Հերոնի բանաձևը թույլ է տալիս որոշել եռանկյան մակերեսը (S) երեք կողմերի (a, b, c) միջոցով։

որտեղ p-ն եռանկյան կիսապարագիծն է՝ .

Ապացույց.Խմբագրել

 ,

որտեղ  ՝ եռանկյան a և b կողմերով կազմված անկյունն է։ Կոսինուսների թեորեմի համաձայն՝

 

Այստեղից՝

 

Ուրեմն

 
 
 .

Նկատելով, որ  ,  ,  ,  , ստանում ենք՝

 

Այսպիսով

 

Տես նաևԽմբագրել

ՀղումներԽմբագրել