fa-4 تسلط این کاربر به‌ زبان فارسی در حد زبان مادری است