա 580
Ագրանե 582
Աթդաղ 582
Ալադին (լեռ) 582
Ալթըկարիե 582
Ալիդաղի լեռներ 582
Ակաղբյուր 582
Ակուտկայա 582
Աղի ջուր 582
Աղյազըշ 582
Ամարաթների քարայր 582
Արբիկ 582
Արըխ 582
Բաբուլ (լեռ) 582
Բաշքեյ (սարահարթ) 582
Բարդատ 582
Բեշիգլիդաղ 582
Գավալա 582
Գիժդարա 582
Գյոլ Զիարաթ 582
Գյունուշխանա (լեռնագագաթ) 582
Գոթիս (գետակ) 582
Գուզովա 582
Գրդետի 582
Դասենան Գյոլ 582
Դարագլուխ 582
Դելիըրմակ 582
Եղնիկասար 582
Զագատու 582
Թախտ (գետ) 582
Թաղաքար 582
Ագնիաս 584
Ալամոթ 584
Ախսիփիրալի 584
Ահար (լեռ) 584
Աղգյոլ (Բայազետի շրջան) 584
Աղնտուն 584
Աղտ (լեռ) 584
Աղրջա 584
Արզանսու 584
Արթիկ (լճակ) 584
Բեբելի 584
Բեգլեր Դերեսի 584
Գազբոյլի լեռնանցք 584
Եբրանց 584
Օմալա 584
Աբիսիր 586
Աղբյուրի-սար 586
Ամուս 586
Անզովի (գետ) 586
Ավչակույու 586
Արալ (գետ) 586
Արխաշեն 586
Բագուտ (լեռնագագաթ) 586
Բաշ Օլուկ (լեռ) 586
Բերլիկ 586
Բիտ Կարզիբեկու 586
Բորչխա (գետակ) 586
Գարագան 586
Գարաման 586
Գերինդաղ 586
Գըրքբուլաղ 586
Գյավուրդաղ (լեռ, Ամանոսի լեռնաշղթա) 586
Գյոլյոնղութ 586
Գյուռ Մանանա 586
Գյոքդիլիի լեռնաշղթա 586
Գուշտաղա 586
Գուրուլա 586
Դաշբուլաղ (գետակ, Ախուրյանի համակարգ) 586
Դատյան 586
Դրիշիկի բլուր 586
Աբդուլիգեղ 588
Ալթիպարմագ 588
Ակամիր 588
Ականջացավի աղբյուր 588
Աղ (աղբյուր) 588
Այղռ 588
Անակոփիա 588
Անդամ (լեռ) 588
Բերկրիի հյուքյումեթություն 588
Բզուբզուո 588
Բինգյոլ (աղահանք) 588
Բիտ Տարանզայի 588
Բոլդաղ 588
Բորնջիկ (լեռնագագաթ) 588
Բուլանըկ (գետակ) 588
Գալուֆդաղ 588
Գյավուրդաղի լեռնաշղթա 588
Դաբածվրիլի (լճակ) 588
Դաշքաշ 588
Դեմիրղռան 588
Զանգեզուրի պղնձահանքեր 588
Թիվի (գետակ) 588
Սինորա (հովիտ) 588
Ազալու 590
Աղգյոլ (Լեռնային Կիլիկիա) 590
Աղթափա (լեռնագագաթ, Վայք) 590
Այարչայ 590
Ապոլում 590
Ավաս 590
Ավրեմիտ 590
Արաքսե 590
Բաջի Ղարդաշ 590
Բարսումի ջուր 590
Բեյուկ Դերե 590
Բջնաղ 590
Գանձաձոր (գետակ) 590
Գինդես 590
Գյադուկչալ 590
Գյոլբաշը (ճանապարհային կայան) 590
Դաշտոկ (սարավանդ) 590
Դելեկ Դերեսի 590
Դեյիրմե Քյոյու 590
Դիմահարու կամուրջ 590
Դուլդու 590
Դուշաղ (ձմեռանոց) 590
Երեցի ձոր 590
Ալիբեկդաղ 592
Ալչադաղ 592
Ակատքար 592
Աղալիման 592
Այնրըդաղ 592
Արտուստ 592
Արփաթափա 592
Բազբար 592
Բալլուջա (լեռ) 592
Բակտանք 592
Բդնի 592
Բեյրիմաս 592
Բիլմեջե 592
Բողաբլուր 592
Գարկըլար 592
Գարնի Քյոփրի 592
Գելփոշ Դերեսի 592
Գյոգ (լեռ) 592
Գյոգչեդաղ 592
Դաշբուլաղ (գետակ, Երնջակի վտակ) 592
Դաշմա 592
Դողոդաղ 592
Ենգուսներ 592
Զամպ 592
Թեքիրի ջուր 592
Ուբե (գետ) 592
Աղբույրատնիք 594
Աղջադաղ (լեռ) 594
Ավանափոս 594
Ավզատ 594
Ավող (գետակ) 594
Ատտաղ (լեռ) 594
Աքսու (գետ) 594
Բադա (գետակ) 594
Բալայքյուրակ 594
Բայախան Գյադուկ 594
Բերդատեղի Մատ 594
Գյոյ Դաղ 594
Գոլա Ների (լճակ) 594
Դալվներ 594
Դահառլու (երկաթուղային կայարան) 594
Դարքունանդ 594
Զիֆկյար 594
Թարմաշ 594
Թաքնալի (ձմեռանոց) 594
Աբուլիանե 596
Ալթուն 596
Աղբաշ (ձմեռանոց) 596
Աղթամարի խորշ 596
Ամիկ 596
Ավանա Կարան 596
Արուա 596
Բալըղ 596
Բաղդաղ 596
Բերլաս 596
Բուռմա 596
Գավառա Գյադուկ 596
Գարաչայ (գետ, Եփրատի ավազան) 596
Գարասուր 596
Գիլիսելի 596
Գոզլու (գետակ) 596
Գրեսոր 596
Զիգանայի լեռնաշղթա 596
Էգանաթ 596
Ալլահերի 598
Ալոճիձոր 598
Աղահյուսեին-յուրդ 598
Աղրիքար (լեռնագագաթ) 598
Ամուտեղ (լեռ) 598
Այղրի 598
Անդակ (լեռ) 598
Արծվամարգ 598
Բենովշալի 598
Բլքիգլուխ 598
Բուժունյաց լեռնաշղթա 598
Գաբաղթափա 598
Գարաքյորփլու 598
Գյոլ Քոշան 598
Գյուղրվանց 598
Գյունազ Գյորմազ 598
Գուսկ Փունար 598
Դալուդաղ 598
Դարաշամբ (կիսակայարան) 598
Երկաթահատաց ձոր 598
Ագարակ Հռովմա 600
Ակգյոլ 600
Աղփունղար (աղբյուր) 600
Ամանուռ 600
Ամպռնի 600
Այդար 600
Այրիջա (հանքային աղբյուր) 600
Անզով Այրիք (քարայրներ) 600
Անթախու սար 600
Ավազյաց խոռ 600
Ավխորկնի 600
Ափաչայ 600
Բարզանջա 600
Բեքարօղլու 600
Բուղուրչայ 600
Գեշմալիք 600
Գյումգում (գետակ) 600
Գոդալա 600
Գոշմ 600
Ելփինի կիրճ 600
Երազանք (արհեստական լիճ) 600
Զորիի քարայր 600
Աղդաշ (աղբյուր) 602
Ապարիսական 602
Առնվորա 602
Արջաքար 602
Արսիանի լեռնանցք 602
Բալախոռ (դաշտ) 602
Բաղարսըղ 602
Բաշ Օլուկ (լեռնանցք) 602
Բաշդերբենդ 602
Բացբերան ձոր 602
Բիտ Հիրմանի 602
Բիտ Սանգի 602
Բրուշ Խորա 602
Գյոգթափա (լեռ, Մռավի լեռնաշղթա) 602
Գյունեյ (ձմեռանոց) 602
Դեմիրդաղ (բլրաշարք) 602
Դիվաձիեբ (առվակ) 602
Թալաջուր 602
Թիքման (լեռ, Պոնտոս) 602
Ազվերթ Գյադուկ 604
Ալոֆդաղ 604
Ալքանա 604
Ակկայայի լեռնաշղթա 604
Աղեն նահատակ 604
Ամրովա 604
Այադիթաղա 604
Աշոտաձոր 604
Արաքսես 604
Արջաձոր (ձոր, Ազատ գետ) 604
Արջգլոր 604
Բակշանց 604
Բառնալիքթեփեսի 604
Բեկրազ 604
Բերզին 604
Բուզկուշ 604
Գյոզլի Գյադիկ 604
Գյումուշխանե (հանքավայր) 604
Դաբաճմերիկ (առվակ) 604
Դատամիսա 604
Զարգունի 604
Զերբե 604
Էգրիս (գետակ) 604
Թափախան 604
Թոթորե (գետակ) 604
Ֆիջե 604
Ախանջա 606
Աղաջքիսե (գետ) 606
Աղջա (աղբյուր) 606
Ամազոնների աշտարակ 606
Անսուր (գետակ) 606
Անտոն (իջևան) 606
Աշոտաշեն 606
Աչառի ծմակ 606
Առնոս (առվակ) 606
Ավրաղ 606
Արանգաս 606
Արաքսեն 606
Արեգունվո գետ 606
Բազարջըղի հարթավայր 606
Բազրգյան (լեռնանցք) 606
Բինար Բաշի 606
Գելիեգուզան (ձոր) 606
Գյարդ (հանքային աղբյուր) 606
Գուլախ Դաղ 606
Գումայ Կայա 606
Գուրուշլու 606
Դամերիխ 606
Էգնոց (գետ) 606
Թահար (գետ) 606
Թեզեփեդերե 606
Թերևեթ 606
Հովիտ (աղբյուր) 606
Օսպեթլ 606
Աիուբակ 608
Ալեկանց (լեռ) 608
Ախտինքներ 608
Աղտատ (լեռ) 608
Այղրգյոլ (լճակ, Սիփան լեռ) 608
Ավարայր (դաշտ) 608
Արփադերե 608
Բայազետ Աղա Դաշլարի 608
Բաշյուրդ (Փոքր Կովկաս) 608
Բլութան (գետակ) 608
Բոգլեսի 608
Գուդեն (գետակ) 608
Դարբ Ալ Կանկարում 608
Դրամի լեռնաշղթա 608
Եղիշե Առաքելո գետ 608
Եմեքլի 608
Զեռնակատար 608
Էգրիչայ 608
Թանդուրեկ (գետակ) 608
Թավրիզի դուռ (քաղաքադուռ, Վան) 608
Սպիտակ ջուր 608
Աբիբոս 610
Ալաբալա (գետ) 610
Ավի էլի 610
Արություն 610
Արևգյուն 610
Բազարջուղ (քարավանատուն) 610
Բալուջա (գետակ) 610
Բարխանդ (գետակ) 610
Բձնի Թալա 610
Բուշաղ 610
Բուրիսա 610
Զարթենիս (առվակ) 610
Էրոց (բլուր) 610
Թեքմադաշ 610
Ալթունդաշ (անտառ-պուրակ) 612
Ասլան (իջևան) 612
Արփաչայիր (վայր) 612
Բարբարետ 612
Բեշքիլիս (հանքային աղբյուրներ) 612
Գարասեիդ 612
Գելուտ 612
Գետակցիք 612
Գյառգյառ (ձմեռանոց) 612
Գոլորշտինքար 612
Գոնդիո 612
Գորխան (լեռնագագաթ) 612
Գորնիս (գետ) 612
Եկեղյաց Փող 612
Ադամանց քար 614
Ալեուս (գետակ) 614
Աղվեսի բներ 614
Ամգու 614
Ավզրավ 614
Արկտա 614
Արղնիի ծով 614
Բաբադեմ (լեռ) 614
Բաբելդաղ 614
Բաղդադ (լեռ) 614
Բաղըրսըխ (գետ) 614
Բարանա (գետակ) 614
Բեյդաղ 614
Բերդուս (անտառ) 614
Բիտ Ումարգի 614
Բյուրասպի լեռ 614
Գեդուկ 614
Գյամիշքյանդի 614
Գյուսու 614
Գոզլուք 614
Գվարա 614
Դավագրուն 614
Դավութլու (բլուր) 614
Եդդիդարալար 614
Երեք եղբոր լեռ 614
Զաբ 614
Զառիստ (սարեր) 614
Թալնա ջուր 614
Թոլգոմ (գետակ) 614
Մեծքար 614
Ֆարխանս 614
Աղբուլաղ (Կարսի մարզ) 616
Աղօյուք 616
Այդարասի (գետակ, Կարսի մարզ) 616
Արյունոտ գյադուկ 616
Արջանի լեռ 616
Բեդեշինա 616
Բողազքյասան (ձորակ) 616
Բոյուք Գյունեյ (գետակ) 616
Գայլ (գետ, Եփրատի ավազան) 616
Գեղուտ (գետակ) 616
Գիրեսուր 616
Գիրնի 616
Գյամբար Բաբա 616
Գյոլյայլաղ 616
Գնդուռ 616
Գոթաձոր 616
Գևորգ Գյոլ 616
Դեիրմեն Դերեսի 616
Եդդիբուլաղի լեռներ 616
Ենիջե (գետ) 616
Էրտիջ (լեռ) 616
Թառամ 616
Թափադիբի (բլուր) 616
Աբաղանց գոմեր 618
Աբարդի (լեռնանցք) 618
Ալաբալըղ (գետակ) 618
Ալադաղ (լեռնազանգված) 618
Ալաջասու 618
Աղաթափա (ձմեռանոց) 618
Աղբակ (գետ) 618
Աղրիկալա 618
Ավերկտալեռ 618
Ավսիդ (առասպելական երկիր) 618
Արածանու կամուրջ 618
Արաշին (լեռնագագաթ) 618
Արխաշին (գետ) 618
Բուղուլու Կայադաղ 618
Բուտ Կալա 618
Բրտանոց (ձորակ) 618
Գելոյի ձոր 618
Գելոյիձոր 618
Դագորոլթեփեսի 618
Դավրախութ 618
Դիրեկ Օնդեսի 618
Երեք թութակ 618
Զեյթուն (հրվանդան) 618
Թամբին Սըրտ 618
Անայնեյ 620
Արզաբիա (լեռնաշղթա) 620
Արճիան 620
Բարակաձոր (ձոր) 620
Գավրիկուն 620
Գարելայի դաշտավայր 620
Գերջանիս (գետ) 620
Գոմեր (ձմեռանոց, Դիլիջան) 620
Գոռե 620
Դամալվիայի լեռնանցք 620
Դարադոքս 620
Դումլու (առվակ) 620
Զիկարի (լեռնանցք) 620
Զիմարա (գետ) 620
Էլիդարա (գետ) 620
Էրիկ Դարա 620
Թեթրիկվա 620
Աթաբայի լեռնաշղթա 622
Ալիխուջուր 622
Աղգյոլի 622
Առընդեղ 622
Աստականա 622
Բագինա (լեռնարոտավայր) 622
Գաչա 622
Գեկ 622
Գյուլ Մահմեդչայ 622
Գյուլլիթափա 622
Գյուջիր 622
Դարպաս (ձորահովիտ) 622
Դեգիրմեն 622
Դիրմեզիհ 622
Դութխու 622
Էնդերես (գետ) 622
Էրքենիս (գետ) 622
Թիփլվան 622
Ֆիս (բերդ) 622
Ազապլը 624
Ալունձոր 624
Ամբար (ձմեռանոց) 624
Ավեղ աղբյուր 624
Արարոց սար 624
Արենի (կիրճ) 624
Արզրումա դաշտ 624
Արծուրակ 624
Բայդաղ (լեռ) 624
Գառլըդաղ 624
Գետիկներ 624
Գթաշեն 624
Գիրամա 624
Գիրաք 624
Գյոյսու Գյոզալ (լեռ, Զանգեզուրի լեռների հյուսիսային հատված) 624
Գյունեյ (լեռ, Արսիան լեռնահամակարգ) 624
Գրտետ (գետ) 624
Դաշօլուգ Գափուսու 624
Դարբենք (առվակ) 624
Դելիկավակ 624
Դիմդերե 624
Զաբշա 624
Օմերլուբողազ 624
Աբասգյոլ (լեռնանցք) 626
Աբդալաղա 626
Ազնաքար 626
Ալակչի (գետակ) 626
Աղսու (ձմեռանոց) 626
Աղրի (լեռնագագաթ) 626
Արճկան 626
Արջքարեր 626
Բակո (լճակ) 626
Բարալեթլի 626
Բիչմեգյոլ 626
Բիտուրու 626
Բողազմադեն 626
Բոշիկ (լեռնանցք) 626
Գելլար 626
Գերվանց 626
Գիրեկազան 626
Գուլիկդաշ 626
Գռավ 626
Դաշտի Արզան 626
Դելիքկայա 626
Դյոշիվան 626
Դովշանթափա 626
Էզերմեն 626
Թարշան Տենեսը 626
Աթակ 628
Ալամդաղ 628
Ալաքնպար 628
Ախթո 628
Աղգյոլ (սարահարթ) 628
Աջեմիշ (լեռ) 628
Բազան 628
Բանաթլի 628
Բաշկալայի լեռնանցք 628
Բարդիզչայ 628
Գմբեթ (աղբյուր) 628
Գուլեյման (հանքավայր) 628
Դերին Սըրթ 628
Դյու 628
Երկար բլուր 628
Թավկվետելի 628
Քայիթու 628
Օնոպնիկտես 628
Ալիճու գետ 630
Ահզիբունա 630
Աղջադենիզ 630
Ամադա (գետակ) 630
Արգեոսի դաշտ 630
Բաշքյոյ (գետակ) 630
Բեգերմազդաղ 630
Բեյօղլի 630
Բերե Սևրան 630
Բիտ Համբան 630
Բլեջան 630
Գալուաներ 630
Գանիգալ 630
Գանձայի գետ 630
Գարաբունար 630
Գերչևին 630
Գիպինկիուի 630
Գյոլլի (լիճ) 630
Գոուրուշլու 630
Գուգլակի լեռներ 630
Գրասար 630
Դաշօլուգ 630
Դեղթափի լեռնաշղթա 630
Դժնկուտ (սարավանդ) 630
Եդդի Կարդաշ (աղբյուր) 630
Կուռաքս 630
Աբդադանա 632
Ալընճիչայ 632
Աղջաղոշուն 632
Աչալըկայա 632
Արծիվակատար 632
Բաբա (լեռնարոտավայր) 632
Բերդուջ (լեռ) 632
Բժունյաց գետ 632
Գելլիկի Չալ 632
Գիլբուն 632
Գյարով 632
Գյոզալարսու 632
Գյունեյ (լեռ, Գուգարաց լեռներ) 632
Գյուվերջինմիկ 632
Դարանջ 632
Ենիմահլա (առվակ) 632
Օբրուխ (ձոր) 632
Օրթադաղ 632
Ալամեք (իջևան) 634
Ալիբուլաղ (աղբյուր) 634
Աղըլկայա 634
Աղջրկուբերդ (ամրոց) 634
Առնե (եպիսկոպոսական թեմ) 634
Ավետյաց ձորակ 634
Արճեշի կամուրջ 634
Բաղնիքի ձոր 634
Բամբկի ձոր 634
Բայվերենսու 634
Բարդուտ 634
Բենդիմահու Քյոփրու 634
Բուղդալու 634
Գաչըթ Դաղ 634
Գելլի 634
Գմբեթի գետ 634
Գյոկ Տամպտու 634
Գյոքսու (Սարոսի վտակ) 634
Գոդոսա 634
Դըմացի ձոր 634
Էրիկ (գետակ) 634
Թիու 634
Քարքե 634
Ազգիրդաղ 636
Աթմա (լեռ) 636
Ալբալըկյայլա 636
Ակունիք 636
Այղրգյոլ (լճակ, Էրզրում) 636
Անեգերտ 636
Արադոս 636
Արջաձոր (ձոր, Գառնի) 636
Բաբաջան (ողողատ) 636
Բարեզար 636
Բերդավանք (հնավայր) 636
Բերդի Կոզման 636
Բողոտի ջուր (գետակ) 636
Բունիաթ Ալը 636
Գյոկդաղ (լեռ, Կարսի սարահարթի հարավային շրջան) 636
Գյոյգեդիկի լեռնանցք 636
Գյուլում 636
Գոբդիե 636
Գորգեր (գետակ) 636
Ադըլջևազ 638
Աթիյան 638
Ախելո 638
Աղայի լիճ (ճանապարհային կայան) 638
Այլախի սարավանդ 638
Անզով Այրիք (գետ) 638
Անիշկոլդաղ 638
Աշակ (գետակ) 638
Աջիսու (գետ, Կուրի ավազան) 638
Ավրիար 638
Արթինասար 638
Բուլանըղ (ձորահովիտ) 638
Բևար 638
Գլանուն 638
Գոգիլիճ 638
Դադա Մագսուտ 638
Դալիդաղ (լեռնաշղթա) 638
Դակու 638
Դաշտոկի ջուր 638
Զեռնակ (լեռ) 638
Զիսնո 638
Թափանլուի լեռներ 638
Ծալիձոր 638
Օլ Չիկմազ 638
Ակրիքար 640
Այբեկ-դոմբատ 640
Անհատակ 640
Ավտոստ (գետ) 640
Բազդաղ 640
Բազիրջան (գետակ) 640
Բեխիխութ 640
Բերդաձորի կամուրջ 640
Գաբրունց Ներքին 640
Գյումուշդաղ (լեռ) 640
Գոլա Ների (կիրճ) 640
Գովաթա (դաշտ) 640
Դիբաքլու Գյադուկ 640
Դուքանաձոր 640
Եղեգնուտ լիճ (լճակներ) 640
Էրմու 640
Հորսենային 640
Ազ Զարիա 642
Ազզոր 642
Ալանքպար 642
Աղջաբաշի 642
Աղվանդաղ 642
Ամարաս (եկեղեցական թեմ) 642
Ավազ Կետիկ 642
Արան (աղբյուր) 642
Արզիանդաղ 642
Բաբա Ղամբար 642
Բաշգեղ (գետակ) 642
Բաշկոնուշ 642
Բեբեր 642
Բերտասու 642
Բիթ Հադիպե 642
Գազոսու 642
Գեգելաձե (գետակ) 642
Դաղնի Գյոլ 642
Դյուգի Թորփասի 642
Դրախտ (աղբյուր) 642
Թախտաքյոփրու 642
Թիրքան 642
Թոլեդ 642
Ալզի (հնագույն երկրամաս) 644
Ալուջորի դաշտ 644
Ախեթ 644
Աղբուլաղ (Շարուր-Դարալագյազի գավառ) 644
Այիգանա ջուր 644
Այնալու 644
Արգաթեփե 644
Արինոքի ձոր 644
Բաբուլտա 644
Բաբուտլա 644
Բալովտու սար 644
Բալվանա (գետակ) 644
Բաղաբերդի լեռնանցք 644
Բաղիի քար 644
Բայանդուր (հանքային աղբյուր) 644
Բիրան 644
Բլդիրխանաչայ 644
Գարալա 644
Գյուվնար (գետակ) 644
Դաշքյասան (լեռ) 644
Եդդի Փարաքյոյ 644
Երկաթներ 644
Էշակ Մեյդան (լեռնանցք, Արսիան-Սողանլուի լեռնահամակարգ) 644
Էրիխան (գետ) 644
Ալթուն Գետուկ 646
Ալթունթախտ (լեռնագագաթ) 646
Ակ (լեռ, Պոնտոս) 646
Ակմեզարչայ 646
Աղդաղի լեռնաշղթա (Պոնտոս) 646
Աղվե (ամրոց) 646
Արամազդի լեռնանցք 646
Արգանետ (գետակ) 646
Բակտա (գետ) 646
Բաղաջուր 646
Բեհլևանի լեռնաշղթա 646
Բերերթուրան 646
Բնկորատ 646
Գաղտառիճ (կամուրջ) 646
Գարապապա 646
Գերանա դաշտ 646
Գյոյսար 646
Գյորդիկ Մեծ 646
Գյուտարագոտիք 646
Աղդաղ (լեռ, Անտիտավրոս) 648
Աղդաղլիդերե 648
Աղջադաղի լեռնաշղթա 648
Ամիր կայփդաղ 648
Ամյուրդ 648
Այսմամ 648
Այրիջա Մեծ 648
Արսաբիա 648
Բազ (բլուր) 648
Բերդի Կանաչ 648
Բոր (լեռնանցք) 648
Գասերիկ (գետակ) 648
Գեզերու ջուր 648
Գյումրուչայ 648
Դարասու Թափալիք 648
Դարբենք Ստորին (առվակ) 648
Դոստաիր (գետակ) 648
Դուռնագյոլ (լճակ, Խալյազի լեռներ) 648
Եղվարդի ջրամբար 648
Էգեձոր (ձոր) 648
Թելմին (բլուր) 648
Թերսական (հովիտ) 648
Ծագեմ 648
Ակջուր (գետակ) 650
Ամիտան 650
Բաքըրդաղ (լեռ, Անտիտավրոս) 650
Բոլորապահակ 650
Գալակուրդաղ 650
Գեջալի Կայա 650
Գրվա (լեռնաբազուկ) 650
Դիակպիս 650
Զաբըղ 650
Օրթաթավի 650
Ակնա (աղբյուր) 652
Աղսու (գետակ, Կուրի ավազան) 652
Աղվեսաշեն 652
Ամարդոս 652
Այասօվասի 652
Արծկե (կղզյակ) 652
Բարդիկ (ձմեռանոց) 652
Բերեքեթլի (գետ) 652
Գաբրունց Վերին 652
Գյոլլիխ 652
Դալիքար 652
Դարբաշի 652
Դիակարմուջ (առվակ) 652
Զարաբխանա (ձորահովիտ) 652
Էրտինե (գետակ) 652
Մաղարադաղ 652
Օլչաօխուշի 652
Աղամբարթափա 654
Աղթափա (լեռ, Կաղզվան) 654
Աղրի (գետակ) 654
Արցիդու 654
Բաղըրսըխ (լեռ) 654
Բատաբար 654
Բարաղա 654
Բենադ 654
Գելլիխ 654
Գյոլե (գոգավորություն) 654
Գյոյ (գետակ) 654
Գյունդանդաղ 654
Գոյին Դաղ 654
Գրգայիլմ 654
Գևրի Մախին 654
Դալիլար (ձոր) 654
Զիչ 654
Զուղու 654
Ադամդաշ 656
Ախալցխա (թեմ) 656
Ակուցա (գետակ) 656
Աղրիքար (լեռնաբազուկ) 656
Աղցք (լեռ) 656
Աջեմիշ (գետ) 656
Արգինի (լեռնագագաթ) 656
Արկինս (գետակ) 656
Արսիդու 656
Բագա (գետակ) 656
Բաշքյոյի 656
Բեշեկ (գետ) 656
Բիտ Իշտար 656
Բոկնոտու գետ 656
Բողրխան (լեռնագագաթ) 656
Բովեր (ձմեռանոց) 656
Գետավանաց ծով 656
Գերմուջեք (լեռ) 656
Գյավուրարխ 656
Գյոմուրխանադաղ 656
Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Անտիպոնտական լեռնահամակարգ) 656
Դիշդաշ 656
Եղջերախոռ 656
Աղբուլաղ (Ելիզավետպոլի գավառ) 658
Աղվերան (հովիտ) 658
Ամյուկ 658
Այազմա (գետակ) 658
Ասաֆ (գետ) 658
Արջի կոխեր 658
Բաբաջան (գետակ, Կուրի ավազան) 658
Բաշքեչալար 658
Բեշիղլիթափա 658
Բիդեշինու 658
Բյուրակնյան լճակներ 658
Բողաջախ 658
Բոյուք Գերդիկ 658
Բուղաքար (լեռնագագաթ) 658
Գադիրղայա 658
Գբեր 658
Գետիկ (գետահովիտ) 658
Գինդարու 658
Գուրջա Բողազ 658
Դեղթափ Գյադուկ 658
Էգրե (գետակ) 658
Թեփեգոյմազ 658
Ալարիկ (հարթավայր) 660
Այթմուղիչայ 660
Առինջ (առվակ) 660
Բինատ (գետակ) 660
Բիրջան 660
Դելեք Դերե 660
Եգրիչայիր 660
Զիլկադար 660
Թխկուտ (ձմեռանոց) 660
Օղլան Նիժա 660
Օշափի քար 660
Ագարվակ 662
Ագտաղ (լեռ) 662
Ադրա 662
Աղյունաձոր 662
Այբասար 662
Անարզաբայի դաշտ 662
Անկո 662
Արտոց գետ 662
Բաբերդի լեռներ 662
Բազարդուզի 662
Բալովիտ (հովիտ) 662
Բանոշ 662
Բարատտա 662
Բղենո ջուր 662
Բուլաղլար (գետակ) 662
Բույուրուլթ (լեռնագագաթ) 662
Զեյթունի գետ 662
Զիզառնու գետ 662
Զոռզոռ աղբյուր 662
Էգրի Չայիր 662
Կանգվար (վանք) 662
Օշխ 662
Աբուկու 664
Ագլովի 664
Ալաչակ 664
Ալլակալա 664
Ալուչալու (լեռնաբլուր) 664
Ակսու (գետակ, Կաղզվան) 664
Աղդաշ (գետ) 664
Այամդաղ 664
Այյանի 664
Բաթգյոլ 664
Բարակ (գետակ) 664
Բերքչի (գետակ) 664
Բոբարզան 664
Բոյուք Սըրտ 664
Գեղիկ (գետակ) 664
Գիրաթաղ (հանքային աղբյուր) 664
Դալ (ձոր) 664
Դեմիրլի Կափի 664
Դիք (լեռնաշղթա) 664
Թելիլ Փըրմա 664
Աբեշ 666
Ախպիորչայ 666
Աղալը 666
Աղվերանի ջուր 666
Անաքար 666
Առջաքար 666
Արփա (լճակ) 666
Բազակի ձոր 666
Բալլուկայա (լեռ) 666
Բեշեղլու Դաղ 666
Բերդակ (լեռնագագաթ) 666
Բուբալիա 666
Բուզկայա 666
Գետաբակ (հանքավայր) 666
Գյոք Ըրմակ Ամնիա 666
Դարքյորփու Դերե 666
Դուռնաօվասի (հովիտ) 666
Էրթիլ 666
Աբարնանի 668
Ազատ (լեռնաբազուկ) 668
Ալիբեկ (լեռնագագաթ) 668
Ալիբեկ (ձորահովիտ) 668
Ականատեսի ջրաղաց 668
Աղբունար (գետակ) 668
Այրանփունար 668
Բալըկլը (լճակ) 668
Բեշբարմաք Թեփե 668
Բերան Երասխա 668
Բզոուդաղ 668
Բոլդրխանե 668
Բորչալա (լեռ) 668
Բուզդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 668
Բուշտու 668
Գեղամաց լիճ 668
Գյոգարչին Կալա (լեռ) 668
Դաշբիլաքան 668
Դարքյորփու 668
Դիճեգրեկ 668
Եղիզգյոլ 668
Էլբեկ (լեռ, Կովկաս լեռնահամակարգ) 668
Ախաշեն (լեռնագագաթ) 670
Աղդա 670
Առջևան 670
Ասաֆի գոմ 670
Բամնիի լեռներ 670
Բերդեր (ամառանոց) 670
Բուզուկչի 670
Գեչիկալասի 670
Գիդրելիտի (գետակ) 670
Գիլան (ճանապարհային կայան) 670
Գիսխի (գետակ) 670
Գիրլիգյոլ 670
Գնիշիկի ձոր 670
Դաինալա 670
Դաշբուլաղ (գետակ, Կոտուրի վտակ) 670
Դիզա (լեռնաշղթա) 670
Եդդիթափա 670
Էշակ Մեյդան (լեռնանցք, Փամբակի լեռնաշղթա) 670
Թոնրակ (լճակ) 670
Օգթափ (լեռ) 670
Ազրեքար 672
Ալադաղ Փոքր 672
Ակնծովի ձորակ 672
Այղրըջա 672
Այրիջա Միջին 672
Արտազի դաշտ 672
Բալքեսե 672
Բինիձոր 672
Բնաջուր 672
Բորիս (լեռնագագաթ) 672
Բուլղար (լեռ) 672
Գալոյ Պուճախ 672
Գառնը Յարըխ Թեփե 672
Գելանթաշ (լեռնանցք) 672
Գյոլչայ 672
Գյոյսու Գյոզալ (լեռ, Զանգեզուրի լեռների հարավային հատված) 672
Գրիգոր Լուսավորիչ (լեռ) 672
Դարաբուլ 672
Եյարքիդաղ 672
Զինակեր (լճակ) 672
Էլիար (լեռնագագաթ) 672
Էրջեգեդիկ (լեռ) 672
Ադայիմ 674
Առաքելոց բլուր 674
Բաթմանդարա 674
Բալըկ (գետակ, Կուրի ավազան) 674
Բամբակ (երկաթուղային կայարան) 674
Բաքըրովասի 674
Բիկուչոլախ 674
Գելագոմի ջուր 674
Գեյիք Թեփե 674
Գյալինթափա 674
Գյոլադան 674
Գյորանդաշի լեռնանցք 674
Գյոքլուսու 674
Գուրի 674
Գուրջան (գետ) 674
Դալիքդաշ (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 674
Դավաչիչագ 674
Զիգլաբ 674
Էրլիդաղ 674
Էքիջալար 674
Ըղըրթափա 674
Թլնա աղբյուր 674
Թողին 674
Ադխուլ (առվակ) 676
Ամատան (գետակ) 676
Ամենափրկիչ (լեռ) 676
Ասքանդ 676
Ավնիկ (լեռ) 676
Արջի ծագ 676
Բագուտի լեռնանցք 676
Բաշերեթ (լեռնագագաթ) 676
Գարահող 676
Դագիրման (գետ) 676
Դիլքանգոմ (առվակ) 676
Եղունիկի քարայր 676
Էսկի Թաշ 676
Շաաթ 676
Ալղմինոն Մոր 678
Ակ (լեռ, Անտիտավրոս) 678
Աղայի լիճ 678
Աղչայ (Կարմիրի վտակ) 678
Աշմուշեն (լեռ) 678
Բալըկ (գետակ, Արաքսի ավազան) 678
Բակիրեյն 678
Բեգլարի պղնձագործարան 678
Բերդ (բլրակ) 678
Բիդիրգի 678
Բիլիգան Վերին 678
Գալուստ (լեռնաբլուր) 678
Գապացուվա 678
Գարաճագալե 678
Գյամիշ 678
Գյոլե (կիրճ) 678
Գրեքոլ 678
Դալիքթեքե 678
Դարադահ 678
Դարայուրտ (գետակ) 678
Դերբենտ Քեյ 678
Եզիախանսու 678
Զըռու Չատ 678
Էս Սալսալա 678
Ալադաղ (լեռ, Կիլիկիա) 680
Ալիշա 680
Ակռբու հարս փեսա 680
Այրիջա Արևելյան 680
Ավյան լեռնաշղթա 680
Բարաշբատ 680
Բոլոկո (գետակ) 680
Բոխիսար (լեռ) 680
Գանջի Մալ 680
Գելինջա (լեռնագագաթ, 2741 մ) 680
Գիլաձոր (ձմեռանոց) 680
Գուլաբայ 680
Դադիվան 680
Զիզառնու Գելի ձոր 680
Զորդաղ 680
Էլիդաղ 680
Մուշսու (գետակ, Սև ծովի ավազան) 680
Օբվանք (լեռ) 680
Օձուտ (լեռ) 680
Ազապսու 682
Ախմանջան 682
Ակլի Հյուքյումեթություն 682
Ամիրգյունեյ 682
Այրուդաղ 682
Ասլանգայա 682
Բերիսուրսու 682
Բերիքդաղ 682
Բեքիր 682
Գալվաներսար 682
Գեղարքունակ 682
Գեներթա Դաշ 682
Գիլան Բեգրով Դաղ 682
Գյունգյորմազ (գետ) 682
Գոբդե 682
Դաաս 682
Դաղազիրդաղ 682
Դերեկյանսու 682
Դոնղուզյաթաղ 682
Երղութի Թափա 682
Զերրույում 682
Էրնաձոր (գետակ) 682
Թոխլիյուրդ 682
Աբիջյունուն 684
Ագրակ (Ճորոխ) 684
Աթարբեկյանի ջրանցք 684
Արուշչա 684
Բեդաձոր (առվակ) 684
Բեժանգետ (գետ) 684
Բեղլուդաղ 684
Բիշկեչալու 684
Գեմիշ (լեռ) 684
Գերամոյն 684
Գյավիլ (գետակ) 684
Գյուլլիկալա 684
Գոմեր (հնավայր) 684
Գոմեր Ներքին (ձմեռանոց, Տավուշի մարզ) 684
Դալիկալա 684
Դարալագյազի դուռ 684
Դարինդարա (գետակ) 684
Դյուրբյուն 684
Թիմար (գետ) 684
Ակշեհրսու 686
Աղմեզար (լեռնաճյուղ) 686
Ամույրուխ (լեռնանցք) 686
Այադաղ 686
Բաշտիմալ (գետ) 686
Բարվաբո 686
Բելեջուկ 686
Բուղդաթափա (լեռնանցք) 686
Բուրջուլլահ 686
Գըզդաշ 686
Գինեգոցի գետ 686
Գլուրթեփե 686
Գոռնովիտ 686
Գովլե 686
Գուրգուռ (ջրվեժ) 686
Գուրջի Բողազ 686
Դարակ (գետակ) 686
Զանգիբարչայ 686
Զեռնակուտ 686
Էշակ Մեյդան (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 686
Օգղայա 686
Ֆարհանդա 686
Աղպրիկ 688
Ամիրթաթման 688
Բալլըկայա (ճանապարհային կայան) 688
Բաքըրդաղ (լեռ, Սառան գետի ավազան) 688
Բոլոտավրի 688
Բուջիկ Բաբադաղ 688
Բրանավագ 688
Գաբառու դաշտավայր 688
Գադա Կատիլ 688
Գելինթաշ 688
Գեղարքունյաց սարավանդ 688
Գեղմանց լեռներ 688
Գիրգիրա 688
Դահնա (աղբյուր) 688
Դաշյուրդ 688
Դևեբոյնու լեռնանցք 688
Երկաթաջուր 688
Զենախ Գերմազ 688
Թիմուրկալա 688
Ջելու 688
Օմար Տաղյի կամուրջ 688
Ագադավադաղ 690
Ադուշ 690
Ալազա (գետակ) 690
Ախալդա (գետակ) 690
Ականց (նավահանգիստ) 690
Այգունտեր 690
Այդաղ 690
Բալուի դաշտ 690
Բաղչաջուղ (գետակ) 690
Բայմակ 690
Բարակաձոր (ձմեռանոց) 690
Բարքլու 690
Բացբերան 690
Բեկանդաղ 690
Բեստ (լեռ) 690
Բերդաձոր (ձոր) 690
Բոյանսուլի 690
Բուղդա (լեռ) 690
Բրեմասյան 690
Դիադինի լեռնանցք 690
Զարդագոմ (գետակ) 690
Զարս (հանքային աղբյուր) 690
Էլինջե (լեռ) 690
Էյրիչայիր (գետակ) 690
Աբդուլհիսար 692
Ահմադչայ 692
Աղբնին 692
Բադիրգես (գետ) 692
Բալբուղան (լեռ) 692
Բելեմեդիկ 692
Բոհտանի լեռներ 692
Բուլանգ (գետակ) 692
Բուղատենես 692
Դակայլ 692
Օշուտ (լեռ) 692
Աբդլմսեհ (բլուր) 694
Ալըշարդարասի 694
Ախթալա (սելավ) 694
Աղաղբյուր 694
Այիլյա 694
Անկուռնա 694
Աջասար 694
Ասման 694
Բաբաչայ (գետակ, Կուրի ավազան) 694
Բալախյալ 694
Բալըքլը 694
Բանաքյուրաք 694
Բաշիրաովա 694
Բեջիգին 694
Բերդ (բլուր) 694
Բիլիգան Ներքին 694
Գայլ (գետ, Տիգրիսի ավազան) 694
Գառնակերի ջուր 694
Գյոլլար (լճակ) 694
Դաիրբաշ 694
Դերեի Շիրին 694
Եղիգի (լճակ) 694
Թաթար Տերե 694
Թամիրովա 694
Աիկանանի 696
Աղբուլաղ (ձմեռանոց) 696
Աղբուռուն (լեռ) 696
Այղրգյոլ (լճակ, Երզնկա) 696
Աշոցքի լեռնաշղթա 696
Արուճ (գետ) 696
Բարիթ Խևի 696
Բելեքի 696
Բիտ Դաիուկկի 696
Բոլորմորի 696
Բույրուխենչի 696
Գինիշիկաձոր 696
Գյուլիստանլու 696
Գոցախոռ (գետակ) 696
Գուռմա 696
Դամիրբուլաղ (լեռ) 696
Ելյաթանդաղ 696
Օմարզադե 696
Աղբուլաղ (ավերակ իջևանատուն) 698
Ասմաբեոն 698
Բաղբար 698
Գագվա (գետ) 698
Գազար (գետակ) 698
Գարա Գափու (լեռնանցք, Ամանոսի լեռնաշղթա) 698
Գերմիլուչայ 698
Գըշլա Թազա Դարասի 698
Գյոքսու (Դերջանի վտակ) 698
Էնդիլ 698
Թագավորաց 698
Օբվանք (գետակ) 698
Աբեղենք լեռնաշղթա 700
Աբեռնեսի դուռ 700
Ախվախ 700
Այազ (գետակ) 700
Այրիջա Արևմտյան 700
Աջդանական 700
Առաջաձորի լեռներ 700
Ավլիա 700
Բալովիտ (գետակ) 700
Բալուքար 700
Բակո (գետակ) 700
Բաղրասխան 700
Բեյուկ Դուզ 700
Գաբրնցու Կաժ 700
Գառնհովիտ (հեղեղատ) 700
Գինեկ 700
Գիշենուտ (լեռ) 700
Գյոմուր (հանքային աղբյուր) 700
Գոմեր Ներքին (ձմեռանոց, Գեղարքունիքի մարզ) 700
Դիբեկ 700
Զամուրլիդերե 700
Ադրակք 702
Ալագեն 702
Ալայան (լեռ) 702
Ակքար 702
Աղինի սար 702
Աղփունղար (լեռնանցք) 702
Բար (լեռ) 702
Գեյջաբելի լեռնանցք 702
Գըլալի 702
Գյուզել Բաբա Դաղ 702
Գողինձոր 702
Գոպալ (կիրճ) 702
Դիդիսաթափա 702
Եղիակ 702
Էնգաուտ (գետ) 702
Թամասլու 702
Մենևշեսու 702
Աբաշի 704
Ագաթի 704
Ագար Յարունսու 704
Աիպավլոս 704
Ալմալիսու 704
Բառա գետ 704
Բարձր Գուրգեն 704
Բեխի մելիքություն 704
Բեյջուր (առվակ) 704
Գեղհովիտ (գետակ) 704
Գզիրայի հյուքյումեթություն 704
Գյոզ Դուլջեկ 704
Գյունեյ (լեռ, Սարիղամիշ քաղաք) 704
Դիխթափա 704
Դստախոտիկ 704
Թալինկայա 704
Թանըշմա 704
Օխվամ 704
Աբսի 706
Ագմեզրե 706
Ալագյազ (լեռ, Ծաղկանց լեռներ) 706
Ահմեդչայ 706
Աղդաշ (լեռ, Կոտուր գետ) 706
Աղջարի ջուր 706
Աղփունարի լեռնաշղթա 706
Ամարաս (գետակ) 706
Ամրաբերդ 706
Այտուց (վայր) 706
Այրի (գետակ, Արաքսի վտակ) 706
Այրիջայի լեռներ 706
Աշմուշեն (գետ) 706
Ավրակ 706
Արխաշան (լեռ) 706
Արկու գետ (գետակ) 706
Բաշ Ղռան 706
Բաշկաիրտ (գետակ) 706
Բեյուք Յալ 706
Բուղանար 706
Գանտլի Զեռան 706
Գոչան (ջրվեժ) 706
Էրջին 706
Ֆարսանգի լեռնանցք 706
Ալասիա 708
Աղավնու բերդ 708
Արևաբուլ (լեռնագագաթ) 708
Բալաս (լճակ) 708
Բեզիրգան (գետակ) 708
Բելիանով 708
Բոլբուլաղ (գետակ) 708
Գյոքսու (Եփրատի վտակ) 708
Գոհանամ (լեռ, Հայկական Պար) 708
Դերեի Դարագուզ 708
Դիկման 708
Թալա (գետակ) 708
Օլթիի լեռնաշղթա 708
Աղբուլաղ (լեռ, Հայկական Պար) 710
Աղկիջուր 710
Աղջաղալա (ձմեռանոց) 710
Աղսու (գետակ, Գարգառի վտակ) 710
Անեձոր (գետակ) 710
Արուձուտդերե 710
Բադիշա 710
Բարխալ (գետակ) 710
Բերդաթալա 710
Բիշբիզիդա 710
Գյոզալդաղ (լեռ) 710
Զիրմա (գետ) 710
Էրկիզան 710
Թահմազ (լեռ) 710
Թլակա ջուր 710
Քյաբիրլի 710
Ֆարմաշ 710
Աբեդ 712
Ալանգյազ (գետակ) 712
Ալթունսու 712
Աղգյոլ (Արգվինի շրջան) 712
Աղխասար 712
Ամմաշ (լեռնանցք) 712
Այառլի 712
Այգու հող 712
Բադամլու (գետակ) 712
Գերջանիս գետ 712
Գյուլլի Գյադուկ 712
Գյունեյ (լեռ, Կարսի սարահարթ) 712
Գուռնովիտ 712
Դերբենդ (կիրճ) 712
Դիադինի դաշտ 712
Երկարուկ 712
Թաթմաձոր (գետակ) 712
Կոշքար (լեռ) 712
Ագխովար 714
Ալագյոզ (երկաթուղային կայարան) 714
Ախալցխա (աթաբեկություն) 714
Ավարես (գետ) 714
Արբաշ (գետակ) 714
Բարատ 714
Բեկշիջիկ 714
Գարվո գետ 714
Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Վարդենիսի լեռնաշղթա) 714
Դետ (լեռ) 714
Դերվիշլի (գետակ) 714
Դումանլը 714
Զեկի 714
Էշկիձոր (գետակ) 714
Թամաշալըխ (գետակ) 714
Թերճիլ (լեռ) 714
Ֆիոլետովոյի աղբյուրներ 714
Աինդաղ 716
Ակուշկայա 716
Աղոթիքի աղբյուր 716
Ասնի (վայր) 716
Աստվածածին (գետակ) 716
Բալտաջի 716
Բոթլը Դաղ 716
Գետափի սելավ 716
Գյոլա Դեյրան 716
Դելիքթաշ (լեռնաբազուկ) 716
Եզնանիստ (լեռ) 716
Զերդիկ 716
Թկդաղ 716
Ադիրմուսունի լեռնաշղթա 718
Ախար (հնագույն երկրամաս) 718
Ակսիբարա (գետակ) 718
Ակրիաս (գետակ) 718
Աղվերան (լեռնանցք) 718
Արնքատեր 718
Բաղանռոտ (գետ) 718
Բառաջուլդաղ 718
Բեգլաքար 718
Գարանամետ 718
Գյավուրդաղ (աղբյուր) 718
Գյոկդաղ (լեռ, Գանձակ քաղաք) 718
Գյուլեք Մաղարա 718
Գորադարա 718
Գրիգոր Նարեկացու քարայր 718
Դալիթափա 718
Զեյթունի լեռնաշղթա 718
Զևու գետ 718
Թավնիկ Քյորփի 718
Օշական (դաշտ) 718
Ավանաքերծ 720
Բեթիաս (լեռ) 720
Բոժանա աղբյուրներ 720
Գանձակի գետ (գետակ) 720
Գիրլիպոլ 720
Գոդորեբի 720
Գևաբախան 720
Դեգիրմեն Բողազ 720
Դրոֆա 720
Ելլիթեփե 720
Երկարթ Փըշփուշ 720
Զաղարան 720
Թեժչար 720
Աբրանիա (երկրամաս) 722
Ալամուն (երկիր) 722
Անկյուսներ 722
Ասլան (լեռ) 722
Արենջդերեսի 722
Բալուկլի 722
Բուղուր 722
Գաուդան 722
Դյուրին (լեռ) 722
Էսենդարա 722
Թեշատբեր 722
Աբելլիթափա 724
Աբեղներ 724
Ազորդեն 724
Աիփաչա 724
Աղդաշ (լեռնագագաթ, Սյունիքի լեռնաշղթա) 724
Ամպարչայ 724
Այրիսար (լեռնագագաթ) 724
Արկազանի գետ 724
Բոլորապահակ (բերդ) 724
Գիշենուտ (գետակ) 724
Գոյլահիսար 724
Դարապիներու Ներքին 724
Դեղկանց ջուր 724
Դորթկադե 724
Թթուջուր (գետակ) 724
Ալանբոթ 726
Աղիտգոմ (առվակ) 726
Ապշոտի ձոր 726
Արտվանիսսու 726
Բազիրխանա 726
Բախսի (գետակ) 726
Բերետոժիկ 726
Բուրջի 726
Գաբրնցու (լեռնահատված) 726
Գասըմ Թըչ 726
Գարմիջ (գետ) 726
Գարնան Քառնակ 726
Գեղերվան (գետակ) 726
Գլուրդաղ 726
Դիտակի հնավայր 726
Դուջիկ Բաբադաղ 726
Դսիրմեն 726
Զերակլու Գյադուկ 726
Թիքմա (լեռ) 726
Օշարա 726
Ազատ (Արածանիի ավազան) 728
Ազբուշ 728
Աղբուլաղ (լեռնանցք, Ղարադաղի լեռնահամակարգ) 728
Բովուրխան (լեռ) 728
Բորոլան Մեծ 728
Բորչալա (գետ) 728
Բութ (լեռ) 728
Գարանլըկ 728
Գուռնիճ (գետակ) 728
Դարագյոզ 728
Երնջակ (ժայռ) 728
Թեժ (գետ) 728
Թնըպի 728
Օխտաշ 728
Աբդուռահման (հովիտ) 730
Ագռավուց բույն 730
Ադամդաղի լեռնաշղթա 730
Ադլջևազ (գետակ) 730
Ալամբարի (տաճար) 730
Աղավանք 730
Աղնեկթափա 730
Աղչալա (լճակ) 730
Ամենափրկիչ (գետակ) 730
Աջիչայ (գետակ, Սև ծովի ավազան) 730
Արորդերե 730
Բալակուրակ 730
Բաքիլ 730
Բուսնիկ 730
Գաթըխդաղ 730
Գյումուշխանեի լեռնաշղթա 730
Գուլիխանա 730
Զեյնալի Քերխանե 730
Էգերյուրդ 730
Թամրուտ (գետ) 730
Թանդուրակ (լեռնաբազուկ) 730
Թափադիբի (լեռ) 730
Օկերի 730
Աիրալակսա 732
Ակդաղ (լեռ) 732
Աղունդիր (գետ) 732
Աշնավար 732
Ասպական 732
Ավզաղբյուր (գետակ) 732
Արծափաքար 732
Արփայի գոգհովիտ 732
Բեկդաղ 732
Գելիվերա Դարա 732
Գինեկսու 732
Գյունեյ Բաշի (լեռ, Արսիան) 732
Թաղավարդ (գետ) 732
Ագջեպել 734
Ալամլու 734
Աղդաշ (լեռնաբլուր) 734
Արտանիշ (հրվանդան) 734
Գյոկդաղ (լեռ, Կարսի սարահարթի արևմտյան շրջան) 734
Դիցանձ (առվակ) 734
Դոստդարա 734
Ելք (լեռ) 734
Թիլլի 734
Օղալար 734
Աբաս Բիչանակ 736
Ագյարլի 736
Ալմալիդաղ 736
Ակբունղար (գետակ) 736
Աղդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 736
Բայամ (գետակ) 736
Բաշխան (ճանապարհային կայան) 736
Բոյուքթափա 736
Գյուլխասի սար 736
Գոմ (գետակ) 736
Դուաբի լեռներ 736
Եգե (ճանապարհային կայան) 736
Եդդի Կարդաշ (լեռ) 736
Ախնաձոր (գետ) 738
Ակբա 738
Ակդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 738
Աղալուքար (Սյունյաց լեռնահամակարգ) 738
Աղբուլաղի լեռնաշղթա 738
Ամըդըղդաղ 738
Աշիմուն 738
Արշարունյաց դաշտ 738
Արջիձոր 738
Բիրզաքար 738
Գայա Պաշ 738
Գյուլի Բաղդատ 738
Գյունգյորմազ (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 738
Գուրգում (հնագույն երկիր) 738
Եղերովի լեռնանցք 738
Երիվարաց դաշտ 738
Զաղիգլուխ 738
Զվարե (գետակ) 738
Օրագ 738
Ֆընդըջաք (գետ) 738
Ագռոնալ 740
Աթուլ 740
Ալադաղ (լեռ) 740
Ալաղայա 740
Ալլադարա 740
Աղադեդե 740
Ամառնատակ 740
Ամուտեղ (ամրոց) 740
Բարվար (լեռ) 740
Բել սար 740
Բելիք Արթնիթեփե 740
Բլուլիկ 740
Գալեսու 740
Գայլեդրունք 740
Գետափ (գետ) 740
Դադա Մարգի 740
Զամա (ճանապարհային կայան) 740
Թախթ (գետ) 740
Ազնաբերդ (գետակ) 742
Ականց (դաշտ) 742
Աղջրի լեռնաշղթա 742
Բագինա (գետակ) 742
Բասդաղ 742
Բեկշայա 742
Գառմազիյալ 742
Գավառագետի դաշտ 742
Գյավուրկալասի (լեռ, Զանգեզուրի լեռներ) 742
Գյորգին 742
Գոհանամ (լեռ, Պոնտոս) 742
Դալլար (գետակ) 742
Դիադինդաղ 742
Դիավուր Յազընըչայ 742
Դոստադարա 742
Զիարեթ (գետակ, Բարդուզի վտակ) 742
Թարս (գետ) 742
Օմար (լեռ) 742
Ֆոնուտ 742
Ալագյոզ (լճակ) 744
Աղաթափա (լեռնագագաթ) 744
Աղբյուրն Գաստոնի 744
Արաֆեկ 744
Բաթլմա 744
Բարադոտիկ 744
Գազան Գայա 744
Գելաչինչի 744
Գյոգթափա (հողաբլուր) 744
Դատվիս Թավի 744
Դիտակ (լեռ) 744
Եղինջ (լեռ) 744
Էլար Օյուղի (լեռ) 744
Էրզրուկ (գետ) 744
Թեթրոբա Ճոբարեթ 744
Օղբին 744
Աթյոլի 746
Ալազա (լեռ) 746
Բեդմանլու 746
Բովերի Ղաշ 746
Գյոզալդարա (գետակ, Կուրի ավազան) 746
Գուբ 746
Դալմոնչայ 746
Դելիբեքիր 746
Դիբաքլի 746
Թախթմացրա (գետ) 746
Օթլուկ 746
Օրթաբուռուն 746
Ակդենիզ 748
Աղասար (լեռ) 748
Այլի (վանք) 748
Այրայգալիդաղ 748
Աշարգան 748
Արարտու 748
Բաբաչայ (գետակ, Միջերկրական ծովի ավազան) 748
Բադնոց (լեռ) 748
Բերդավանք (գետակ) 748
Գառնակեր (լեռ) 748
Գենջ (լեռ) 748
Գյահիլբեթ Դաշ 748
Գյոգարչին (լեռ, Իրան) 748
Գոլոյ Բուջաղ 748
Դալմա (լեռնաճյուղ) 748
Դահնա (սարավանդ) 748
Եղկընուտա առու 748
Զիարեգ 748
Աղբենտ 750
Արզանդաղ 750
Արմեզերգյադուկ 750
Բերջև (գետակ) 750
Բեքասե 750
Գյունբախուր (գետ) 750
Դաշքենդ Յալ 750
Զարբխանեի ձոր 750
Էնդուր 750
Խարզան (գետ) 750
Օլուքլու 750
Օձիկոնդ 750
Ալամաթ 752
Ալթափան 752
Ալլահվերդի (լեռնագագաթ) 752
Ախալիշենդաղ 752
Աղթուշ 752
Աղմեզեր (լեռ, Կաղզվան) 752
Այչինգիլ 752
Անզով (գետ) 752
Բաժեր 752
Բերեդի (լեռնագագաթ) 752
Գյուլլիջա (գետակ) 752
Գողաձոր (ձորակ) 752
Դադիան 752
Դալիլար (լեռնագագաթ) 752
Դոդանի հարթություն 752
Դուզալ (գետակ) 752
Զինզալ 752
Էգյարլի 752
Էնդերաբ 752
Էրմես 752
Աբդլմսեհ (լեռ) 754
Ակփունար (գետակ) 754
Աղչայ (գետակ) 754
Աղրիբուջաղ 754
Առինջ (գետակ) 754
Ավղակլար Թեփե 754
Արջասար (լեռ) 754
Գյորդու Բաբա 754
Գյոքդաղ (լեռ) 754
Դումիչայ 754
Երսանդաղ 754
Զեյվե (գետակ) 754
Թագավորի լեռնաշղթա 754
Ախսալ 756
Աղդևե 756
Ամբարլու (գետակ) 756
Այրի (լեռնագագաթ) 756
Արեշենկա 756
Արնաքար 756
Բաշարեթ 756
Բուղաթափա (լեռնագագաթ, Բալուի լեռնաշղթա) 756
Գյումուշդաղի լեռնաշղթա 756
Գյունաշ Թափա 756
Դաշտակի ջուր 756
Դասան (գետակ) 756
Զիարաթ (լեռնանցք) 756
Օղլանգյոզ 756
Ալար (գետ) 758
Ալարիկ (գետ) 758
Ալբայա 758
Ակսու (գետ, Կիլիկիա) 758
Աղյուրդ 758
Աղսունդարասի 758
Այրիչայ (գետակ, Արաքսի ավազան) 758
Բադամլի (գետակ) 758
Բերեքեթլի Մադեն 758
Բուսու Թափա 758
Գեղիկ Քյոփրուսու 758
Դավաչխուր 758
Դուռնագյոլ (լճակ, Կաղզվան գյուղաքաղաք) 758
Էլդի 758
Օշական (լեռ) 758
Ալագյազ (լեռնագագաթ, Արսիան-Սողանլուխ լեռնահամակարգ) 760
Ալլահգյադուկ (լեռնանցք) 760
Աղմեզար (լեռնանցք) 760
Աղջաղալա (հարթություն) 760
Աղվըկաձոր 760
Անցմնցուկ (գետակ) 760
Բալագեյլախ 760
Բարդոժ 760
Բենա Դաղի 760
Բերենդուսչայ 760
Գերան (երկաթուղային կայարան) 760
Գյոկդաղ Փոքր 760
Դագուա (լեռ) 760
Դիվանդաղ 760
Երանաող 760
Ընկուզյաց գետ 760
Օրել 760
Ադ Մերկուրիում 762
Աղասոֆի 762
Աղմեշտի 762
Անզես 762
Աքչեդենիզ 762
Բոյուքդերե (գետակ) 762
Գյավակ (լեռնագագաթ, Գիլանչայ գետ) 762
Գրեչիշնայա 762
Դավաբոյնի 762
Դարադիզ (գետ) 762
Դերջիլ 762
Սելիմի սար 762
Ֆալիկայա 762
Աբանդ 764
Ադլջավազ (քրդական ձորապետություն) 764
Ալիբալըկ (լեռ) 764
Ահեր (լեռնաճյուղ) 764
Արիմ 764
Արղանա (լեռ) 764
Բերթաղ (լեռնագագաթ) 764
Գաշին Բաշի 764
Գարասար 764
Գյուլեք Թեփե 764
Գյոքսու (Ջահանի վտակ) 764
Գոչգեխ 764
Դամբուլդաղ 764
Դեմիրկափի 764
Երերունա լեռ 764
Զենջիրլի 764
Էգրիսո ջուր 764
Թալուստա 764
Թանպատ 764
Թիքմա (լեռ, Բյուրակն) 764
Ամբարնի 766
Աշմեշենբաշի 766
Բաղնիքի լեռնաշղթա 766
Բարիձոր (գետակ) 766
Բունար Բաշի 766
Գերմուջեքի լեռնաշղթա 766
Գյոկդաղ (լեռ, Անտիպոնտոս) 766
Գրդի Խղեր 766
Դաշտաքար (լեռ) 766
Դասըիթ Գյոլ 766
Դիգրյա 766
Դյուլդյուլ Մեծ 766
Դուշմանաձոր 766
Էնդիձոր 766
Օջախփիր 766
Ֆենք (գետ) 766
Աջիչայ (գետակ, Արաքսի ավազան) 768
Արգյունաշ 768
Արեգին (գետակ) 768
Արջուտ (սելավ) 768
Արքայության աղբյուր 768
Բանակ (գետակ) 768
Բորլուկ 768
Գարըքերփի 768
Գեմ Մալիք 768
Դալլար (երկաթուղային կայարան) 768
Դարաշամբդաղ 768
Դերեքեշ Կալյան 768
Թաշբաշ 768
Օլաուլար 768
Ագյորգան 770
Աղսու (գետակ, Արաքսի ավազան) 770
Արուտ 770
Բադարա (լեռ) 770
Բալ (լեռ) 770
Բուղդաթափա (լեռ, Կոտուր-Զագրոշյան լեռնահամակարգ) 770
Գերան Կալասի 770
Գիրաչ 770
Գյուլթափա (ձմեռանոց) 770
Գորգան (լեռ) 770
Դերսիմ Բողազի 770
Եղուն Յաղլըշ 770
Թելերմեն (բլուր) 770
Օթղա 770
Ազվինու 772
Աղթափա (լեռնաբլուր) 772
Այծաբերդ 772
Արևոտձոր 772
Բարդլան 772
Բիլլելի Բելի 772
Բուռնազ Քյոփրուսու 772
Գանդիլի Զեռան 772
Գյուլլիդուզի դաշտ 772
Դամլիկ 772
Զինակեր (գետ) 772
Անբար (վայր) 774
Բեզաքլու (լեռնագագաթ) 774
Գարապայի աղբյուր 774
Գյոքսու (Սարոսի ավազան) 774
Դելիբաբա (գետակ) 774
Դիքգյունեյ 774
Էլջվազ 774
Թերսական (կիրճ) 774
Ագուլիսի լեռներ 776
Ագրակ (լեռ) 776
Աղդաղ (գետ) 776
Աղդաղի լեռնաշղթա (Բյուրակն) 776
Ապուչեխ (լեռ) 776
Բիտի (գետակ) 776
Բոլորանց 776
Դավուդան Սու 776
Դիք Ջինիլիքյանդ 776
Էրղնութ Էոզի 776
Թաղնա 776
Թաշնորգեղ (գետակ) 776
Թել Սենկել 776
Օձունի սարավանդ 776
Աեկնաուր 778
Աղդաղ (լեռնանցք) 778
Աղչայ (Զանգիմարի վտակ) 778
Այրիչայ (գետ, Արաքսի լեռնահամակարգ) 778
Այրումչա 778
Անգեղասար 778
Ավբերուտ 778
Բաշլիկդերե 778
Բլավ Կալեսի 778
Բոլբոլա 778
Գելյարդի Դաշ 778
Գյումրի (լեռ) 778
Դերբենդ Էլ Մարի 778
Դյուլդյուլդաղ 778
Թերջիկ 778
Օգնուտի գետակ 778
Աղսու (գետակ, Որոտանի վտակ) 780
Անհմեդաղլի-յուրդ 780
Արծվիկ (վայր) 780
Արտավոր 780
Բալըխլի (գետակ) 780
Բերթաղ (լեռ) 780
Բերիգեղ 780
Բողազ (գետակ) 780
Բևեռաթափ Վերին 780
Գառնո լեռ (լեռներ) 780
Գռիձորի աղբյուրներ 780
Դերիկ (լեռ) 780
Ելմադաղ 780
Ֆեյսոն (վայր) 780
Ֆռնուս (գետակ) 780
Աբուլբուհարա 782
Ալլաօլար 782
Աղաջբաշի (լեռ) 782
Գասոնաուչոլախ 782
Գյուլթեփե (լեռ) 782
Դաշքենիջուր 782
Դեյրիկ 782
Դերեբանեղա 782
Դուլդուլդաղ Փոքր 782
Զեռնաբադսու 782
Աբիլիանի 784
Ադամնաակն 784
Ախտա (Հայկական Պար) 784
Բայդուզ 784
Բոյուք Գյունեյ (լեռ) 784
Գաշկլի Դաղ 784
Գառնու կամուրջ 784
Գաստոնի աղբյուր 784
Գինի (գետ) 784
Գորգոս 784
Դաշլուջան (լեռ) 784
Դերեի Կուզին 784
Ելլիջա 784
Զիյարեթ (լեռ) 784
Թանվերլի 784
Ֆունդուխլի (գետ) 784
Ալթուն Գաշըգ 786
Ալվառինջ (հովիտ) 786
Աղբակ (սարահարթ) 786
Աղդաշ (գետակ) 786
Արջաձոր (ձոր, Արոս) 786
Արփալըկ 786
Աքթահ 786
Բերենիկե (ծոց) 786
Բյուքյադաշ 786
Գառնի (դաշտ) 786
Դարյունից Ջերմուկ 786
Ելփին (լեռ) 786
Օվախ 786
Աիսումա 788
Ալափունար (գետակ) 788
Աջաղա Բաթանը 788
Արեգի ձոր 788
Բալըգգյոլ 788
Գամեշի Չալ 788
Գելիդու 788
Գենջ (գետակ) 788
Դոշանթեփե 788
Դումանդաղ (լեռնագագաթ) 788
Ելլի 788
Զղանա 788
Էնդերեսովա 788
Թալիսովան 788
Ֆորեշատ 788
Ալալեյս 790
Ալյաքչի (գետակ) 790
Այղրգյոլ (լճակ, Կարս) 790
Այրիչար 790
Ավդութափա 790
Բալլուջա (գետակ) 790
Բելայա Գլինա 790
Բուլանըղ (գետակ, Արաքսի ավազան) 790
Բուլանըղի հյուքյումեթություն 790
Գոմերի ձոր 790
Դագալասուս 790
Դաղդաղն 790
Դարբողազ (լեռ) 790
Դոստաշա Յայլա 790
Դուխանա 790
Թալհալին Կայասը 790
Օտրոշան 790
Ականյաց լեռնաշղթա 792
Այգորդ 792
Ավեմասի (գետակ) 792
Արախ (գետակ) 792
Բալետ (լեռ) 792
Բոգաշ 792
Գառնըյարըխ (լեռնագագաթ) 792
Գիլասանոցի ձոր 792
Գյավուրդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 792
Գյոլե (լեռ) 792
Դուռնագյոլ (լճակ, Բերդիկ գյուղ) 792
Դևրիշլի 792
Զովունի (ժամանակավոր ջրհոսք) 792
Ընկուզեք (գետ) 792
Օղլան Դալա 792
Ալարոդների երկիր 794
Աղդաղ (Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 794
Անթաղ (լեռ) 794
Անտոլպ 794
Բադաքյանդ 794
Գելիջա (լեռնագագաթ, 2396 մ) 794
Գետիկվանք (գետակ) 794
Գյոգարչին (լեռ, Վիրահայոց լեռներ) 794
Գյոդակբուռուն 794
Դոշա 794
Ագագա 796
Ադիլջևազ (գետակ) 796
Ախզա (գետակ) 796
Ամուր Ալադաղ 796
Ապուլում (ճանապարհային կայան) 796
Բարդեգոտիկ 796
Բերդի գլուխ (հնավայր) 796
Բիլոտ Դաղի 796
Գեչուտ Դաշ 796
Գեքլու 796
Գյոգթափա (լեռ, Թուրքիա) 796
Գյուռլեիկ 796
Դաշքյորփի (գետակ) 796
Դարա Աբդամաղա 796
Դորա 796
Օլուխլի (գետ) 796
Ադդուրի 798
Ադլջավազ (հարթավայր) 798
Ալթունդաղ (լեռնաբազուկ) 798
Ակարակ 798
Աղբաբա (լեռ, Կարգաբազար) 798
Աղդաշ (լեռնագագաթ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 798
Ամեռնափոր 798
Այրիկդաղի 798
Աքշեհիր 798
Բեզոբչի Դաղ 798
Բերիավատ (գետակ) 798
Գելառաշ (լեռնաբազուկ) 798
Դելեքլիթաշ 798
Դիալա (գետ) 798
Եր 798
Էշաք Մեյդան 798
Միսմիլ 798
Աղթափա (լեռնագագաթ, Ելիզավետպոլի գավառ) 800
Ասնի (գետակ) 800
Բերեդիշկ խոտան 800
Գառնակ (գետակ) 800
Գյարմաշով 800
Գոմու ջուր (հանքային աղբյուրներ) 800
Դեդե 800
Դեյրիմեսիհ 800
Աբուլբուհար (լեռնանցք) 802
Ակբուլաղ 802
Աղբերականաց 802
Աղվեսաշինու ամրոց 802
Առաջնորդ-ձոր 802
Արավետ (գետ) 802
Բաբուսար 802
Դեմիրդաղ (լեռնաճյուղ) 802
Էիլենջե 802
Էլ Խոջա (գետ) 802
Անասնաթաղ (բլուր) 804
Արծաթահանք (հանքավայր) 804
Արփագյադուկ 804
Ափիշքար 804
Գեժելար 804
Գիլուտ 804
Գյոլե Մասիա 804
Դալից Վար Յաթաղ 804
Դարադուզի գետ 804
Դիխդաշ 804
Դումբուլլի 804
Զիարեթ (լեռ, Պոնտոս) 804
Կանգվար (ամրոց) 804
Փագիք (գետակ) 804
Ալյանդռուդ 806
Արփայի կամուրջ 806
Գռլավուկ 806
Դալիկդաղ 806
Դարի գլուխ 806
Դուլուս Արաթունի 806
Զարիշատի դաշտ 806
Թելլու 806
Թերճիլ (գետակ) 806
Ակունք (Արաքսի ավազան) 808
Աղավնաձորի սարավանդ 808
Այսասի (գետակ) 808
Արծկե (գետակ) 808
Բախչաջուղ (լեռ) 808
Բանա-Փանասկերտի գետ 808
Բարզուկ 808
Բուլաղլար (աղբյուրներ) 808
Գադակվետիլի 808
Գյավակ (լեռնագագաթ, Տիվի գյուղ) 808
Գյոքգուլի 808
Դումանդաղ (լեռնաշղթա) 808
Եդդիբուլաղ 808
Երկաթահանք (լեռ) 808
Էրմանից 808
Թիլդաղ 808
Աբուլբուհար (գետ) 810
Ալիշար (բլուր) 810
Ակին (լճակ) 810
Աղգյոլ (Վանա լճի ավազան) 810
Ամաղու (գետ) 810
Այլանլու (լեռնագագաթ) 810
Անահիտի աղբյուր 810
Բագաունա 810
Բալիկան 810
Բորչալուի հարթություն 810
Գայլակալի ջուր 810
Գեչիկ Գյադուկի Շոռ աղբյուր 810
Գութնիղշլաղ 810
Դաշբաշի (լեռնաշղթա) 810
Դոնուզ-Սեքի 810
Զամփ 810
Զիարեթ (լեռ, Արդվին) 810
Զիգանայի լեռնանցք 810
Զիվան (լեռ) 810
Էլեզուսա 810
Էլենջե 810
Թեյդաղ (լեռ) 810
Ազիզներ 812
Աղուընքար 812
Աղջուր (գետակ) 812
Այրուագրա 812
Արջաձոր (հեղեղատ) 812
Գյուրան Բաբա 812
Դաշքեսան (լեռնագագաթ) 812
Դերբենդ Էլ Ռում 812
Դիբուբեդաղ 812
Զանդուս (գետակ) 812
Էրիք 812
Աղմեչիդ (լեռնագագաթ) 814
Գեշման (գետակ) 814
Գյունեյ (լեռնաճյուղ) 814
Դառնդաշտ 814
Դեկատիթափա 814
Թալին (գետակ) 814
Ֆիրդիմ 814
Աբուլ (լիճ) 816
Ալաչալու (լեռնագագաթ) 816
Ախշարի դաշտ 816
Ակքյոփրու 816
Անկիալես 816
Արզանի դարպաս 816
Բուղդաթափա (լեռ, Սյունիքի բարձրավանդակ) 816
Գյունեյ Բաշի (լեռ, Անտիպոնտական լեռնահամակարգ) 816
Դալիսախանա 816
Դվին (բլուր) 816
Զաղիթափա 816
Զանգակ (լեռ, Կիլիկիա) 816
Ալլահաքբար (լեռնանցք) 818
Ամատ (բերդ) 818
Արթափա (լեռնաբլուր) 818
Բարնալիկ Թեփեսի 818
Բերկրի (լեռ) 818
Բուզլուխչայ 818
Բուզլուղ 818
Գյադա Մայմեխ 818
Գյոլլար (լեռ) 818
Դիքմեն 818
Զաբարի 818
Օբխան 818
Ալեքսան Դար 820
Ախա (գետակ) 820
Արծվուտ 820
Բեզմինդաղ 820
Բստաձոր Գիլանաձոր 820
Դարաթափա Մեծ 820
Դիբսիզ Գյոլ 820
Ելենսութափա 820
Զիարեթ (լեռ, Անտիպոնտոս) 820
Թակու 820
Օվա (գետ) 820
Աղմեզեր (լեռ, Անտիպոնտոս) 822
Բաշյուրդ (լեռնագագաթ) 822
Բուռնազ (գետակ) 822
Դարկոշ 822
Դերգյազին 822
Զանզադաղ 822
Էջմիածին (լեռ) 822
Ագիլկայա 824
Ալամ (լեռնագագաթ) 824
Աջիգին 824
Բեհլևան (գետ) 824
Բլուր (գետակ) 824
Գորգոր (գետ) 824
Դագիստի Դաղ 824
Դաշլը Թեփե 824
Դրունքի լեռնաշղթա 824
Էյնալթախտա 824
Ախո (գետակ) 826
Բալա (հնագույն քաղաք) 826
Բիզովչի Դարի 826
Բուզդաղ (լեռ, Պարսկահայաստան) 826
Գուլյաբ (լեռնագագաթ) 826
Ալագյազ (լեռ) 828
Ալդարա (գետակ) 828
Ախնջի 828
Աղդաշ (սահմանաքար) 828
Աճարիսծղալի 828
Բերդասար 828
Բովեր (լեռ) 828
Գյուլլիդուզ (լեռնագագաթ) 828
Գյունեյ (լեռնագագաթ) 828
Դուռնագյոլի լեռներ 828
Էշարաթ 828
Օլթու-բել 828
Աբուլ Փոքր 830
Ալոյի Մեշի ձոր 830
Արմաղանի լիճ 830
Բշերիկի դաշտ 830
Գեղարոտ (լեռնագագաթ) 830
Գերդադաղ 830
Եղիայի և Հովհաննու լճակ 830
Ագ Քյոփրի 832
Աղսորիկ (լեռ) 832
Անղու 832
Գյոզալդարա (լեռ, Գյոզալդարա վտակ) 832
Դաշտ (դաշտ) 832
Դեմիրդաղ (լեռնագագաթ, Պոնտական լեռներ) 832
Օտավգան 832
Ալվանիկալա (գետակ) 834
Աղդաշ (լեռ, Ղարաբաղի լեռնահամակարգ) 834
Այիչինգիլ (լեռնանցք) 834
Բարեհամ աղբյուր 834
Դարկոշի լեռներ 834
Դիքդաշ (լեռ, Ղարաբաղի լեռնահամակարգ) 834
Երիկուրղի 834
Էլթի 834
Օսկանց 834
Ակքիլիսե (գետակ) 836
Աղտաղտ (գետակ) 836
Ապուհայաթ 836
Արդոստ (գետ) 836
Արձան (լեռնագագաթ) 836
Բեխի գետակ 836
Գաղըքլը 836
Դալիքդաշ (լեռ, Գանձակի լեռներ) 836
Դեղառ 836
Աեք 838
Ալաթա (գետակ) 838
Աղբուլաղ (լեռ, Ղարաբաղի լեռնահամակարգ) 838
Բաղաղացվոց Կապան 838
Բանցրել 838
Գանձասար (գետակ) 838
Գերդանի Բաշի 838
Գերեզմանոց (գետակ) 838
Գոմեր (գետ) 838
Դուզդաղ 838
Զիարեթ (լեռ, Կիլիկիա) 838
Թաշլուգյունը 838
Բեկեր Քաշ 840
Բերզավան 840
Բողարսուկ 840
Գյուլյուդաղ 840
Դալիգդաշ (լեռնագագաթ) 840
Դերիկ (գետ) 840
Աղմոլլաչալ 842
Ամուլսարի սարավանդ 842
Արծվաքար (հրվանդան) 842
Բաշկիչեթ (սարահարթ) 842
Բաշյուրդ (լեռ, Հայկական Պար) 842
Բևեռաթափ 842
Գել Ղոշան 842
Գերեկ Դերեսի 842
Գյամբել 842
Դալուլուդաղ 842
Դրախտ (սարավանդ) 842
Թախչալա Կայա 842
Ալագյոլլար (լեռնագագաթ) 844
Այնալը Մաղարա 844
Անմտեղ (լեռնագագաթ) 844
Արդոստ (գետակ) 844
Արջուտի լեռնանցք 844
Բաջ Մադեն խան Դերվիշլի 844
Գյունեյ (լեռ, Կարս) 844
Դուկգյունեյ 844
Դրախտ (լեռ) 844
Գաբեկ 846
Դիադինի լեռնաշղթա 846
Դիմչայ 846
Դևեբոյնու (սարավանդ) 846
Ակներ (լեռ) 848
Աղդաշ (լեռ, Անտիպոնտոս) 848
Աղօղլան (գետ) 848
Բայբողան 848
Բուլանըղ (գետակ, Եփրատի ավազան) 848
Գեչի Գյունեյ 848
Գեր Օրինկ 848
Գյոզալդարա (լեռներ) 848
Գորան (գետ) 848
Դիդմահալ 848
Թախդազ Յուրդ 848
Աբասաբադ (Պարսկահայաստան) 850
Աբդալ Կայասի 850
Ակինեկդաղ 850
Արագլի (լեռնագագաթ) 850
Արճեշի հյուքյումեթություն 850
Բեյլանի գետ 850
Գյավալի 850
Դիան (ջրատար) 850
Զանգաղ 850
Ադիի 852
Բաղրսըխ (լեռնագագաթ) 852
Բիտ Կափսի 852
Գելիեգուզան (գետակ) 852
Գյոգչայ (գետակ) 852
Գյոկիրմակ 852
Դագիրմանդաղ (լեռ, Գանձակի լեռներ) 852
Դաիրմանչայ 852
Դահազիրդաղ 852
Զանքանակյան 852
Օյուղ 852
Օշնաղ (գետակ) 852
Աղնջաձոր (գետակ) 854
Աղուսարք 854
Գեղարքունի (ճանապարհային կայան) 854
Գյունգյորմազ (լեռ, Հայկական Պար) 854
Էնդրիս 854
Փոքր սար 854
Առանիս 856
Արումա 856
Բեդենյան լեռնաշղթա 856
Դանչիկդաղ 856
Դըդվանք 856
Զիարեթ (գետակ, Թորթումի վտակ) 856
Էստերան (լեռնաճյուղ) 856
Աղքյորփի (գետակ) 858
Արխավե (գետ) 858
Բոկուր Բաբա 858
Բորբորդ 858
Բուղաթափա (լեռ, Ալաջա) 858
Գայլ Հին 858
Դամբլա Կուրուն 858
Դից Մայրիի լեռներ 858
Զիարեթ (լեռ, Հայկական Պար) 858
Աղկայա (լեռ, Վայքի լեռնաշղթա) 860
Արգաստ 860
Արկագլուխ 860
Արջաձոր (վայր) 860
Բաբան (լեռնագագաթ) 860
Գյումրի (գետակ) 860
Գրեման 860
Դաշկայա 860
Դերջանի լեռնաշղթա 860
Դիքդաշ (լեռնագագաթ) 860
Թարս (լեռնագագաթ) 860
Ծովասարի լեռանշղթա 860
Ախայայլասի 862
Այրիդազիա 862
Աշանօղլի 862
Արևմտյան Աղուսար 862
Դահնա (լեռնանցք) 862
Օխար-Խիլար-Տարլասի 862
Ֆելեքե 862
Աղբյուրների ձոր 864
Բարոժի ձոր 864
Գալոյի ձոր 864
Գարահիսար (գետ) 864
Գելառաշ (ձոր) 864
Դարիդաղ (լեռ) 864
Դիվակուլ 864
Ամրոց (բլուր) 866
Անտրուն (գետ) 866
Արծաթաղբերք (աղբյուրներ) 866
Արջաձորի լեռներ 866
Բալըխլը (գետ) 866
Բարազան 866
Բարդուսչայ 866
Գեղվաձոր (ձորահովիտ) 866
Գրգուռի Թեփե 866
Դեմիրխան 866
Կոթերի կամուրջ 866
Բայբուրդ (գետ) 868
Գավդարա 868
Գարու լեռներ 868
Գերեզմանոց (հնավայր) 868
Դյաթիկթափա 868
Զաբախատուր 868
Ազիզլու (գետակ) 870
Ազնաուրի բերդ 870
Ալմշկա (գետակ) 870
Գյունգյորմազ (լեռ, Պոնտոս) 870
Դուլուքբաբա 870
Երանոսի սելավ 870
Զանգակ (լեռ, Մուշ) 870
Անարզաբա (լճակ) 872
Արասխ (գետ) 872
Արսիան 872
Բալըկլը (գետակ) 872
Բախչա (գետակ) 872
Գովաթա (գետ) 872
Դավրյա Կուկուլ 872
Դիտավոր 872
Օլադա 872
Ալբիստանի լեռնաշղթա 874
Անթիչայ 874
Ասլանափոսի 874
Բազմածախ 874
Բեյուքգյունեյ 874
Բլդան (հանքային աղբյուր) 874
Գլդոր Գլդորի 874
Դաշբուռուն (լեռ, Ախալքալաքի բարձրավանդակ) 874
Եղեգնուտ (լիճ) 874
Զարնի 874
Էպեմենտիկ 874
Ակնդաշտ (դաշտ) 876
Աղջա-ղուշ 876
Գյոկդաղ Մեծ 876
Դաջալաբաշի 876
Դոստալի Բեկ 876
Էնդիրիս 876
Ալավերդի (ժամանակավոր գետակ) 878
Ամյուկի և Վարագի Էմիրություն 878
Անդրտավրոս 878
Բարաքեթ 878
Բերեֆիկ 878
Գյունեյ (լեռ, Անտիպոնտոս) 878
Դավայաթաղ 878
Ակոռովանք 880
Բորջիմասուր (գետակ) 880
Գիլաշեն (գետակ) 880
Ճամբարակի լեռնանցք 880
Ազիզքենդ (գետակ) 882
Ախմաշտի 882
Ակդաղ (լեռ, Անտիպոնտոս) 882
Ավետյաց բլուր 882
Բոցիկ 882
Գևեզիդ 882
Օգենե 882
Աբբիսա 884
Աղբուլաղ (գետահովիտ) 884
Աղդաղ (Վայք) 884
Աղսու (գետակ, Արփայի վտակ) 884
Արփալը 884
Գյադուկ Բուռուն 884
Գյալինկայա (լեռ, Ծղուկ գյուղ) 884
Գյուլլուջա (լեռնանցք) 884
Գյոքչա 884
Դեմիրխանի կիրճ 884
Դիբուրիդաղի 884
Ախո (լեռ) 886
Աղամալ 886
Բերի Բերանան 886
Բուղաթափա (լեռ, Մեծրաց լեռներ) 886
Գերդի Երանան 886
Գերեք (լեռ) 886
Եղեգիսի ձոր 886
Երանոսի ջրանցք 886
Ընկուզուտ 886
Օմարի լեռնանցք 886
Դեղսիրտ 888
Եղեգի լիճ 888
Երեմես (գետակ) 888
Էնկեր Գյոլի 888
Սուրբ Զորավոր եկեղեցի (Ահավանք) 888
Ազորդ (գետակ) 890
Աղդաշ (լեռ, Կոտուր) 890
Անդրիունի իշխանություն 890
Զավակատուր 890
Զեյթունի ջուր 890
Օտաշա 890
Ֆընդըջաք (լեռ) 890
Աբասաձոր (ձորահովիտ) 892
Աբուխանմի եկեղեցի 892
Ակդաղ լեռնաշղթա 892
Անջուր կամուրջ 892
Բաղրսըխ (լեռ) 892
Բաշկալայի լեռնաշղթա 892
Գմբեթ (լեռնագագաթ, Գմբեթի լեռներ) 892
Դիշթաշդաղ 892
Դուզթափա 892
Զիարեթ (լեռ, 2440 մ) 892
Արիմոս 894
Բուրուլ 894
Թաշան (գետ) 894
Ադամաձոր 896
Ադենա 896
Աղջաղալա (բերդ, Վանի նահանգ) 896
Արջիսար (լեռնագագաթ) 896
Բերաջուկ (լեռ) 896
Գարգար (գետ) 896
Գյոկդաղ (լեռնագագաթ, Ախալքալաքի սարահարթ) 896
Թերխլի 896
Ագրակ (Արաքս) 898
Ալայան (գետ) 898
Աղդաղ (լեռնագագաթ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա) 898
Աղդավալար (լեռնաճյուղ) 898
Ամեդիկ 898
Աշուրդաի 898
Ասադ Կյաֆ 898
Բագառիճ (դաշտ) 898
Բոհա 898
Բուղաթափա (լեռ, Արսիան) 898
Ադ Ֆոնտեմ Ֆելիկեմ 900
Ամիրզան-կալայ 900
Գագարաչյադուշ 900
Գելեր 900
Դիդիվան 900
Դովրուզ 900
Խլաթաղի ջուր 900
Օսինովի լեռ 900
Աբուսարդաղ 902
Աղսու (գետ, Եշիլիրմաքի ավազան) 902
Գերնաուկ 902
Գյոլջիկ (լեռ) 902
Գյուլաբի (լեռ) 902
Դարինդերեսի 902
Երկաթապատ 902
Արբա (գետակ) 904
Գիլան (լեռ) 904
Գոզլու Դարա 904
Զվարի (գետ) 904
Որոտանի կիրճ 904
Ակդաղ (Վարդենիսի լեռնահամակարգ) 906
Այասերդաղ 906
Բաշգյոլ 906
Բլանով 906
Բողարսըխ 906
Զանսերիո 906
Շորբլուր 906
Բարմախլար 908
Բեգուրդաղ 908
Բերդաղ (հնավայր) 908
Զեյթունլուկ 908
Աղբունարի վանք 910
Աղդաղ (Ուրմիա լիճ) 910
Արևմտա-Պոնտական լեռնաշղթա 910
Գառնիձոր 910
Գյոզալդաղ (լեռնագագաթ) 910
Ախկոսի վանք 912
Արծվաշենի ջրամբար 912
Մելետ 912
Ալլաուրիա 914
Արատտա (գետ) 914
Արտանուջ (գետ) 914
Բաշ-Ագիլ 914
Բերդար 914
Բիրկալեն (գետնուղի) 914
Գյավուրդաղ (լեռ, Կարգաբազար) 914
Զիարեթ (լեռ, Արդահան) 914
Ազնվաց ձոր (դաշտ) 916
Գառնո լեռ (լեռ) 916
Թախտալի 916
Օխնակա ջուր 916
Օրդուկի (գետ) 916
Աբկես 918
Ամեր (ամրոց) 918
Բանջարոտ 918
Բարաձոր (գետակ) 918
Գամ-Գամ 918
Դալիդաղ (լեռ, Սյունիքի բարձրավանդակ) 918
Ալափարս (գետակ) 920
Ալլեբեն 920
Անկուվա քաղաք 920
Գյարաքչայ 920
Դաղդաղան (լեռնանցք) 920
Դեյունդաղի 920
Աբի-ի-Արզան 922
Այուչայ 922
Արսենյակ (լեռ) 922
Գյուլթափա (լեռնաբլուր) 922
Դաշլուջան (գետակ) 922
Դարբասի գետ 922
Երիշատ (գետակ) 922
Ազնաբերդ (լեռ) 924
Աղջաղալա (բերդ, Թորթոմի շրջան) 924
Բաղրսըխ (գետակ) 924
Բենկյանի կամուրջ 924
Գյուլաթաղ (գետակ) 924
Աղանձ (գետակ) 926
Անահտական լեռնաշղթա 926
Արայի քարավանատուն 926
Գյոդաքլու (գետ) 926
Թագավոր ջուր 926
Ղուկասյան Մեծ 926
Աղի (լեռնանցք) 928
Ամպ (գետակ) 928
Արթիգապատի դաշտ 928
Գառընկերտ (գետ) 928
Գեղամավանի սարավանդ 928
Ահայար 930
Աղբաբա լեռնաշղթա 930
Աղչայ (գետ, Կաղզվանի շրջան) 930
Բաշկալայի հարթավայր 930
Բելայա (գետակ) 930
Բոյուքդարա (գետ) 930
Դարբողազ (գետ) 930
Դելի Ջերմուկ 930
Դիքդաշ (լեռ, Ղոշղոթան գյուղ) 930
Ագուլիսի գավառակ 932
Գենդարա (գետակ) 932
Դաշքեսան (լեռ) 932
Դոշկայա 932
Ալիշար (լեռ) 934
Աղյաթաղ 934
Աղսորիկ (լեռնաբազուկ) 934
Բաքիրեյն 934
Դիբագլու 934
Ադանայի դաշտավայր 936
Արապար 936
Գյալինկայա (լեռ, Շիրակի մարզ) 936
Գյոզալդարայի լեռնանցք 936
Զիգոն Բասիլիկոն 936
Օմբար 938
Օյուկթաշ 938
Ալադաղ (գետակ) 940
Բերդուսչայ 940
Գայլեդրունք լեռնանցք 940
Աղբաբա (լեռ, Կարս) 942
Աղբաբա (Ղարաբաղի բարձրավանդակ) 942
Աղկայա (լեռ, Ղազախի շրջան) 942
Գյալինդաշի 942
Գյանջի Բութ 942
Դուռնագյոլ (լեռնագագաթ) 942
Աբդալ (լեռնագագաթ) 944
Ալամ (լեռ) 944
Ալթունդաղ (լեռնագագաթ) 944
Աղմաղարա 944
Բերդակ (բլուր) 944
Գյուլլիդուզ (գետակ) 944
Աղդավալար (լեռ) 946
Դեմուրդաղ 946
Զարդիդարա (գետակ) 946
Գյադիկդաղ 948
Դամղուլի Չալ 948
Դաշթափա (լեռնագագաթ) 948
Թոխլիղայա 948
Աքաղայու կատար 952
Գերա Ասխոբե 952
Գերեզմանք 952
Երուսաղեմա ձոր 952
Արավսյակ (գետակ) 954
Բանանց գետ 954
Դեսերմեն 954
Դերսի Ռեզեբվոն 954
Ընկուզեկ (լեռ) 954
Վեցկեսար 954
Փոքր Ադաթլու 954
Ախտա (Հրազդանի ավազան) 956
Բիրդաշու 956
Դաշբուլաղ (լեռնագագաթ) 956
Դուլ Կիլա 956
Եղնակի 956
Ալջաբոնջուխ 958
Գելիեսան 958
Ակնախառ (գետակ) 960
Աղբաբա (Իրանական սարահարթ) 960
Աղբուղա (գետակ) 960
Արճիս (գետակ) 960
Գյոքսու (Խնուսի վտակ) 960
Դեմիրդաղ (լեռ) 960
Երանոսի գետ 960
Գալանիմադերե 962
Գաչակայա (լեռ) 962
Դարաքենդ (ձոր) 962
Զիվին (լեռ) 962
Էրմենեկ (գետ) 962
Լեչեգսու 962
Ցամաքաբերդի թերակղզի 962
Ակաբիքար 964
Արջոառիճ 964
Ամրական 966
Բոյուքդուզ (լեռ) 966
Գելանթաշի լեռնաշղթա 966
Գոբդի 966
Դուռնաօվասի (հարթավայր) 966
Օբոլեթի վանք 966
Օրթագյոլ 966
Ականց ջուր 968
Ապարանջաններ (աղբյուր) 968
Բալուի լեռնաշղթա 968
Գենդարա (գետ) 968
Մարգավետի լեռնանցք 968
Ահմանգան (լեռնագագաթ) 970
Գեղարքունյաց շղթա 970
Գոմու ջուր (գետակ) 970
Բեթնաձոր 972
Օպիզի վանք 972
Արջի աղբյուր 974
Բարանդուզ 974
Բիլխար 974
Գյամրեզ (գետ) 974
Զետկանի ջուր 974
Աբուլմաամրանա 976
Աղբաբա (Սողանլուի լեռնահամակարգ) 976
Բոյդարա 976
Գեղարդ (գետակ) 976
Դիու 976
Մոսքիկյան լեռնաշղթա 976
Ահար (գետ) 978
Ավեխու ջուր 978
Անլոց վանք 980
Բերեքեթ 980
Գաչակայա (լեռնագագաթ) 980
Գյոզալդարա (լեռ, Վարդենիսի լեռներ) 980
Թեմբեքի լեռներ 980
Ազնավուրթեփե 982
Աղսու (գետակ, Ջհանի վտակ) 982
Բլուր (լեռ, Հայկական Պար) 982
Գարդման (գետ) 982
Գուլյաբ (գետ) 982
Ջագիր 982
Դուշմանա լեռներ 984
Օթլուկ Բելի 984
Ադալիա (ծոց) 986
Աղբուլաղի լեռնանցք 986
Արղանամադեն (հանքավայր) 986
Գազանա լեռնանցք 986
Գյալինկայա (լեռ, Սյունիզի մարզ) 986
Գյոգդարա (լեռնանցք) 986
Իբլա 986
Աղդաղ (լեռնագագաթ, Կոտուր գետ) 988
Բաբաջան (գետակ, Սևանա լճի ավազան) 988
Բաղլամա (լիճ) 988
Մեծ Ադաթլու 988
Գոչան (ձորակ) 992
Դալիգետ 992
Այրիսար (լեռ, Բազումի լեռնահամակարգ) 994
Գեղադիր (ժամանակավոր գետակ) 994
Գմբեթի լեռնաշղթա 994
Դալիչայ (գետակ) 994
Աբ (լեռ) 996
Ալպատակ 996
Եղնիկի աղբյուր 996
Զարդիդարա (լեռ) 996
Աղդաղ (լեռ, Արսիան) 998
Բիրակլեն 998
Բոլոմեր (գյուղախումբ) 998
Աղբերց վանք (Կիլիկյան Հայաստան) 1000
Օղրուջա (լեռնանցք) 1000
Արզան (գետ) 1002
Դիդուբե 1002
Աբիտիկնա 1004
Գյավուրգյոլ 1004
Գյոզալդարա (գետ) 1004
Դառն ջուր 1004
Էմիրխանի լեռնաշղթա 1004
Գայլ (գետ, Վանա լճի ավազան) 1006
Օջախսար 1006
Աղավնաձոր (քարավանատուն) 1008
Բամբակի լեռ 1008
Աղփունղար (գետ) 1010
Բասարգեչարի դաշտ 1010
Զիարեթ (լեռ, Կարս) 1010
Ագալ 1012
Ակնջի վանք 1012
Արզնու ջրանցք 1012
Արմավիրի բլուր 1012
Բառ (ձորահովիտ) 1012
Խոտ (լիճ) 1012
Բոյուքդարա (գետակ) 1014
Շալվա 1014
Օրդուբադի ձոր 1014
Ախթալա (երկաթուղային կայարան) 1016
Ավլաման 1016
Ավրին 1018
Դևեգեչիդի 1018
Ալվանիկալա (լեռ) 1020
Խուլփ (գետ) 1020
Ալլահգյադուկ (լեռ) 1022
Անահացի ջուր 1022
Բալըխլը (լեռնաշղթա) 1022
Աղդաբան Փոքր 1024
Առջնձոր 1024
Արճեշ (գետակ) 1024
Սիվրի գետ 1024
Ֆարգանի 1024
Ազզի 1026
Ափաքլու 1026
Բերդա (գետակ) 1026
Զակամ Վերին (գետահովիտ) 1026
Դաշբուռուն (լեռ, Հայկական Պար) 1028
Գենջ (հյուքյումեթություն) 1030
Դուռան (սարավանդ) 1030
Զիզիոլա 1030
Ագուլիս (գետահովիտ) 1032
Ականից գետակ 1032
Դաբանթափասի 1032
Ախտա (Արաքսի ավազան) 1036
Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Զանգեզուրի լեռնահամակարգ) 1036
Եղերով 1036
Թեյդաղի լեռնաշղթա 1036
Առիմակդիս 1038
Արդաշավա 1038
Թալիշ (գետ) 1038
Ալաջա (լեռ, Պոնտոս) 1040
Աղբաշգետ (գետ) 1040
Ամաղու ձորահովիտ 1040
Արազին (լեռ) 1040
Ճամբարակ (լեռնագագաթ) 1040
Աղսու (գետակ, Վեդիի վտակ) 1042
Արձանաձոր (ձոր) 1042
Օձաթաղ (լեռնագագաթ) 1042
Բայանդուր (գետակ) 1044
Բարձրաջուր 1044
Դրախտիկ (լեռ) 1044
Գեղարքունյաց սար 1046
Թղնուտ 1046
Մունջուղ 1046
Աբկավանք 1048
Դրունք Հայոց 1048
Առիմակդոս 1050
Դագիրմանդաղ (լեռ, Բուլդաղ լեռնաշղթա) 1050
Գելառաշ (գետ) 1052
Գյոլդաղի լեռնաշղթա (Անտիտավրոս) 1052
Աղդաղ (լեռնագագաթ, Այրիչայ գետ) 1054
Արճեշի դաշտ 1054
Գալեդաղի 1054
Գյավուրկալասի (լեռ, Գեղամա լեռնահամակարգ) 1054
Աղաջքիլիսայի լեռնաշղթա 1056
Ավլիար (լեռ) 1056
Զառիթափ (գետակ) 1056
Զեռնակի լեռնաշղթա 1056
Բարձան 1058
Բիչանակ (լեռ) 1058
Գետամ (գետակ) 1058
Բագրևանդ (գետ) 1060
Բուլամա լիճ 1060
Օսլան 1060
Ասեղասար 1062
Աղաքար (ձմեռանոց) 1064
Գավազան (լեռնագագաթ) 1064
Գյալ Ջարաջուր 1064
Գոհանամի լեռնաշղթա 1064
Աբաենի 1066
Ալաջայի լեռնաշղթա 1066
Ախպերներ 1066
Այրած 1066
Նորատուսի թերակղզի 1066
Աբուզեթ (բերդ) 1068
Անտեբա 1068
Աշոցքար 1068
Խոյի դաշտ 1068
Կաղզվանի գետ 1068
Օշորա (լեռ) 1068
Աղաջբաշիի լեռնաշղթա 1070
Գետաբեկ (գետակ) 1070
Աբասգյոլ (լճակ) 1072
Աղուտաբա 1072
Արշակ (լեռ) 1072
Գանձասար (լեռ, Մռավ լեռնահամակարգ) 1072
Գոշի ջուր 1074
Մեծամոր (բլուր) 1074
Պապաքար 1074
Ցողասար 1074
Բիխարդի 1078
Թառնիստ 1078
Թուխմանուկ լեռնանցք 1078
Մենձոր 1078
Ականիս (դաշտ) 1080
Դոմբաթ (գետահովիտ) 1080
Ալուկ (լեռ) 1082
Ակդաղ (լեռ, Պոնտոս) 1082
Առուն 1082
Բալուա լեռ 1082
Բզնունյաց լեռնաշղթա 1082
Զոր (լեռ) 1082
Թաղասերի անապատ 1082
Աղջա (լեռնագագաթ) 1084
Այծասար 1084
Բարկուշատի ձոր 1084
Ճավախոտ 1084
Ֆընդըք (ամրոց) 1084
Ադամխան (գետակ) 1086
Ալադաղի լեռնաշղթա 1086
Դարաբի գետ 1086
Դոստաֆուրչայ 1088
Բաթմանի կամուրջ 1090
Սուրբ Գևորգ եկեղեցի (Աբլբուհար) 1090
Ադաենի (քաղաք) 1094
Ամենասուրբ երրորդություն (վանք) 1094
Արջագլուխ (լեռնագագաթ) 1094
Մեղրիսար 1094
Սարիպապ 1094
Ալսար 1096
Էշակսրտի լեռնաշղթա 1098
Թոռաբլուր 1098
Առյուծասար 1100
Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Հերհեր գյուղ) 1100
Ակնդաշտ (գետակ) 1102
Բիչանակ (գետակ) 1104
Բոլոմորի (գետ) 1104
Կոշաքար 1104
Ապակեքար 1106
Դեմիթափա 1106
Զարասպ (լեռնագագաթ) 1106
Ջերմուկի բլուր 1106
Աղադավա (լեռ) 1108
Դագնևանա 1108
Մատներ (լեռնագագաթ) 1108
Աշնակ (լեռ) 1110
Կուրաղբյուր (լիճ) 1110
Ալհարակ (լեռ) 1112
Գարդմանի դաշտ 1114
Ակսու (գետ, Պամփյուլիա) 1118
Այծպտկունք (լեռ) 1118
Գուեյք 1118
Աբոքեթ 1120
Ամաղու (ձորահովիտ) 1120
Բագասուն 1120
Գայլաքար 1120
Ասկերդաղ 1122
Բիրկալեն (լեռնանցք) 1122
Բլուր (բլուր) 1122
Ելասար 1122
Զանգիգլուխ 1122
Ադամակերտի վանք 1124
Գոչգեղ 1124
Դիդ 1124
Ձիգկատար (լեռնագագաթ) 1124
Պռոշի կապ 1126
Գայլեձոր (ձորակ) 1128
Ամբերդ (լճակ) 1130
Գինո բլուր 1130
Գյոգչայ (գետ, Սևանա լճի ավազան) 1130
Բերդուս (սարահարթ) 1132
Բաղասական դաշտ 1134
Գամասար 1134
Եղջերք 1136
Ակնադաշտ 1138
Աղի (գետակ, Վանա լճի ավազան) 1138
Անձանձոր 1138
Աստղոնք 1138
Ախտա (Վայքի լեռներ) 1140
Դահնա (սար) 1140
Լալիգետ (գետ) 1142
Գայլասար (լեռ) 1144
Գառնու դաշտ 1144
Գռասար 1146
Սպիտակ (լեռնագագաթ) 1146
Օշականի կամուրջ 1146
Ամասիա (գետ, Արաքսի ավազան) 1148
Գավառնո ջրանցք 1148
Ճկույթսար 1148
Արզական (լեռ) 1150
Արսար (1862 մ) 1150
Բոլորկոնդ 1150
Դարք 1150
Կրակասար 1150
Աղջկասար 1152
Բուլանըղ (լեռ) 1152
Գավառ (դաշտ) 1152
Գորշքար 1152
Միրաք (լիճ) 1154
Չռնաձոր (գետ) 1154
Սպիտակբլուր 1154
Ալգետի (գետ) 1156
Մենսար 1156
Դիանիձոր (գետ) 1158
Կապրուսար 1158
Ճաղատսար 1160
Մարմարասար 1160
Մեծմատ 1160
Աղդաղ (լեռ, Հայկական Պար) 1166
Դեղթափ 1166
Գավառ (լեռ) 1168
Աբանա (գետակ) 1170
Ամպասար 1170
Գառնասար 1170
Մեծ դար (լեռնագագաթ) 1170
Արեգ (լեռ) 1172
Բարակաղբյուր 1172
Բերդաքար (լեռնագագաթ) 1172
Վժան (լեռ) 1172
Բելխանդաղ 1174
Յոթնաղբյուր 1174
Նավսաքար 1174
Ոչխարաթումբ 1174
Ագրկի վանք 1176
Ազատ (կամուրջ) 1176
Ալլիճ Փոքր 1176
Զիրակ (լեռնագագաթ) 1178
Սեմասար (լեռնագագաթ) 1178
Ալլահաքբար (լեռ) 1180
Բագարան (լեռ) 1180
Բռնակապան (լեռնանցք) 1180
Գոմշավար 1180
Եղջերվասար 1180
Դառին (դաշտավայր) 1182
Երիցլեռ 1182
Մեծ Մայմեխ 1182
Շեկքար 1182
Ջողազ 1182
Օձաքար 1182
Աբո (լեռ) 1184
Գիլիկ 1184
Սաջուր 1184
Աթան (գետ) 1186
Ասպահեն 1186
Աբդելա 1188
Սեղանասար (լեռ) 1188
Գարուսար 1190
Գնդեվազ (լեռնագագաթ) 1190
Թաղար Մեծ 1190
Հասանդաղ 1190
Մեռոնգետ 1190
Բազեիքիթ 1192
Գութանաքար 1192
Էշակ Մեյդան (լեռ, Արսիան) 1192
Աստղաձոր (գետակ) 1194
Գայլեձոր (լեռ) 1194
Մասրեք 1194
Ֆարկին (գետ) 1194
Թաթոսի քարափ 1198
Լուսկատար 1198
Հովք (լեռ) 1198
Ճլկան 1198
Արմիկ (գետ) 1200
Բաղաքարի լեռնանցք 1200
Գրվա (լեռ) 1200
Թալինի քարավանատուն 1200
Թառատուն (գետ) 1200
Փանասկերտ (գետ) 1200
Փշոնք 1200
Մազազ (լեռ) 1202
Մթին 1202
Գոմասար 1204
Ելակ (լեռնագագաթ) 1204
Դիմացլեռ 1206
Դրանդատափ (լեռնագագաթ) 1208
Ուղտիաչք 1208
Գոմարան (լեռ) 1210
Մարմարիկի լեռներ 1210
Գեղաթառ (գետ) 1212
Տավուշի լեռներ 1214
Արևմտյան Տավրոս 1216
Դոքուզլար 1216
Միլիցաթոռ 1216
Սպիտակ (լեռ) 1216
Օձիձոր (գետ) 1216
Երիցվանք (լեռ) 1218
Զորանոց (քարանձավ) 1218
Բազրբաբա 1222
Յուղաքար (լեռնագագաթ, Գեղարքունիքի մարզ) 1222
Տավուշի ջրամբար 1222
Գեղմաղան 1224
Արևմտյան Տիգրիս 1226
Ապակեսար 1228
Արզումանի կամուրջ 1228
Բոլնիս (գետակ) 1230
Գութանաթումբ 1230
Ճահուկ (լեռնագագաթ) 1230
Սարիաղբյուր 1230
Ագրիչայ (Կուր) 1232
Ալադաղ (լեռնաբազուկ) 1232
Ալահերի բլուր 1232
Դեղին (լեռնագագաթ) 1232
Բոլորսար 1234
Շողական 1234
Վահագնի լեռներ 1234
Բլուր (լեռ, Փոքր Կովկաս) 1236
Գանձակ (լեռ) 1236
Գլուխ Ձագեձորի 1236
Գնիշիկ (լեռնագագաթ) 1238
Երնջառու (գետակ) 1238
Մարց (լեռնագագաթ) 1238
Սևքար լեռ (Լեռնակերտ) 1238
Բինաձոր 1240
Ենգո (գետ) 1240
Սալուտ (լեռնագագաթ) 1240
Ազատ Գիրան 1242
Ալբիստանի դաշտ 1242
Մաճիխել 1246
Սիսկատար 1246
Բալաբան (լեռ) 1248
Զառի սելավ 1248
Լեռնարոտ (գետ) 1248
Սեպ (լեռնագագաթ) 1248
Բաղնիքի ջուր (գետակ) 1250
Մառախլապատ 1250
Մեղրաքար 1250
Պայտաթափ 1250
Աբունի 1252
Արտավազդ (լեռնագագաթ) 1254
Այգաբաց (գետ) 1258
Մեծ Քարաբլուր 1260
Քարաժայռ 1260
Գողթան լեռներ 1262
Մոսեսգետ 1262
Սպիտակ (գետ, Փամբակի վտակ) 1262
Գյոքսու (գետ, Տիգրիսի ավազան) 1264
Շրեշտ (գետ) 1264
Չըռչըռ (լեռնագագաթ) 1264
Բազմաբերդ (գետ) 1266
Գոմերի առու 1266
Շիշկերտ (լեռ) 1266
Ալանգյազի լեռներ 1268
Գոշ (գետ) 1268
Աղաքար (լեռնագագաթ) 1270
Գազանոց 1270
Գյոմուր (գետակ) 1272
Դիտավանք (լեռնագագաթ) 1272
Կուկուձոր (գետ) 1272
Շեկաղբյուր 1272
Տափառու 1272
Քարավազ (գետ) 1272
Քուչակ (գետ) 1272
Գողթ (գետ) 1274
Դեիրմենդերե 1274
Երկարգետ (գետ) 1274
Հավսաթաղք 1274
Խաչաղբյուր (լեռ) 1276
Սուրբ Հակոբի աղբյուր 1276
Առնոս (լեռ) 1278
Ներկարար (լեռ) 1278
Գալոյի սար 1280
Գեղաքար (լեռ) 1280
Գյոկդաղ (լեռնաշղթա) 1280
Ցողասարի լեռներ 1280
Աչաջուր (գետ) 1282
Եզնասար (լեռ) 1282
Երախ (լեռնագագաթ) 1282
Ջառջառիս 1282
Արամազդ (գետ) 1284
Թառակատար 1284
Ագարակաձոր (գետ) 1286
Ազատեկ (գետ) 1286
Ախուրյանի աջափնյա ջրանցք 1286
Առաքել (լեռ) 1286
Թուխմանուկ (լեռնագագաթ) 1288
Փամբիջուր 1288
Ալծառի լեռնանցք 1290
Աղբերիք (գետ) 1290
Գնդասարի լեռներ 1290
Կոտուց (գետ) 1290
Տաշտուն (գետ) 1290
Ցողամարգ (գետ) 1290
Քարահանուց (գետ) 1290
Զառաբխանասու 1292
Կարմիրգլուխ 1292
Կենացբլուր (լեռ) 1292
Տասանորդ (լեռ) 1292
Բամբակի ձոր 1294
Ծաղկաշատ (գետ) 1294
Մանկուվ (գետ) 1294
Փորակ 1294
Քարկապան (գետ) 1294
Դադմելիք 1296
Զարասպ (լեռնանցք) 1296
Ձոր (լեռ) 1298
Մեծառու 1298
Շամամիձոր (գետ) 1302
Ալագյոլլար (գոգավորություն) 1304
Ակներ (աղբյուր) 1304
Դաշտագետ (գետ) 1304
Ակն (գետակ) 1306
Արուճաջուր 1306
Կարավգետ (գետ) 1306
Սիսակատար 1306
Ակնաջուր (գետ) 1308
Հարսնաքար (Շիրակի մարզ) 1308
Շենավան (գետ) 1308
Ուղտուսար 1308
Հասրիկի լեռներ 1310
Մենակսար 1310
Անկանք (գետակ) 1312
Իրգան (գետ) 1312
Ալ լիճ 1316
Ծաղկառու 1316
Կարճևանի ջրանցք 1316
Շողվագ (գետ) 1318
Սելավգետակ 1318
Մեծքար (լեռնագագաթ) 1320
Քարագլուխ (գետ) 1320
Բաղանիս (գետ) 1322
Քարախաչի լեռներ 1322
Ամուլսարի լեռներ 1326
Բուժականի լեռներ 1326
Ձորաղբյուր (գետ) 1326
Անտառամուտ (գետ) 1328
Նորակերտ (գետ) 1328
Սարանար (լեռ) 1328
Ադաենի (հնագույն երկիր) 1330
Մեծ Ծարասար 1330
Ահնիձոր (գետ) 1332
Սև գետ (գետ, Սև ծով) 1332
Վաչագան (գետ) 1336
Տեղեր (գետ) 1336
Սրկղոնք 1338
Արագածոտն (գետ) 1340
Բարդութաղք (լեռ) 1340
Արջանոց 1342
Գլաձոր (գետ) 1342
Գնդասար 1342
Սելիմագետ 1342
Վիշապասար (Արարատի մարզ) 1342
Շտողանաջուր 1344
Ուրծ (լեռ) 1344
Չորսելավ (գետ) 1344
Վահագնի (գետ) 1344
Շաքարջուր 1346
Լճասար 1348
Ալանգյոզ (լեռ) 1350
Գոմաջուր 1352
Կարթ (գետ) 1352
Սազ (գետ) 1352
Գնդաքար (լեռ) 1354
Թեղուտ (հնավայր) 1354
Կապույտք (գետ) 1356
Ուղտուպար 1356
Խոտանան (գետ) 1358
Ղարադաղի բերդ 1358
Ակունք (գետ, Կոտայքի մարզ) 1360
Զիրակիջուր 1360
Միափոր 1360
Ոսկեջուր 1360
Այրիսար (լեռ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա) 1362
Բաղացջուր 1362
Ախուրիկ (գետ) 1364
Մեդեդսիզ 1366
Խաշինք 1368
Քարաձոր (գետ) 1368
Արևոտձոր (գետ) 1370
Եռակատար 1372
Բազումթառ (գետակ) 1374
Սևորդյաց լեռներ 1374
Լոք 1376
Նիգատուն (գետ) 1376
Կոկիսոն (գետ) 1378
Շարուքար (լեռնագագաթ, Տավուշի մարզ) 1378
Բերդիկ (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 1380
Գառնհովիտ 1380
Շարուքար (լեռնագագաթ, Սյունիքի մարզ) 1380
Ակնի կիրճ 1382
Արտանիշ լեռ 1382
Կարմիրի լեռներ 1382
Պայտասար 1382
Շիկահողի գլուխ 1384
Պաղակն (գագաթ) 1386
Արթիկիջուր (գետ) 1388
Մթնաձոր (գետ, Տավուշի մարզ) 1388
Արեգունի (գետ) 1390
Կարմիրջուր 1390
Շամփուր (գետ) 1390
Սարանար (գետ) 1390
Երկաթասար 1392
Որդնավ (գետ) 1392
Վահրավար (գետ) 1392
Ձկնարած 1394
Գմբեթ (լեռնագագաթ, Կարճաղբյուր գյուղ) 1396
Միլի (գետ) 1396
Լեջանջուր (գետ) 1398
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ագուլիս) 1398
Բարանտեա 1404
Կանաչկող 1404
Թթուջուր (գետ) 1406
Արծվանիկ (գետ) 1410
Զանգվի ջրանցք 1410
Ջրաղացիձոր (գետակ, Սյունիքի մարզ) 1410
Ախալքալաք (գետ) 1412
Շնհեր (լիճ) 1412
Ծովինար (գետ) 1414
Փոցխով 1416
Ականիս (լեռ) 1418
Փոքր Արտենի 1418
Բաշեթդաղ 1420
Ֆաթալի գիստագ 1420
Արտավան (գետ) 1422
Չքնաղի լեռներ 1424
Ալլահաքբարի լեռնաշղթա 1426
Բողնյաց 1426
Նիգասար 1426
Գյունեկ 1428
Մեծձորի ջուր (գետ) 1428
Շահապոնք (գետ) 1430
Մարտիրոսի լեռնանցք 1438
Ֆռֆռքար 1442
Ախթա 1444
Երանոսի լեռներ 1444
Կոթիկ 1444
Ապահունյաց վանք 1446
Շիկահող (գետ) 1446
Ծաղկավետ (լեռնագագաթ) 1454
Հրազդանի սարավանդ 1454
Եղնաջուր (գետ) 1456
Զոլաքար (գետ) 1456
Բռնակոթ (գետ) 1458
Հանքավան (գետ) 1458
Աղավնաձոր (գետ) 1460
Բոյուքդուզ (դաշտ) 1462
Սառնակունք (գետ, Սյունիքի մարզ) 1462
Աչքասար 1464
Բարդող 1466
Կարմրաթառ 1466
Ազատ (կայան) 1470
Ալագյոլլարըն Բաշի 1470
Բովաքարի լեռնաշղթա 1470
Գյոլբաշի (դաշտ) 1470
Թեղենյաց լեռներ 1472
Քարկատար լեռներ 1472
Աբգարու եկեղեցի 1474
Աջիչայ (գետ, Ուրմիա լճի ավազան) 1474
Աստղաձոր (գետ, Սյունիքի մարզ) 1476
Խաչիսար (լեռ) 1476
Սինակ 1476
Բերկրիի դաշտ 1478
Գյոլդաղի լեռնաշղթա (Կոտուր) 1478
Ֆաթ Ալի 1480
Թեքսար 1484
Կահուրդ (գետ) 1486
Բաթման (գետ) 1490
Փառակայի գետ 1490
Արածո (կիրճ) 1492
Գայլ (գետ, Սև ծովի ավազան) 1492
Լաստիխութ 1492
Ուռագետ 1494
Սառնաղբյուր (գետ, Լոռու մարզ) 1494
Ալելուա (դաշտ) 1496
Բուլանըղ (դաշտ) 1496
Դեղինաղբյուր (գետ) 1496
Գայլաձորի կիրճ 1498
Գիրաթաղ (գետակ) 1500
Այգեձորի ջրամբար 1512
Անդոկ 1512
Մատղավանք (վանք) 1524
Անահտա աթոռ 1526
Ահմեդլի (գետ) 1530
Բարեբեր (գետ) 1532
Դաշտաքար (լեռնագագաթ) 1532
Իլկասար 1532
Արջասար 1536
Դարվա լեռ 1538
Քաջարանի լեռնանցք 1544
Աղմաղանի աղբյուրներ 1550
Արմավաշեն (գետակ) 1550
Եղբարք 1550
Գիժգետ (Սյունիքի մարզ) 1552
Գոհանամ (լեռ, Անտիպոնտոս) 1552
Սոթքի լեռնանցք 1558
Շեկ լեռ 1560
Օշինյանների իշխանություն 1560
Խոզնավար (գետ) 1562
Զորի քարավանատուն 1566
Իրինդ (լեռ) 1568
Օշնաղ (բերդ) 1568
Գազանալեռ 1570
Զամանլուի կամուրջ 1574
Քարահան (գետ) 1574
Քաջարանց (գետ) 1580
Փամբակի լեռնանցք 1582
Աբրահամավանք 1584
Խուստուփ-Կատարի լեռներ 1584
Աշնակ (գետ) 1586
Քարախաչի լեռնանցք 1586
Արարադ 1588
Շրեշտասար 1592
Բուլղար լեռներ 1598
Քարահուն (գետ) 1598
Ֆալակրոն (բերդ) 1600
Անձևացյաց լեռնաշղթա 1608
Լիճք (գետակ) 1610
Զաբազադուր 1614
Այգեկ (վանք) 1616
Գեղասար (լեռնագագաթ) 1620
Գյումուշխանե (գետ) 1620
Գաբուռ 1622
Բալա (հնագույն երկիր) 1624
Սևանի թերակղզի 1626
Գելոյի ջրանցք 1628
Սուրբ Աղոթիկի վանք 1628
Գազանալիճ 1640
Ոսկեպար (գետ) 1644
Լեռնաջուր (գետ) 1648
Ասորական դուռ 1652
Բերդիկ (լեռ) 1654
Ծոփագետ 1658
Ալլիճ Մեծ 1660
Աբուհայաթի ջրանցք 1662
Աղթամիր 1662
Մուրադսար 1664
Ցուլասար 1664
Ձեգամ 1666
Բաստամ (հնավայր) 1672
Կոտուց (լեռնագագաթ) 1672
Սուրբ Աստվածածին վանք (Ագուլիս) 1672
Աճանան (լեռ) 1674
Բազումթառ (լեռնագագաթ) 1674
Խորվիրապ 1674
Սիսիանի լեռնանցք 1674
Դելիբաբա (լեռնանցք) 1678
Ճգնավոր (լեռնագագաթ) 1678
Սպիտակի լեռնանցք 1678
Ակռբի (լեռնաբազուկ) 1680
Ամյուկ (ամրոց) 1686
Արծաթաղբերք (գետ) 1686
Քասաղի կամուրջ 1688
Բիտ Զամանի 1690
Դուռն Փառիսոսի 1690
Ուղտուակունք 1692
Սիս լեռ 1692
Ականատեսի առու 1694
Կըշկոշտի 1694
Ծաղկաշեն (գետ, Շիրակի մարզ) 1696
Կարմիրի լեռնանցք 1704
Կոտմանի լեռներ 1704
Սամսարի լեռնաշղթա 1704
Արջանոցի լեռներ 1706
Գինեգույն 1706
Ամպուր 1712
Ագուլիսի գավառ 1726
Տապանասար 1730
Ջարաջուր (գետ) 1734
Վանանդ (գետ) 1734
Մհերի դուռ 1738
Աբդլմսեհի վանք 1740
Թամաշաղ (գետ) 1746
Կարմրաշեն (գետ) 1746
Ագռավի աղբյուր 1748
Թուխմանուկի լեռնանցք 1750
Մայմեխ 1752
Շաղվարդ (գետ) 1752
Խոտ (գետ) 1756
Շինուհայրի հարթավայր 1756
Արղանամադեն (գետ) 1760
Խոսրովասար 1760
Ամբերդի ջրանցք 1762
Ախտա (գետ) 1766
Քարաշեն (գետ) 1768
Եղվարդի դաշտ 1772
Կարճևան (գետ) 1772
Արածին 1774
Լեջան լեռնազանգված 1776
Գետառու 1788
Զոհասար 1790
Ջաջուռի լեռնանցք 1794
Ծամնդավ (գետ) 1802
Հաղարծին (գետ) 1802
Շուլավեր (գետ) 1806
Լալվար 1808
Խնածախ (գետ) 1812
Քաջքար 1812
Ծաղկամարգ (գետ) 1814
Որոտանի ջրանցք 1816
Թալինի սարավանդ 1822
Շաղափի սելավ 1822
Սևանի լեռներ 1822
Աբել աբեղա 1824
Կապուտկող 1826
Օրդուբադի գետ 1826
Ումրոյ լիճ 1832
Խնձորուտի լեռներ 1838
Վիրահայոց լեռներ 1838
Քաջառու 1840
Օլթի (գետ) 1850
Որոտանի լեռնանցք 1858
Ոսկեպարի լեռներ 1868
Ագռավաքար 1870
Գողթան 1870
Գիլզան 1872
Կոտոր (բերդ) 1874
Մեծ Իշխանասար 1876
Շարայի լեռ 1882
Արտունջ 1886
Ջրվեժ (գետ) 1890
Ակնասար 1892
Այծպտկունքի լեռնաշղթա 1892
Քարաձի (գետ) 1896
Վարդենյաց լեռնանցք 1898
Մանթաշի ջրամբար 1904
Սառցալի 1904
Ապշերոնյան թերակղզի 1906
Զարիշատի լեռնաշղթա 1906
Ծաղկարի (գետ) 1906
Թեժլեռ 1912
Կապանու 1914
Դույուլունչայ 1916
Նազելի 1916
Անդրանիկ (լեռնագագաթ) 1918
Դժարադեմ 1918
Երանոս (լեռնագագաթ) 1918
Մեծրաց լեռնաշղթա 1920
Կարմիր (գետ) 1930
Սինակի լեռնաշղթա 1942
Իրիս (գետ) 1944
Կենաց լեռներ 1948
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Ծովասար) 1952
Քաշաթաղ (լեռնագագաթ) 1952
Մեղրու լեռներ 1954
Կապուտջուղ (գետ) 1964
Արտաշատի ջրանցք 1970
Մնձուրի լեռնաշղթա 1970
Սպիտակասար 1970
Ականա 1976
Տմորիք 1976
Օղրուջա 1978
Խնձորեսկ (գետ) 1980
Թալինի ջրանցք 1982
Աբուլ (լեռ) 1984
Մաշավեր 1986
Ալթընթափե 1990
Սառնաջուր (գետ) 1992
Դարբ (գետ) 1994
Նահապետ (լեռնագագաթ) 2004
Արքաշեն (գետ) 2006
Սատանի կամուրջ 2006
Կարկտասար (լեռնագագաթ) 2014
Հագարի 2018
Ֆըրթընա 2022
Սրմանց 2026
Ագարակաձոր (կամուրջ) 2028
Դիդիկոնդ 2028
Էջմիածնի ջրանցք 2032
Շենաթաղ (գետ) 2032
Սառնաղբյուրի ջրամբար 2046
Աղբակի լեռնաշղթա 2048
Շամբ (գետ) 2048
Պապաքարի լեռներ 2054
Իսքենդերուն ծոց 2056
Քառասունակն 2070
Ճահուկ (գետ) 2074
Սպանդարյանի ջրամբար 2076
Նորքի ջրանցք 2078
Բովաքար լեռ 2086
Ձկնագետ (գետ, Գեղարքունիքի մարզ) 2090
Խոսրով (գետ) 2092
Ալ (լիճ) 2100
Սանդուխտասար 2100
Տաշիր (գետ) 2100
Աղբյուրակի ջրամբար 2104
Երևանի գոգավորություն 2104
Բլդան 2106
Պարզ լիճ 2110
Ագուլիս (գետ) 2112
Ծործոր (գետ) 2124
Պաղին (գետ) 2128
Ալարեքս (գետ) 2138
Լալվար (գետ) 2140
Բերկրի (գետ) 2142
Բաղացսար 2146
Արտանիշի թերակղզի 2152
Լեսինգ (լիճ) 2158
Կարախան (գետ) 2162
Շաքի (գետ) 2164
Ջաջուռ (գետ) 2164
Վանաձոր (գետ) 2166
Աբասաբադ (բերդ) 2176
Թեղենիս 2176
Ծիծեռնակաբերդի բլուր 2186
Գանձակի լեռնաշղթա 2190
Հատիս (լեռ) 2190
Մեծ Արտենի 2190
Ագռավախաչ 2192
Տոլորսի ջրամբար 2192
Պահակասար 2196
Կարկաչան (գետ) 2204
Դրախտիկ (գետ) 2210
Միափորի լեռներ 2214
Ադրբեջանի հրաբուխներ 2224
Կեչուտի ջրամբար 2224
Մանթաշ (գետ) 2224
Արփագետիկ (լեռ) 2226
Գնիշիկ (գետ) 2226
Ախուրյանի ջրամբար 2228
Գոգարանց լեռներ 2232
Ծաղկաձոր (գետ) 2244
Ամուլսար 2248
Գազանա 2248
Անապատ բերդ (Անուշավան) 2250
Գոգի 2258
Հարսնասար 2260
Ախթալայի բերդ 2270
Մաստարայի սելավ (գետ) 2272
Արամազդ (լեռնագագաթ) 2274
Աճանան (գետ) 2280
Գիլանչայ (գետ) 2280
Ծաղկահովիտ (գետ) 2286
Կաթնաղբյուր (աղբյուր) 2308
Արևելյան Սևանի լեռներ 2310
Կոտայքի ջրանցք 2316
Բազումի լեռներ 2324
Գեղարքունիք (գետ) 2328
Երնջակ (գետ) 2330
Այրիգետ (գետ) 2332
Գութանասար 2332
Երնջակ (լեռ) 2332
Մարց (գետ) 2342
Արեգունի լեռներ 2348
Եռաթմբեր 2352
Կարճ աղբյուր 2372
Աբաջիկ 2374
Շիրակի ջրանցք 2396
Արագետ 2402
Շամիրամի սարավանդ 2408
Գեղարոտ (գետ) 2424
Շամբի ջրամբար 2428
Սաղամո լիճ 2450
Գրգուռ 2516
Օրոն 2520
Պոնտական լեռներ 2522
Փամբակ (գետ, թափվում է Սևանա լիճ) 2538
Փամբակի լեռներ 2542
Ամուդան 2544
Թոնդրակ (հրաբուխ) 2564
Փամբակ (գետ, Լոռու մարզ) 2568
Չիչկան 2570
Ողջաբերդի լեռներ 2578
Հերհեր (գետ) 2580
Աղանձուգետ 2592
Փամբակի գոգավորություն 2594
Ծակքար (գետ) 2606
Վիշապալիճ 2606
Մարտունի (գետ) 2610
Դաշտային Ղարաբաղ 2618
Վարդենիսի լեռներ 2626
Շնող (գետ) 2630
Գանձասար (լեռ, Զանգեզուրի լեռնահամակարգ) 2632
Եղնախաղի լեռնաշղթա 2648
Աղնջա (գետ) 2654
Ազատի ջրամբար 2668
Խնձորուտ (գետ) 2668
Վարարակ (գետ) 2670
Քաշունի (գետ) 2686
Պուշկինի լեռնանցք 2688
Քթիշ (բերդ) 2736
Եղեգիս (գետ) 2740
Վարդենիս (գետ) 2742
Ամբերդ (գետ) 2750
Տավուշ (գետ) 2754
Կաճաճկուտ (գետ) 2768
Ծավ (գետ) 2776
Ծղուկ լեռ 2802
Շահապոնք (լեռ) 2826
Ջավախքի լեռներ 2830
Ծաղկունյաց 2832
Կապուտան (լիճ, Սյունիքի մարզ) 2832
Մեղրի (գետ) 2850
Ծաղկանց լեռնաշղթա 2858
Ուրծադաշտ 2858
Մասրիկ (գետ) 2864
Արգիճի (գետ) 2866
Խուստուփ 2878
Դալմայի ջրանցք 2886
Ագռավավանք 2894
Եռաբլրի սարավանդ 2902
Ջավախքի սարահարթ 2908
Ամրական քարանձավ 2956
Արարատյան գոգավորություն 2958
Կառնուտի ջրամբար 2980
Ուռուտ (գետ) 3050
Աղստև (գետ) 3082
Լոռվա սարահարթ 3082
Ջահան (գետ) 3082
Քարի լիճ 3090
Ցորաբերդ 3134
Բարգուշատի լեռներ 3154
Մասրիկի դաշտ 3162
Ուրծի լեռներ 3196
Դատմելիք (լեռ) 3222
Արգեոս (լեռ) 3224
Սև լիճ 3244
Աբաղա (լեռ) 3298
Աժդահակ (լեռնագագաթ) 3306
Երևանյան լիճ 3314
Շիրակի լեռներ 3334
Մեծ Մասիս 3338
Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի (Վան) 3350
Աբաղայի դաշտ 3352
Ապարանի ջրամբար 3360
Ակնա (լիճ) 3364
Ամբերդալիճ 3392
Գեղի (գետ) 3442
Մարմարիկ (գետ) 3456
Աշոցքի սարահարթ 3476
Նախիջևանի աղի հանք 3484
Ապարանի դաշտ 3536
Արսիանի լեռնաշղթա 3584
Միլի դաշտավայր 3602
Վեդի (գետ) 3628
Ելփին (գետ) 3646
Վայքի լեռներ 3766
Ողջի 3828
Կոտայքի սարավանդ 3858
Ծաղկունյաց լեռներ 3884
Արմաղան 4078
Շիրակի սարահարթ 4136
Սյունիքի բարձրավանդակ 4196
Անատոլիական սարահարթ 4308
Անձախի ձոր 4320
Աղանդ-ռոտ 4422
Ամանոսի լեռնաշղթա 4422
Մոխրաբլուր 4488
Լոռիգետ 4524
Շաքիի ջրվեժ 4678
Դեբեդ 4776
Ախուրյան (գետ) 4846
Արևելապոնտական լեռնաշղթա 4876
Ձորագետ 4988
Կապուտջուղ 5186
Հայոց Միջագետք 5194
Արին-Բերդ 5262
Ալիս (գետ) 5272
Արփա 5300
Աբեղյանք 5400
Գուգարաց լեռներ 5406
Արածանի 5410
Որոտան 5634
Ամրդոլու վանք 5722
Բիճանհանի 5822
Վարդավառի լիճ 6168
Հայաստանի աղբյուրներ 6362
Գետառ 6416
Ականց անապատ 6582
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ադանա) 6658
Ազատ (գետ) 6728
Քասաղ (գետ) 7360
Ադիաբենե 7510
Ճորոխ 7628
Ազնվաց ձոր 7842
Ուրմիո լիճ 8214
Մուսասիր 8388
Աղձն 8612
Արայի (լեռ) 8822
Սևանի ավազան 8838
Եկեղյաց 9188
Գյուլիստանի բերդ 10162
Գեղամա լեռներ 10746
Աղձնիք 10836
Հրազդան գետ 11964
Արագած 12166
Աղջոց վանք 12992
Ամարասի վանք 13292
Ախթալայի վանք 13920
Ամբերդ (ամրոց) 14962
Թեյշեբաինի 18986
Երևանի խանություն 19260
Աղթամար կղզի 19330
Գանձասար 19376
Մեծ Հայքի նահանգների ցանկ 20514
Սևան (ազգային պարկ) 24270
Ծիծեռնավանք 26724
Արաքս 28062
Սուրբ Թովմա առաքյալ վանք (Ագուլիս) 28232
Վանա լիճ 36072
Իրանական Ադրբեջան 36302
Մեծ Հայքի գավառների ցանկ 222860